Şəmsəddin Eldənizlə böyük dövlətçiliyə doğru... -Akif Nağıdan tariximizə fərqli baxış...
Elm və Təhsil
Oxunub: 3848
19 Apr 2024 | 21:15
Şəmsəddin Eldənizlə böyük dövlətçiliyə doğru... -Akif Nağıdan tariximizə fərqli baxış...
“Azərbaycan dünyanın böyük bir hissəsini zəbt edən moğol imperiyasının gücü ilə
hesablaşmalı oldu, lakin müstəqil dövlətçilik ənənələrini itirmədi, əksinə, moğollar
bu ərazilərə nəzarət etmək üçün Azərbaycanın dövlətçilik sistemindən, idarəetmə
qaydalarından, yerli nəsillərin imkanlarından istifadə etməli oldu…”
 
Moderator.az aktuallığını nəzərə alaraq tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Akif Nağının Azərbaycan tarixinə və onun öyrənilməsinə fərqli baxışlarıyla bağlı silsilə yazılarını oxucuların müzakirəsinə buraxır:
(Əvvəli burada:)
 
Şəmsəddin Eldənizlə böyük dövlətçiliyə doğru...- XIX mövzu
 
Eldənizlər sülaləsinin yüksəlişi. Şəmsəddin Eldəniz.
 
XII əsrin birinci yarısından etibarən Azərbaycan sülalələri yenidən
mövqelərini bərpa etdi. Səlcuqların dövründə də Azərbaycan dövləti
mövcudluğunu davam etdirir, yerli sülalələr, müxtəlif nəsillərin nümayəndələri
ölkəni Səlcuq sultanları ilə birlikdə idarə edirdi. Səlcuqlar, faktiki olaraq,
Azərbaycanın dövlət quruluşuna əsaslanaraq öz hakimiyyətlərini qurdular və
imperiyanı Azərbaycan ənənələrinə uyğun olaraq idarə edirdilər. XII əsrin
əvvəllərindən etibarən Azərbaycanda hakimiyyət əsasən yerli nümayəndələrin
ixtiyarında idi. Bu proses paralel olaraq ölkənin şimal və cənub hissələrində eyni
vaxtda gedirdi. Hadisələr artıq qədim dövlətçilik ənənələrinin inkişafı və böyük
dövlətçiliyə, imperiyaya doğru gedirdi. Bu proses bir tərəfdən Şirvanşah-
Kəsranilər sülaləsi, digər tərəfdən isə Qara Sunqurun nəsli, az sonra isə Eldənizlər
sülaləsi ilə bağlı idi...
 
