Şuşa - Pənah Əlidən İlham Əliyevə qədər...
Oxunub: 1540
18 Jun 2021 | 16:30
Şuşa - Pənah Əlidən İlham Əliyevə qədər...
Təməli Qarabağ hakimi Pənah Əli tərəfindən qoyulmuş Şuşa qalası prezident İlham Əliyev dönəmində öz tarixinin yeni dirçəlişini yaşayır. Molla Pənah Vaqifin timsalında “Azərbaycan intibahının” (mən akademik Nizami Cəfərovun elmə gətirdiyi bu fikirlə tam razıyam) beşiyi olan bu şəhər, Türk dünyasının kültür mərkəzlərindən birinə çevrilməkdədir, çünki Qarabağ torpağının Tanrıya yaxın qayalı bir zirvəsində zühur eləmiş “poeziya və musiqu ruhu”, uzun illik əsrlikdən sonra şüşədən çıxan bir çin sayaq, yenidən Azərbaycan üzərində pərvaz elədi. 15 iyun 2021-də, Azərbaycan dövlətinin “Dirçəliş günü”nü qutladığı bir gündə, “səkkiz qırlı qızıl daylaq” prezidentlərimiz İlham Əliyev və Rəcəb Tayib Ərdoğanı “xan qızının türbəsinə apardı”. Hələ 20 il öncə, mən “Şuşa həsrəti” şeirini yazanda bütün bunlar yalnız bir şairin arzuları idi. “Xan qızının türbəsinə apar məni qızıl daylaq” – deyirdi o zaman   içimdəki duyğular. Amma arzuların reallığa çevrildiyi günləri öz gözlərinlə görəndə bu duyğular sınırsız bir atəşfəşan övqatı oyadır səndə. Azərbaycan və Türkiyə prezidentlərinin Şuşada keçirdikləri rəsmi görüş bütün dünyanın nəzərlərini Azərbaycan mədəniyyətinin “Panteonuna” yönəltdi. On illər idi ki, ulularımızın teyfləri dolaşırdı bu qayaların qoynunda. İndi isə,  Molla Pənah Vaqifin, Xurşud Banu Natəvanın və Üzeyir Hacıbəyovun məzarlarını ziyarət edən iki türk lideri, burada “Şuşa müqaviləsi”ni imzalamaqla yeni bir tarixi səhifə açdılar. Mən bu müqavilənin məzmunu ilə tam tanış olmasam da, onun mistik gücünü hiss edirəm. Prezidentlərimizin göy səma altında qəddini düzəldib şeşələnən gözəl Şuşaya səfər etdiyi bu tarixi gün, yeni bir dirçəliş dönəminin təməlini qoydu.  Mən həmişə inanmışam ki, cənabi Allah bir qövmü yüksəltmək istəyəndə, onu qazanmadan-qazanmaya aparmaq üçün bir kılavuz göndərir. Sözün düzü bəşəriyyət tarix boyu bu qayə ilə yaşayıb. Müxtəlif xalqlar, müxtəlif cəmiyyətlər bir xilaskar, bir kılavuz gözləyişində olublar həmişə, onlar arzularının səmasında pərvaz edən bu kılavuzu fərqli adlarla çağırıblar. Biz türklər ona Göy Börü demişik, onun gəlişini elə olub ki, yüz illər boyu gözləmişik. Bu ülkü, bu qayə İstəminin, Baburun, Osmanın və neçə-neçə Tanrı çeçkininin ordularının önündə gedib, tarix kitabının səhifələrinə öz möhürünü vuran neçə şanlı səltənətin bərqərar olmasına vəsilə olub.  
