"Aləmlərə ağıl gözü ilə baxsan, Allahın valığını görəcəksən..."
Oxunub: 759
25 Nov 2021 | 07:04
Allahın varlığının dəlilləri...
 
"...Onların hamısı bir yerə yığışsa, bircə milçək belə yarada bilməzlər..."
 
Kainat...
 
Hər şey − zərrələr (atomlar) aləmindən ulduz sistemlərinədək, bitkilər aləmindən heyvanat aləminədək, böcəklərdən balıqlar və quşlaradək, dağlardan meşələrədək-hər şey, hər şey Onu göstərir, Onun varlığına dəlalət edir.
 
Sakini olduğumuz kainatın var olması, öz varlığını davam etdirmə keyfiyyəti bir sıra qanunlara bağlıdır. Belə ki, hər şeyin var olmasının arxasında bir və ya bir neçə qanun, nizam və intizam dayanır. Əgər biz bəri başdan inad etməsək, doğrudan da bu işin əsl mahiyyətini anlamaq üçün oturub bu qanunlar, nizamlar barədə ciddi fikirləşsək, o zaman görəcəyik ki, bu qanunlar və nizam bir növ öz dillərilə  “Bizi Allah yaratdı” deyirlər.
 
Kainata, iradə dəlili ilə, yəni, onun meydana çıxmasını bir iradənin nəticəsi olmasının mahiyyəti barədə düşünəndə, əşyanın kor-koranə axan bir sel kimi əmələ gəlmədiyini görəcəyik. Bizə aydın olacaq ki, hər hansı bir hadisədə onun mahiyyətinin bütün cəhətləri düşünülmüşdür, ölçülüb-biçilmişdir, bütün varlıqlar dünyaya onlara məxsus qanun-qayda ilə gəlir, özlərinə məxsus qanın-qayda ilə də gedirlər.
 
İradə dəlilli...
 
Kainat bir iradənin nəticəsidir. Heç nə kortəbii, öz-özünə, öz istəyinə görə olmur. Əgər bir şey vardırsa, yaxud bir hadisə baş vermişdirsə, demək onun var olmasını, əmələ gəlməsini istəyən biri vardır. Qarşımızda bir kainat vardır, bu kainatda günəş sistemi, yer kürəsi, yer üzərində canlı və cansızlar vardır. Demək, bunu var etmək istəyən və istədiyini də edən vardır.
 
Bir də unutmayaq ki, sarsılmaz qanunların məhsulu olan, heyrətamiz bir nizam və intizama tabe olan hər şey böyük bir iradənin məhsuludur. Elə bir iradənin ki, bir şeyi meydana çıxardarkən onun bütün təfərrüatını ölçüb biçmiş, ona özünəməxsus keyfiyyət və qabiliyyətlər vermişdir. Belə bir iradənin məhsulu isə kor gözlərin dərinliklərinə işıq saçır, kar qulaqlara bağıraraq deyir: “Ey inadının qulu olan miskin! Diqqətlə bax, səsimi eşit! Kainatda təsadüf, heç bir hadisə yoxdur. Hər şeyi, hər şeyin fəaliyyətini əlində tutan Allah, onlarla istədiyi kimi rəftar edir, istədiyi şəklə salır…”
 
Hüdus dəlilli...
 
Allah özünün Hüdus, yəni var olmaq, varlıq sifəti ilə kainatada hər şeyə öz möhürünü vurmuşdur. Bir şey varsa, onu var edən var. Məntiqin ən sadə məsələsinin həlli belədir.
 
Aləmlərə ağıl gözü ilə baxsan, Allahın valığını görəcəksən. Allah həyatın qaynağıdır. Kainatda həyatın var olmasının özü Allahın varlığının ən bariz sübutudur.
 
Canlıdan həyat enerjisi getdikdən sonra dünyanın bütün zavod və fabrikləri, elmlər akademiyaları, nə varsa hamısı çalışsa, onu bir daha geri qaytara bilməz. Yaxud, əksinə, eyni gücdən istifədə edərək bir dovşanın var olması üçün onu təşkil edən bütün maddələri bir yerə toplasaq belə, ona həyat verə bilmərik. Deməli, həyatın mənbəyi yalnız Allahdır, həyatı verən də, alan da Allahdır.
 