Səlcuqlar dövləti zəiflədikcə Şirvanşahlar yenidən dirçəlirdi. Şirvanşah I
Fəriburz (1063-1096) Səlcuq sultanlarına tabe olsa da, Şirvanşahların
hakimiyyətinə tamamilə son qoyulmamışdı. Sultan Məlikşahın hakimiyyətinin
sonuna yaxın Şirvanşahlar yenidən qüvvətlənməyə başladılar. I Fəriburzdan sonra
oğlanları II Mənuçöhr və I Afridun ölkəni müstəqil idarə edirdilər.
Səlcuq türklərinə qarşı mübarizədə gürcü hakimləri Şirvanşahlarla
yaxınlaşmağa çalışırdılar. Gürcü knyazı Qurucu David və ya IV David (1089-
1125) bu məqsədlə qızı Tamarı Şirvanşah Afridunun oğlu Mənuçöhrə ərə vermişdi.
Şirvanşahlarla qohumluğun digər bir səbəbi də gürcü hakimlərinin Azərbaycanın
qərb torpaqlarını ələ keçirmək niyyəti ilə bağlı idi. IV David özü isə Səlcuqlara
qarşı güclü müttəfiq qazanmaq məqsədilə qıpçaq türklərinin hökmdarı Atrakın
qızına evlənmişdi. (Qıpçaqlar qədim türk tayfalarından idi. Onlar mənbələrdə
qıpçaq adı ilə yanaşı “kuman”, “kun”, “polovets” və sair formalarda da təqdim
olunub, Orta Asiya, Sibir, Ural, Qafqaz, Şərqi Avropa, Dunay və Don çayları,
həmçinin digər ərazilərdə yaşadıqları məlumdur. Bəzi məlumatlara görə, e.ə. I
minilliyin əvvəllərində Azərbaycanın cənub və şimal ərazilərində məskunlaşmış, o
cümlədən Göyçə gölü sahillərində, kutilərlə qonşuluqda yaşayıblar. Onlar XI-XII
əsrlərdən başlayaraq Qara dənizin şimalından Qafqaza qədər ərazilərdə
məskunlaşmış, hərbi-siyasi birliklər yaratmış, amma dövlətə çevrilə bilməmişlər.
Onların yaşadığı bu ərazilər Dəsti-Qıpçaq (Qıpçaq çölü) adlandırılırdı. Onların
xeyli hissəsi xristian dinini qəbul etmiş, ruslar, gürcülərlə qarışmışdılar. Bir hissəsi
isə İslama gəlmişdilər. Krım tatarları, başqırdlar, qazaxlar, qırğızlar, qaraçaylar,
Kazan tatarları, noqaylar, kumıklar və digərləri onların varisləridir.- A.N.). O,
Səlcuq türklərinə qarşı Qafqazın şimalından Gürcüstana ailələri ilə birlikdə 40 min
nəfərdən çox seçmə qıpçaq-türk döyüşçüsü köçürmüşdü. Gürcülər Bizans
imperiyasına, həmçinin Qərbi Avropa səlibçilərinə arxalanaraq türk-müsəlman
amilini Qafqazdan sıxışdırıb çıxarmağa, Azərbaycan torpaqlarını öz aralarında
bölüşdürməyə çalışırdılar. Şirvanşahlar isə səlcuqlarla münasibətləri pozmamağa
çalışırdılar. Belə olanda qıpçaq-türk döyüşçüləri hesabına çox güclənmiş gürcü
knyazı Azərbaycanın qərb torpaqlarını işğal etmək planlarını həyata keçirməyə
başladı. 1117-ci ildə IV Davidin oğlu Demetre Şirvana hücum etdi. O, Şirvanşah I
Afridunun (1107-1120-ci illər) qoşunlarını məğlubiyyətə uğradıb çoxlu qənimət və
əsirlərlə Gürcüstana döndü. 1120-ci ildə IV Davidin özü qüvvətli ordu ilə 2 dəfə
Şirvana basqın etdi. Şirvanşahların qoşunları yenə də məğlubiyyətə uğradı.
Gürcülər Qəbələni talan edərək geri qayıtdı [6, s.82-84]…
 
IV David 1121-ci ildə Tiflis yaxınlığında Didqori vuruşmasında daha
mühüm qələbə qazandı - gürcü, qıpçaq, osetinlər və Qərbi Avropa səlibçilərinin
birləşmiş qüvvələri Səlcuq qoşunlarına qalib gəldilər. 1122-ci ildə Tiflis müsəlman
əmirliyi ləğv edildi. Tiflis Gürcüstanın əlinə keçdi…
 
Gürcüstanın qüvvələnməsi Şirvanşahların mövqeyinə təsir göstərdi. Bu
dövrdə Şirvan - Gürcüstan əlaqələrinin yaxınlaşmasında Böyük Səlcuq
imperatorluğunun zəifləməsi ilə yanaşı Mənuçöhrün arvadı Tamar və onun gürcü
əhatəsi də mühüm rol oynayırdı…
 
