“O,  daha çox Avropa dəyərlərinə üstünlük verir, Rusiyaya qarşı İngiltərə və Fransa ilə münasibət qururdu...”
Elm və Təhsil
Oxunub: 6147
20 May 2024 | 21:07
“O,  daha çox Avropa dəyərlərinə üstünlük verir, Rusiyaya qarşı İngiltərə və Fransa ilə münasibət qururdu...”
“Fətəli xan və digər Azərbaycan xanları həmin vaxt Rusiyanın əsil niyyətlərini, onun mürtəce, işğalçı siyasətinin mahiyyətini bilmir, bu qonşu dövlətin köməyi ilə köhnə qaydalardan uzaqlaşıb, yeni tipli Azərbaycan dövləti quracaqlarına inanırdılar...”
 
“II Yekaterina hökuməti Rusiya təbəəliyini qəbul etmək istəyən xanların səylərini rəğbətlə qarşılayırdı...”
 
Moderator.az aktuallığını nəzərə alaraq tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Akif Nağının Azərbaycan tarixinə və onun öyrənilməsinə fərqli baxışlarıyla bağlı silsilə yazılarını oxucuların müzakirəsinə buraxır:
(Əvvəli burada: )
 
Ağa Məhəmməd xan Qacarla Fətəli xan Qubalının fəaliyyətindən kimlər narahat idi?..- AKİF NAĞIDAN TARİXİMİZƏ FƏRQLİ BAXIŞ-  XXXII mövzu
 
Vahid Azərbaycan dövlətinin bərpa edilməsi uğrunda mübarizə...
 
 XVIII əsrin ikinci yarısında Rusiyanın Qafqaza marağı daha da artmışdı. Rusiyanın Cənubi Qafqaz, Xəzər hövzəsini ələ keçirmək üçün xüsusi planı var idi. Eyni zamanda Türkiyə də fəallaşmışdı. 1768-74-cü illərdə Türkiyə-Rusiya müharibəsi dövründə Türkiyə Sultanı III Mustafa öz elçilərini Azərbaycan və Dağıstana göndərir, müxtəlif vədlərlə yerli hakimləri öz tərəfınə çəkməyə çalışır, onları Rusiyaya qarşı birgə mübarizəyə çağırırdı. Türkiyə Azərbaycanın ən güclü siyasi lideri Fətəli xanı öz tərəfinə çəkməyə daha çox cəhd edirdi. Türkiyə nümayəndəsi Fətəli xanın yanına gəlmiş, onu Rusiyaya qarşı çıxmağa təhrik etmişdi. Lakin Fətəli xan bu təklifı qəbul etməmişdi. 1769-cu ildə Bakıda olan rus konsulu öz hökumətinə bildirmişdi ki, Fətəli xan Rusiyaya qarşı müharibədə Türkiyəyə kömək təklifini qəbul etmədi və onun hədiyyələrini almadı. Fətəli xanın simasında özünə müttəfiq qazanmaq istəyən Kərim xan Zənd 1774-cü ildə çoxlu hədiyyələrlə elçi göndərmişdi. Lakin Fətəli xan hədiyyələri qəbul etmədi və onun da təkliflni rədd etdi [6, s.220].
 
