“Müsəlmanlar! Bəsdir, bu qədər özümüzdən bixəbər qaldığımız!..” -Rəsulzadə Məbəs günü haqqında...
Araşdırma
Oxunub: 4869
03 Apr 2019 | 07:46
“Müsəlmanlar! Bəsdir, bu qədər özümüzdən bixəbər qaldığımız!..” -Rəsulzadə Məbəs günü haqqında...
Ötən gecə- Rəcəb ayının 27-si Məbəs gecəsi, bu gün isə Məbəs günüdür. İslamda müqəddəs bir gündür. Bir nəzəriyyəyə görə, həmin gün Peyğəmbərin Meracı – bir gecədə Məkkədən Qüdsə, oradan Allahın dərgahına və geriyə gətirilməsi günüdür. Bu nəzəriyyə əsasən əhli -sünnə mənbələrində qeyd olunur. Lakin İmamlardan gələn rəvayətlərə əsaslanan və şiələrin üstün bildiyi digər nəzəriyyəyə görə 27 Rəcəb günü Məbəs – Hz. Muhəmmədə (s) ilk ayələrin nazil olduğu və Onun Peyğəmbərliyə seçildiyi gündür... Başqa sözlə desək, “məbəs günü” İslamın zühur etdiyi gündür. İlahi vəhy, Qurani-Kərim həmin gündən etibarən Peyğəmbərə (s) nazil olmuşdur...
Картинки
Islam dünyası üçün bu müqəddəs gün barədə araşdırma apararkən XX əsrdə müstəqil Azərbaycan dövlətçiliyinin banisi Məhəmmədəmin Rəsulzadənin 113 il öncə, məhz Rəcəb ayınn  17-də  Məbəs günü barəsində məqalə yazmış olduğunu öyrəndim.  Həmin məqaləni son dövrlərdə ilk dəfə internet mediasında təqdim edən tanınmış araşdırmaçı və tərcüməçi yazar Dilman Şahmərdanlı olub.  

Qərbin ifrat təsiri altında olan bəzi ateist, dinsiz “ziyalı”, “professor” adlananlarımız belə düşünür ki, Rəsulzadə və silahdaşları da Şərqdə ilk demokratik dövlət qurduqlarından Allahdan, İslamdan uzaq olublar. Lakin faktlar tamamilə əksini deyir...

Beləliklə, istedadlı həmkarımızın 2013-cü ildə “Fakt xəbər” internet qəzetində  dərc etdirdiyi   M.Ə. Rəsulzadənin sözügedən məqaləsi haqdakı təhlil-yazısını bu gözəl günün səhər saatlarında nəzərinizə çatdırmağı özümə borc bilirəm.  Məbəs gününüz mübarək!..Картинки

M.Ə. Rəsulzadə: “...Dini-islam kimi insaniyyətpərvər, ədalət və musavatgüstər, maarif və həqaniyyətamiz bir məslək hər cür sitayişə layiqdir...”

“Məhəmmədəmin Rəsulzadə Məbəs günü haqqında

"Müsəlmanlar! Bəsdir, bu qədər özümüzdən bixəbər qaldığımız! Bəsdir, dinimizə olan kəm etinalığımız. Dinimizə diyoram, dinimizə, o dinə ki, onun cümlə üsulu və ərkani ictimaiyyət, məhz və məhz ictimaiyyətdir"

Böyük Azərbaycan ziyalısı, AXC parlamentinin sədri Məhəmmədəmin Rəsulzadə özünün bir-çox əsərlərində dini və mənəvi dəyərləri təkid edir və xalqımızı dini dəyərlərə sadiq olmağa səsləyir. Belə dəyərli məqalələrdən biri də onun 1906-cı ildə bu gün, rəcəb ayının 27-si, “Məb`əs” bayramı, yəni İslam peyğəmbəri həzrət Məhəmmədin (s) peyğəmbərliyə seçilmə günü ilə əlaqədar “İrşad” qəzetində yazdığı təbrik məqaləsidir.