III Mənuçöhr (1120-1160) və I Demetrenin (1125-1156) hakimiyyəti
illərində Şirvanşahlarla Gürcüstan arasında hərbi münaqişə baş vermədi. XII əsrin
30-60-cı illərində Şirvanşahlar dövləti özünün ən qüdrətli çağını yaşayırdı.
Azərbaycan Şirvanşahlar dövləti bütün Cənubi Qafqazda ən qüdrətli siyasi amilə
çevrilmişdi. 1160-cı ildə III Mənuçöhrün ölümü ilə Şirvanda vəziyyət yenidən
mürəkkəbləşdi. Şirvanşahların oğulları arasında taxt-tac mübarizəsi başlandı. Hələ
III Mənuçöhrün sağlığında saray çevrilişi etməyə cəhd göstərmiş Şirvan əyanları
yenidən fəallaşdılar. Sarayda yaranmış qarışıqlıqdan istifadə edən Tamar kiçik
oğlu II Afridun və bir qrup gürcüpərəst əyanla birlikdə qıpçaq türklərinə
arxalanaraq Şirvanı Gürcüstana birləşdirməyə cəhd göstərdi. Lakin Eldənizlərin işə
qarışması ilə bu məkrli plan pozuldu. Atabəy Şəmsəddin Eldənizin hərbi
qüvvələrinin köməyi ilə III Mənuçöhrün böyük oğlu I Axsitan (1160-1196)
hakimiyyəti ələ keçirdi. Azərbaycanın şimal-qərb torpağını və Şirvanı Gürcüstana
qatmaq planları bu dəfə də puça çıxdı. Tamar özünün gürcü əhatəsi ilə birlikdə
Azərbaycandan qaçdı və rahibliyə qapılaraq ömrünü monastırda başa vurdu [1,
s.146-154].
 
I Axsitanın hakimiyyəti illərində Şirvanşahlar dövləti daha da qüvvətləndi.
O, atası III Mənuçöhrün səhvini düzəldərək Səlcuq türkləri ilə dostluq
münasibətlərini bərpa etdi. I Axsitanın hakimiyyəti illərində Gürcüstan çarlığı ilə
də dostluq münasibətləri davam etdirildi. O, Şirvan-Gürcüstan qohumluq
əlaqələrini davam etdirərək gürcü çarı III Georginin bacısı ilə evləndi. Atası III
Mənuçöhr kimi I Axsitan və onun varisləri də Şirvanşahlar dövlətinin müdafiə
qüdrətini artırdılar. Ölkənin ərazisində çoxlu müdafiə qurğuları - qalalar, qüllələr
və s. bərpa etdilər…
 
I Axsitanın hakimiyyətinin sonuna yaxın güclü zəlzələ (1192) nəticəsində
Şamaxı dağıldı. Şəhər əhalisinin xeyli hissəsi tələf oldu. Şirvanın paytaxtı Bakıya
köçürüldü [1, s.178-180].
XII əsrin 30-cu illərində Azərbaycanda Atabəy-Eldənizlər sülaləsi
hakimiyyətə gəldi (1136-1225). Sülalənin yaradıcısı zəmanəsinin ağıllı diplomatı
və üzaqgörən dövlət xadimi qıpçaq əsilli Şəmsəddin Eldəniz idi [2, s.38-39]. Onun
uşaqlığı son dərəcə məşəqqətli keçmişdi. Valideynlərini çox erkən itirib yetim
qalmış, özgə qapılarında zülm görmüş, kömək və qayğıdan məhrum olmuş, qul
bazarlarında satılaraq əldən-ələ keçmişdi. Sonradan taleyi üzünə güldü və onu
Sultan II Toğrulun sarayına gətirib çıxardı. II Toğrulun hakimiyyəti illərində
(1132-1135) Eldəniz sultanın şəxsi məmlükləri sırasına keçirildi və vəzifədən
vəzifəyə keçməyə başladı. Sultan Eldənizə əmir rütbəsi verdi. Sonra isə II Toğrul
azyaşlı oğlu Arslan şaha Eldənizi atabəy təyin etdi [8]…
 
Sultan Məsud isə (1135-1152) Eldənizi II Toğrulun dul qadını Möminə
xatunla evləndirdi. 1136-cı ildə Məsud mərkəzi Bərdə ilə birlikdə Arranı Eldənizə
iqta torpağı verdi. Eldəniz burada möhkəmlənərək tədricən Sultan asılılığından
çıxdı…
 
1160-cı ildə Atabəy Eldəniz 20 minlik ordu ilə, Arslan şahla Həmədana
gəldi. Burada Arslan şaha tac qoyuldu. Eldəniz Böyük Atabəy adlandı və Eldənizin
oğulları Məhəmməd Cahan Pəvləvan əmir-hacib (baş əmir), Qızıl Arslan isə Sultan
ordularının baş komandanı oldu. Dövlətdə əsas işləri Eldəniz görürdü. Arslan şah
formal olaraq dövlətin başında dayanmışdı [2, s.39-40]...
 