 Fətəli xan və digər Azərbaycan xanları həmin vaxt Rusiyanın əsil niyyətlərini, onun mürtəce, işğalçı siyasətinin mahiyyətini bilmir, bu qonşu dövlətin köməyi ilə köhnə qaydalardan uzaqlaşıb, yeni tipli Azərbaycan dövləti quracaqlarına inanırdılar. Azərbaycanın siyasi liderləri Rusiyanı Avropada gedən mütərəqqi proseslərin, dindən ayrı milli dövlət quruculuğunun təmsilçisi kimi qəbul edirdi. Bu mənada Nadir şah Əfşarın din və dövlətin münasibətinə dair mövqeyi diqqətə çatdırılmalıdır. O, dinə hörmətlə yanaşır, eyni zamanda məzhəb qarşıdurmasını aradan qaldırmağa, hətta islam və xristian dinlərini barışdırmağa çalışırdı. Bu, siyasi pərakəndəlik, xanlıqlar dövründəki yeni xəttin, yeni tarixi dövrün ilk əlamətlərini təşkil edirdi. Fransalı Napoleon Nadir şaha fatehliyi ilə yanaşı, həm də yenilik tərəfdarı olduğuna görə pərəstiş edirdi. Deyilənlərdən çıxış edən Fətəli xan Rusiyanın köməyinə arxalanaraq, yeni qaydalar əsasında Azərbaycan torpaqlarını birləşdirməyə çalışırdı. O, bu istiqamətdə müəyyən nəticəyə nail oldu, 70-ci illər üçün Şimali Azərbaycan ərazilərinin yarısını nəzarətə götürdü [7, s.115]. Cənubi Azərbaycanda da bəzi milli qüvvələr, xüsusilə, Səfəvi sülaləsinin nümayəndələri Fətəli xanın yanına nümayəndələr göndərir, dəstəyini qazanmağa çalışırdı [12, s.188-189; 2, s.191]. Rusiyanın regiona göndərdiyi kəşfiyyatçıların qənaətinə görə, Fətəli xan Qarabağ xanlığını tutmaq, Azərbaycanın Arazdan cənuba doğru torpaqlarına daxil olmaq, Kərim xan Zənd və digərlərini məğlub etmək üçün planlar qurur, qüvvə toplayırdı. O, həmçinin Cənubi Dağıstanı da tam şəkildə tabe etmək fikrində idi [7, s.117-118; 12, s.516,521]. Fətəli xan 1780-1783-cü illərdə bir neçə dəfə Qarabağa yürüş etdi, Ağdam, Şuşa ətrafına çatdı, lakin istəklərinə nail ola bilmədi [7, s.143]. Fətəli xan Gürcüstanı da nəzarətə götürməyə çalışır, bunun üçün gürcü şahzadələrinin daxili ixtilaflarından istifadə edirdi. Bu mənada hakimiyyətə iddialı şahzadə Aleksandrı himayə edir, yanında saxlayır, Gürcüstana yürüşə hazırlaşırdı. Lakin Rusiyanın 1783-cü ildə Krımı ilhaq etməsi (Krım e.ə. VII əsrdən başlayaraq kimmeri, skif-iskit, yunan, hun, xəzər və digərlərinin nəzarətində olub. XIII əsrdə moğolların (Qızıl Ordanın), XV əsrdən isə Osmanlı Türkiyəsinin himayəsi altında olub. 1441-1783-cü illər ərzində Krım-Tatar xanlığı olaraq Osmanlının vassal asılılığında olub. Bu xanlıq 1441-ci ildə Çingiz xanın oğlu Cuçinin nəslindən olan Hacı Gəray tərəfindən quruldu. Xanlıq Türkiyənin ali hakimiyyətini qəbul etməklə, kifayət qədər müstəqil xarici siyasət yeridirdi. Hətta 1521-ci ildə Mehmet Gəray Moskvanı tutaraq rusları özündən asılı vəziyyətə saldı, Moskva knyazlığı onlara vergi ödəyirdi. 1571-ci ildə isə I Dövlət Gəray Moskvanı tutaraq yandırdı. Bu vəziyyət I Pyotrun hakimiyyətə gəlişinə qədər davam etdi. Krım tatarları həmçinin Avropaya yürüşlər təşkil edirdilər. Sonrakı illərdə Krım xanlığı tədricən zəiflədi. 1768-1774-cü illər Türkiyə-Rusiya müharibəsində Krım yarımadası ruslar tərəfindən işğal edildi (1771-ci il). 1774-cü ildə Rusiya ilə Türkiyə arasında imzalanmış Kiçik Qaynarca sülhünə görə Krım xanlığı Türkiyənin təsirindən çıxaraq, müstəqil oldu. 1777-ci ildə ruspərəst Şahin Gəray hakimiyyətə gəldi və 1783-cü ildə Rusiya hakimiyyəti altına keçdi. Az sonra Şahin Gəray səhvini başa düşdü, İstanbula gedərək yenidən Türkiyəyə sığındı, amma əfv olunmadı, Rodos adasına sürgün edildi, orada da öldü. Türkiyə 1792-ci ildə Yassı müqaviləsi ilə Krımın Rusiyaya birləşdirilməsini qəbul etdi. Krım xanlığının paytaxtı Bağçasaray şəhəri olmuşdur. Krım yarımadası 1954-cü ilə qədər Rusiyanın tərkibində olmuş, həmin il sovet rəhbərliyinin qərarı ilə Ukraynaya verilmiş, 2014-cü ildə yenidən Rusiya tərəfindən ilhaq edilmişdir.) və həmin ilin yayında Georgiyevsk müqaviləsi ilə Şərqi Gürcüstanın Rusiya himayəsinə qəbul edilməsi ilə bu plan yarımçıq qaldı [14, s.142-144]. Ona görə də Rusiya hökuməti Fətəli xanın qüvvətlənməsi ilə razılaşmırdı. Hətta II Yekaterina 1775-ci ildə Fətəli xanın köməyinə göndərilmiş rus ordusunun geri çəkilməsini tələb etdi. 1784-cü ildə Fətəli xanın Ərdəbili tutması rus çarını narahat etdi. Lakin buna baxmayaraq Fətəli xan Rusiyaya meylində ardıcıl siyasət yeridirdi [6, s.221].
Qarabağlı İbrahim xan da eyni səbəbdən Rusiya ilə yaxınlaşmağa çalışırdı. 1784-cü üdə İbrahim xan məktubla II Yekaterinaya müraciət etdi və Peterburqa nümayəndə heyəti göndərərək Qarabağ xanlığının Rusiya təbəəliyinə qəbul edilməsini xahiş etdi [8, s.208]. Lakin İbrahim xan Rusiyaya o qədər də inanmır və onunla münasibətdə ardıcıl deyildi.
 