Bir zamanlar bu qayə Oğuz tayfalarını ətrafına toplayıb müdəddəs yürüşı başlayan Şah İsmayıl Səfəvinin ordusunun uranı olaraq, onları böyük bir səltənət qurmağa sövq etdi. Geniş ərazilərdə qurulan və “Sufilər dövləti” kimi tanınan bu səltənət zamanında bu gün Azərbaybaycan türkləri kimi tanınan türk tayfaları bir bayraq altında birləşdilər. İndiki Əfqanıstanı, İranı, Qafqazı əhatə edən bu səltənətdə müxtəlif inzibati ərazizilr vardı, onlardan biri də Qarabağ bərlərbəyliyi idi. Mərkəzi Gəncədə olan bu bəylərbəylik Araz çayı sahillərindən Qori sınırlarına qədər uzanırdı. Onda qədim Albaniya-Girdman torpaqlarının böyük bir hissəsi Qarabağ bəylərbəyliyinə daxil idi. Əlbəttə, Səfəvi hakimiyyəti inzibati əraziləri elə-belə, havadaan yaratmırdı, bu qurumlar tarixi bağları olan ərazilərdə yaradılırdı. Səfəvi sülaləsinin hakimiyyətinə son qoymuş Nadir xan Avşarın ölümündən sonra başsız qalan səltənət dağıldı və imperiyanın hər yerində ərazi hakimləri özlərini xan, yəni Avropa diliylə desək, kral, müstəqil hökmdar elan etdilər. Nadir şah ordusunun qoşun başçılarından olan Pənah Əli bəy Cavanşir də öz dəstəsi ilə Qarabağa gələrək özünü xan elan etdi. Buradan belə bir süal çıxır ki, nəyə görə məhz Qarabağ? Onsuz da hər yanda dərəbəylik idi və bir neçə yüz əskəri olan hər bir kəs özünü xan elan edə bilirdi. Həmin dövrdə özünü hökmdar elan etmək elə də çətin deyildi, ən çətini bu hakimiyyəti saxlamaq idi. Ərazi üzərində yerli əhalinin və oradakı tayfaların dəstəyini almaq üçün iddialarının qanuniliyini ortaya qoymalıydı. Buna görə, Pənah Əli bəy Cavanşir öncə xristian məliklərinin yaşadığı əraziyə gəldi və iddialarını ortaya qoydu. Xristian məlikləri Albaniyanı idarə etmiş Mehranılərin soyundan idilər və müsəlman hökmdarlar həmişə icma daxilində onların muxtariyyətini saxlamışdılar. Bu o zamanlar idi ki, Rus imperiyası hələ Qarabağı ermənilərlə məskunlaşdırmamışdı, xristian əhali də hələ türk dilində danışırdı. Onların aşıqları da, şairləri də türkülərini türk dilində deyirdilər. Şəcərəsi Mehranilərin ən böyük nümayəndəsi Cavanşirə uzanan Cavanşirlər nəsli müsəlman olsalar da, ortaya iddia qoyduqda xristian məliklərin çoxu, xüsusən məlik Şahnazar onların iddialarını dəstəklədi. Mehranilər Parfiya əsilli olsalar da, Xəzər xaqanları ilə, Albaniya tarixçisi Kalantuklu Moiseyin dili ilə desək, “türklərlə qohum idilər”. Mehranilər sülaləsinin qurucusu Mehran Sasani sarayından qaçanda Xəzər xaqanına pənah apardı, öz qızını ona verən xaqanın dəstəyi ilə Azərbaycan ərazisində Qardman (Girdman) dövlətini qurdu. Xazər xaqanlarının himayəsi Sasaniləri Mehranilərin hakimiyyətini tanımağa məcbur etdi. Müsəlmanlığın gəlişindən sonra Mehrani hökmdarlarının ən qüdrəlisi Cavanşir müsəlmanlarla dostluq sazişi bağlaya bildi və müsəlman hökmdarlar uzun əsrlər boyu onun nəslindən olanların hüquqlarını tanıdılar. İslamı qəbul edən Mehranilər ümmətin üzvi bir hissəsi oldu, xristianlığı saxlayanlar isə ümmət içərisində daxili muxtariyyət aldılar...