Beləliklə, Atabəy Eldəniz Qafqaz dağlarından İran körfəzinə qədər uzanan
nəhəng bir ərazini öz hakimiyyətinə tabe etdirdi. O, Azərbaycan, Arran, Şirvan,
Cibəl, Həmədan, Gilan, Mazandaran, Isfahan və Reyə yiyələnmişdi. Mosul,
Kirman və Pars atabəyləri, Şirvan, Xuzistan, Xilab, Ərzurum və Marağa hakimləri
Eldənizin adına pul kəsdirir, xütbə oxutdururdular. Əmrləri o verir, torpaqları
paylayır, dövlət xəzinəsinə nəzarət edirdi, Sultan Arslan şah heç bir işə qarışmırdı.
Şəmsəddin Eldənizin dövründə (1136-1175-ci illər) Azərbaycanın bütün ərazisi, o
cümlədən Arran, Şirvan, indi Ermənistan deyilən Azərbaycan torpaqları, İranın
bütün ərazisi, o cümlədən, Həmədan, Mazandaran, İsfahan, Rey, Fars, Xuzistan və
digər torpaqlar dövlətin tərkibinə daxil idi. 1160-cı ildə Arazdan şimala və cənuba
doğru ərazilərimiz Azərbaycan Sultanlığı adını aldı. Şəmsəddin Eldənizin övladları
Məhəmməd Cahan Pəhləvanın (1175-1186) və Qızıl Arslanın (1186-1191)
hakimiyyətləri dövründə dövlət daha da gücləndi, yeni ərazilər ələ keçirildi.
Eldənizlər hakimiyyəti İraq Səlcuq dövləti sultanlarının atabəyləri kimi idarə
edirdilər, atabəylik adı formal xarakter daşıyırdı, əslində müstəqil dövlət rəhbərləri
idilər, Qızıl Arslan isə bu formal ənənəyə də son qoyaraq, özünü sultan elan etdi.
 
 
Azərbaycan dövlətində Eldənizlər sülaləsinin hakimiyyəti 1136-cı ildən 1225-ci ilə
qədər davam etdi, Naxçıvan, Həmədan, Təbriz şəhərləri müxtəlif vaxtlarda
dövlətin paytaxtı oldu [4, s.20-25; 5, s.18-20; 8; 7; 9, s.28]. Azərbaycan türkcəsi və
fars dilləri dövlətin rəsmi dilləri idi [2, s.199]. Eldənizlərin dövründə Azərbaycan
dövləti tarixi ərazilərindən kənara çıxaraq, 1,4 milyon kv.km. [3, s.155] ərazini
əhatə etməklə artıq imperiya xarakteri almış, böyük və qüdrətli dövlətə çevrilmişdi.
Eldənizlər sülaləsinin sonuncu nümayəndəsi Atabəy Özbəyin dövründə
(1210-1225) dövlət zəiflədi. Dövlətin daxildə zəifləməsi, iqtisadi və hərbi böhran
meylləri nəticəsində xarici müdaxilələrin qarşısını almaq mümkün olmadı.
Azərbaycan dünyanın böyük bir hissəsini zəbt edən moğol imperiyasının gücü ilə
hesablaşmalı oldu, lakin müstəqil dövlətçilik ənənələrini itirmədi, əksinə, moğollar
bu ərazilərə nəzarət etmək üçün Azərbaycanın dövlətçilik sistemindən, idarəetmə
qaydalarından, yerli nəsillərin imkanlarından istifadə etməli oldu…
 
Ədəbiyyat:
 