Kərim xan Zəndin (1759-1779) ölümündən sonra Qacarlar daha fəal oldular. Ağa Məhəmməd xan (1742-1797) Qacar 1792-ci ilə qədər Azərbaycanın Arazdan cənuba doğru bütün ərazilərini öz hakimiyyəti altında birləşdirdi. Ağa Məhəmməd xan Qacar qəddar, qəzəbli hökmdar kimi tanınırdı. İnsanlara xüsusi işgəncə verməkdən, o cümlədən, burun, qulaqlarını kəsdirməkdən zövq alırdı. Bu, onun uşaq vaxtı Kərim xan Zənd tərəfindən qəddarlığa məruz qalması, axtalanmasının  buraxdığı izlərlə bağlı idi [1, s.40]. O, özünün və atasının qisasını Kərim xan Zəndin qəbrindən aldı. 1792-ci ildə Şiraz şəhərini tutarkən onun qəbrini qazdırmış, nəşini Tehrana aparmış, oradakı sarayının ayaqyolusunun girişində basdırmışdı [15, s.11]. Ağa Məhəmməd xan (şah) Qacarın mənfi obrazının yaradılması müəyyən ideoloji  tezislərlə bağlı olmuşdur. Onun bəzi hallarda xüsusi qəddarlığını inkar etmək olmaz, amma bu, onun tam obrazı deyildir. O, kifayət qədər müsbət, mütailəli, ədəbiyyatı, incəsənəti sevən, ağıllı dövlət adamı və cəsarətli sərkərdə olmuşdur. O, ilahiyyat, fəlsəfə, riyaziyyat, astronomiya, poeziya sahələrində dərin biliyə malik idi. O, dünyanın mütərəqqi ideyaları ilə tanış idi, bu ideyalara müsbət yanaşır, amma əvvəlki üsul-idarədən, köhnə mövqedən tam ayrıla bilmirdi. Ən əsası isə, onun fəaliyyəti Səfəvilər və Əfşarların dövründəki Azərbaycan dövlətinin bərpa olunmasına yönəlmişdi. O, türk oğlu türk və türk ideallarının daşıyıcısı idi. O, Azərbaycanın şimal hissəsini də birləşdirmək üçün hərəkətə keçdi. Azərbaycan xanlarına məktublar göndərərək, onun hakimiyyətini qəbul etmələrini tələb etdi. O, daha çox Avropa dəyərlərinə üstünlük verir, Rusiyaya qarşı İngiltərə və Fransa ilə münasibət qururdu. Rusiyanın Şərqdəki siyasətinə mane olmaq üçün İngiltərə və Fransa ona kömək edir, Orduları yenidən qurmaq üçün təlimatçılar göndərirdilər.
 
1795-ci ilin yayında Qacar 85 minlik qoşunla Qarabağa hücum etdi. II İrakli Qarabağ xanlığı ilə ittifaqa girdi. Bu ittifaqa Talış və İrəvan xanları da qoşuldular. Qacar Şuşa şəhərini mühasirəyə aldı [5, s.257]. Şuşanın müdafiəsi 33 gün davam etdi. Qacar qoşunlarının sayı azalmış, bütün topları sıradan çıxarıldı. Ağa Məhəmməd xan Şuşada qoşunlarının tamamilə darmadağın ediləcəyindən ehtiyat edərək deyirdi: “Zərərin yarısından da qayıtmaq mənfəətdir. Müsibətlə dolu olan bu təhlükəli yerdə at başı qaytarmaq nicat xəzinəsinin açarıdır. Yoxsa çox çəkməz, bütün qoşunumuz və heyvanlarımız dərin xunxarlıq dəryasında məhv olub gedər” [3, s.59-60].
 
