Şuşa - Pənah Əlidən İlham Əliyevə qədər...
Oxunub: 1490
18 Jun 2021 | 16:30
Şuşa - Pənah Əlidən İlham Əliyevə qədər...
Təməli Qarabağ hakimi Pənah Əli tərəfindən qoyulmuş Şuşa qalası prezident İlham Əliyev dönəmində öz tarixinin yeni dirçəlişini yaşayır. Molla Pənah Vaqifin timsalında “Azərbaycan intibahının” (mən akademik Nizami Cəfərovun elmə gətirdiyi bu fikirlə tam razıyam) beşiyi olan bu şəhər, Türk dünyasının kültür mərkəzlərindən birinə çevrilməkdədir, çünki Qarabağ torpağının Tanrıya yaxın qayalı bir zirvəsində zühur eləmiş “poeziya və musiqu ruhu”, uzun illik əsrlikdən sonra şüşədən çıxan bir çin sayaq, yenidən Azərbaycan üzərində pərvaz elədi. 15 iyun 2021-də, Azərbaycan dövlətinin “Dirçəliş günü”nü qutladığı bir gündə, “səkkiz qırlı qızıl daylaq” prezidentlərimiz İlham Əliyev və Rəcəb Tayib Ərdoğanı “xan qızının türbəsinə apardı”. Hələ 20 il öncə, mən “Şuşa həsrəti” şeirini yazanda bütün bunlar yalnız bir şairin arzuları idi. “Xan qızının türbəsinə apar məni qızıl daylaq” – deyirdi o zaman   içimdəki duyğular. Amma arzuların reallığa çevrildiyi günləri öz gözlərinlə görəndə bu duyğular sınırsız bir atəşfəşan övqatı oyadır səndə. Azərbaycan və Türkiyə prezidentlərinin Şuşada keçirdikləri rəsmi görüş bütün dünyanın nəzərlərini Azərbaycan mədəniyyətinin “Panteonuna” yönəltdi. On illər idi ki, ulularımızın teyfləri dolaşırdı bu qayaların qoynunda. İndi isə,  Molla Pənah Vaqifin, Xurşud Banu Natəvanın və Üzeyir Hacıbəyovun məzarlarını ziyarət edən iki türk lideri, burada “Şuşa müqaviləsi”ni imzalamaqla yeni bir tarixi səhifə açdılar. Mən bu müqavilənin məzmunu ilə tam tanış olmasam da, onun mistik gücünü hiss edirəm. Prezidentlərimizin göy səma altında qəddini düzəldib şeşələnən gözəl Şuşaya səfər etdiyi bu tarixi gün, yeni bir dirçəliş dönəminin təməlini qoydu.  Mən həmişə inanmışam ki, cənabi Allah bir qövmü yüksəltmək istəyəndə, onu qazanmadan-qazanmaya aparmaq üçün bir kılavuz göndərir. Sözün düzü bəşəriyyət tarix boyu bu qayə ilə yaşayıb. Müxtəlif xalqlar, müxtəlif cəmiyyətlər bir xilaskar, bir kılavuz gözləyişində olublar həmişə, onlar arzularının səmasında pərvaz edən bu kılavuzu fərqli adlarla çağırıblar. Biz türklər ona Göy Börü demişik, onun gəlişini elə olub ki, yüz illər boyu gözləmişik. Bu ülkü, bu qayə İstəminin, Baburun, Osmanın və neçə-neçə Tanrı çeçkininin ordularının önündə gedib, tarix kitabının səhifələrinə öz möhürünü vuran neçə şanlı səltənətin bərqərar olmasına vəsilə olub.  