1. Aşurbəyli S. Şirvanşahlar dövləti. VI-XVI əsrlər. Bakı, “Avrasiya press”, 2006.
2. Bünyadov Z. Azərbaycan Atabəylər dövləti (1136-1225-ci illər). Bakı, “Şərq-Qərb”,
2007.
3. Əliyarlı S. Azərbaycan tarixi üzrə qaynaqlar. Bakı, “Çıraq”, 2007.
4. Nəcəf Ə.N. Səlcuqlu dövlətləri və atabəyləri tarixi (Oğuzların ortaya çıxmasından-XIV
əsrə qədər). Bakı, “Qanun”, 2010.
5. Nuriyeva İ. Azərbaycan dövlətləri intibah dövründə. Bakı, “Mütərcim”, 2015.
6. Nuriyeva İ. Azərbaycan tarixi (ən qədim dövrlərdən zəmanəmizədək). Bakı, “Elm və
təhsil”, 2019.
7. Houtsma M.T., Brill`s E.J. First Encyslopedia of İslam, 1913-1936, BRİLL, 1987,
s.1053.
8. Luther K.A. (December 15, 1987). “Atabakan-e Adarbayjan. Encyslopedia İranica.
9. Гусейнзаде Р. Кавказ и армяне. Баку, «Апострофф», 2014.
 
