“Müsəlmanlar! Bəsdir, bu qədər özümüzdən bixəbər qaldığımız!..” -Rəsulzadə Məbəs günü haqqında...
Oxunub: 4932
03 Apr 2019 | 07:46
“Müsəlmanlar! Bəsdir, bu qədər özümüzdən bixəbər qaldığımız!..” -Rəsulzadə Məbəs günü haqqında...
Ötən gecə- Rəcəb ayının 27-si Məbəs gecəsi, bu gün isə Məbəs günüdür. İslamda müqəddəs bir gündür. Bir nəzəriyyəyə görə, həmin gün Peyğəmbərin Meracı – bir gecədə Məkkədən Qüdsə, oradan Allahın dərgahına və geriyə gətirilməsi günüdür. Bu nəzəriyyə əsasən əhli -sünnə mənbələrində qeyd olunur. Lakin İmamlardan gələn rəvayətlərə əsaslanan və şiələrin üstün bildiyi digər nəzəriyyəyə görə 27 Rəcəb günü Məbəs – Hz. Muhəmmədə (s) ilk ayələrin nazil olduğu və Onun Peyğəmbərliyə seçildiyi gündür... Başqa sözlə desək, “məbəs günü” İslamın zühur etdiyi gündür. İlahi vəhy, Qurani-Kərim həmin gündən etibarən Peyğəmbərə (s) nazil olmuşdur...
Картинки
Islam dünyası üçün bu müqəddəs gün barədə araşdırma apararkən XX əsrdə müstəqil Azərbaycan dövlətçiliyinin banisi Məhəmmədəmin Rəsulzadənin 113 il öncə, məhz Rəcəb ayınn  17-də  Məbəs günü barəsində məqalə yazmış olduğunu öyrəndim.  Həmin məqaləni son dövrlərdə ilk dəfə internet mediasında təqdim edən tanınmış araşdırmaçı və tərcüməçi yazar Dilman Şahmərdanlı olub.  

Qərbin ifrat təsiri altında olan bəzi ateist, dinsiz “ziyalı”, “professor” adlananlarımız belə düşünür ki, Rəsulzadə və silahdaşları da Şərqdə ilk demokratik dövlət qurduqlarından Allahdan, İslamdan uzaq olublar. Lakin faktlar tamamilə əksini deyir...

Beləliklə, istedadlı həmkarımızın 2013-cü ildə “Fakt xəbər” internet qəzetində  dərc etdirdiyi   M.Ə. Rəsulzadənin sözügedən məqaləsi haqdakı təhlil-yazısını bu gözəl günün səhər saatlarında nəzərinizə çatdırmağı özümə borc bilirəm.  Məbəs gününüz mübarək!..Картинки

M.Ə. Rəsulzadə: “...Dini-islam kimi insaniyyətpərvər, ədalət və musavatgüstər, maarif və həqaniyyətamiz bir məslək hər cür sitayişə layiqdir...”

“Məhəmmədəmin Rəsulzadə Məbəs günü haqqında

"Müsəlmanlar! Bəsdir, bu qədər özümüzdən bixəbər qaldığımız! Bəsdir, dinimizə olan kəm etinalığımız. Dinimizə diyoram, dinimizə, o dinə ki, onun cümlə üsulu və ərkani ictimaiyyət, məhz və məhz ictimaiyyətdir"

Böyük Azərbaycan ziyalısı, AXC parlamentinin sədri Məhəmmədəmin Rəsulzadə özünün bir-çox əsərlərində dini və mənəvi dəyərləri təkid edir və xalqımızı dini dəyərlərə sadiq olmağa səsləyir. Belə dəyərli məqalələrdən biri də onun 1906-cı ildə bu gün, rəcəb ayının 27-si, “Məb`əs” bayramı, yəni İslam peyğəmbəri həzrət Məhəmmədin (s) peyğəmbərliyə seçilmə günü ilə əlaqədar “İrşad” qəzetində yazdığı təbrik məqaləsidir.

Bu məqalədə üç əsas məsələyə toxunulur:
1. Məb`əs gününün əhəmiyyəti;
2. İslam Peyğəmbərinin və İslam dininin özəllikləri;
3. Azərbaycan xalqının İslam dini qarşısında vəzifəsi.

Görkəmli ziyalı ilk olaraq qeyd edir ki, bu gün, hicri-qəməri tarixi rəcəb ayının 27-dir. Rəcəb ayı hicri tarixinin yeddincisi ayıdır və İslamda məşhur üç ay olan rəcəb, şaban və ramazan aylarının ilkinidir. Rəcəb ayının daxil olması ilə İslamda müqəddəs ibadət ayları daxil olur. İslamda “rəcəbül-mürəccəb” adı ilə məşhur olan bu mübarək ay “Allah ayı” adlanır.