 Gəncəli Cavad xan Ağa Məhəmməd xanın düşərgəsinə gəldi və onun himayəsini qəbul etdi. O, Gəncədə hakimiyyətini möhkəmlətmək üçün Qacardan istifadə etməyə çahşırdı. Cavad xan Şuşanın mühasirəsindən əl çəkməyi və Tiflisə hücum etməyi Ağa Məhəmməd xana təklif etdi. Onlara Səki hakimi Məhəmmədhəsən xan da qoşuldu. 1795-ci ilin sentyabrında Qacar qoşunları şiddətli vuruşmadan sonra Tiflisə daxil oldular. Şəhərə od vurulub yandırıldı. Qacar ordusu Gürcüstanı taladıqdan sonra 1795-ci ilin payızında Azərbaycana qayıtdı və Muğan düzündə düşərgə saldı [4, s.103-104].
 Ağa Məhəmməd xan Muğanda qışladıqdan sonra yazda yenidən Şuşaya hücum etməyi planlaşdırdı. Lakin cənubda baş verən üsyan onu geri çəkilməyə məcbur etdi. 1796-cı ilin yazında Ağa Məhəmməd xan mərkəz olaraq seçdiyi Tehrana qayıtdı və özünü şah elan etdi. O, 1796-cı ildə taxta çıxdığı zaman tacqoyma mərasimini Nadir şah kimi türklərin yaşadığı Muğanda həyata keçirdi. O, başına Nadir şahın tacını qoymadı, özünü o taca layiq bilmədi ki, hələ Azərbaycanın bütün ərazilərini birləşdirə bilməyib. O, Azərbaycan dövlətçiliyinin davamçısı olduğunu daha bir hadisə ilə nümayiş etdirdi. Tacqoyma mərasiminə Ərdəbildən Azərbaycan Səfəvilərinə məxsus qılınc və kəmər gətirildi [13, s.33]. Ağa Məhəmməd şah və ondan sonra Fətəli şahın dövründə Azərbaycanın Təbriz şəhərinə xüsusi rol ayrıldı, bu şəhər vəliəhd, şahzadə şəhərinə, dövlətin ikinci siyasi mərkəzinə çevrildi. Vəliəhd Abbas Mirzə ilk olaraq Təbrizdə oturdu və bu ənənə sonralar davam etdirildi. Bu, o demək idi ki, dövlətin başına keçəcək şahzadələr “Təbrizdə böyüyür və türk mühitində tərbiyə alırdılar” [10, s.116-117]. Ağa Məhəmməd şahın bir təşəbbüsü də qeyd olunmalıdır. “Qacar Yasası”na, qanununa görə, hakimiyyətə gələcək şahzadənin atası ilə yanaşı, anası da Qacarlara mənsub olmalı idi [9, s.6-7]. Bu dövlət rəhbərliyində türkçülüyün qorunub saxlanılmasına xidmət edirdi.
 
Ağa Məhəmməd şahın Cənubi Qafqaza hücumu Rusiyanı narahat edir və burada onun mənafeyinə toxunurdu. II Yekaterina hökuməti Rusiya təbəəliyini qəbul etmək istəyən xanların səylərini rəğbətlə qarşılayırdı. 1796-cı ilin aprelində Valerian Zubovun komandanlığı ilə 12 minlik rus qoşunu Dərbəndə yaxınlaşdı. Qubalı Şeyxəli xan müqavimət göstərməyə cəhd etsə də, nail olmadı və rus qoşunları Dərbəndi tutdu. Dərbəndin idarə edilməsi Fətəli xanın qızı Pəricahan xanıma tapşırıldı [14, s.179-180].
 
 1797-ci ilin yazında Qacar qoşunları yenidən Qarabağa hücum etdi. O zaman Qarabağda baş vermiş quraqlıq vəziyyəti ağırlaşdırmışdı. Mirzə Camal göstərir ki, İbrahim xan yaxın adamları ilə Car və Tala tərəfə getdi. Burada Gürcüstan və Dağıstandan qüvvə toplamaq istəyirdi. Şuşanın müdafıəsi özbaşına buraxıldığından Qacar qoşunları şəhəri tutdu. Lakin şah öz xidmətçiləri Səfərəli və Abbas bəy tərəfindən 1797-ci il iyunun 17-də yatağında öldürüldü [11, s.37]. Qacar qoşunları çəkilib getdi. Qacarlar Azərbaycanın şimal torpaqlarında möhkəmlənə bilmədilər. Rusiya da hakimiyyət dəyişikliyi ilə bağlı müvəqqəti geri çəkilməli oldu.
 