Oxşar xəbərlər
19:13, Bu gün
"Bəzi insanlar səbəbsiz sizə nifrət edir" - FOTOLAR
19:12, Bu gün
Sabah Bakıda küləyin sürəti 15-20 m/s-ə çatacaq
18:54, Bu gün
“Azərbaycan erməni kilsəsinin biznes layihəsini darmadağın edib”
18:49, Bu gün
Qazaxın azad kəndlərinin bir addımlığında... - VİDEO
18:45, Bu gün
Putin Şuşaya səfər edəcək?
18:43, Bu gün
Əməkdar artistin səhhətində problem yaranıb
18:18, Bu gün
Ermənistanda keşiş Paşinyanın postuna namizəd oldu
18:17, Bu gün
BMT İsrailə qarşı sərt tədbirlər görməyə və bütün münasibətləri kəsməyə çağırış edib
18:00, Bu gün
Ermənistanda beş böyük su anbarı demək olar ki, tamamilə dolub
17:59, Bu gün
İrəvan hazırda... - VİDEO
17:46, Bu gün
İsrail təyyarələri bir gündə Qəzzada 50 hərbi obyektə zərbələr endirib
17:36, Bu gün
Müdafiə Nazirliyi həftəlik icmalını təqdim edib - VİDEO
17:31, Bu gün
Paşinyan Azərbaycanla sərhəddə and içdi
17:25, Bu gün
Azərbaycanda hotellərə ulduz dərəcəsi hansı meyarlara görə verilir?
17:23, Bu gün
Qazaxda aramsız yağışların yaratdığı seldən - Görüntülər
17:20, Bu gün
İrəvanda hökumət binası yenidən polis mühasirəsində - VİDEO
16:52, Bu gün
Kür çayının səviyyəsində KƏSKİN ARTIM - RƏSMİ AÇIQLAMA
16:50, Bu gün
KİV: ABŞ Çinlə mümkün münaqişəyə hazırlaşır
16:50, Bu gün
Bu rayona yeni DYP rəisi təyin olundu
16:47, Bu gün
Azərbaycanda ilk dəfə... - Fotolar
16:44, Bu gün
Rusiyada "çox böyük qalmaqal": Putinin Novo-Oqaryovo iqamətgahından məxfi sənədlər sızdırılıb
16:42, Bu gün
"Biz Ukraynanı yalnız buraxa bilmərik və buraxmayacağıq" - Bayden
16:40, Bu gün
"Putindən gözəl "sülh təklifi" gəlib, istirahət günü Xarkov atəşə məruz qalıb" - Podolyak
16:36, Bu gün
Vətən müharibəsi şəhidi Mehman Qənbərov: Qanının son damlasına qədər vuruşan qəhrəman
16:08, Bu gün
Tullantılar sənətə çevrildi- IX Beynəlxalq “Tullantıdan sənətə” sərgisi...
16:06, Bu gün
Gürcüstanda azərbaycanlıların kompakt yaşadığı əraziləri su basıb, 15-dən çox kəndlə əlaqə kəsilib
15:53, Bu gün
Hazır bulyonlar orqanizmə necə təsir edir?
15:37, Bu gün
Tailand Kralı Azərbaycan Prezidentinə təbrik məktubu ünvanlayıb
15:32, Bu gün
Qan təzyiqini tənzimləyir, həzmə kömək edir
15:30, Bu gün
HAMAS Təl-Əvivi raket atəşinə tutub
15:28, Bu gün
Özbəkistanda Atom Enerjisi Agentliyi yaradılacaq
15:27, Bu gün
Astarada qonaqlığa gedən Əfqanıstan vətəndaşı öldü
15:22, Bu gün
"Hazırlaşın" əmri verildi - Hədəf birbaşa Rusiya ərazisi olacaq
15:20, Bu gün
Azərbaycanda 5 gün iş olmayacaq
15:04, Bu gün
Qəzzada ölənlərin sayı 36 minə yaxınlaşıb
15:03, Bu gün
Siyəzəndə 45 yaşlı kişi özünü güllələyib
15:00, Bu gün
Sumqayıtın İcra başçısından Prezidentə AÇIQ ŞİKAYƏT - İş adamlarının 3 milyon manatlıq borcu qaytarılmır
14:38, Bu gün
5 nəfərdə mobil telefon aşkarlandı
14:35, Bu gün
Üç bürc üçün pul çay kimi axacaq
14:34, Bu gün
Baqrat yuxusunu qarışdırdı - "Qarabağ, Qars və Ərzurum..."
14:31, Bu gün
"Baydenin siyasəti III Dünya müharibəsinə aparır" - Tramp
14:14, Bu gün
Bu gün 48 mindən çox abituriyent II və III qruplara imtahan verib - YENİLƏNİB
14:04, Bu gün
Azərbaycanın bu ərazilərində subasma olacaq - XƏBƏRDARLIQ
14:03, Bu gün
Gürcüstanın baş naziri prezidenti vətənə xəyanətdə ittiham etdi