Bir zamanlar bu qayə Oğuz tayfalarını ətrafına toplayıb müdəddəs yürüşı başlayan Şah İsmayıl Səfəvinin ordusunun uranı olaraq, onları böyük bir səltənət qurmağa sövq etdi. Geniş ərazilərdə qurulan və “Sufilər dövləti” kimi tanınan bu səltənət zamanında bu gün Azərbaybaycan türkləri kimi tanınan türk tayfaları bir bayraq altında birləşdilər. İndiki Əfqanıstanı, İranı, Qafqazı əhatə edən bu səltənətdə müxtəlif inzibati ərazizilr vardı, onlardan biri də Qarabağ bərlərbəyliyi idi. Mərkəzi Gəncədə olan bu bəylərbəylik Araz çayı sahillərindən Qori sınırlarına qədər uzanırdı. Onda qədim Albaniya-Girdman torpaqlarının böyük bir hissəsi Qarabağ bəylərbəyliyinə daxil idi. Əlbəttə, Səfəvi hakimiyyəti inzibati əraziləri elə-belə, havadaan yaratmırdı, bu qurumlar tarixi bağları olan ərazilərdə yaradılırdı. Səfəvi sülaləsinin hakimiyyətinə son qoymuş Nadir xan Avşarın ölümündən sonra başsız qalan səltənət dağıldı və imperiyanın hər yerində ərazi hakimləri özlərini xan, yəni Avropa diliylə desək, kral, müstəqil hökmdar elan etdilər. Nadir şah ordusunun qoşun başçılarından olan Pənah Əli bəy Cavanşir də öz dəstəsi ilə Qarabağa gələrək özünü xan elan etdi. Buradan belə bir süal çıxır ki, nəyə görə məhz Qarabağ? Onsuz da hər yanda dərəbəylik idi və bir neçə yüz əskəri olan hər bir kəs özünü xan elan edə bilirdi. Həmin dövrdə özünü hökmdar elan etmək elə də çətin deyildi, ən çətini bu hakimiyyəti saxlamaq idi. Ərazi üzərində yerli əhalinin və oradakı tayfaların dəstəyini almaq üçün iddialarının qanuniliyini ortaya qoymalıydı. Buna görə, Pənah Əli bəy Cavanşir öncə xristian məliklərinin yaşadığı əraziyə gəldi və iddialarını ortaya qoydu. Xristian məlikləri Albaniyanı idarə etmiş Mehranılərin soyundan idilər və müsəlman hökmdarlar həmişə icma daxilində onların muxtariyyətini saxlamışdılar. Bu o zamanlar idi ki, Rus imperiyası hələ Qarabağı ermənilərlə məskunlaşdırmamışdı, xristian əhali də hələ türk dilində danışırdı. Onların aşıqları da, şairləri də türkülərini türk dilində deyirdilər. Şəcərəsi Mehranilərin ən böyük nümayəndəsi Cavanşirə uzanan Cavanşirlər nəsli müsəlman olsalar da, ortaya iddia qoyduqda xristian məliklərin çoxu, xüsusən məlik Şahnazar onların iddialarını dəstəklədi. Mehranilər Parfiya əsilli olsalar da, Xəzər xaqanları ilə, Albaniya tarixçisi Kalantuklu Moiseyin dili ilə desək, “türklərlə qohum idilər”. Mehranilər sülaləsinin qurucusu Mehran Sasani sarayından qaçanda Xəzər xaqanına pənah apardı, öz qızını ona verən xaqanın dəstəyi ilə Azərbaycan ərazisində Qardman (Girdman) dövlətini qurdu. Xazər xaqanlarının himayəsi Sasaniləri Mehranilərin hakimiyyətini tanımağa məcbur etdi. Müsəlmanlığın gəlişindən sonra Mehrani hökmdarlarının ən qüdrəlisi Cavanşir müsəlmanlarla dostluq sazişi bağlaya bildi və müsəlman hökmdarlar uzun əsrlər boyu onun nəslindən olanların hüquqlarını tanıdılar. İslamı qəbul edən Mehranilər ümmətin üzvi bir hissəsi oldu, xristianlığı saxlayanlar isə ümmət içərisində daxili muxtariyyət aldılar...