Buna görə Pənah Əli Cavanşir ortaya iddia qoyub özünü xan elan edəndə yalnız Qarabağın müsəlman və xristian əhalisi deyil, qədim Girdman torpaqlarının digər yerlərində də dəstəkləndi. Borçalı, Qazax, Tovuz, Şəmkir, Gəncə kimi yerlərdən xeli insan yeni yaranmış xanlığın ərazisinə, xüsusən onun yeni inşa edilmiş paytaxtına, Şuşa qalasına köç etdilər. Bu köçün ən böyük nümayəndəsi isə adını Azərbaycanın tarix kitabına qızıl hərflərlə yazdırmış böyük şair Molla Pənah Vaqif oldu. Qarabağ torpağında, qayalar zirvəsindən səmaya boylanan Şuşa qalasında qılınc və qələmin ittifaqından böyük bir mədəniyyət toxumu cücərdi və Azərbaycanın Təbriz, Şamaxı, Gəncə kimi qədim mədəniyyət mərkəzləri ilə yanaşı yeni bir mədəniyyət ocağı zühur elədi. Qamlardan gələn türk dastan ruhunun və Parfiya maqlarının bəşəriyyətə tövhə verdiyi bir sənətin sintezindən yeni bir mədəniyyət gəldi ortaya- kökü qam və maqlara dayanan Azərbaycan mədəniyyəti. 
Bizim Molla Pənah Vaqifin həyat və fəaliyyəti  barədə  bilgilərimiz əsasən Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin  və  Səməd Vurğunun əsərlərinə dayanır. Bədii əsərdə təsvir olunan obrazın reallığa nə qədər yaxın olduğunu yalnız guman etmək olar. Amma bir şeyi dəqiq deyə bilərik: Çox qısa zaman kəsiyində varlığını sürdürmüş Qarabağ xanlığı, əsasən də onun paytaxtı Şuşa şəhəri ərazisində baş vermiş mədəniyyət intibahının meydana gəlməsində, elə bu xanlığın ömrü qədər onun baş vəziri, ildiki dillə desək baş naziri olmuş Molla Pənahın tarixi rolu hələ də lazimi dəyərini almayıb. Deyirlər el gözü tərəzi olar, şairin lk dəyəri də elə eldən gəlib: “Hər oxuyan Molla Pənah olmaz”. Tariximizdə heç bir şəxsiyyət haqqında mən buna oxşar ifadəyə rast gəlməmişəm. Gərək ki, elin gözündə elə əməllərin sahibi olasan ki, insanlar səni elmin simvolu olaraq görsünlər. Mən Molla Pənahın tarixi missiyasını belə görürəm: O ölməz şeirləri ilə yanaşı, daha bir ölməz əsər qoyub, bu da onun formalaşdırdığı Şuşa mühitidir. Bu mühitin xanlığını rus general-mayorluğuna dəyişmiş İbrahim Xəlil xan Cavanşir tərəfindən formalaşdırıldığını iddia etmək isə sadəcə gülünc olardı. Mən indi, bu sətirləri yazarkən Heydər Əliyevin müdrikliyinə bir daha heyran qalıram. O hələ Sovetlər dönəmində M.P.Vaqifin məzarı üzərində türbə yapdırmışdı. “Azərbaycan intibahı” ideyasını ortaya qoyaraq onun ciddi elmi  əsaslarını ortaya qoyan akademik Nizami Cəfərovun da uzaqgörənliyini qeyd etməyə bilmərik...
İndi prezidentlərimiz İlham Əliyevin və Rəcəb Tayib Ərdoğanın Şuşaya etdikləri  tarixi səfəri seyr edərkən, Şuşanın Pənah Əlidən İlham Əliyə qədər uzanan tarixi kino kadrları kimi keçir gözlərim önündən. Bu səfərin siyasi mahiyyətləri barədə, hələ çox yazılacaq, çox danışılacaq. Amma məni daha çox mənəvi aspetkləri maraqlandırır. Düşünürəm ki, prezident İlham Əliyev Şuşadan başlayan İntibah ruhunu bütün ölkədə pərvaz etdirəcək. Uzun illər ərzində etdiyim müşahidələrdən belə bir qənaətə gəlmişəm: Cənab Prezident hansı sahə ilə şəxsən özü məşğul olubsa, orada böyük inkişaf baş verib. Sonuncu dəfə biz bunu Vətən savaşı zamanı gördük. Ordu cəbhədə mücadilə edərkən, Ali Baş komandan da informasiya savaşında meydan cənginə çıxdı və bütün düşmən ünsürləri pərən-pərən elədi. Əlbəttə bu elə də yaxşı bir hal deyil, amma neyləyəsən ki, bəzi tarixi məqamlarda bir şəxsiyyət  cəmiyyətdən bir baş yuxarı olur. Bu hal yalnız bizim cəmiyyətə aid deyil və onun tarixi analoqları çoxdur. Cəmiyyətdə böyük reformlar həmişə böyük şəxsiyyətlərin qətiyyəti sayəsində aparılıb. Mən arzu edərdim ki, Prezidentimiz böyük  Zəfərdən sonra meydana gələn yeni reallıqda, hadisələrin kölgəsində qalmış, Molla Pənah ruhunun davamçıları, müstəqillik illərində formalaşan ədəbiyyat nümayəndələri ilə də şəxsən məşğul olacaq. Çünki artıq qələm savaşının zamanı gəlir. 