Allah bəsit gördüyümüz milçəyi nümunə göstərərək belə deyir:
 
“Ey insanlar, qulaq asın, diqqət edin. Sizə bir misal veriləcək. Onlar əşyanın var olduğunu, xilqətin bu intizamını və mükəmməlliklərini Allahdan başqa şeylərə vermək istəyirlər. Halbuki, onların hamısı bir yerə yığışsa, bircə milçək belə yarada bilməzlər”(Həcc, 75).
 
Allah yaradandır, həm də daima yaradandır. Kainatda daim yenilənmə baş verir. Hər şey dəyişir, hər şey təzələnir. Dünya bir yandan dolur, bir yandan da boşalır. Bu yenilənmə və təzələnmə prosesi Allahın həmişə yaradıcı olmasından xəbər verir. O, daim, fasiləsiz olaraq yaradır. Yaxşını da, pisi də, həyatı da, ölümü də yaradan Odur.
 
Aləmlərdə milyard dəfə milyarddan da çox varlıqlar var. Bir hüceyrə saysız-hesabsız zərrəciklərdən ibarətdir. Əgər maddə özü yaradıcı olsa, o zaman məsələn, bir almada onu təşkil edən neçə milyard zərrəcik varsa, bu milyardlarla zərrəciklərin hər biri ayrı-ayrılıqda yaradıcı olmalıdır. Yaxud da onlar öz-özlərinə yaranmalıdırlar.
 
Bunu qəbul etsək, o zaman belə bir suala cavab tapa bilməyəcəyik: əgər maddələr özləri özlərini yaradır, yaxud hər biri özbaşına yaranırsa, o zaman bu milyardlarla müstəqil, bir-birindən asılı olmayan zərrəciklər bir araya necə gəlirlər? Onlardakı rəng, iy, dad necə birləşir, toxumlar öz yerini, qabıq öz yerini, qabığı qoruyan təbəqə öz yerini necə alır? Axı bir güc, qüdrət olmalıdır ki, bu ayrı-ayrılıqda, yaxud öz-özünə yaranan zərrəcikləri bir yerə toplayıb ona səs, rəng, hərəkət versin! Yoxsa, saysız-hesabsız, öz-özünə yaranan bu maddələr hansı qanuna, hansı qüdrətə tabe olub birləşir, bir bütöv kimi var olurlar? Onlara kim həyat verir? Axı bənna daşı, suyu, qumu, sementi bir yerə toplamasa, bina necə tikilər?
 
Cavab yalnız birdir: O, Allahdır və hər şeyi O yaradır. Həm də bir dəfə yaradıb sonra hər şeyi özbaşına buraxmır. O, daim yaradır.
 
Kainatda diriliyin olması Onun diri olmasına dəlildir. Qədim yunan filosoflarından bu günədək qalan, bir fəlsəfədən o birinə keçə-kəçə bu günümüzə gəlib çatan yanlış fikirlərdən biri Allahın passiv dərk və qəbul olunmasıdır. Belələrinə görə bütün aləmləri yaradan, doğrudan da, Allahdır, çünki bu möhtəşəm varlığı, bu qədər heyrətamiz nizam və intizamı qurmağa və işlətməyə yalnız fövqəladə qüdrətə sahib, fövqəladə ağla sahib, fövqəladə imkanlara sahib bir qüdrətin gücü çatar. Lakin onların təsəvvürləri qədim yunan əsatirlərindəki çoxallahlılıqdan və Zevsdən uzağa gedə bilməmişdir. Onlar belə düşünmüş və bu gün də belə düşünürlər ki, Allah bütün aləmləri yaratmış, sonra da bir kənara çəkilmiş, bütün ixtiyarı yaratdıqlarına vermişdir...
 
İntizam dəlili...
 