Bu məqalədə üç əsas məsələyə toxunulur:
1. Məb`əs gününün əhəmiyyəti;
2. İslam Peyğəmbərinin və İslam dininin özəllikləri;
3. Azərbaycan xalqının İslam dini qarşısında vəzifəsi.

Görkəmli ziyalı ilk olaraq qeyd edir ki, bu gün, hicri-qəməri tarixi rəcəb ayının 27-dir. Rəcəb ayı hicri tarixinin yeddincisi ayıdır və İslamda məşhur üç ay olan rəcəb, şaban və ramazan aylarının ilkinidir. Rəcəb ayının daxil olması ilə İslamda müqəddəs ibadət ayları daxil olur. İslamda “rəcəbül-mürəccəb” adı ilə məşhur olan bu mübarək ay “Allah ayı” adlanır.

Müəllif ayın tarixini yada salandan sonra bu günün hansı günə təsadüf etməsinə toxunur və qeyd edir ki, bu gün müsəlman aləmində mübarək bir gündür və İslam aləmində ondan gözəl gün təsəvvür etmək çətindir. Çünki bütün islami gözəlliklər və bayramlar bu gündən etibarən yaranıb. Əgər bu gün olmasa idi, İslam və onun gətirdiyi bütün gözəlliklər də olmazdı. Demək, M. Rəsulzadə çox haqlı olaraq qeyd edir ki, “aləmi-islamiyyətdə ondan artıq, ondan müqəddəs, ondan əziz” gün yoxdur.

Bu məqalədə diqqətimi cəlb edən bir məsələ bundan ibarətdir ki, müəllif fövqəlməzhəb baxışı ilə çıxış edir, yəni, bu günü məzhəbindən asılı olmayaraq bütün müsəlmanlara aid edir ki, bu da zənnimcə dolayısı yolla İslam qardaşlığını təkid məqsədi daşıyır və müsəlmanlara xırdalıqları və fərqlilikləri kənara qoyaraq, ümumi prinsiplər ətrafında birləşmə istiqamətində əldə rəhbər tuta biləcəkləri daha bir mövzu göstərir. Buna görə də “aləmi-sünni” və “aləmi-şiə” yox, tez-tez “aləmi-islamiyyət” sözünə müraciət edir.

Sonra qeyd edir ki, bu günü əziz edən iki cəhət var. Biri kamil insan olan bizim Peyğəmbərimizin peyğəmbərliyə seçilməsi, ikincisi isə, onun gətirdiyi kamil din səbəbilə müsəlmanların cəhalət zülmətindən, nadanlıqdan aydınlığa, işığa çıxmalarıdır: “...onun üçün ki, bu gündə əqli-küll (ən kamil ağıl sahibi ― D. Ş.) olan nəbiyyi-möhtərəmimizin (hörmətli Peyğəmbərimizin ― D. Ş.) yövmi-cülusi (Peyğəmbərliyə seçilməsi günü ― D. Ş.) olub, cümlə müsəlmanların zəlam (zülmət ― D. Ş.) və heyrət (çaşqınlıq ― D. Ş.) vadisindən xilas olaraq, nuraniyyət və mərifət bağçasına keçdikləri gündür”.

Sonra bir daha dəyərli Məb`əs gününün və İslamın yaranma amilinin özəlliklərini sadalayır. Qeyd edir ki, belə bir dəyərli gündə vəhşi, qaniçən, işi-gücü qətl-qarət və eyş-işrət olan ərəblərə Allahın mərhəməti enir və  Məhəmməd ibn Abdullah əleyhissəlam həzrətlərinin səbəbilə onların üzünə parlaq səhifələr açılır, onlar cəhalət vadisindən, nadanlıqdan elm və mərifət işığına yönəlirlər.