Mən bu yazını, elə prezidentlərimizin Şuşa səfəri günü çapdan çıxmış və Vətən savaşı dövründə mətbuatda çap olunan yazılarımdan ibarət “Ordu günü” kitabımdan bir sitatla bitirmək istəyirəm. Bu yazını Şuşa alınan günü yazmışdım: “...Mən Pənahəli xanı görürəm, Molla Pənah Vaqifi görürəm, Xan qızı Natəvanı görürəm, Üzeyir bəyi görürəm... və daha kimlər... kimlər. Onların şükranlıq baxışları müzəffər ordunun üzərinə alqışlar səpələyir. Bu ordu böyük ordudur, bu Komandan böyük komandandır. Bu millət, onları doğuran bu millət böyük millətdir. Millətimə salam olsun!
Salam olsun İlham Əliyev. Azərbaycan xalqına uzun illərdən sonra qələbə zövqünü tamsındıran böyük Komandan. Əcdadlarımızın şanlı ənənəlinin davamçısı. Sən “Savaş ayələri”ni gerçəkliyə çevirdin, Sən babalarımızın öləziyən savaş ruhunu zəfər atəşi ilə alovlandırdın. Sən dünya boyu səpələnmiş 50 milyon Azərbaycanlını bir bütövə çevirdin. Müsəlmanıyla, xristianı ilə, yahudisiylə... Hamısını. Ellərimizi dərləyib bir bayraq altına yığdın - böyük Eltəriş. Xəzər xaqanlığının əzəmətini yüz illərdən sonra Azərbaycan torpağında zühur elətdirdin. 
Salam olsun Rəcəb Tayib Ərdoğan, İslamın umudu, türklüyün qəlb odu. Əzilən hər müsəlman, tacavüzə uğrayan hər türk artıq bilir ki, o yalqız qalmayacaq. 
Halal olsun! Halal olsun.
 
 
Elxan Zal Qaraxanlı
 
Oxşar xəbərlər
N.Tusi adına Klinika
13:59, Bu gün
“Yaşıl ittifaq”, “mavi səfərbərlik”, “qəhvəyi təhlükəsizlik”
13:39, Bu gün
Qəbələdə canavar kəndə hücum edib
13:34, Bu gün
Kəlbəcərə icazəsiz keçmək istəyənlər saxlanıldı
13:33, Bu gün
Bakının bir sıra yerlərində evləri və həyətyanı sahələri yağış suları basıb
13:29, Bu gün
Bin Ladenin öldürüldüyü ev xarabalığa çevrilib
12:54, Bu gün
27 sentyabr - “Anım Günü”
12:40, Bu gün
Sabahın hava proqnozu açıqlandı
12:39, Bu gün
Fransadakı Azərbaycan səfirliyinin binasına ermənilər hücum edib – FOTO
12:28, Bu gün
"Putin vasitəçi olmasaydı, Azərbaycan ordusu Şuşadan sonra Xankəndiyə enəcəkdi və..."
12:23, Bu gün
Çıxışı qalmaqala səbəb olan 71 yaşlı direktor icra başçısının həyat yoldaşı imiş -  VİDEO
12:20, Bu gün
“İslam terrorçuların əlində oyuncağa çevriləcək” - Əfqanıstanda nələr baş verir...  