 Ədəbiyyat:
 
1. Ağaoğlu Ə. İran və İnqilabı. Bakı, “Azərnəşr”, 2009.
 
2. Azərbaycan tarixi. S.Əliyarlının redaktəsi ilə. Bakı, “Elm”, 1993.
 
3. Hacıyeva Z. Qarabağ xanlığı: sosial-iqtisadi münasibətlər və dövlət quruluşu. Bakı, “Təhsil”, 2007.
 
4. Hüseynov Y. “Qarabağnamələr” Azərbaycan tarixini öyrənmək üçün mənbə kimi. Bakı, “Mütərcim”, 2007.
 
5. Qarabağnamələr, II kitab. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2006.
 
6. Qəniyev H. Azərbaycan tarixi. Bakı, “Elm və Təhsil”, 2019.
 
7. Mustafazadə T. Quba xanlığı. Bakı, “Elm”, 2005.
 
8. Nuriyeva İ. Azərbaycan tarixi (ən qədim dövrlərdən zəmanəmizədək). Texniki Ali Məktəblər üçün dərslik. Bakı, “Elm və Təhsil”, 2019.
 
9. Pakrəvan Ə. Abbas Mirzə və Azərbaycan, Farscadan çevirən: G.Cavanşir. Bakı, “Qanun”, 2010.
 
10. Rəsulzadə M.Ə. İran türkləri// Əsərləri, II cildş Bakı, “Şirvannəşr”, 2001.
 
11. Tahirzadə Ə. Ağaməhəmməd şah Qacar. (Tərcümeyi-hal oçerki). Bakı, “Kür” nəşriyyatı, 2002.
 
12. Абдуллаев Г.Б. Азербайджан в XVIII веке и взаимоотношения его с Россией. Баку, изд. АН Азерб. ССР, 1965.
 
13. Исмаилов Э. Персидские принцы из дома Каджаров в Российской империи. Москва, “Старая Басманная”, 2009.
 
14. Левиатов В.Н. Очерки из истории Азербайджана в XVIII веке. Баку, изд. АН Азерб. ССР, 1948.  
 
15. Тазкере Ахмада Горджи Ахтара «Анджоман-ара» (Вторая половина XVIII-начало XIX века). Москва, «Наука», 1986.
 