Hər varlıq öz parçaları, hissələri ilə bir bütünlük ifadə edir. Məsələn,  istədiyiniz canlı və ya cansız varlığı götürün, ondakı bir hissəni kəsin. Görəcəksiniz ki, onun öz varlığını davam etdirməsi artıq mümkün deyildir. Məsələn, suyu parçalayıb ondakı 2 hidrogendən birini kəsib götürsək, artıq su olmayacaqdır. Bir ağacı götürüb ya onun kökünü, yaxud gövdəsini, ya da budaqlarını kəssək, “ağac” məfhumu aradan qalxacaqdır.
 
Əgər planetimizdəki hər hansı bir dağ silsiləsi olmasa, iqlim elə dəyişər ki, yer üzərində həyat məhv olar. Günəş sistemimizdəki planetlərdən biri olmasa, kosmosda bizə adi şey kimi görünən nizam və intizam alt-üst olar.
 
Əgər Yer kürəsi günəşin ətrafında bir qədər də sürətlə hərəkət etsə, yaxud ona bir qədər yaxınlaşsa və ya uzaqlaşsa, o zaman yer üzərində həyatdan söz gedə bilməz.
 
Biz varlıqları təşkil edən ən kiçicik zərrəciklərlə tanış olduqda öyrənirik ki, mikroorqanizmlər, onları və bütün kainatı təşkil edən atomlar, onların da təşkil olunduğu elektron, proton və neytronlar bir növ kainat evi”nin kərpicləridirlər.
 
Əlifbadakı 32 hərf müxtəlif cür birləşmələrlə müxtəlif sözlər əmələ gətirdiyi kimi, atomların müxtəlif cür quruluşu da müxtəlif maddələri əmələ gətirir. Bundan başqa, onlar bir növ insanla kainatdakı digər varlıqlar arasında rabitəçi rolunu oynayır, bizim görmə, eşitmə duyğularımızda fəal iştirak edirlər. Belə ki, onlar bizim qulaqlarımıza müxtəlif səsləri, burnumuza qoxuları, dilimizə dadları daşıyırlar.
 
Atomlar daş və torpağı, suyu, havanı və s. təşkil etməkdədir. Lakin maraqlıdır ki, çox sayda işi görən bu atomlar heç vaxt öz yollarını azmır, öz vəzifələrini dəyişik salmırlar. Bir dəfə də olsun qızıl gülü təşkil edən atomlar “Əşi, daha qızıl gül təşkil etməkdən bezdik, indi də zanbaq gülü təşkil edək” demirlər...
 
(Davamı var)
 