12:17, Bu gün
Prezident xalqa müraciət edəcək
11:49, Bu gün
Azərbaycanda zorlamaya görə 9 nəfər AXTARIŞDA OLUB
11:43, Bu gün
Göyçə mahalının Yuxarı Şorca kəndi istiqamətində bayrağımız yüksəldilib - VİDEO
11:42, Bu gün
Salyanda oğurluq edən şəxs saxlanılıb
11:40, Bu gün
Müdafiə Nazirliyi həftəlik icmalını təqdim edib
11:39, Bu gün
Ceyhun Bayramov fransalı həmkarını Ermənistanın talançılıq siyasəti barədə məlumatlandırıb
11:34, Bu gün
Azərbaycanda həmrəylik və uğur möhürünü vuran partiya – VHP
11:31, Bu gün
Vətən müharibəsi qazisi 10 ay sonra yaralandığı yerdə - VİDEO
11:26, Bu gün
"Torpağa görə Zakir Qaralov 20 il mənimlə düşmənçilik edib, 20 il məni həbs etmək istəyib"
11:25, Bu gün
"Ərim həbsxanadadır, başqasından hamilə qalmışdım" - 2 günlük körpəni diri-diri basdırdı...
11:25, Bu gün
FHN: Ötən sutka ərzində 9 nəfər xilas edilib - VİDEO
11:21, Bu gün
Məşhur filmdəki ayaqqabı 68 minə satıla bilər - FOTOLAR
11:19, Bu gün
Qənirə Paşayeva bir qrup mədəniyyət, incəsənət işçisi və qazi ilə görüşüb - FOTOLAR
11:19, Bu gün
“Ali Baş Komandan nəyə qadir olduğunu, necə bir sərkərdə və xalq rəhbəri olduğunu bir daha təsdiqlədi”
11:17, Bu gün
Azərbaycanlı oliqarxın qohumuna məxsus “Rolls-Royce” markalı avtomobil qəzaya düşdü
11:15, Bu gün
Bu gün rezidenturaya qəbul imtahanının ikinci mərhələsi keçirilir
11:15, Bu gün
"Milli qürurumuzun xilası naminə haqq savaşına çıxmağa məcbur edildiyimiz ŞANLI TARİX..."
10:47, Bu gün
“QRU” polkovniki Zəngəzur dəhlizinin Ermənistan üçün “təhlükəsi”ndən danışdı...
10:32, Bu gün
Almaniyada parlament seçkiləri başlayıb
10:03, Bu gün
Maşınları əzən sürücü danışdı: "Marixuana çəkmişdim, vəziyyətim yaxşı deyildi" - VİDEO
09:45, Bu gün
Laçın dəhlizində Azərbaycan bayrağı dalğalanır - VİDEO
09:29, Bu gün
Serbiya - Kosovo sərhədində gərginlik: Ordu döyüşə hazır vəziyyətə gətirildi
09:26, Bu gün
Ermənistan törətdiyi bütün cinayətlərə görə beynəlxalq müstəvidə cavab verməlidir
09:23, Bu gün
Putin Sibirdə balıq tutdu, tonqal qaladı - VİDEO
09:20, Bu gün
“Kurtlar Vadisi”nin Elifi uzun fasilədən sonra göründü - FOTO
09:17, Bu gün
Antonio Quttereş Azərbaycanın pandemiyaya qarşı qlobal təşəbbüslərini yüksək qiymətləndirib
01:31, Bu gün
“Heç bir mağazaya borcum yoxdur, məni camaatın dilinə salmayın, Allahdan qorxun...”
01:15, Bu gün
"Anar Bağırovun açıqlamasını digər vəkillərin də dəstəkləməsini görmək sevindirici olardı"
25 Sep 2021 | 23:57
"İndi bu müəllimə məhkəməyə müraciət etmək istəyir, ancaq vəkilə ödəməyə pulu yoxdur..."
25 Sep 2021 | 23:23
Xankəndi dediyinə görə onu “dövlətə xəyanətdə” ittiham etdilər - VİDEO
25 Sep 2021 | 23:08
XİN başçısı BQXK rəhbərinə mina təhlükəsi barədə məlumat verib
25 Sep 2021 | 23:04
Bu gecədən hava kəskin dəyişir - Xəbərdarlıq
25 Sep 2021 | 22:30
"Kosobokov həmin vəzifəyə təyin olunandan 10 erməni mövqeyi tamamilə havaya sovrulub..."