Oxşar xəbərlər
21:33, Bu gün
Türkiyə İranla sərhədində 173 kilometrlik divar hördü
21:23, Bu gün
Mahsun Kırmızıgülün yeni serialı gəlir - Kimlər rol alacaq?
21:21, Bu gün
ABŞ hipersəs silahlarını bu tarixdə istifadəyə verəcək
21:06, Bu gün
Türkiyədə bu ada yanaraq külə döndü
20:59, Bu gün
Ən çox əhali artımı bu rayonda qeydə alındı
20:52, Bu gün
Səni sevimmi, küsümmü, inciyimmi bilmirəm – BAŞLIBEL 
20:48, Bu gün
Bölmənin qarşısında ölən şəxslə bağlı RƏSMİ AÇIQLAMA
20:39, Bu gün
Bakıda doqquzmərtəbəli binada yanğın oldu
20:30, Bu gün
Bu şəxs "Neftçi"yə rəhbərlik edəcək - İDDİA 
20:21, Bu gün
Ukrayna millisinin baş məşqçisi: Heç kim bu nəticəni gözləmirdi
20:17, Bu gün
“Heç bir kişiyə inanmıram, o sevgi də başına dəysin” - VİDEO
20:00, Bu gün
“Elə şeylər var ki, ərimin xoşuna gəlmirsə..." - VİDEO
19:53, Bu gün
Aİ 55 min ukraynalı hərbçiyə təlim keçib
19:51, Bu gün
Əsgərlikdən gəlib imtahan verdi, ölkə birincisi adını qazandı
19:33, Bu gün
"Nədən Qlobal Cənub ölkələri sülh sammitinin Birgə Bəyanatını imzalamayıb?" - "Financial Times"
19:18, Bu gün
Maşının yanacaq çəni partladı: Yaralanan var
19:05, Bu gün
Uşakov: Putinin Türkiyəyə səfər vədi qüvvədə qalır
18:47, Bu gün
Çexiyada hərbi poliqonda partlayış: Ölən və yaralananlar var
18:39, Bu gün
Duyğuları oxuya bilən 4 BÜRC: Onlar...
18:37, Bu gün
61 yaşlı Xalq artisti 18 yaşlı qızla evlənir
18:34, Bu gün
ABŞ çempionatında 157 km/saat sürətlə uçan top rəqibin qolunu sındırdı
18:10, Bu gün
Palçıqla "bəzənən" insanlar: Bakıda qeyri-adi gölə axın başlayıb - FOTOREPORTAJ
18:05, Bu gün
Quba-Qusar yolunda maşın aşdı: ÖLƏN VAR - VİDEO
18:02, Bu gün
Putin müdafiə nazirinə yeni müavinlər təyin edib
18:00, Bu gün
Sertifikatsiyanın test mərhələsinin keçiriləcəyi imtahan mərkəzləri - SİYAHI
17:53, Bu gün
"Qərb Çini daha özünün tərəfdaşı deyil, potensial düşməni hesab edir" - "The New York Times"
17:45, Bu gün
Yoxsul tələbələrin bahalı layihəsi - 10 min dollar qazanmağın yolu - FOTO
17:38, Bu gün
Cəmiyyətdə siqaret çəkən qadınlara münasibət - VİDEOSORĞU
17:30, Bu gün
İzmirdə meşə yanır
17:25, Bu gün
Moskvada kütləvi zəhərlənmə: 121 nəfər xəstəxanaya düşdü
17:19, Bu gün
Ağdamda 10 tüfəng polisə təhvil verildi
17:12, Bu gün
Türkiyəli deputat: "Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığı TDT-nin gücünə güc qatır"
17:06, Bu gün
AVRO-2024: Rumıniya - Ukrayna oyunu başladı - CANLI
16:59, Bu gün
"Aygün səhnəni toya gətirdi" - Zaur Baxşəliyev
16:52, Bu gün
"Azərbaycanla ərazilərin mübadiləsinə dair razılaşma olarsa..." - Paşinyan
16:47, Bu gün
"Putinə ultimatumlarından sonra yerini göstərdilər" - Kuleba
16:40, Bu gün
İnsan ömrü belə uzadılacaq: Görün 10 ildən sonra robotlar nə edəcəklər...
16:32, Bu gün
Ceyhun Bayramov Hakan Fidanla danışdı
16:25, Bu gün
Xaçmazda avtomobil aşıb, ölən və xəsarət alanlar var
16:18, Bu gün
Salyanda şəhid qardaşı yeni avtomobil modelinin dizaynını hazırladı - FOTOLAR
16:11, Bu gün
Paşinyan nəyə və niyə güvənir?
16:04, Bu gün
Rusların Xocalıda gizli obyekti aşkarlandı - VİDEO
15:53, Bu gün
Evini satmaq istəyən şəxsin başına iş gəldi: Əlavə 3000 manat ödəməsən...
15:45, Bu gün
Bakının iki rayonunda su kəsiləcək
15:38, Bu gün
Ukraynadan sensasiyalı açıqlama: Rusiya ilə danışıqlara gedirik, müharibə bitir
15:31, Bu gün
Putin Şimali Koreya və Vyetnama gedəcək
15:24, Bu gün
“Qarabağ”ın Avropadakı mövqeyi açıqlandı
15:17, Bu gün
Sabiq deputat vəfat etdi - FOTO
15:13, Bu gün
"İnsanların hər gün dəyənəklə döyüldüyü ölkədə demokratiyanın inkişafından  necə danışmaq olar?”