İslam ilk olaraq Ərəbistan yarımadasına gəlsə də, o, bütün bəşəriyyət üçün yaranıb. Buna görə də M. Rəsulzadə İslamın ərəblərə bəxş etdiyi başucalığını qeyd etdikdən sonra yazır ki, bu gün: “...haman gündür ki, bunda cəhalət və səfalət ucundan illər müddəti ilə gizlin olub, təcəlli etməkdən məhrum qalan nuri-həqqaniyyət (həqiqət nuru ― D. Ş.) cilvələnib, zülmətpərəst olan xəffaş təbilərə (yarasa təbiətlilərə ― Ş. H.) dünyanı daraltdı”.

İslam gəlib ki, insanların öz əlləri ilə boyunlarına saldıqları nadanlıq boyunduruqlarını açsın, onları müstəbidlərin və dünyanın qapqara zülmət içində, həqiqət günəşinin işığına məhrum qalmasını istəyənlərin başına saxta dünyalarını dar etsin, Allahın azad yaratdığı bəndələrini onların kölələyindən nicat versin.

Məhəmmədəmin Rəsulzadə sonra İslam dininin əsasının “la ilahə illallah”, yəni, Allahdan başqa pərəstişə layiq məbud yoxdur― olmasını yazır ki, bu da insanların nadanlıq ucbatından uydurduqları bütpərəstliklə daban-dabana zidd idi. Buna görə də həqiqət günəşinin parlaması ilə: “...cəhaləti-məhz və küfran olan bütpərəstlik fəsxinə (məhv edilməsinə ― D. Ş.) hökmü-ilahi (ilahi hökm― D. Ş.) sadir oldu”.

Rəsulzadə cənabları bu gündə ərsəyə gəlmiş müqəddəs İslamı ümumbəşəri bir din sayır, deyir ki, bu din malik olduğu gözəlliklər səbəbilə bütün insanlar və insanlıq üçün önəmlidir: “İslamiyyət nöqteyi-nəzərindən bu günün nə qədər heysiyyəti varsa, insaniyyət nöqteyi-nəzərindən də bir o qədər var və bəlkə daha da artıqdır”.Картинки

Müəllif qeyd edir ki, İslam dinini və onun ardıcıllarında qoyduğu müsbət təsirləri kimsə inkar edə bilməz, çünki həqiqət ortadadır. İstəyən ərəblərin və İslama inanmış digər xalqlardan olan müsəlmanların İslamdan əvvəlki və İslamdan sonrakı tarixini vərəqləsin. Tarix şahiddir ki, İslam dini, nəinki müsəlmanların, hətta bəzən bu dinə qəzəblə yanaşan yəhudilik və məsihiliyin də inkişafına səbəb olub. Qəribədir ki, bəzi xristian araşdırmaçıları İslamın xristianlığın mövcudiyyətini qoruyub saxlamasını qeyd edirlər. Çünki İslamın ana kitabı olan Qurani-kərimdə və hədislərdə xristianlıqla bağlı çoxlu sayda ayələr və hədislər var.

Sonra M. Rəsulzadə bir daha bu günün əhəmiyyətini yada salır: “Bu gün aləmi-insaniyyətdə öylə bir müəzzəm günlərdəndir ki, onun misli tarixlərdə az-az tapılar, bəlkə də heç tapılmaz.” Və yenə də fikrini əsaslandırmaq üçün tarixi həqiqətləri oxucunun yadına salır və onu İslamdan əvvəlki dünya ilə, ondan sonrakı dünyanı müqayisə etməyini istəyir. Göstərir ki, bu din: “Başdan-ayağa qərqi-istibdad və cəhalət (istibdad və cəhalətə qərq― D. Ş.) olub güzəranlarını qətl və qarət ilə keçirən, təəssüb ucundan öz doğma balasını diri-diri yerə basdıran bədəvi ərəblər”i islah edə bilmişsə, onun çox böyük qüdrəti və ilahi mənşəyi var. Buna görə də : “...dini-islam (İslam dini) kimi insaniyyətpərvər, ədalət və musavatgüstər (bərabərliyi yayan― D. Ş.), maarif və həqaniyyətamiz bir məslək” hər cür sitayişə layiqdir. Belə bir dinin rəhbəri isə Allahın insanlığa bəxş etdiyi “nadir vücud”dur.