Meneviyyat.az
Oxşar xəbərlər
N.Tusi adına Klinika
21:47, Bu gün
Azərbaycan pauerliftinqçisi bürünc medal qazanıb
21:22, Bu gün
"Siz Azərbaycanı Türkiyədən seçməyən aydınlarımızdansınız”
21:21, Bu gün
BMT-dən Azərbaycanla Ermənistana - Təklif
21:06, Bu gün
"Dünənki sənədlə biz Vətənimizin taleyini Əliyevə və Rusiya Federasiyasına ötürdük"
21:03, Bu gün
Səlcuq Bayraktarın yaxın dostu, PUA-ların mühəndisi ağır yol qəzasında həlak oldu - FOTO
20:50, Bu gün
ABŞ-ın Bakıdakı səfirinin erməni təəssübkeşliyi etiraz doğurdu
20:45, Bu gün
"Laçın rayonunun azad edilməsi tarixi əhəmiyyət kəsb edir"
20:22, Bu gün
Pauerlifterimiz Dünya çempionatının qızıl medalını qazandı
20:18, Bu gün
Qərbin Belarusla bağlı məqsədi budur - Zaxarova
20:05, Bu gün
“Omikron” ştammı barədə bilmədikləriniz - Almaniyada yaşayan tanınmış azərbaycanlı alim danışır
20:02, Bu gün
Bakıda intihar edən qız “18+” videoları ilə şantaj edilirmiş - FOTO
19:58, Bu gün
Sahibə Qafarova Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Mustafa Şentopla görüşüb
19:54, Bu gün
“Soçi razılaşması dünəndən sabahımıza bir körpüdür...”
19:51, Bu gün
Mahir Abbaszadə seçicilərlə növbəti videoqəbul keçirib - FOTO
19:48, Bu gün
Deputatlardan Soçi görüşünə REAKSİYA - “Nə oldu, Paşinyan, bəs qol çəkməyəcəkdin?”
19:47, Bu gün
Əgər Saakaşvilini məhkəməyə gətirməsələr... - Hakim
19:45, Bu gün
“Caliber”: Zaxarovanın Soçi görüşü ərəfəsindəki çağırışı - VİDEO
19:15, Bu gün
"Məsələnin həlli xaricdən yox, Azərbaycan və erməni xalqlarının özlərindən asılıdır" - VİDEO
19:10, Bu gün
“Türkiyənin Qazprom üzərində kifayət qədər təsir rıçaqları var...” - TƏHLİL
19:08, Bu gün
Əvəz Həsənov dəfn edilidi - FOTO
19:06, Bu gün
Əfqanıstanın Türkiyənin köməyinə ehtiyacı var - Taliban
18:47, Bu gün
“Məhəmməd Əsədov Azərbaycanda rus rəhbərlərdən  qorxu sindromunu sındırdı...” 
18:22, Bu gün
Xanımı bu ölkənin prezidentinin qulağını çəkdi - VİDEO
18:15, Bu gün
Pakistan ordusunda ilk: Qadın xidmət rəisi seçildi
18:07, Bu gün
"Gənclər mənim mahnılarımı düzgün oxumur, dəst-xəttimi pozurlar” - FOTO
17:35, Bu gün
Kürdəmirdə mikroavtobus beton lövhəyə çırpıldı - 10 yaralı var+FOTOLAR
17:33, Bu gün
“İlham Əliyev bu siyasi oyunu bir növ öz əlinə oynadı...”
17:30, Bu gün
“Bakıdakı universitetlərdə çalışan müəllimlər ADAU-da ona görə işləmək istəyir ki...”
17:07, Bu gün
Azərbaycan daha bir nəfəri Ermənistana TƏHVİL VERDİ
16:54, Bu gün
Xüsusi əməliyyat: 16 “qanuni oğru” və avtoritet saxlanıldı - Hamısı ermənidir
16:50, Bu gün
DTX rəisi İtaliyanın Maliyyə Qvardiyasının baş komandanı ilə görüşüb
16:49, Bu gün
Prezident İlham Əliyevlə Aleksandr Lukaşenko arasında telefon danışığı olub
16:48, Bu gün
Peyvənd olunanların sayı açıqlanıb - FOTO
16:46, Bu gün
Bakıda 19 yaşlı qız özünü binadan atdı - FOTO
16:45, Bu gün