25 Sep 2021 | 22:13
Qənirə Paşayeva Milli Məclisdə bir neçə ziyalını qəbul etdi
25 Sep 2021 | 22:04
Rusiya hökumətinin başçısı hədəfdə: “Ağır nəticələri olacaq”
25 Sep 2021 | 22:02
“Taliban”ın tanınması müzakirə mövzusu deyil” - Lavrov
25 Sep 2021 | 21:52
Fransızların həyasızlığı, rusların biganəliyi: Əcnəbi hüquq müdafiəçilərinin Xankəndidə nə işi var? - FOTO
25 Sep 2021 | 21:37
Vladimir Putin Rusiya Dövlət Dumasının rəhbərliyinə kimi layiq bildiyini açıqladı
25 Sep 2021 | 21:13
"Qarabağa belə qanunsuz səfərlərin reallaşdırılmasının qarşısı qətiyyətlə alınmalıdır"
25 Sep 2021 | 21:00
Azərbaycan və Türkiyə arasında daha bir memorandum imzalandı
25 Sep 2021 | 20:45
Anım günü ilə əlaqədar Bakıda avtobusların hərəkət sxemi müvəqqəti dəyişdiriləcək
25 Sep 2021 | 20:38
Bu şərtlə namizədliyimi geri götürərəm - Tramp
25 Sep 2021 | 20:37
Ermənistanda Silahlı Qüvvələrin Aviasiya İdarəsinin keçmiş rəisi saxlanılıb
25 Sep 2021 | 20:31
“Sülh prosesini bərpa etməyə hazırıq” - Ermənistan XİN
25 Sep 2021 | 20:23
"Ona qalsa kişilər 100 hoqqadan çıxır, heç qadın ondan soruşurmu ki, sən nəyi, necə edirsən..?"
25 Sep 2021 | 20:07
Nostradamusun 2022-ci il üçün proqnozu: Bəşəriyyət bu problemlərlə üzləşəcək
25 Sep 2021 | 19:54
Sabah Almaniya yeni rəhbərini seçəcək
25 Sep 2021 | 19:18
Qax polisinin əməkdaşları şəhid ailələrini ziyarət edib - FOTO
25 Sep 2021 | 19:14
“İsrail İrana qarşı təxribata əl atmaq üçün Azərbaycana gəlib" - Ayətullahdan növbəti cəfəng açıqlama - VİDEO
25 Sep 2021 | 18:56
“Kimsə müdaxilə edə bilməz” - Ərdoğan meydan oxudu
25 Sep 2021 | 18:27
Avroviziya qalibi olan türkiyəli müğənni xəstəxanalıq oldu - FOTO
25 Sep 2021 | 18:24
"Azərbaycan və Ermənistan XİN başçılarının görüşü müsbət addımdır"
25 Sep 2021 | 18:20
Türk ordularının qələbələrinin bir sirri... – Atla çapa-çapa  necə sərrast ox atırdılar?..
25 Sep 2021 | 18:15
Bakıda məktəb direktorundan BİABIRÇI ÇIXIŞ - VİDEO
25 Sep 2021 | 17:54
Bakıda iki gün ərzində bir sıra küçələr bağlanacaq - SİYAHI
25 Sep 2021 | 17:50
Şəhidimizin qardaşı bayrağı dəyişərkən yıxılıb öldü
25 Sep 2021 | 17:34
Vərəmə yoluxdu, amerikalı ilə evləndi, Hollivudda güllələndi...
25 Sep 2021 | 17:28
Azərbaycanda baş verən dəhşətli qəzanın görüntüləri - VİDEO
25 Sep 2021 | 17:20
Ərdoğanın Krımla bağlı açıqlamasından sonra Türkiyə pomidorlarında virus "aşkarlandı"
25 Sep 2021 | 17:14
"Tarix də göstərir ki, Türkiyə ilə Ermənistan arasında danışıqlar həmişə məhsuldar olub"
25 Sep 2021 | 17:10
"Paxıllığımı çəkirdilər, deyirdilər, Tovuzdan gəlib nə edəcək?"
25 Sep 2021 | 17:04
Kriminal dünyada yeni savaş: Lotu Qulinin qisası alınır?
25 Sep 2021 | 16:45
“İctimai rəyin daha operativ yoxlanılmasının indikatoru müəyyən ictimai fəal şəxslərdir”
25 Sep 2021 | 16:45
"İmperiya maraqları olanların belə şovinistlərə hər zaman ehtiyacı olur, Jirinovski də bu rolu çox gözəl oynayır"
25 Sep 2021 | 16:43
““Torpaq” filmim tarixi bir salnamədir, onu çoxdan hazırlamışdım...”