Müəllif ayın tarixini yada salandan sonra bu günün hansı günə təsadüf etməsinə toxunur və qeyd edir ki, bu gün müsəlman aləmində mübarək bir gündür və İslam aləmində ondan gözəl gün təsəvvür etmək çətindir. Çünki bütün islami gözəlliklər və bayramlar bu gündən etibarən yaranıb. Əgər bu gün olmasa idi, İslam və onun gətirdiyi bütün gözəlliklər də olmazdı. Demək, M. Rəsulzadə çox haqlı olaraq qeyd edir ki, “aləmi-islamiyyətdə ondan artıq, ondan müqəddəs, ondan əziz” gün yoxdur.

Bu məqalədə diqqətimi cəlb edən bir məsələ bundan ibarətdir ki, müəllif fövqəlməzhəb baxışı ilə çıxış edir, yəni, bu günü məzhəbindən asılı olmayaraq bütün müsəlmanlara aid edir ki, bu da zənnimcə dolayısı yolla İslam qardaşlığını təkid məqsədi daşıyır və müsəlmanlara xırdalıqları və fərqlilikləri kənara qoyaraq, ümumi prinsiplər ətrafında birləşmə istiqamətində əldə rəhbər tuta biləcəkləri daha bir mövzu göstərir. Buna görə də “aləmi-sünni” və “aləmi-şiə” yox, tez-tez “aləmi-islamiyyət” sözünə müraciət edir.

Sonra qeyd edir ki, bu günü əziz edən iki cəhət var. Biri kamil insan olan bizim Peyğəmbərimizin peyğəmbərliyə seçilməsi, ikincisi isə, onun gətirdiyi kamil din səbəbilə müsəlmanların cəhalət zülmətindən, nadanlıqdan aydınlığa, işığa çıxmalarıdır: “...onun üçün ki, bu gündə əqli-küll (ən kamil ağıl sahibi ― D. Ş.) olan nəbiyyi-möhtərəmimizin (hörmətli Peyğəmbərimizin ― D. Ş.) yövmi-cülusi (Peyğəmbərliyə seçilməsi günü ― D. Ş.) olub, cümlə müsəlmanların zəlam (zülmət ― D. Ş.) və heyrət (çaşqınlıq ― D. Ş.) vadisindən xilas olaraq, nuraniyyət və mərifət bağçasına keçdikləri gündür”.

Sonra bir daha dəyərli Məb`əs gününün və İslamın yaranma amilinin özəlliklərini sadalayır. Qeyd edir ki, belə bir dəyərli gündə vəhşi, qaniçən, işi-gücü qətl-qarət və eyş-işrət olan ərəblərə Allahın mərhəməti enir və  Məhəmməd ibn Abdullah əleyhissəlam həzrətlərinin səbəbilə onların üzünə parlaq səhifələr açılır, onlar cəhalət vadisindən, nadanlıqdan elm və mərifət işığına yönəlirlər.

İslam ilk olaraq Ərəbistan yarımadasına gəlsə də, o, bütün bəşəriyyət üçün yaranıb. Buna görə də M. Rəsulzadə İslamın ərəblərə bəxş etdiyi başucalığını qeyd etdikdən sonra yazır ki, bu gün: “...haman gündür ki, bunda cəhalət və səfalət ucundan illər müddəti ilə gizlin olub, təcəlli etməkdən məhrum qalan nuri-həqqaniyyət (həqiqət nuru ― D. Ş.) cilvələnib, zülmətpərəst olan xəffaş təbilərə (yarasa təbiətlilərə ― Ş. H.) dünyanı daraltdı”.

İslam gəlib ki, insanların öz əlləri ilə boyunlarına saldıqları nadanlıq boyunduruqlarını açsın, onları müstəbidlərin və dünyanın qapqara zülmət içində, həqiqət günəşinin işığına məhrum qalmasını istəyənlərin başına saxta dünyalarını dar etsin, Allahın azad yaratdığı bəndələrini onların kölələyindən nicat versin.

Məhəmmədəmin Rəsulzadə sonra İslam dininin əsasının “la ilahə illallah”, yəni, Allahdan başqa pərəstişə layiq məbud yoxdur― olmasını yazır ki, bu da insanların nadanlıq ucbatından uydurduqları bütpərəstliklə daban-dabana zidd idi. Buna görə də həqiqət günəşinin parlaması ilə: “...cəhaləti-məhz və küfran olan bütpərəstlik fəsxinə (məhv edilməsinə ― D. Ş.) hökmü-ilahi (ilahi hökm― D. Ş.) sadir oldu”.