Buna görə Pənah Əli Cavanşir ortaya iddia qoyub özünü xan elan edəndə yalnız Qarabağın müsəlman və xristian əhalisi deyil, qədim Girdman torpaqlarının digər yerlərində də dəstəkləndi. Borçalı, Qazax, Tovuz, Şəmkir, Gəncə kimi yerlərdən xeli insan yeni yaranmış xanlığın ərazisinə, xüsusən onun yeni inşa edilmiş paytaxtına, Şuşa qalasına köç etdilər. Bu köçün ən böyük nümayəndəsi isə adını Azərbaycanın tarix kitabına qızıl hərflərlə yazdırmış böyük şair Molla Pənah Vaqif oldu. Qarabağ torpağında, qayalar zirvəsindən səmaya boylanan Şuşa qalasında qılınc və qələmin ittifaqından böyük bir mədəniyyət toxumu cücərdi və Azərbaycanın Təbriz, Şamaxı, Gəncə kimi qədim mədəniyyət mərkəzləri ilə yanaşı yeni bir mədəniyyət ocağı zühur elədi. Qamlardan gələn türk dastan ruhunun və Parfiya maqlarının bəşəriyyətə tövhə verdiyi bir sənətin sintezindən yeni bir mədəniyyət gəldi ortaya- kökü qam və maqlara dayanan Azərbaycan mədəniyyəti. 
Bizim Molla Pənah Vaqifin həyat və fəaliyyəti  barədə  bilgilərimiz əsasən Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin  və  Səməd Vurğunun əsərlərinə dayanır. Bədii əsərdə təsvir olunan obrazın reallığa nə qədər yaxın olduğunu yalnız guman etmək olar. Amma bir şeyi dəqiq deyə bilərik: Çox qısa zaman kəsiyində varlığını sürdürmüş Qarabağ xanlığı, əsasən də onun paytaxtı Şuşa şəhəri ərazisində baş vermiş mədəniyyət intibahının meydana gəlməsində, elə bu xanlığın ömrü qədər onun baş vəziri, ildiki dillə desək baş naziri olmuş Molla Pənahın tarixi rolu hələ də lazimi dəyərini almayıb. Deyirlər el gözü tərəzi olar, şairin lk dəyəri də elə eldən gəlib: “Hər oxuyan Molla Pənah olmaz”. Tariximizdə heç bir şəxsiyyət haqqında mən buna oxşar ifadəyə rast gəlməmişəm. Gərək ki, elin gözündə elə əməllərin sahibi olasan ki, insanlar səni elmin simvolu olaraq görsünlər. Mən Molla Pənahın tarixi missiyasını belə görürəm: O ölməz şeirləri ilə yanaşı, daha bir ölməz əsər qoyub, bu da onun formalaşdırdığı Şuşa mühitidir. Bu mühitin xanlığını rus general-mayorluğuna dəyişmiş İbrahim Xəlil xan Cavanşir tərəfindən formalaşdırıldığını iddia etmək isə sadəcə gülünc olardı. Mən indi, bu sətirləri yazarkən Heydər Əliyevin müdrikliyinə bir daha heyran qalıram. O hələ Sovetlər dönəmində M.P.Vaqifin məzarı üzərində türbə yapdırmışdı. “Azərbaycan intibahı” ideyasını ortaya qoyaraq onun ciddi elmi  əsaslarını ortaya qoyan akademik Nizami Cəfərovun da uzaqgörənliyini qeyd etməyə bilmərik...
İndi prezidentlərimiz İlham Əliyevin və Rəcəb Tayib Ərdoğanın Şuşaya etdikləri  tarixi səfəri seyr edərkən, Şuşanın Pənah Əlidən İlham Əliyə qədər uzanan tarixi kino kadrları kimi keçir gözlərim önündən. Bu səfərin siyasi mahiyyətləri barədə, hələ çox yazılacaq, çox danışılacaq. Amma məni daha çox mənəvi aspetkləri maraqlandırır. Düşünürəm ki, prezident İlham Əliyev Şuşadan başlayan İntibah ruhunu bütün ölkədə pərvaz etdirəcək. Uzun illər ərzində etdiyim müşahidələrdən belə bir qənaətə gəlmişəm: Cənab Prezident hansı sahə ilə şəxsən özü məşğul olubsa, orada böyük inkişaf baş verib. Sonuncu dəfə biz bunu Vətən savaşı zamanı gördük. Ordu cəbhədə mücadilə edərkən, Ali Baş komandan da informasiya savaşında meydan cənginə çıxdı və bütün düşmən ünsürləri pərən-pərən elədi. Əlbəttə bu elə də yaxşı bir hal deyil, amma neyləyəsən ki, bəzi tarixi məqamlarda bir şəxsiyyət  cəmiyyətdən bir baş yuxarı olur. Bu hal yalnız bizim cəmiyyətə aid deyil və onun tarixi analoqları çoxdur. Cəmiyyətdə böyük reformlar həmişə böyük şəxsiyyətlərin qətiyyəti sayəsində aparılıb. Mən arzu edərdim ki, Prezidentimiz böyük  Zəfərdən sonra meydana gələn yeni reallıqda, hadisələrin kölgəsində qalmış, Molla Pənah ruhunun davamçıları, müstəqillik illərində formalaşan ədəbiyyat nümayəndələri ilə də şəxsən məşğul olacaq. Çünki artıq qələm savaşının zamanı gəlir. 