Demək biz müsəlmanlar kamil ağıl və idrak sahibi, “nadir vücud”, (bu gündə oxunan duada qeyd edilən) “təcəlliyi-ə`zəm”― Allahın böyük cilvəsi olan həzrət Məhəmmədin gətirdiyi bəşəriyyəri zülmətlərdən aydınlığa, istibdaddan, zülmdən, ədalət və musavata dəvət edən bir dinə sahibik. Biz belə bir nemətə şükür etmişikmi, edirikmi? Biz İslam təlimlərindən düzgün bəhrələnmişikmi?

“Lakin, heyhat! O gündən başlanıb, təbliğ edilən o əmr və nəhyi-müqəddəsini (müqəddəs əmr və qadağalarını― D. Ş.) yadımızdan çıxartdığımız kimi, bu yövmi-müqəddəs və müəzzəzi də fəramuş etmişiz! (unutmuşuq― D. Ş.)”

Biz, Rəsulzadə cənablarının qeyd etdiyi kimi, İslama aid olan hər şeyi, hətta belə bir günün varlığını belə unutmuşuq. Məb`əs günü ilə bağlı hansı müsəlman ziyalılarına sual versək, əksəriyyət cavab verə bilməyəcək. Biz ya müsəlmanıq, ya da müsəlman deyilik. Əgər müsəlmanıqsa, dinimizin təlimləri ilə tanış olmaq, onun tarixini, əqidə prinsiplərini, şəriət və əxlaq məsələlərini bilməliyik. Təəssüf ki, biz bizə özümüzə aid olan heç nə yaramır. Böyük şairimiz necə də yanğı ilə yazmışdı: “İtin də dilinə hörmətimiz var, təkcə öz dilimiz yaramır bizə”. Mən də ondan ilham alaraq deyirəm:

Hər kəsin dininə hörmətimiz var,
Təkcə öz dinimiz yaramır bizə.

“Adımızı müsəlman qoyuruz, lakin islamiyyətin nə tarixindən, nə üsulundan, nə füruindən (hüquq və şəriətindən― D. Ş.) və nə də mühəssənatından (İslam əxlaqı və gözəlliklərindən― D. Ş.) xəbərimiz yoxdur”. Bizə müsəlman demək olarmı?! İslamdan xəbəri olmayan müsəlmanın təkcə adı müsəlmandır. Xristian yazıçıları öz əsərlərində, filmlərində dəfələrlə müqəddəs İncilə (Bibliya) müraciət edirlər, lakin müsəlman ziyalıları və kinorejissorları Allah tərəfindən nazil olmasına zərrəcə şühbə olmayan Qurani-Kərimə söykənməkdən utanırlar, bəzən özlərinə sığışdırmırlar. Hər bir millət öz kökü üstündə qol-budaq atır. Bizim sələflərimiz bizim kimi olmayıblar. Rəsulzadələr, hadilər, sabirlər, cavidlər, şirvanilər və başqaları, hamılıqla dinimizə öz sevgilərini ibraz ediblər və dinə inanmağı, ona uymağı özlərinə ar bilməyiblər. Onlar öz əsərlərində dini yox, dindən uzaq xurafatçı müsəlmanı tənqid ediblər. Onların əsərləri islami və mənəvi həqiqətlərlə doludur. İslamdan və ərəb-fars dilindən bir az xəbəri olanlar bunu yaxşı bilirlər.