25 Sep 2021 | 16:43
Azərbaycanda peyvənd olunanların sayı açıqlanıb
25 Sep 2021 | 16:41
Azərbaycanda koronavirusa daha 1099 yoluxma faktı qeydə alınıb, 18 nəfər vəfat edib
25 Sep 2021 | 16:40
Ermənistanın birinci prezidenti Qarabağdakı separatçı “naziri” malikanəsində qəbul etdi...
25 Sep 2021 | 16:33
“Gözəl fikirdir...” - Kim Çen Inın bacısı Koreya müharibəsinə son qoymaq təklifini dəstəklədi
25 Sep 2021 | 16:32
Azərbaycan və Qırğızıstan XİN başçıları arasında görüş olub
25 Sep 2021 | 16:31
Azərbaycanda daha bir həkim koronavirusdan vəfat edib
25 Sep 2021 | 16:30
“Rus sülhməramlıları İranla birlikdə...”
25 Sep 2021 | 16:28
Dünyanın ən böyük içki şirkətinin sabiq rəhbəri ömürlük həbs edildi
25 Sep 2021 | 15:54
İlham Əliyev Türkmənistan Prezidentini təbrik edib
25 Sep 2021 | 15:46
Kəlbəcərə ilk qar yağdı - VİDEO
25 Sep 2021 | 15:42
Hava şəraiti ilə bağlı əhaliyə - Xəbərdarlıq
25 Sep 2021 | 15:36
Naxçıvanda Azərbaycan və Türkiyə hərbçilərinin birgə döyüş atışlı taktiki təlimi davam edir - VİDEO
25 Sep 2021 | 15:11
“Augsburger Allgemeine”: Almanların əksəriyyəti Merkel üçün darıxmayacaq - SORĞU
25 Sep 2021 | 15:11
Ərdoğan-Putin görüşündən öncə İlham Əliyevin Rusiya mediasına müsahibəsi - Təsadüf yoxsa...
25 Sep 2021 | 15:04
Azərbaycan Ordusunda çağırışçıların hərbi hissələr üzrə bölgüsü keçirilib
25 Sep 2021 | 14:54
Ölkəni idxal asılılığından xilas edən daha bir uğurlu layihə: Yeni karton-qutu fabriki açıldı
25 Sep 2021 | 14:51
Erməni kəndli: "Evimin damına Azərbaycan bayrağı taxıblar” - VİDEO
25 Sep 2021 | 14:48
Rusiya sülhməramlıların yeni komandanı: Kosobokovu cəmi 2 həftədən sonra əvəzləyən Anaşkin kimdir?
25 Sep 2021 | 14:47
Leysan yağışlara görə “Formula-2” təxirə düşdü - VİDEO
25 Sep 2021 | 14:40
İrana getmək istəyənlərin NƏZƏRİNƏ
25 Sep 2021 | 14:31
Sabiq nazirin 9 milyon rüşvəti yığma mexanizmi- TAM SİYAHI BELƏ İMİŞ
25 Sep 2021 | 14:28
Müğənni arvadını moteldə öldürməyindən danışdı
25 Sep 2021 | 14:27
“Birinci teatrlar açılmalı idi, amma sonuncu teatrlar açıldı...”
25 Sep 2021 | 14:26
Rusiya sülhməramlılarından böyük və ciddi addım - Xəritə...
GÜNLÜK
25 Sep 2021 | 14:54
Ölkəni idxal asılılığından xilas edən daha bir uğurlu layihə: Yeni karton-qutu fabriki açıldı
25 Sep 2021 | 22:30
"Kosobokov həmin vəzifəyə təyin olunandan 10 erməni mövqeyi tamamilə havaya sovrulub..."
01:31, Bu gün
“Heç bir mağazaya borcum yoxdur, məni camaatın dilinə salmayın, Allahdan qorxun...”
25 Sep 2021 | 16:40
Ermənistanın birinci prezidenti Qarabağdakı separatçı “naziri” malikanəsində qəbul etdi...