Mən bu yazını, elə prezidentlərimizin Şuşa səfəri günü çapdan çıxmış və Vətən savaşı dövründə mətbuatda çap olunan yazılarımdan ibarət “Ordu günü” kitabımdan bir sitatla bitirmək istəyirəm. Bu yazını Şuşa alınan günü yazmışdım: “...Mən Pənahəli xanı görürəm, Molla Pənah Vaqifi görürəm, Xan qızı Natəvanı görürəm, Üzeyir bəyi görürəm... və daha kimlər... kimlər. Onların şükranlıq baxışları müzəffər ordunun üzərinə alqışlar səpələyir. Bu ordu böyük ordudur, bu Komandan böyük komandandır. Bu millət, onları doğuran bu millət böyük millətdir. Millətimə salam olsun!
Salam olsun İlham Əliyev. Azərbaycan xalqına uzun illərdən sonra qələbə zövqünü tamsındıran böyük Komandan. Əcdadlarımızın şanlı ənənəlinin davamçısı. Sən “Savaş ayələri”ni gerçəkliyə çevirdin, Sən babalarımızın öləziyən savaş ruhunu zəfər atəşi ilə alovlandırdın. Sən dünya boyu səpələnmiş 50 milyon Azərbaycanlını bir bütövə çevirdin. Müsəlmanıyla, xristianı ilə, yahudisiylə... Hamısını. Ellərimizi dərləyib bir bayraq altına yığdın - böyük Eltəriş. Xəzər xaqanlığının əzəmətini yüz illərdən sonra Azərbaycan torpağında zühur elətdirdin. 
Salam olsun Rəcəb Tayib Ərdoğan, İslamın umudu, türklüyün qəlb odu. Əzilən hər müsəlman, tacavüzə uğrayan hər türk artıq bilir ki, o yalqız qalmayacaq. 
Halal olsun! Halal olsun.
 
 
Elxan Zal Qaraxanlı
 
Oxşar xəbərlər
N.Tusi adına Klinika
13:28, Bu gün
Oğuzda mal-qara oğurlayan qardaşlar saxlanılıb - FOTO
13:26, Bu gün
Tağı Əhmədov xəstəxanaya yerləşdirilməsi barədə iddialara CAVAB VERDİ
13:21, Bu gün
Süleyman Soylu: "Azərbaycanlı qardaşlarımız gücümüzə güc qatır"
13:16, Bu gün
“44 günlük müharibə İran və Rusiyanın bölgədəki ağalığına son qoydu“
13:15, Bu gün
Paşinyan yenidən Ermənistanın Baş naziri təyin olundu
13:12, Bu gün
Siyəzəndə narkotik bitkilər yetişdirən şəxs saxlanılıb
13:11, Bu gün
İntizam Komissiyası deputatın toxunulmazlığına xitam verilməsinə RAZILIQ VERDİ
13:01, Bu gün
Aqrar Universitetdə ödənişsiz təkmilləşdirmə kursları start götürüb
12:59, Bu gün
Sabah Bakıda 38 dərəcə isti olacaq
12:44, Bu gün
DYP sürücülərə müraciət edib
12:39, Bu gün
ADAU-da “Sabahın kənd təsərrüfatı” yay məktəbi uğurla başa çatıb - FOTO
12:34, Bu gün
Separatçı bölgədəki Rusiya sülhməramlılarına dəhliz açmaq üçün desant əməliyyatı planı - FOTO
12:30, Bu gün
"Azərbaycanda dövlət dilinin adı bərpa edilməlidir" - AMEA-nın əməkdaşı
12:13, Bu gün
Ermənistanın Baş naziri postuna Nikol Paşinyanın namizədliyi irəli sürülüb
12:11, Bu gün
Hərbçi olmaq istəyənlərin NƏZƏRİNƏ: Qəbul imtahanı keçiriləcək
12:09, Bu gün
Voleybol millimiz Macarıstanda Niderland millisinə qarşı
12:04, Bu gün
“O, həm də sənətə sədaqətilə seçilən, onu gözdən, nüfuzdan salmayan sənətkarlarımızdandır…”