14:01, Bu gün
“Məni gözdən salmağa çalışdılar” - VİDEO
14:00, Bu gün
“Mançester Siti”nin gələcək baş məşqçisinin adını AÇIQLADI
13:59, Bu gün
Zelenski dünya liderlərinə müraciət etdi
13:58, Bu gün
İlham Əliyevə təbrik məktubları gəlməkdə davam edir
13:10, Bu gün
Putin Minskdə Yanukovoviçlə görüşüb?
13:00, Bu gün
77-ci Kann Film Festivalının QALİBLƏRİ
12:48, Bu gün
Məni Tanrı göndərib - Modi
12:31, Bu gün
104 il öncə Rusiya bu şəhərdə 12 min soydaşımızı qətl etdi...-KÖLGƏDƏ QALAN TARİX
12:30, Bu gün
KXDR-dən Koreya və ABŞ-yə XƏBƏRDARLIQ
12:26, Bu gün
Efirdə öpüş davası: Xalq artistləri GÖRÜN NƏ ETDİ- VİDEO 
12:23, Bu gün
Bakıda güclü külək əsəcək, rayonlarda yağış yağacaq və dolu düşəcək
12:20, Bu gün
Vəkilliyə namizədlər üçün test imtahanı keçirilir
12:19, Bu gün
“Baxdım, yaxşı çəkilib”  - VİDEO
12:16, Bu gün
Azərbaycanda bu şəxslər pulsuz sanatoriya-kurorta göndəriləcək
12:09, Bu gün
Fransada keşiş yüzlərlə uşağa təcavüz edib
11:54, Bu gün
Dünya liderləri İlham Əliyevi təbrik edir - YENİLƏNDİ
11:38, Bu gün
Təbrizli millət vəkili prezidentliyə iddialıdır
11:36, Bu gün
Monqolustan Prezidenti İlham Əliyevi təbrik etdi
11:33, Bu gün
Fransa Ermənistana qoşun yeridəcək? – Makronun dostu hər şeyi etiraf etdi
11:32, Bu gün
Ermənistanda şəhəri su basdı - Ölən var
11:23, Bu gün
Dünyanın gözü ŞUŞADA- FOTOLAR 
11:12, Bu gün
Burada təbiət hələ də silah “qusur”...
11:09, Bu gün
Ədliyyə Nazirliyində yeni təyinat olub
11:00, Bu gün
Dörd qadın məhbus azad edildi
10:59, Bu gün
İki ay ərzində bu qidaları yeyənlərdə xəstəliklərdən əsər-əlamət qalmır
10:51, Bu gün
Hər ayrılqda insanın ürəyi qırılırmı? - Kardioloq açıqladı
10:44, Bu gün
"Bu dəfə badalağı özün qoyursan ki, bir daha ayağa qalxmasın" - Cabbar Musayev
10:30, Bu gün
Su pərisi formasında uşaq doğuldu - Həkimlər ŞOKDA
10:15, Bu gün
Universitetdə dərs deyən qadın çılpaq formada ölü tapıldı - TƏFƏRRÜAT/VİDEO
10:09, Bu gün
Rusiya son sutkada bu qədər itki verdi - ŞOK RƏQƏMLƏR
09:59, Bu gün
Həyat yoldaşına görün hansı azərbaycanlı futbolçu ilə xəyanət edib
09:52, Bu gün
Əhalinin DİQQƏTİNƏ! Bu havalarda...
09:44, Bu gün
Qurban bayramında neçə gün qeyri-iş günü olacaq?- 5 gün...
09:39, Bu gün
Nikolun helikopter insidenti: Onu öldürmək istəyənlər kimlərdir? 
09:32, Bu gün
Bu gün Azərbaycan Premyer Liqasında mövsümə yekun vurulacaq
09:29, Bu gün
Beyində saxlanan məlumatların miqdarı HESABLANDI
09:16, Bu gün
Bu tələbələrə hər ay əlavə 200 manat veriləcək
09:12, Bu gün
Mayın 26-nın ULDUZ FALI: Bu günbir lotereya bileti ala bilərsiniz, amma...
09:06, Bu gün
Rəisinin həyat yoldaşı prezidentliyə namizəd olur?
08:55, Bu gün
Bütün xəstəliklərin səbəbi BU İMİŞ
08:44, Bu gün
Müdir ilə münasibətlər: yaxın olmaq yoxsa məsafə saxlamaq?
08:44, Bu gün
İngiltərədə son 70 ilin ən böyük maliyyə böhranı ola bilər
08:42, Bu gün
Azərbaycan qutabı dünyanın ən yaxşı un məlumatları sırasında ilk onluqda
08:37, Bu gün
Süni intellekt ən populyar axtarış sistemini "sındırdı"
08:25, Bu gün
HƏMAS İsraillə danışıqlardan imtina etdi
08:19, Bu gün
Əfv sərəncamının icrasına başlanıldı
07:59, Bu gün
Bu havalarda təzyiq xəstələri nə etməlidir?