15:10, Bu gün
Leysan yağacaq, bəzi çaylardan sel keçəcək - XƏBƏRDARLIQ
15:06, Bu gün
Bu çayları acqarına için! – Xroniki xəstəlik riskini azaldırlar
15:02, Bu gün
“Deyirdim ki, mən qala-qala, sən onları niyə öpürsən?” - VİDEO
15:00, Bu gün
Biri ilə yazışarkən bu səhvləri etmək qadağandır
14:57, Bu gün
Azərbaycan və Rusiya parlamentlərarası komissiyasının növbəti iclası keçiriləcək
14:54, Bu gün
Azərbaycan millisinin olimpiadada oyunlarının təqvimi bəlli oldu
14:50, Bu gün
Bakıdan son tələb: 34 min kv km-lik ərazi məsələsi masaya qoyuldu - Kritik gəlişmə
14:45, Bu gün
Azərbaycandakı sürət qatarıdırsa, Yaponiyadakı nədir?
14:45, Bu gün
ABŞ dövlət katibinin müavini İrəvandadır
14:42, Bu gün
Kreml Rusiyaya dost ölkələrin Ukrayna ilə bağlı sənədi dəstəkləməsinə münasibət bildirib
14:41, Bu gün
Bərdədə altı uşaq xəstəxanalıq oldu
14:34, Bu gün
Müharibə vaxtı yalnız bayraq tikən pakistanlı dərzi - Lahordan Astaraya uzanan ÖMÜR YOLU - FOTO
14:24, Bu gün
Hacıqabulda dəhşətli ölüm: Beton panelin altında qalaraq can verdi
14:18, Bu gün
Taekvondoçumuz klublararası Avropa çempionatında gümüş medal qazandı
14:13, Bu gün
Moskvanın gizli nüvə sığınacağından REPORTAJ - FOTO
14:06, Bu gün
Böyük müharibə olacaq: 3-4 ay sonra... - ŞOK PROQNOZ
14:00, Bu gün
Bill Qeyts Çinə görə nüvə enerjisinə milyardlarla dollar sərmayə qoymaq istəyir
13:57, Bu gün
Xoşqədəmdən qaynanasını itirmək istəyənlərə MƏSLƏHƏT - VİDEO
13:52, Bu gün
Zəngəzurla bağlı MÜHÜM XƏBƏR: Naxçıvana quru yolu BELƏ AÇILIR
13:45, Bu gün
Yol qəzasına düşən xarici turistlərin SON DURUMU açıqlandı
13:41, Bu gün
Azərbaycanda işləyəcək tanınmış məşqçiyə bu şəxs köməkçi oldu
13:35, Bu gün
Ermənistan niyə “Ukrayna sənədini” imzalamadı - səbəblər  
13:27, Bu gün
İtkin düşən 20 nəfər tapıldı
13:21, Bu gün
Ermənistan parlamentində Paşinyanın istefası müzakirəyə çıxarılacaq
13:18, Bu gün
Hindistanda iki qatarın toqquşması nəticəsində 15 nəfər ölüb - VİDEO
13:17, Bu gün
Netanyahu hərbi kabineti buraxdı
13:15, Bu gün
Yazıçı Oqoltsov Xankəndidəki yeddiaylıq həyatından danışıb - Erməni TV-si onu təhrik etsə də...
13:11, Bu gün
“Azərbaycanlılar bu sahələrdə “sosialist qulları” kimi işlədilirdi...”- Tariximizə fərqli baxış
13:10, Bu gün
Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 53 nəfər saxlanıldı - DİN
13:06, Bu gün
Millimiz Türkiyədə hazırlıq keçəcək
13:05, Bu gün
Qəbələdən Bakıya helikopterlə təxliyə olundu – FOTOLAR
13:03, Bu gün
“Azərbaycan Ermənistanın havadarlarına son xəbərdarlığını etməlidir” – Qüdrət Həsənquliyev
13:01, Bu gün
Sabaha olan hava proqnozu - 39 dərəcə isti olacaq
12:58, Bu gün
Bala köpəkbalığı həvəskar balıqçının qarmağına ilişdi
12:55, Bu gün
İsmayıllıda avtomobil qəzası olub, üç nəfər yaralanıb
12:47, Bu gün
Alban azarkeş azərbaycanlı aparıcını stadionda ÖPDÜ - VİDEO
12:42, Bu gün
ANS-də “yarpaq tökümü” - Heç biri 50 yaşa çatmadı...
12:38, Bu gün
Avstraliyalı aborigenlər qonşularını qorxudan timsahın ətindən ziyafət təşkil ediblər
12:36, Bu gün
"Putin Ukraynada məğlub olacağı təqdirdə nüvə silahını tətbiq edə bilər"
12:29, Bu gün
Son beş ayda əlilliyi olan şəxslərə 50 mindən çox reabilitasiya vasitəsi verilib
12:25, Bu gün
Bakıda qəza metronun iki stansiyası istiqamətində sıxlığa səbəb oldu - FOTO
12:22, Bu gün
Moskvada azərbaycanlı iş adamlarına məxsus obyektə bomba qoyulması xəbəri yayılıb
12:20, Bu gün
“Nə olub, nəyin davasıdır?" - VİDEO
12:16, Bu gün