Rəsulzadə cənabları bu gündə ərsəyə gəlmiş müqəddəs İslamı ümumbəşəri bir din sayır, deyir ki, bu din malik olduğu gözəlliklər səbəbilə bütün insanlar və insanlıq üçün önəmlidir: “İslamiyyət nöqteyi-nəzərindən bu günün nə qədər heysiyyəti varsa, insaniyyət nöqteyi-nəzərindən də bir o qədər var və bəlkə daha da artıqdır”.Картинки

Müəllif qeyd edir ki, İslam dinini və onun ardıcıllarında qoyduğu müsbət təsirləri kimsə inkar edə bilməz, çünki həqiqət ortadadır. İstəyən ərəblərin və İslama inanmış digər xalqlardan olan müsəlmanların İslamdan əvvəlki və İslamdan sonrakı tarixini vərəqləsin. Tarix şahiddir ki, İslam dini, nəinki müsəlmanların, hətta bəzən bu dinə qəzəblə yanaşan yəhudilik və məsihiliyin də inkişafına səbəb olub. Qəribədir ki, bəzi xristian araşdırmaçıları İslamın xristianlığın mövcudiyyətini qoruyub saxlamasını qeyd edirlər. Çünki İslamın ana kitabı olan Qurani-kərimdə və hədislərdə xristianlıqla bağlı çoxlu sayda ayələr və hədislər var.

Sonra M. Rəsulzadə bir daha bu günün əhəmiyyətini yada salır: “Bu gün aləmi-insaniyyətdə öylə bir müəzzəm günlərdəndir ki, onun misli tarixlərdə az-az tapılar, bəlkə də heç tapılmaz.” Və yenə də fikrini əsaslandırmaq üçün tarixi həqiqətləri oxucunun yadına salır və onu İslamdan əvvəlki dünya ilə, ondan sonrakı dünyanı müqayisə etməyini istəyir. Göstərir ki, bu din: “Başdan-ayağa qərqi-istibdad və cəhalət (istibdad və cəhalətə qərq― D. Ş.) olub güzəranlarını qətl və qarət ilə keçirən, təəssüb ucundan öz doğma balasını diri-diri yerə basdıran bədəvi ərəblər”i islah edə bilmişsə, onun çox böyük qüdrəti və ilahi mənşəyi var. Buna görə də : “...dini-islam (İslam dini) kimi insaniyyətpərvər, ədalət və musavatgüstər (bərabərliyi yayan― D. Ş.), maarif və həqaniyyətamiz bir məslək” hər cür sitayişə layiqdir. Belə bir dinin rəhbəri isə Allahın insanlığa bəxş etdiyi “nadir vücud”dur.

Demək biz müsəlmanlar kamil ağıl və idrak sahibi, “nadir vücud”, (bu gündə oxunan duada qeyd edilən) “təcəlliyi-ə`zəm”― Allahın böyük cilvəsi olan həzrət Məhəmmədin gətirdiyi bəşəriyyəri zülmətlərdən aydınlığa, istibdaddan, zülmdən, ədalət və musavata dəvət edən bir dinə sahibik. Biz belə bir nemətə şükür etmişikmi, edirikmi? Biz İslam təlimlərindən düzgün bəhrələnmişikmi?

“Lakin, heyhat! O gündən başlanıb, təbliğ edilən o əmr və nəhyi-müqəddəsini (müqəddəs əmr və qadağalarını― D. Ş.) yadımızdan çıxartdığımız kimi, bu yövmi-müqəddəs və müəzzəzi də fəramuş etmişiz! (unutmuşuq― D. Ş.)”

Biz, Rəsulzadə cənablarının qeyd etdiyi kimi, İslama aid olan hər şeyi, hətta belə bir günün varlığını belə unutmuşuq. Məb`əs günü ilə bağlı hansı müsəlman ziyalılarına sual versək, əksəriyyət cavab verə bilməyəcək. Biz ya müsəlmanıq, ya da müsəlman deyilik. Əgər müsəlmanıqsa, dinimizin təlimləri ilə tanış olmaq, onun tarixini, əqidə prinsiplərini, şəriət və əxlaq məsələlərini bilməliyik. Təəssüf ki, biz bizə özümüzə aid olan heç nə yaramır. Böyük şairimiz necə də yanğı ilə yazmışdı: “İtin də dilinə hörmətimiz var, təkcə öz dilimiz yaramır bizə”. Mən də ondan ilham alaraq deyirəm:

Hər kəsin dininə hörmətimiz var,
Təkcə öz dinimiz yaramır bizə.