11:57, Bu gün
İntizam komissiyası polisi döyən deputatın toxunulmazlığına xitam verilməsini müzakirə edir
11:54, Bu gün
"Zəngəzur üzərində hava dəhlizi hələlik mövcud deyil"
11:52, Bu gün
Türkiyədə vətəndaşlar meşələrdə silahla keşik çəkir - VİDEO
11:50, Bu gün
Tağı Əhmədov ağır vəziyyətdə xəstəxanaya yerləşdirildi
11:48, Bu gün
BDU-da rektor müşavirini bıçaqlayan şəxs HƏBS EDİLDİ
11:44, Bu gün
BDU tələbələri “Yay Fest” gənclər festivalında iştirak edirlər
11:42, Bu gün
“Bu “patı” alverçilərini Qarabağdakı minalanmış sahələrə buraxmaq lazımdır…”
11:41, Bu gün
“Təxribatların qarşısını dərhal alın” - Zakir Həsənovdan əmr
11:39, Bu gün
Ermənistan müxalifəti parlamentin ilk iclasında şou yaratdı - FOTO
11:38, Bu gün
Avqustun 4-də rezidenturaya qəbul imtahanının 1-ci mərhələsi keçiriləcək
11:35, Bu gün
Azərbaycanda bələdiyyə sədrinə cinayət işi AÇILDI
11:31, Bu gün
“Üzr istəməsə, arzuolunmaz şəxs kimi Jirnovskinin ölkəmizə gəlməsinə qadağa qoyulmalıdır...”
11:28, Bu gün
Azərbaycanın əsas qaz kəmərinin operatorluğu BP-dən SOCAR-a keçdi
11:22, Bu gün
BDU-da “Nizami Gəncəvi İli” çərçivəsində silsilə tədbirlər keçirilir
11:03, Bu gün
“Türkiyəyə dəstək bizim mənəvi, əzəli və əbədi borcumuzdur”
11:01, Bu gün
Xalq yazıçısı Kamal Abdullanın yeni romanı çap olunub
10:57, Bu gün
General-leytenant Etibar Mirzəyev Türkiyəyə getdi
10:52, Bu gün
Ağsaqqallar Şurasındakı "Mənim adımım" fraksiyasının üzvü Arman Antonyan bıçaqlanıb
10:50, Bu gün
Jirinovski kimdir? “Rus mujiki”, Saltıkov - Şedrinin “qəhrəmanı” - Nəsiman Yaqublunun yazısı
10:45, Bu gün
“Kinonun bu günki yox, sabahkı günü haqqında düşünmək lazımdır…”
10:39, Bu gün
Pandemiyanın acığını vətəndaşdan çıxanlar
10:37, Bu gün
Ana südünün FAYDALARI
10:30, Bu gün
İmişlidə narkotik becərən şəxs odlu silahdan atəş açaraq qaçmağa cəhd göstərib - FOTO
10:27, Bu gün
"İndi bütün bunlardan sonra yalan-dolan məlumatların tirajlandırılması insaf və vicdan mizanından çox-çox uzaqda dayanır"
10:26, Bu gün
Ağdaşda 50 toy mərasimində karantin qaydaları pozulub
10:25, Bu gün
Abşeronda narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olan 5 nəfər saxlanılıb
10:24, Bu gün
"Buna görə AzTV sədrinin adını hallandırmaq məsuliyyətsizlikdən başqa bir şey deyil”
10:22, Bu gün
Balakəndə COVID-19 pasportu olmayan 100-ə yaxın qonaq toya buraxılmayıb
10:18, Bu gün
ABŞ İranı Ərəbistan dənizindəki Mercer Street tankerinə hücumda günahlandırır
10:18, Bu gün
Elnur Məmmədli: "Cüdoçularımız vuruşmadılar"
10:13, Bu gün
Azərbaycanda avqustun 9-dan vaksinlərlə bağlı “Əks göstəriş sertifikat”ı veriləcək
10:10, Bu gün
Naxçıvan istiqamətində mövqelərimiz atəşə tutuldu - RƏSMİ
10:07, Bu gün
Paşinyan Azərbaycanla yeni müqavilə imzalamağa hazırlaşır?