07:47, Bu gün
II və III qruplara imtahan keçirilir
25 May 2024 | 23:12
Gecələr üzə çıxan bu simptoma DİQQƏT EDİN! - Ölümcül ola bilər
25 May 2024 | 23:08
İran prezidentliyinə namizədlərin siyahısı nə vaxt açıqlanır?
25 May 2024 | 22:48
Çörəyin qiyməti nə qədər artacaq?
25 May 2024 | 22:28
DİM-ə şikayət edən şagird haqlı çıxdı: Ölkə birincisi oldu
25 May 2024 | 22:09
"İsrailin apardığı savaş əsl soyqırımdır"
25 May 2024 | 22:05
Mirzoyan Borellə Ermənistan-Azərbaycan sülh prosesini müzakirə edib
25 May 2024 | 22:02
Aslan Hüseynovu ölümə öz anası aparıb - Faciəvi qəzanın TƏFƏRRÜATI
25 May 2024 | 22:00
Əlifba bayramının ikiqat sevinci... - FOTOLAR
GÜNLÜK
25 May 2024 | 23:12
Gecələr üzə çıxan bu simptoma DİQQƏT EDİN! - Ölümcül ola bilər
25 May 2024 | 22:02
Aslan Hüseynovu ölümə öz anası aparıb - Faciəvi qəzanın TƏFƏRRÜATI
09:44, Bu gün
Qurban bayramında neçə gün qeyri-iş günü olacaq?- 5 gün...
25 May 2024 | 20:01
"Vəziyyət dəyişsə, dərhal "rusun bayrağı"nın altına keçməyə hazır olanlar  kifayət qədərdir...”
25 May 2024 | 20:47
Vasif Talıbovun ailəsinə ağır itki - FOTO
25 May 2024 | 20:16
Yalan danışmayan KİŞİ BÜRCLƏRİ – Etibarlı insanlardır
25 May 2024 | 19:43
Sergey Strokan: "Ermənistanın faciəsi ikili kimliyindədir"
25 May 2024 | 19:46
Doberman təliminin qaydaları - İntizam və sadiqlik texnikaları!
25 May 2024 | 19:45
Azərbaycan qadın voleybol millisi yenə məğlub olub
25 May 2024 | 20:43
Talıb Talenin toyudur - VİDEO
HƏFTƏLİK
22 May 2024 | 10:58
Rəisinin cəsədinin dəhşətli fotosu yayıldı
21 May 2024 | 16:56
Rəisinin ölümü hansı qüvvələrin razılaşması olub? - ŞOK İDDİA
22 May 2024 | 11:18
Pensiya alanlara sevindirici xəbər - Bu qayda dəyişdi 
21 May 2024 | 12:19
"Şuşanın dağları"nı yaradan bəstəkarımızın qızından MARAQLI AÇIQLAMALAR:"O bağda 100 adam da ayaqüstə dursaydı..."
23 May 2024 | 23:26
Araq içənlərin DİQQƏTİNƏ
19 May 2024 | 19:58
İlham Əliyev İbrahim Rəisinin helikopterinin qəza enişi etməsindən narahatlığını bildirib
20 May 2024 | 17:41
Qarabağ Universitetinə təyin edilən rektor kimdir? - DOSYE
21 May 2024 | 08:00
Helikopter qəzasında yalnız o sağ qalıbmış: 1 saat ərzində...
21 May 2024 | 16:22
"Cinayətkar rejimin rəhbəri araqçınlı donuz da ola bilər..." - Medvedev
20 May 2024 | 21:53
"İran dostları Rusiyanı Rəisinin dəfninə dəvət etməyib, Moskva isə hüzn içindədir..."
AYLIQ
25 May 2024 | 23:12
Gecələr üzə çıxan bu simptoma DİQQƏT EDİN! - Ölümcül ola bilər
25 May 2024 | 22:02
Aslan Hüseynovu ölümə öz anası aparıb - Faciəvi qəzanın TƏFƏRRÜATI
09:44, Bu gün
Qurban bayramında neçə gün qeyri-iş günü olacaq?- 5 gün...
25 May 2024 | 20:01
"Vəziyyət dəyişsə, dərhal "rusun bayrağı"nın altına keçməyə hazır olanlar  kifayət qədərdir...”
25 May 2024 | 20:47
Vasif Talıbovun ailəsinə ağır itki - FOTO
25 May 2024 | 20:16
Yalan danışmayan KİŞİ BÜRCLƏRİ – Etibarlı insanlardır
25 May 2024 | 19:43
Sergey Strokan: "Ermənistanın faciəsi ikili kimliyindədir"
25 May 2024 | 19:46
Doberman təliminin qaydaları - İntizam və sadiqlik texnikaları!
25 May 2024 | 19:45
Azərbaycan qadın voleybol millisi yenə məğlub olub
25 May 2024 | 20:43
Talıb Talenin toyudur - VİDEO