Azərbaycanda son sutkada 22 nəfər koronavirusdan ölüb - FOTO
16:35, Bu gün
Əjdər Olun Azərbaycan və Türkiyə sevgisi - İmdat Avşar
16:25, Bu gün
Ermənistanda hərbçilərin arvadları və qızlarını cinsi istismar edən “Əziz Muradov” - Film kimi CİNAYƏT
16:18, Bu gün
Qənirə Paşayeva bir qrup yeni nəsil aydını ilə görüşüb - FOTO
16:16, Bu gün
“Soçi görüşündə ön plana çıxan təşəbbüs Zəngəzur dəhlizidir” - Ceyhun Bayramov
16:15, Bu gün
Karantin qaydalarını pozan restoranlar cərimələndi - SİYAHI
16:10, Bu gün
İslamdan imtina etdi, çayda boğmaq istədilər - Diriykən yası verilən dahi azərbaycanlı
16:05, Bu gün
Türk PUA-ları üçün yeni raketlər - VİDEO
16:05, Bu gün
"Narkotiksiz Dünya Naminə" adlı tədbir keçirilib
16:03, Bu gün
İranda toqquşma, 120 nəfər həbs edildi: ölənlər var
15:35, Bu gün
“Rusiya olmasa bizi bir neçə günə məhv edərlər...”
15:29, Bu gün
Əliyev Lukaşenko ilə Soçi görüşünü müzakirə etdi
15:04, Bu gün
Azərbaycan və Türkiyə XİN başçıları bölgədəki vəziyyəti müzakirə ediblər
15:02, Bu gün
Papikyan ordu rəhbərliyini topladı: islahatlar aparılır
15:00, Bu gün
Zaqatalada qadın vətəndaşların 90 min manatını mənimsəyib
14:58, Bu gün
Azərbaycana İrandan qanunsuz siqaret gətirilməsinin qarşısı alınıb
14:29, Bu gün
Çavuşoğludan Zəngəzur dəhlizi AÇIQLAMASI
14:27, Bu gün
Yol polisi: “Yük avtomobilləri yollarda tıxac yaradır”
14:25, Bu gün
Rusiyada hərbi zavodda partlayış olub
13:46, Bu gün
DSMF ISO 9001 “Keyfiyyəti idarəetmə sistemləri” beynəlxalq standartı üzrə sertifikatlaşmanı yekunlaşdırdı
13:44, Bu gün
İsinmək üçün boş bildiyi evə girdi, qarşısına qadın çıxdı - Bakıda film kimi hadisə
13:40, Bu gün
Bakının bəzi küçələri bağlanıb
13:37, Bu gün
İşğaldan azad edilən Füzulinin Qoçəhmədli kəndi - VİDEO
13:26, Bu gün
“Türkiyə Soçi görüşündən narazı olsa idi, bu günə qədər bildirərdi...”
13:07, Bu gün
Nurlana ailə qurduqdan sonra Azərbaycandan köçüb?
12:46, Bu gün
Abşeronda karantin qaydalarını pozan kafenin sahibi cərimələnib - FOTO
12:45, Bu gün
Bazar gününə olan hava proqnozu açıqlanıb
12:41, Bu gün
Azərbaycanlı Xalq artistinin qızına Nazirlikdə yüksək vəzifə verildi
12:21, Bu gün
“The New York Times”: ABŞ-ın bu gün Rusiya ilə bağlı dəqiq planı yoxdur...
12:21, Bu gün
Ölkə şokda: çevrilişə cəhd - Deputatlar, məmurlar həbs edildi
12:17, Bu gün
Şəmkir bazarında yanğın - VİDEO
12:13, Bu gün
Şirvanda sürücü polisə müqavimət göstərərək qaçıb
12:03, Bu gün
"Uşaqlarını tək böyüdən və çoxuşaqlı bir qrup qadının işlə təminatı üçün sosial müəssisə yaradılacaq"
11:55, Bu gün
"Soçi görüşü Azərbaycanın güclənən mövqeyini, Ermənistanın isə reallıqlarla barışmalı olduğunu bir daha təsdiqlədi"
11:52, Bu gün
“Indi, görək, Putin Ermənistandakı müxalifətçi "KQB" dostlarının səsini kəsəcəkmi?..”
11:46, Bu gün