“Adımızı müsəlman qoyuruz, lakin islamiyyətin nə tarixindən, nə üsulundan, nə füruindən (hüquq və şəriətindən― D. Ş.) və nə də mühəssənatından (İslam əxlaqı və gözəlliklərindən― D. Ş.) xəbərimiz yoxdur”. Bizə müsəlman demək olarmı?! İslamdan xəbəri olmayan müsəlmanın təkcə adı müsəlmandır. Xristian yazıçıları öz əsərlərində, filmlərində dəfələrlə müqəddəs İncilə (Bibliya) müraciət edirlər, lakin müsəlman ziyalıları və kinorejissorları Allah tərəfindən nazil olmasına zərrəcə şühbə olmayan Qurani-Kərimə söykənməkdən utanırlar, bəzən özlərinə sığışdırmırlar. Hər bir millət öz kökü üstündə qol-budaq atır. Bizim sələflərimiz bizim kimi olmayıblar. Rəsulzadələr, hadilər, sabirlər, cavidlər, şirvanilər və başqaları, hamılıqla dinimizə öz sevgilərini ibraz ediblər və dinə inanmağı, ona uymağı özlərinə ar bilməyiblər. Onlar öz əsərlərində dini yox, dindən uzaq xurafatçı müsəlmanı tənqid ediblər. Onların əsərləri islami və mənəvi həqiqətlərlə doludur. İslamdan və ərəb-fars dilindən bir az xəbəri olanlar bunu yaxşı bilirlər.

Sonra da dinimizi tanımadığımız halda yadların anti-din təbliğatlarına uyaraq özümüzə xor baxırıq. Bir halda ki, insan azadlığının ən gözəl təminatçısı, insanı guşənişinlikdən çəkindirərək onu sosiallaşmağa, elmə və inkişafa çağıran, onu zülmdən uzaq olmağa səsləyən İslamdır: “İslamiyyət, hürriyyəti-məhz olub, hər bir əsası ictimaiyyət üzrə bina olunduğu bir zamanda (halda― D. Ş.), biz istibdadpərəst oluruz. Quran bizə “və şavirhum fi-l-əmri” (İşdə onlarla məsləhətləş― D. Ş.) buyurduqda, biz üsuli-keyfə ma yəşau (necə oldu-oldu prinsipi ― D. Ş.) dalınca gediriz. Cəmi taifələr dinimizin üsullarından olan hürriyyət və ittihadi-beynəlmiləli (beynəlxalq qardaşlıq― D. Ş.) ararkən, bizlər istibdad və nifaqı axtarıyoruz.”
Buna görə də müsəlmanların İslamdan uzaq davranışlarını əsas götürüb dini baltalamaq istəyənlər yanlışlığıa yol verirlər. Hər şeydən öncə baxmaq lazımdır ki, müsəlmanların davranışlarını İslam təsdiq edirmi, İslamda belə şeylər varmı?

Nə etməli?

 “Müsəlmanlar! Bəsdir, bu qədər özümüzdən bixəbər qaldığımız! Bəsdir, dinimizə olan kəm etinalığımız. Dinimizə diyoram, dinimizə, o dinə ki, onun cümlə üsulu və ərkani (əsasları― D. Ş.) ictimaiyyət, məhz və məhz ictimaiyyətdir”.

Axırda görkəmli ictimai xadim M. Rəsulzadə çox gözəl bir təklif edir ki, mən də həmin təklifə qoşulur və müsəlmanları Rəsulzadənin arzusunu gerçəkləşdirməyə çağırıram:
“Hər bir müsəlman gərək bu gündə tətili-əşğal (işləməyi tərk― D. Ş.) edib, istər islamiyyət, istər insaniyyət naminə bayram eləsin!”

“...İrşad qəzeti heyəti-təhririyyəsi (redaksiya heyəti― D. Ş.) tərəfindən cümlə qareini-kiramini (əziz oxucuları― D. Ş.) bu yövmi-məsud (xoşbəxt gün münasibəti) ilə səmimi qəlbdən təbrik edib, xətmi-kəlam ediyoram.” İrşad, № 208, 4 sentyabr 1906. 