10:02, Bu gün
BANM məzunu 13 tanınmış xarici ali məktəbə qəbul olub
09:58, Bu gün
Əfqanıstandakı sel nəticəsində onlarla insan ölüb - VİDEO
09:52, Bu gün
Həqiqətin bir üzü var: Jirinovski Azərbaycana haqq etdiyi sevgini göstərmək qabiliyyətinə malik deyil...
09:39, Bu gün
Ağdaşda faciə: Fəhlə dəzgaha düşərək öldü
09:37, Bu gün
Bu gün İntizam komissiyası Eldəniz Səlimovun işinə baxacaq
09:35, Bu gün
Azərbaycanda toya görə daha 185 nəfər cərimələnib, 5263 nəfər şənliyə buraxılmayıb
09:32, Bu gün
Bakının bəzi küçələrində sıxlıq var
09:18, Bu gün
Rusiya MN  Xocavəndi  “Orta əsr Ermənistan torpağı” kimi təqdim etdi - növbəti HƏDSİZLİK...
09:10, Bu gün
Beyonsun klipi bütün zamanların ən yaxşı musiqili videosu seçilib
09:08, Bu gün
Bu gün Ermənistanda yeni çağırış parlamentinin ilk iclası keçiriləcək
09:04, Bu gün
Bu gün azərbaycanlı əsirlərə işgəncə verən erməni cinayətkarlara hökm oxunacaq
09:00, Bu gün
Slovakiyada iki milyon avroluq vaksinasiya lotereyasına start verilib
08:56, Bu gün
Taliban Əfqanıstanın Qəndəhar şəhərindəki hava limanına 3 mərmi atıb - VİDEO
08:23, Bu gün
Britaniyanın 57 yaşlı Baş naziri ata olacaq
08:20, Bu gün
Bu ölkədə yük maşınları yanacaq əvəzinə viski tullantıları ilə işləyir - MARAQLI
08:16, Bu gün
"Sabah yenə də onu kiçik bir hədiyyə ilə ələ alacaq və ortalığa atıb kloun kimi oynadacaqlar"
08:07, Bu gün
"Bu gün darıxıram, məndə elə bir hiss var ki, o günü görməyə bilərəm, amma istərdim görüm"
07:59, Bu gün
Ağdam və Lənkəran Dövlət Dram teatrları arasında əməkdaşlıqla bağlı niyyət sazişi imzalanıb
07:40, Bu gün
Metroda qadın və kişilərin ayrı-ayrı vaqonlarda getməsi ideyası dəstəkləndi...-İBRƏTAMİZ
06:42, Bu gün
Söz verib əməl etməyənə Allah da nifrət edər...
01:25, Bu gün
Azərbaycanın yanğınsöndürənlərinin növbəti qrupu Türkiyəyə çatıb - FOTOLAR
00:33, Bu gün
"Kinoya aidiyyatım olsaydı, ən azından Mədəniyyət Nazirliyi mənimlə maraqlanardı..."