Komandolar Qubadlı döyüşlərindən danışır: “Düşmən qarşımızdan qorxaqcasına qaçırdı”
11:44, Bu gün
Arvadını izləmək üçün gizli kamera quraşdırdı, özünə cinayət işi açıldı
11:33, Bu gün
Stoltenberq Rusiyaya xəbərdarlıq etdi: “Ukraynaya qarşı istənilən zorakılıq...”
11:19, Bu gün
Ermənistanda koronavirusdan ölənlərin sayı 7 500-ə yaxınlaşır
11:15, Bu gün
“Xudayar da o mahnını dağıdılmış yerlərdə oxumuşdu...” - Xanəndə Xalq şairinin ittihamlarına cavab verdi...
11:10, Bu gün
"Bu prosesdə Vladimir Putinin səylərini, müsbət rolunu və töhfələrini də vurğulamaq lazımdır ki..."
10:55, Bu gün
Uşaqlara verilən pulu kimlər ala bilər? - RƏSMİ AÇIQLAMA - VİDEO
10:53, Bu gün
Əks-göstəriş sertifikatı ALANLAR
10:24, Bu gün
“Hamı məndən ANS-in açılıb-açılmayacağını soruşur” - Vahid Mustafayev
10:08, Bu gün
Türkiyə 5 ölkənin vətəndaşlarına sərhədlərini BAĞLADI
10:06, Bu gün
İmkanlı adam niyə oğurluq etsin ki? - “Bu, vərdişi olan...“
09:38, Bu gün
"Türkiyənin çalxalanmasını xaricdə marıta yatıb gözləyənlər var..."
09:25, Bu gün
Bu qidalar sizi qripdən qoruyacaq - SİYAHI
09:23, Bu gün
Bayden pandemiyanın bitmə vaxtını açıqladı
09:20, Bu gün
Xəzərdə zəlzələ oldu
08:24, Bu gün
Paşinyan Moskvada sülh vəd edərkən separatçı Araik əski parçasıyla İrəvana gəldi...-FOTO
07:25, Bu gün
"Allahı ən qəti şəkildə rədd edənlər də sonda vicdanlarına təslim olub Onu təsdiq etmişlər..."
06:06, Bu gün
Ayının hücumundan sağ çıxan kişi məktub sayəsində 20 gün sonra tayqada tapıldı - FOTO
06:01, Bu gün
Əfqanıstanın “Yaşıl gözlü qızı” da taliblərdən qaçaraq İtaliyaya sığındı – FOTOLAR
05:08, Bu gün
“Cavad adını mənə Şükriyyə nənəm verib, o dünyasını dəyişəndə 13 yaşım vardı...”
05:02, Bu gün
“Nazirlik ev vermir, heç olmasa 1700 manat ödəyib xəstəxanadan çıxmağımıza kömək etsin”
04:56, Bu gün
"Nikol Paşinyana ABŞ, Böyük Britaniya və Fransa tərəfindən ciddi təzyiqlər var..."
00:05, Bu gün
Zavallı Paşinyanın göz yaşları artıq kimsəni kövrəltmir...
00:00, Bu gün
"Sabah" qəzeti: Türk lirəsinin çöküşü Baydenin Ərdoğandan şəxsi qisas almasıdır...
26 Nov 2021 | 23:56
Ərdoğan Türkmənistana səfər edəcək
26 Nov 2021 | 23:54
"26 noyabr bəyanatında Azərbaycanın mövqeyini əks etdirən məqamlar tam şəkildə təmin edilib"
26 Nov 2021 | 23:52
“Hücuma hazırlıq gedir” - Müdafiə naziri İranı hədələdi
26 Nov 2021 | 23:25
Soçi bəyanatı: Azərbaycan istədiyini aldı, Paşinyan isə yenə uğursuzluğa düçar oldu – ŞƏRH
26 Nov 2021 | 23:04
Putin Təhlükəsizlik Şurasının iclasını KEÇİRDİ
26 Nov 2021 | 22:38
Azərbaycan Prezidenti Putin və Paşinyanla söhbətin səmimi olduğunu bildirib
26 Nov 2021 | 22:29
Qarabağ üzrə üçtərəfli İşçi Qrupu gələn həftə Moskvada görüşəcək
GÜNLÜK
08:24, Bu gün
Paşinyan Moskvada sülh vəd edərkən separatçı Araik əski parçasıyla İrəvana gəldi...-FOTO
05:02, Bu gün