Dilman Şahmərdanlı


Təqdim etdi: Sultan Laçın


Oxşar xəbərlər
00:32, Bu gün
Xocalı sakini əliyalın çıxdığı yurdunda illər sonra atasının məzarını tapdı - VİDEO
00:31, Bu gün
Bakıda 34 yaşlı kişi narkotikdən öldü
00:29, Bu gün
Kabuslara "YOX" DEYƏCƏKSİNİZ: Yaxşı yuxuların sirri açıldı
00:02, Bu gün
Ali təhsilli olanları satıcı işləməyə nə vadar edir? - VİDEO
00:01, Bu gün
Bu gün Novruzun ilk - Su çərşənbəsidir
26 Feb 2024 | 23:33
Qərbi Azərbaycan Xronikası: “Qəbiristanlığı, dini abidəni dağıtmaq vəhşiliyin bariz nümunəsidir”
26 Feb 2024 | 23:24
"Girkin intihar edib?": terrorçunun həbsxanada qətli barədə məlumatlar yayılıb
26 Feb 2024 | 23:17
"Rəcəb Tayyib Ərdoğan nə ilə yadda qalacaq?" - "Vedomosti"
26 Feb 2024 | 23:10
Səudiyyə Ərəbistanının Həcc və ümrə naziri Azərbaycana gəlib
26 Feb 2024 | 23:08
Almaniya Latviyaya beş qırıcı yerləşdirir
26 Feb 2024 | 22:54
Brüsseldə fermerlər mərkəzi magistral yolunu bağlayıblar - VİDEO
26 Feb 2024 | 22:17
Xəzərin səviyyəsi tarixi minimumuna endi - Hansı təhlükə ilə üz-üzəyik?
26 Feb 2024 | 22:13
Bürcünüzə görə münasibətlərinizdə SƏHVİ HARDA EDİRSİNİZ? - TƏFƏRRÜATLAR
26 Feb 2024 | 22:07
Arıqlamaq üçün səhər yeməyinin FAYDALARI
26 Feb 2024 | 22:04
Müğənnilərin yarım saatlıq toy qiymətləri təəccübləndirdi - SİYAHI
26 Feb 2024 | 22:02
Azərbaycanda ana 15 yaşlı qızını 32 yaşlı əmisi oğluna NİŞANLADI
26 Feb 2024 | 22:01
Ermənilər tərəfindən dırnaqları çıxarılan, barmaqlarına köz vurulan gitaraçı saxlandığı həbsxanada - VİDEO
26 Feb 2024 | 22:00
Valideynlər uşaqlarını necə İNKİŞAF ETDİRMƏLİDİR? - TƏFƏRRÜATLAR
26 Feb 2024 | 21:51
DİQQƏT! Bu tarixlərdə Bakıda 3 dərəcə şaxta olacaq
26 Feb 2024 | 21:49
Macarıstan parlamenti ölkənin yeni prezidentini seçib
26 Feb 2024 | 21:45
Xocalı: Hər kəs layiqli cəzasını aldı - VİDEO
26 Feb 2024 | 21:37
Tərtər sakinləri olan ata və qız bıçaqlanıb
26 Feb 2024 | 21:34
Xocalı faciəsinin şahidi: “Heç ağlımıza da gəlməzdi ki, rayonu tərk edərik”
26 Feb 2024 | 21:32
Ərdoğan Xocalı soyqırımının ildönümü ilə əlaqədar Azərbaycan Prezidentinə və xalqına başsağlığı verib
26 Feb 2024 | 21:30
Biləsuvarda qəza: Xəsarət alanlar var - YENİLƏNİB
26 Feb 2024 | 21:27
Prezident Xocalıda soyqırımı memorialının təməlini qoyub, Xankəndi şəhərində olub - YENİLƏNİB-3
26 Feb 2024 | 21:26
Türkiyəli deputat Ermənistanla sərhədin açılması üçün əsas şərti açıqlayıb
26 Feb 2024 | 21:17
Tərtərdə törədilən qətl hadisəsinin təfərrüatları məlum olub, faktla bağlı cinayət işi açılıb - YENİLƏNİB
26 Feb 2024 | 21:06
"Rusiyanın Qara dəniz donanmasının artıq üçdə bir hissəsi məhv edilib" - Ukrayna Baş Kəşfiyyat İdarəsi
26 Feb 2024 | 21:02
"Rusiyalıların Ukraynada müharibəyə münasibətində əhval-ruhiyyəsi dəyişməz qalır..."
26 Feb 2024 | 20:57
Rusiya mətbuatı Xocalı faciəsi barədə: “Heç kim unutmayacaq” - FOTO
26 Feb 2024 | 20:05
İlham Əliyev Rəcəb Tayyib Ərdoğana zəng edib
26 Feb 2024 | 19:15
Gömrük Akademiyasında Xocalı soyqırımının 32-ci ildönümü qeyd olunub - FOTOLAR
26 Feb 2024 | 19:06
Hesablama Palatası Naxçıvanda audit aparır
26 Feb 2024 | 19:05