00:31, Bu gün
Almaniya polisi Berlində 600-ə yaxın etirazçını saxlayıb
00:01, Bu gün
Türkiyədəki yanğınları törədənlər məlum oldu - FOTO
01 Aug 2021 | 23:59
Zülfüqarovdan Jirinovskiyə 3 cümləlik reaksiya
01 Aug 2021 | 23:57
Şevçenko Ukrayna millisindən ayrıldı
01 Aug 2021 | 23:52
"İnanın Allaha, elə əsəb və stress keçirmişəm, evdə güc-bəla ilə məni sakitləşdiriblər..."
01 Aug 2021 | 23:09
ABŞ tankerə hücuma görə İranı ittiham etdi
01 Aug 2021 | 23:06
“Süni gənclikdən daha axmaq heç nə yoxdu” - Alen Delon müasirlikdən bezib
01 Aug 2021 | 22:42
Şəkidə “AzAgro” MMC-yə məxsus avtomobil yanıb
01 Aug 2021 | 21:57
Şuşanın kəndlərinə Soçidən 230 donuz gətirilib - VİDEO
01 Aug 2021 | 21:37
İranda sutka ərzində koronavirusdan 366 nəfər ölüb
01 Aug 2021 | 21:36
Türkiyədə yanğında ölənlərin sayı artdı
01 Aug 2021 | 21:25
"Müstəqil dövlətlərin daxili işlərinə qarışmaq üçün bu məxluqdan yararlanırlar"
01 Aug 2021 | 20:58
"Çox əziyyətlər çəkdim" - Gülay
01 Aug 2021 | 20:56
Yeni Zelandiyanın Baş naziri yerli xalqlardan üzr istədi
01 Aug 2021 | 20:55
Türkiyədə yanğınlarla bağlı son vəziyyət
01 Aug 2021 | 20:50
"Toy aparmaq qadın sənəti deyil, kişi işidir"
01 Aug 2021 | 20:49
“Türkiyədə yanğınsöndürənlərimiz arasında ölən yoxdur” - FHN
01 Aug 2021 | 20:41
Koçaryanın gəlini: "İndi Qarabağa gəlmək çox çətindir, hər adam bura qayıtmaq istəmir..."
01 Aug 2021 | 20:39
Evində partlayış olan Cavid: "Həkim 3 gün vaxt qoymuşdu"
01 Aug 2021 | 20:08
Jirinovski İlham Əliyevi müdrik insan adlandırdı
01 Aug 2021 | 20:06
Fransada etiraz aksiyaları: 76 nəfər saxlanıldı  
01 Aug 2021 | 19:18
"Jirinovski və onun kimiləri gec-tez tarixin zibilliyinə atılacaqlar"
01 Aug 2021 | 19:16
Sumqayıtda ata oğlunun evini yandırdı
01 Aug 2021 | 19:08
Türkiyəyə yanğınsöndürmə üçün göndərilən amfibiya təyyarəmiz - VİDEO
01 Aug 2021 | 19:03
“Euronews” telekanalında Azərbaycan muğamı barədə süjet yayımlanıb - VİDEO
01 Aug 2021 | 19:01
Yevlaxda yaşayış evi yanaraq kül olub - FOTO
01 Aug 2021 | 18:49
"Dövlət Dumasından və bu ölkənin səlahiyyət sahiblərindən soruşmaq vaxtı çoxdan çatıb ki..."
01 Aug 2021 | 18:32
Bakıda Vətən Müharibəsi şəhidinin xatirəsi əbədiləşdirildi - FOTO
GÜNLÜK
01 Aug 2021 | 23:52
"İnanın Allaha, elə əsəb və stress keçirmişəm, evdə güc-bəla ilə məni sakitləşdiriblər..."
01 Aug 2021 | 14:40
"Vardenisdəki postumuz ələ keçirildi" - Ratsiya kodları hələ dəyişməyib
01 Aug 2021 | 23:06
“Süni gənclikdən daha axmaq heç nə yoxdu” - Alen Delon müasirlikdən bezib
01 Aug 2021 | 20:41
Koçaryanın gəlini: "İndi Qarabağa gəlmək çox çətindir, hər adam bura qayıtmaq istəmir..."