Sonra da dinimizi tanımadığımız halda yadların anti-din təbliğatlarına uyaraq özümüzə xor baxırıq. Bir halda ki, insan azadlığının ən gözəl təminatçısı, insanı guşənişinlikdən çəkindirərək onu sosiallaşmağa, elmə və inkişafa çağıran, onu zülmdən uzaq olmağa səsləyən İslamdır: “İslamiyyət, hürriyyəti-məhz olub, hər bir əsası ictimaiyyət üzrə bina olunduğu bir zamanda (halda― D. Ş.), biz istibdadpərəst oluruz. Quran bizə “və şavirhum fi-l-əmri” (İşdə onlarla məsləhətləş― D. Ş.) buyurduqda, biz üsuli-keyfə ma yəşau (necə oldu-oldu prinsipi ― D. Ş.) dalınca gediriz. Cəmi taifələr dinimizin üsullarından olan hürriyyət və ittihadi-beynəlmiləli (beynəlxalq qardaşlıq― D. Ş.) ararkən, bizlər istibdad və nifaqı axtarıyoruz.”
Buna görə də müsəlmanların İslamdan uzaq davranışlarını əsas götürüb dini baltalamaq istəyənlər yanlışlığıa yol verirlər. Hər şeydən öncə baxmaq lazımdır ki, müsəlmanların davranışlarını İslam təsdiq edirmi, İslamda belə şeylər varmı?

Nə etməli?

 “Müsəlmanlar! Bəsdir, bu qədər özümüzdən bixəbər qaldığımız! Bəsdir, dinimizə olan kəm etinalığımız. Dinimizə diyoram, dinimizə, o dinə ki, onun cümlə üsulu və ərkani (əsasları― D. Ş.) ictimaiyyət, məhz və məhz ictimaiyyətdir”.

Axırda görkəmli ictimai xadim M. Rəsulzadə çox gözəl bir təklif edir ki, mən də həmin təklifə qoşulur və müsəlmanları Rəsulzadənin arzusunu gerçəkləşdirməyə çağırıram:
“Hər bir müsəlman gərək bu gündə tətili-əşğal (işləməyi tərk― D. Ş.) edib, istər islamiyyət, istər insaniyyət naminə bayram eləsin!”

“...İrşad qəzeti heyəti-təhririyyəsi (redaksiya heyəti― D. Ş.) tərəfindən cümlə qareini-kiramini (əziz oxucuları― D. Ş.) bu yövmi-məsud (xoşbəxt gün münasibəti) ilə səmimi qəlbdən təbrik edib, xətmi-kəlam ediyoram.” İrşad, № 208, 4 sentyabr 1906. 