COP29 Təşkilat Komitəsinin tərkibindəki QHT-lərlə və ekspertlərlə görüş keçirilib
26 Feb 2024 | 19:02
Biləsuvarda ağır yol qəzası baş verib, xəsarət alanlar var
26 Feb 2024 | 19:00
Beş uşağını təhsildən yayındıran ana 15 yaşlı qızını 32 yaşlı əmisi oğluna NİŞANLAYIB
26 Feb 2024 | 18:59
Naxçıvanda kütləvi tuberkulin test sınaqları аparılır
26 Feb 2024 | 18:55
Ermənistan xarici işlər naziri Türkiyəyə səfər edəcək
26 Feb 2024 | 18:54
Qusar Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına yeni TƏYİNAT
26 Feb 2024 | 18:41
Ərdoğan: Putin Türkiyəyə səfərini çox gecikdirməyəcək
26 Feb 2024 | 18:40
Xocalı sakini üzünü şəkillərdən gördüyü atasının məzarını illər sonra tapdı - VİDEO
26 Feb 2024 | 18:36
Sarayevoda Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi anılıb
26 Feb 2024 | 18:34
Kəngərli rayonunda erkən nikahın qarşısı alınıb
26 Feb 2024 | 18:28
Baku Bus sürücüsü: "Əsəbiyəm sürmürəm"-VİDEO
26 Feb 2024 | 18:21
Bu günün ən şanslı BÜRCLƏRİ - Mükafatlar və pul... 
26 Feb 2024 | 18:12
Dünyanın ən zəngin ailələrindən birinin nümayəndəsi dünyasını dəyişib
26 Feb 2024 | 18:05
120 il əvvəl batan gəminin qalıqları aşkarlandı
26 Feb 2024 | 18:02
Estoniyanın müdafiə naziri: ABŞ Ukraynadakı müharibədən tamamilə çəkilə bilər
26 Feb 2024 | 18:00
Prezident: Bu gün Xocalıda olmağımız tarixi ədalətin tam bərpası deməkdir
26 Feb 2024 | 17:58
Prezident İlham Əliyev: “Biz böyük xalqın nümayəndələriyik”
26 Feb 2024 | 17:56
Prezident: “Ermənistan bilməlidir ki, yeganə yol Azərbaycanın bütün şərtlərini qəbul etməkdir”
26 Feb 2024 | 17:54
Prezident İlham Əliyev: “Xocalı azad olunmadan sakitləşə bilməzdik”
26 Feb 2024 | 17:53
Ölümündən bir gün öncə Navalnı Almaniyada cəza çəkən “FSB” killeri ilə dəyişdirilməli imiş...
26 Feb 2024 | 17:52
Şəkli ilə Xocalının simvoluna çevrilmiş qadın: “Körpəni Ağdama kimi yerə qoymadım” - FOTO
26 Feb 2024 | 17:49
“Biz günahsız Xocalı qurbanlarının qisasını döyüş meydanında aldıq”
26 Feb 2024 | 17:46
Prezident Ağdama ilk köçün vaxtını AÇIQLADI
26 Feb 2024 | 17:45
Paşinyan Fransadan təlimatlarla qayıdıb - yeni gərginlik gözləntisi
26 Feb 2024 | 17:44
News.ru: “613 ölü - Ermənistan və Qərb niyə Xocalıda baş verənləri soyqırımı kimi tanımır?” - FOTO
26 Feb 2024 | 17:43
Prezident: “Xocalı soyqırımını inkar etmək ədalətsizlik və vicdansızlıqdır”
26 Feb 2024 | 17:40
16 sakini Kərimli kəndində bir araya gətirən 6 səbəb - FOTO
26 Feb 2024 | 17:39
Azərbaycan Prezidenti: “Əfsuslar olsun ki, “Xocalıya ədalət!” çağırışımız cavabsız qaldı”
26 Feb 2024 | 17:35
Ani Badalyan: “Ermənistan və Azərbaycanın xarici işlər nazirləri arasında görüş keçiriləcək”
26 Feb 2024 | 17:32
Prezident: “İnanırdım ki, Xocalıya qayıdacağıq”
26 Feb 2024 | 17:31
"ABŞ Ukraynanın müharibədə itkilərini dəyərləndirib" - "The New York Times"
26 Feb 2024 | 17:29
“Oğlumla birlikdə postda keşik çəkirdim, indiyə qədər ondan xəbər yoxdur”-Gülayə ananın naləsi-FOTO
26 Feb 2024 | 17:28
ƏƏSMN qurumları bu il 20-yə yaxın beynəlxalq mükafat və sertifikatla təltif olunub - FOTO
26 Feb 2024 | 17:25