01 Aug 2021 | 17:52
"Rusiyaya Jirinovskidən öncə, Putinin Laçın “xətası”yla bağlı nota verilməli idi..."
01 Aug 2021 | 16:34
"Hər addımda “Azərbaycan şərəfini qoruyuruq” deyən Əli Kərimli, İsa Qəmbər, Arif Hacılı niyə susurlar?"
01 Aug 2021 | 14:29
"Kreml açıq şəkildə demək istəmədiyini təlxək imici ilə tanıtdırdığı şəxslərə dedizdirir"
00:33, Bu gün
"Kinoya aidiyyatım olsaydı, ən azından Mədəniyyət Nazirliyi mənimlə maraqlanardı..."
01 Aug 2021 | 14:10
“Oradan rus bayrağını götürün, bu, rüsvayçılıqdır!"
01 Aug 2021 | 14:14
Azərbaycan Rusiyaya nota verdi
HƏFTƏLİK
26 Jul 2021 | 17:36
“Faiq Ağayevin sözünə inanıb onunla ailə qurdum və...“
29 Jul 2021 | 08:50
"Biz görmüşük ki, qanı su ilə yuyarlar, amma bizdə əksinədir, qanı qanla yuyurlar..."
29 Jul 2021 | 13:27
Tanınmış həkimin model arvadı əxlaqsız çıxdı - 5 ildir gizlicə... - FOTO
30 Jul 2021 | 22:45
Xalqı efirdən partizan hərəkatına çağıran Xalq artisti - O, İlhamə Quliyeva ilə eşq yaşamışdımı?
31 Jul 2021 | 12:32
“Malıbəyli kəndinin camaatı Şuşa şəhərinə qayıtmaq istəmir, çünki...”
27 Jul 2021 | 16:18
"Bir qızım məmur, o biri diplomatdır" - Xalq artisti
01 Aug 2021 | 11:47
"Onun yalı kəsilmiş tula kimi, “İlxam Qeydaroviç” qışqıra-qışqıra qaçdığının canlı şahidiyəm"
26 Jul 2021 | 17:09
“O videoda Səfurə xanımın kürəyi qan içindədir” - Məlahət Abbasova dəhşətli faktlar açıqladı...
26 Jul 2021 | 15:29
"Səmədin “Toylar kralı” olmasıyla razılaşmadım, əslində “Toylar kralı” Manaf Ağayev idi..."
30 Jul 2021 | 12:13
"Rusiya parçalanır, torpaqlarımızı geri almalıyıq!" - Mnatsakanyan
AYLIQ
01 Aug 2021 | 23:52
"İnanın Allaha, elə əsəb və stress keçirmişəm, evdə güc-bəla ilə məni sakitləşdiriblər..."
01 Aug 2021 | 14:40
"Vardenisdəki postumuz ələ keçirildi" - Ratsiya kodları hələ dəyişməyib
01 Aug 2021 | 23:06
“Süni gənclikdən daha axmaq heç nə yoxdu” - Alen Delon müasirlikdən bezib
01 Aug 2021 | 20:41
Koçaryanın gəlini: "İndi Qarabağa gəlmək çox çətindir, hər adam bura qayıtmaq istəmir..."
01 Aug 2021 | 17:52
"Rusiyaya Jirinovskidən öncə, Putinin Laçın “xətası”yla bağlı nota verilməli idi..."
01 Aug 2021 | 16:34
"Hər addımda “Azərbaycan şərəfini qoruyuruq” deyən Əli Kərimli, İsa Qəmbər, Arif Hacılı niyə susurlar?"
01 Aug 2021 | 14:29
"Kreml açıq şəkildə demək istəmədiyini təlxək imici ilə tanıtdırdığı şəxslərə dedizdirir"
00:33, Bu gün
"Kinoya aidiyyatım olsaydı, ən azından Mədəniyyət Nazirliyi mənimlə maraqlanardı..."
01 Aug 2021 | 14:10
“Oradan rus bayrağını götürün, bu, rüsvayçılıqdır!"
01 Aug 2021 | 14:14
Azərbaycan Rusiyaya nota verdi