"Prius" beton arakəsməyə çırpıldı: 27 yaşlı gənc öldü, 4 yaralı - FOTO
12:08, Bu gün
İrəvanın növbəti məntiqsiz dirənişi: Primitiv və qeyri-peşəkar arqumentlər - TƏHLİL + FOTO
12:05, Bu gün
Ermənistanda etirazlarda iştirak edən 12 nəfərə cinayət işi açılıb
12:01, Bu gün
Niyaməddin Musayev yayılan VİDEOdan danışdı
11:57, Bu gün
COP29-a qədər bu sənəd imzalana bilər: Bakı və İrəvandan son gediş... - Detallar açıqlandı
11:54, Bu gün
Albaniya Futbol Federasiyasına qarşı intizam işi açıldı
11:50, Bu gün
Azərbaycanın sirli tarixi: “Tanrı alov saçan gözlərini burada yaradıb”
11:45, Bu gün
Hitlerin ən çox güvəndiyi adam haqda ŞOK DETALLAR
GÜNLÜK
16 Jun 2024 | 23:54
Rus əsgərlərin həyat yoldaşları cəbhədə ərlərinin Medvedev və Peskovun övladları ilə əvəzlənməsini tələb edir
16 Jun 2024 | 22:51
Ronald Kuman: Bir saatın tamamında hesab 4:1 bizim xeyrimizə olmalı idi
16 Jun 2024 | 22:07
Türkiyədə meşə yanğını: Qurumlar səfərbər oldu
16 Jun 2024 | 22:49
İranın XİN başçısı və Rusiya XİN-in xüsusi nümayəndəsi Qafqazdakı prosesləri müzakirə ediblər
16 Jun 2024 | 23:51
Rusiya XİN: "DXR-də müxbir Tsitsaqinin öldürülməsi Kiyevin daha bir ağır cinayətidir"
16 Jun 2024 | 23:04
Leyla Əliyeva Qurban bayramı münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib
08:11, Bu gün
61 yaşlı müğənni 18 yaşlı tələbə qızla evlənir - FOTO
10:08, Bu gün
Sərxan Kamallının ölüm səbəbi açıqlandı - Yenilənib
06:51, Bu gün
Braziliya millisinin əfsanəsi AVRO-2024-dəki favoritini AÇIQLADI
07:17, Bu gün
37 mindən çox şəhid vermiş Qəzzada Qurban bayramını necə qeyd edildi?..-FOTOLAR+VİDEO
HƏFTƏLİK
14 Jun 2024 | 12:32
“Müəllimlərin sertifikasiya imtahanındakı uğursuz nəticələrini kaş deməzdilər...” - 53 ilin müəllimi - FOTOLAR + ÖZƏL
13 Jun 2024 | 22:04
“Bakı ən az 15 faiz bizim ömrümüzü qısaldır” — Paytaxtın köçürülməsi təklif edilir
13 Jun 2024 | 12:01
Pensiya ilə bağlı mühüm xəbər: Məbləğ artır... - Yeni sistem belə olacaq
12 Jun 2024 | 15:48
Müharibə iştirakçılarının müavinəti artırılacaqmı?- Millət vəkili AÇIQLADI 
15 Jun 2024 | 17:36
"Bu dövlətin uzun əsrlərdən bəri Azərbaycan türkləri tərəfindən idarəçiliyinə son qoyuldu...”
12 Jun 2024 | 09:10
Xuraman Muradovanın “Əsrə bərabər 20 il” kitabı təqdim edildi- FOTOLAR 
12 Jun 2024 | 16:33
"Rusiyalıları ölkəmizdən qovmağın zamanı yetişib"
12 Jun 2024 | 14:18
Bakıda dəhşətli qətl: Oğul evdə dözülməz əxlaqsızlıq etdi, atası... – ŞOK TƏFƏRRÜAT
12 Jun 2024 | 14:35
Metrodan istifadə edənlərin NƏZƏRİNƏ - 15 iyundan...
12 Jun 2024 | 17:12
Hava ilə bağlı SARI XƏBƏRDARLIQ - Növbəti iki gündə...
AYLIQ
16 Jun 2024 | 23:54
Rus əsgərlərin həyat yoldaşları cəbhədə ərlərinin Medvedev və Peskovun övladları ilə əvəzlənməsini tələb edir
16 Jun 2024 | 22:51
Ronald Kuman: Bir saatın tamamında hesab 4:1 bizim xeyrimizə olmalı idi
16 Jun 2024 | 22:07
Türkiyədə meşə yanğını: Qurumlar səfərbər oldu
16 Jun 2024 | 22:49
İranın XİN başçısı və Rusiya XİN-in xüsusi nümayəndəsi Qafqazdakı prosesləri müzakirə ediblər
16 Jun 2024 | 23:51
Rusiya XİN: "DXR-də müxbir Tsitsaqinin öldürülməsi Kiyevin daha bir ağır cinayətidir"
16 Jun 2024 | 23:04
Leyla Əliyeva Qurban bayramı münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib
08:11, Bu gün
61 yaşlı müğənni 18 yaşlı tələbə qızla evlənir - FOTO
10:08, Bu gün
Sərxan Kamallının ölüm səbəbi açıqlandı - Yenilənib
06:51, Bu gün
Braziliya millisinin əfsanəsi AVRO-2024-dəki favoritini AÇIQLADI
07:17, Bu gün
37 mindən çox şəhid vermiş Qəzzada Qurban bayramını necə qeyd edildi?..-FOTOLAR+VİDEO