Doğuşun vəziyyəti pisləşdi - Xəstəxanaya aparıldı 
26 Feb 2024 | 17:23
Prezident Xocalı qurbanlarının xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad etdi
26 Feb 2024 | 17:22
UNEC-də Xocalı soyqırımının 32-ci ildönümü münasibətilə silsilə tədbirlər keçirilir - FOTO
26 Feb 2024 | 17:20
Prezidentin xüsusi nümayəndəsindən VACİB AÇIQLAMA 
26 Feb 2024 | 17:17
Xocalıda qurulacaq ƏDALƏT divanı
26 Feb 2024 | 17:13
Məktəblərdə kişi müəllimlərimizin sayı niyə azdır? - Fazil Mustafadan AÇIQLAMA (VİDEO)
26 Feb 2024 | 17:08
İsrail səfiri Xocalı soyqırımı ilə bağlı başsağlığı verib - FOTO
26 Feb 2024 | 17:07
Saakaşvilinin zəhərlənməsi ilə bağlı analizlərin cavabı AÇIQLANDI
26 Feb 2024 | 17:05
Peşə Təhsil Mərkəzində Xocalı soyqırımına həsr edilmiş tədbir keçirilib- FOTO
26 Feb 2024 | 17:02
Xocalı qurbanları 1 dəqiqəlik sükutla yad olundu
26 Feb 2024 | 17:00
ADNSU-da Xocalı soyqırımına həsr olunmuş tədbir keçirilib - FOTOLAR
26 Feb 2024 | 16:58
Selçuk Bayraktar Xocalı soyqırımı barədə: "Unutmadıq, unutmayacağıq" - FOTO
26 Feb 2024 | 16:55
Xocalı soyqırımı qurbanları Sofiya şəhərində anılıb - FOTO
26 Feb 2024 | 16:52
Bərdədə Xocalı soyqırımının 32-ci ildönümü ilə əlaqədar tədbir keçirilib - FOTOLAR
26 Feb 2024 | 16:50
Xocalıdan olan "qadının qışqırtısı hələ də qulağımdadır"
26 Feb 2024 | 16:45
"Bayden Konqres liderləri ilə Ukrayna və İsrail üçün yardımı müzakirə edəcək"  - Ağ ev nümayəndəsi 
26 Feb 2024 | 16:42
BDU kollektivi “Ana harayı” abidəsini ziyarət edib - FOTO
26 Feb 2024 | 16:40
“Xocalıdakı toyumuz yarımçıq saxlanıldı, nəvəmə orada toy etmək istəyirəm” - Xocalıdakı sonuncu toyun gəlini - FOTO+ÖZƏL
26 Feb 2024 | 16:38
Dövlət Komitəsinin kollektivi “Ana harayı” abidəsini ziyarət edib - FOTOLAR
26 Feb 2024 | 16:36
Azad edilən ərazilərdə daha 139 mina aşkarlandı
26 Feb 2024 | 16:30
Sxadadze: “Qurban Qurbanov Azərbaycan futbolunun əfsanəsidir”
26 Feb 2024 | 16:25
İranın Azərbaycandakı səfirliyi Xocalı soyqırımı ilə bağlı paylaşım edib - FOTO
26 Feb 2024 | 16:22
ADP Xocalı cəlladlarının tarixin mühakiməsinə verilməsini tələb edib...
26 Feb 2024 | 16:20
SOCAR-ın vitse-prezidentinə yeni müşavir təyin edildi
26 Feb 2024 | 16:15
Maşın qaçırmaqda şübhəli bilinən yeniyetmə saxlanıldı
26 Feb 2024 | 16:10
Ermənistan XİN-in baş katibi vəzifəsindən azad edildi
26 Feb 2024 | 16:08
Xocalı şahidi: “Atam rəhmətə getdi, dəfn belə edə bilmədik” - VİDEO
26 Feb 2024 | 16:05
İşsizlərin NƏZƏRİNƏ! Dövlət boş iş yerlərini açıqladı: 2000 manat maaş - FOTO
26 Feb 2024 | 16:00
Xocalıda girov düşən qadın: “Ermənilərin işgəncə verdiyi hamilənin halını görən həkim öldü” - VİDEO
26 Feb 2024 | 15:54
Xəzər dənizində zəlzələ oldu - FOTO
26 Feb 2024 | 15:52
"Müharibənin üçüncü ili Zelenski üçün ən ağır il ola bilər" - "The Guardian"
26 Feb 2024 | 15:50
İlham Əliyevin Xocalı səfərindən - FOTOLAR
26 Feb 2024 | 15:45
“Güllələnmiş Məxmərin şəklini görəndə uşaqları sevindilər ki, erməni əlinə keçməyib” - MÜSAHİBƏ + FOTO/VİDEO
GÜNLÜK
26 Feb 2024 | 09:31
“Məni it kimi boğazımdan unitaza zəncirləmişdilər, Allahverdi Bağırov ona dedi ki, qızları...”-Xocalının 8 günlük əsiri-FOTO+ÖZƏL