Dilman Şahmərdanlı


Təqdim etdi: Sultan Laçın


Oxşar xəbərlər
N.Tusi adına Klinika
14:29, Bu gün
"Dövlətə sədaqətlə xidmət edənləri belə çirkin üsulla qorxutmaq mümkün deyil"
14:26, Bu gün
Dövlət Vergi Xidməti kod-paroldan istifadəni məhdudlaşdıracaq
14:18, Bu gün
Belarusdan Azərbaycana gətirilən tonlarla kartof məhv edildi - SƏBƏB
14:15, Bu gün
Azərbaycanda elektrik enerjisinin talanması halları aşkar edilib - VİDEO
14:08, Bu gün
“Heydər Əliyevin şəxsiyyətinin miqyası son dərəcə böyükdür” - Mixail Qusmanla müsahibə
14:00, Bu gün
“Fazil Mustafanın avtomat silahla güllələnməsi terror aktıdır” - Makedoniya türklərinin lideri
13:58, Bu gün
İranda insanlar təqaüdlərini ala bilmirlər - VİDEO
13:57, Bu gün
Qanunsuz heyvan kəsimi məntəqələri ilə əlaqədar tədbirlər görülüb
13:49, Bu gün
“Üç itkini ard-arda yaşadım, şokdayam, iti vurmamaq üçün maşını ağaca çırpıb ölüb”
13:47, Bu gün
Qaxbaş kəndinin mərkəzi küçəsi əsaslı şəkildə yenidən qurulub - FOTO/VİDEO
13:43, Bu gün
BDU-da “Mart soyqırımı -105” adlı kitab sərgisi açılıb - FOTO
13:37, Bu gün
XİN başçısı: "Apreldə İran və Rusiya arasında strateji tərəfdaşlıq haqqında saziş imzalana bilər"
13:34, Bu gün
İsrail vətəndaşları sentyabrdan ABŞ-a vizasız səfər edə biləcək
13:32, Bu gün
“Heç bir terror bizi hədəflərimizdən yayındıra bilməyəcək”
13:29, Bu gün
"Si Tszinpinin Moskvaya səfəri Rusiyanın xeyrinə olmayıb" - Zelenski
13:26, Bu gün
Rusiya XİN Ukrayna ilə sülh müqaviləsinin imzalanması üçün şərtləri açıqladı
13:21, Bu gün
Kamaləddin Qafarov: “Siyasi dialoq günün labüd reallığıdır”
13:14, Bu gün
Güllələr haradan və kimə atılır? - Musa Urud yazır
13:10, Bu gün
Bacısını döydü, anasını dəfn edib səhnəyə çıxdı, iki övladı aclıqdan öldü...
13:07, Bu gün
Kahramanmaraşda fəaliyyət göstərən hərbi tibb personalımız təltif olunub - FOTOLAR
13:04, Bu gün
Fazil Mustafanın qardaşı: “İran tərəfindən təhdid dolu rəylər yazılırdı”- VİDEO
13:01, Bu gün
Komitə sədri: "Dərmanların keyfiyyəti aşağıdır, bəzi dərmanlar tapılmır"
12:58, Bu gün
"Azərbaycan xalqı dostun kim, düşmənin kim olduğunu yaxşı bilir"
12:56, Bu gün
Rəşad Mahmudov: “Azərbaycanda dərmanların qiyməti 3-4 dəfə bahadır" 
12:53, Bu gün
Ələt Azad İqtisadi Zonasında bir neçə əczaçılıq fabriki tikiləcək
12:49, Bu gün
Musa Quliyev həmkarına edilən sui-qəsd cəhdi barədə: “10 milyonluq əhalinin hamısını güllələyə bilməzlər”
12:48, Bu gün
FHN Bakı Televiziya Qülləsinin ərazisində təlim keçirəcək
12:47, Bu gün
Narkotikin təsiri altında avtomobil idarə edən sürücülər saxlanılıb
12:44, Bu gün
İsrailin xarici işlər naziri Azərbaycana gələcək
12:41, Bu gün
Ankaraya yaz günü qar yağır - VİDEO
12:38, Bu gün
Zelenski Si Cinpinlə görüşməyə hazır olduğunu bildirib
12:34, Bu gün
BDU-da arxiv işinə dair müzakirələr aparılıb - FOTO
12:32, Bu gün
Qubada polis şagirdlər üçün maarifləndirici tədbir keçirib - FOTO
12:25, Bu gün
"Azərbaycan Aİ-nin Ermənistandakı missiyası ilə əməkdaşlıq etməyəcək" - Fərid Şəfiyev
12:21, Bu gün
Sülh və reinteqrasiyadan başqa yol yoxdur – nöqtə! - ŞƏRH + FOTO
12:19, Bu gün
Eli Kohen İlham Əliyevə təşəkkür etdi