25 Sep 2021 | 23:23
Xankəndi dediyinə görə onu “dövlətə xəyanətdə” ittiham etdilər - VİDEO
25 Sep 2021 | 20:23
"Ona qalsa kişilər 100 hoqqadan çıxır, heç qadın ondan soruşurmu ki, sən nəyi, necə edirsən..?"
25 Sep 2021 | 18:20
Türk ordularının qələbələrinin bir sirri... – Atla çapa-çapa  necə sərrast ox atırdılar?..
25 Sep 2021 | 18:15
Bakıda məktəb direktorundan BİABIRÇI ÇIXIŞ - VİDEO
25 Sep 2021 | 16:45
“İctimai rəyin daha operativ yoxlanılmasının indikatoru müəyyən ictimai fəal şəxslərdir”
25 Sep 2021 | 16:45
"İmperiya maraqları olanların belə şovinistlərə hər zaman ehtiyacı olur, Jirinovski də bu rolu çox gözəl oynayır"
HƏFTƏLİK
21 Sep 2021 | 14:13
"Zorla məni divana uzatdıqdan sonra şalvarımı aşağı çəkdi, qışqırmağa başladım və..."
23 Sep 2021 | 11:50
“Azərbaycan hərbçiləri Amaras məbədinə öz bayraqlarını sancdı”, amma…-Erməni “deputat”
24 Sep 2021 | 08:09
Qarabağdakı erməni ordusuna güclü axın...- 800 dollara yaxın maaş... Amma...
21 Sep 2021 | 20:57
İranın bizə satmadığı “Şahab” və İsrailin isə bizdən başqa kimsəyə satmadığı sevimli LORA...
20 Sep 2021 | 09:31
Bu şəhərdə 29 metr hündürlüyündə “armudu stəkan” tikilir...-FOTOLAR+VİDEO
22 Sep 2021 | 08:33
Rusiya generalı məbədimizin üzərinə Ermənistan bayrağının asılmasını əmr etdi?..
20 Sep 2021 | 10:57
"Oğrular qapıların qıfıllarını və kilidlərini qıraraq Tədris Kompleksinin bloklarına daxil olub..."
22 Sep 2021 | 11:07
"Köçəryan kimi qatil, bütün ruhu ilə əzazil, türkün düşməni olan yaramaz etiraf edir ki..."
20 Sep 2021 | 14:03
“İranla qarşıdurma olsa, Türkiyədən başqa digər dövlətlər də yanımızda olacaq“
23 Sep 2021 | 12:23
4 dəfə evləndi, ona görə filmə yataq səhnəsi salındı, Xalq artisti onunla öpüşməkdən imtina etdi
AYLIQ
25 Sep 2021 | 14:54
Ölkəni idxal asılılığından xilas edən daha bir uğurlu layihə: Yeni karton-qutu fabriki açıldı
25 Sep 2021 | 22:30
"Kosobokov həmin vəzifəyə təyin olunandan 10 erməni mövqeyi tamamilə havaya sovrulub..."
01:31, Bu gün
“Heç bir mağazaya borcum yoxdur, məni camaatın dilinə salmayın, Allahdan qorxun...”
25 Sep 2021 | 16:40
Ermənistanın birinci prezidenti Qarabağdakı separatçı “naziri” malikanəsində qəbul etdi...
25 Sep 2021 | 23:23
Xankəndi dediyinə görə onu “dövlətə xəyanətdə” ittiham etdilər - VİDEO
25 Sep 2021 | 20:23
"Ona qalsa kişilər 100 hoqqadan çıxır, heç qadın ondan soruşurmu ki, sən nəyi, necə edirsən..?"
25 Sep 2021 | 18:20
Türk ordularının qələbələrinin bir sirri... – Atla çapa-çapa  necə sərrast ox atırdılar?..
25 Sep 2021 | 18:15
Bakıda məktəb direktorundan BİABIRÇI ÇIXIŞ - VİDEO
25 Sep 2021 | 16:45
“İctimai rəyin daha operativ yoxlanılmasının indikatoru müəyyən ictimai fəal şəxslərdir”
25 Sep 2021 | 16:45
"İmperiya maraqları olanların belə şovinistlərə hər zaman ehtiyacı olur, Jirinovski də bu rolu çox gözəl oynayır"