26 Feb 2024 | 08:00
“Atama o qədər işgəncə vermişdilər ki, yanımızda olsa da onu günlərlə tanımamışıq”-ÖZƏL+FOTO
26 Feb 2024 | 08:01
Xocalı Soyqırımı günü çəkildiyi deyilən FOTONUN SİRRİ - Həmin qadın görün kimdir?
26 Feb 2024 | 10:53
Xuraman Şuşalı: "8 il ağır depressiya keçirdim, məcbur qaldım..."
26 Feb 2024 | 11:22
“2007-ci ildə bildik ki, atamın və qardaşlarımı başını erməni məzarının üstündə kəsiblər, anamla tək qaldım”-EKSKLÜZİV
26 Feb 2024 | 10:37
Azərbaycanda neçə nazir müavini var və harada anadan olublar? (TAM SİYAHI)
26 Feb 2024 | 11:06
Azərbaycanda general vəzifəsindən AZAD OLUNDU - Digər nazir müavinləri isə...
26 Feb 2024 | 07:32
"Acından ölən" Ermənistanda 300 min dollara avtomobil nömrəsi satıldı?..-FOTOLAR
26 Feb 2024 | 15:19
Prezidentin nazir müavini təyin etdiyi şəxs kimdir? - FOTO
26 Feb 2024 | 08:37
Ermənilərin başına bir milyard pul qoyduğu Pəncəli... - VİDEO
HƏFTƏLİK
23 Feb 2024 | 13:25
Maaş və pensiyalar yenidən artacaq? - Nazirlikdən CAVAB
24 Feb 2024 | 13:15
“Böyüyümdür, nə etməli idim?” - Nüşabə Ələsgərli xalq artisti ilə yayılan ARXİV görüntüsündən danışdı - VİDEO+ÖZƏL
26 Feb 2024 | 09:31
“Məni it kimi boğazımdan unitaza zəncirləmişdilər, Allahverdi Bağırov ona dedi ki, qızları...”-Xocalının 8 günlük əsiri-FOTO+ÖZƏL
21 Feb 2024 | 16:22
Gülay azadlığa çıxan Kamildən yazdı - FOTO
26 Feb 2024 | 08:00
“Atama o qədər işgəncə vermişdilər ki, yanımızda olsa da onu günlərlə tanımamışıq”-ÖZƏL+FOTO
20 Feb 2024 | 19:31
Ekspertdən etiraz:"Məktəb sizinlə müqavilə bağlayıb ki, sən uşağı dünyaya gətir, qalanı mənlikdir?"
21 Feb 2024 | 14:05
Səfirlik əməkdaşları Kamil Zeynallının saxlanıldığı təcridxanaya baş çəkiblər - YENİLƏNİB + VİDEO
21 Feb 2024 | 18:08
Bankdan dollar almaq istəyənlərin diqqətinə - VİDEO
22 Feb 2024 | 19:02
“Efirlərimiz eyni filmləri göstərir...”-Xalq artistindən ETİRAZ-FOTO+ÖZƏL
20 Feb 2024 | 14:59
Şahramanyan və mühafizəçisi İrəvanda jurnalistlərə qarşı “fironluq” etdi...-FOTOLAR
AYLIQ
26 Feb 2024 | 09:31
“Məni it kimi boğazımdan unitaza zəncirləmişdilər, Allahverdi Bağırov ona dedi ki, qızları...”-Xocalının 8 günlük əsiri-FOTO+ÖZƏL
26 Feb 2024 | 08:00
“Atama o qədər işgəncə vermişdilər ki, yanımızda olsa da onu günlərlə tanımamışıq”-ÖZƏL+FOTO
26 Feb 2024 | 08:01
Xocalı Soyqırımı günü çəkildiyi deyilən FOTONUN SİRRİ - Həmin qadın görün kimdir?
26 Feb 2024 | 10:53
Xuraman Şuşalı: "8 il ağır depressiya keçirdim, məcbur qaldım..."
26 Feb 2024 | 11:22
“2007-ci ildə bildik ki, atamın və qardaşlarımı başını erməni məzarının üstündə kəsiblər, anamla tək qaldım”-EKSKLÜZİV
26 Feb 2024 | 10:37
Azərbaycanda neçə nazir müavini var və harada anadan olublar? (TAM SİYAHI)
26 Feb 2024 | 11:06
Azərbaycanda general vəzifəsindən AZAD OLUNDU - Digər nazir müavinləri isə...
26 Feb 2024 | 07:32
"Acından ölən" Ermənistanda 300 min dollara avtomobil nömrəsi satıldı?..-FOTOLAR
26 Feb 2024 | 15:19
Prezidentin nazir müavini təyin etdiyi şəxs kimdir? - FOTO
26 Feb 2024 | 08:37
Ermənilərin başına bir milyard pul qoyduğu Pəncəli... - VİDEO