“Nazirlik ev vermir, heç olmasa 1700 manat ödəyib xəstəxanadan çıxmağımıza kömək etsin”
00:05, Bu gün
Zavallı Paşinyanın göz yaşları artıq kimsəni kövrəltmir...
00:00, Bu gün
"Sabah" qəzeti: Türk lirəsinin çöküşü Baydenin Ərdoğandan şəxsi qisas almasıdır...
11:52, Bu gün
“Indi, görək, Putin Ermənistandakı müxalifətçi "KQB" dostlarının səsini kəsəcəkmi?..”
04:56, Bu gün
"Nikol Paşinyana ABŞ, Böyük Britaniya və Fransa tərəfindən ciddi təzyiqlər var..."
05:08, Bu gün
“Cavad adını mənə Şükriyyə nənəm verib, o dünyasını dəyişəndə 13 yaşım vardı...”
11:15, Bu gün
“Xudayar da o mahnını dağıdılmış yerlərdə oxumuşdu...” - Xanəndə Xalq şairinin ittihamlarına cavab verdi...
09:38, Bu gün
"Türkiyənin çalxalanmasını xaricdə marıta yatıb gözləyənlər var..."
13:26, Bu gün
“Türkiyə Soçi görüşündən narazı olsa idi, bu günə qədər bildirərdi...”
HƏFTƏLİK
21 Nov 2021 | 14:27
Zəngəzur dəhlizi bu tarixdə işə başlayacaq – Sensasion iddia
24 Nov 2021 | 07:44
"Rusiya baş naziri İrəvanda təmiz ermənicə danışdı, ...lakin Paşinyan..."
23 Nov 2021 | 14:02
Kəlbəcərin bu kəndindəki  hər erməni arvad orta hesabla 8-12 uşaq doğub… - FOTOLAR
24 Nov 2021 | 19:15
“Paşinyan 20-25 min erməninin də Qarabağda qalıb yaşamaq şansını sıfıra endirdi...”
25 Nov 2021 | 12:29
“Yetiməm, amma tək deyiləm, evi də heç kəsə verməyəcəm”
21 Nov 2021 | 19:39
"Macar tərəfi Bakının təklifini məmnunluqla qəbul etdi" - Ramil Səfərovun ekstradisiyası...
21 Nov 2021 | 15:50
"Rüşvət almış, xalqdan pul oğurlamış adamlar namuzsuz və tərbiyəsiz adamlardır"
22 Nov 2021 | 02:04
Putinin sərhədləri müəyyənləşdirmək üçün bəhs etdiyi xəritələr üzə çıxdı: SENSASİYA...
22 Nov 2021 | 13:26
“İndən belə Rusiya “sülhməramlı”larını tərifləyəcəm– “5-ci kalon”un xoşuna gəlmir...”
23 Nov 2021 | 09:45
"Ehtiyata buraxılan hərbçilərin kirayə pulu büdcəyə əlavə yükdür" - Bəs nə etməli?
AYLIQ
08:24, Bu gün
Paşinyan Moskvada sülh vəd edərkən separatçı Araik əski parçasıyla İrəvana gəldi...-FOTO
05:02, Bu gün
“Nazirlik ev vermir, heç olmasa 1700 manat ödəyib xəstəxanadan çıxmağımıza kömək etsin”
00:05, Bu gün
Zavallı Paşinyanın göz yaşları artıq kimsəni kövrəltmir...
00:00, Bu gün
"Sabah" qəzeti: Türk lirəsinin çöküşü Baydenin Ərdoğandan şəxsi qisas almasıdır...
11:52, Bu gün
“Indi, görək, Putin Ermənistandakı müxalifətçi "KQB" dostlarının səsini kəsəcəkmi?..”
04:56, Bu gün
"Nikol Paşinyana ABŞ, Böyük Britaniya və Fransa tərəfindən ciddi təzyiqlər var..."
05:08, Bu gün
“Cavad adını mənə Şükriyyə nənəm verib, o dünyasını dəyişəndə 13 yaşım vardı...”
11:15, Bu gün
“Xudayar da o mahnını dağıdılmış yerlərdə oxumuşdu...” - Xanəndə Xalq şairinin ittihamlarına cavab verdi...
09:38, Bu gün
"Türkiyənin çalxalanmasını xaricdə marıta yatıb gözləyənlər var..."
13:26, Bu gün
“Türkiyə Soçi görüşündən narazı olsa idi, bu günə qədər bildirərdi...”