12:16, Bu gün
Avtosalonun qarşısından “Hyundai” markalı avtomobil qaçırıldı
12:14, Bu gün
Dünya Bankı: “Azərbaycanda “ağıllı kənd”lərin yaradılması ilə bağlı işləri genişləndirəcəyik”
12:08, Bu gün
Dərman vasitələrinin dövlət qeydiyyatına alınması qaydasına dəyişiklik edilir
12:06, Bu gün
İsmayıllı-Basqal yolunda sürücü DYP əməkdaşının gözlənilməz jesti ilə üzləşib...
12:05, Bu gün
Azərbaycan və Qazaxıstan xarici ticarətdə müsbət saldoya görə TDT-də öndə olub
12:03, Bu gün
Çin XİN-dən Zelenskiyə cavab: Planımızda yoxdur!
12:02, Bu gün
Azərbaycan Türkiyədəki Böyük Dəbilqədə 17 cüdoçu ilə təmsil olunacaq
12:01, Bu gün
"Bunu xüsusi olaraq əlamətdar bir gündə törətmək müəyyən mesaj da ola bilər..."
12:00, Bu gün
Özcan Dənizə silahla hücum olundu
11:57, Bu gün
İspaniya Ukraynaya “Leopard”ları Pasxa bayramından sonra göndərəcək
11:56, Bu gün
"Bu gün ruslar vaxtilə Azərbaycan torpaqlarında erməni dövləti yaratmağın bədəlini ödəyirlər"
11:56, Bu gün
Azərbaycan və İsrail XİN rəhbərləri Yaxın Şərqdəki vəziyyəti müzakirə edib
11:55, Bu gün
Əli Əsədov ilə Türkiyənin Vitse-prezidenti arasında telefon danışığı olub
11:55, Bu gün
“Aİ və Azərbaycan arasında güclü əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq qurulur” - Peter Mixalko
11:54, Bu gün
Ceyhun Bayramov: Azərbaycanla İsrail arasında əməkdaşlıq ortaq maraqlara əsaslanır
11:53, Bu gün
Narkotik satan 46 nəfər saxlanılıb, silahla müqavimət göstərən 1 nəfər zərərsizləşdirilib
11:52, Bu gün
Eli Kohen: Azərbaycanla kiber texnologiyalar sahəsində əməkdaşlığımız var
11:51, Bu gün
Qebreyesus: Azərbaycan malyariyanı aradan qaldırmaq üçün böyük səy göstərib
11:50, Bu gün
Lerik sakini maşının yük yerindən yıxılması nəticəsində ölüb
11:48, Bu gün
İsrail xarici işlər naziri Azərbaycana səfər edəcək
11:46, Bu gün
İsrail XİN rəhbəri: Tel-Əvivdə Azərbaycan səfirliyinin açılması münasibətlərin dərinləşməsinə töhfə verəcək
11:42, Bu gün
XİN rəhbəri: İsrail və Azərbaycan İranın təhdidini bölüşür
11:41, Bu gün
Sara Maykl: “AZTAF Azərbaycan iqtisadiyyatının COVID-19-dan sonrakı dövrdə bərpasını dəstəkləyir”
11:40, Bu gün
Xarici KİV: “Rusiyada iqtisadi böhran başlayıb”
11:37, Bu gün
Eli Kohen: İsraildə Azərbaycan səfirliyinin açılması strateji münasibətlərin dərinliyini göstərir - FOTO
11:33, Bu gün
Fransadakı aksiyalar zamanı 200-dən çox şəxs saxlanılıb
11:32, Bu gün
Azərbaycan və İsrail XİN başçılarının görüşü başa çatıb - YENİLƏNİB
11:30, Bu gün
Ukraynada daha bir rus qırıcısı MƏHV EDİLDİ
11:28, Bu gün
İraq neftə görə Türkiyəyə təzminat ödəməyə bilər
11:27, Bu gün
Sumqayıtda ödəmə terminalından oğurluq olub
11:26, Bu gün
Sabah Macarıstanda TDT-nin enerji nazirlərinin görüşü keçiriləcək
11:24, Bu gün
Azərbaycanda bir günlük depozit daimi imkan alətləri üzrə kvota artırılıb
11:23, Bu gün
Əsgər Ələkbərov: "Dünya Bankı Azərbaycanın etibarlı tərəfdaşıdır"
11:21, Bu gün
Fazil Mustafa niyə güllələndi - Müxalifətdən terror olayına MÜNASİBƏT
11:18, Bu gün
İran XİN rəhbəri: Rusiya ilə hərbi əməkdaşlıq 3-cü ölkələrə yönəlməyib
11:15, Bu gün
"Fazil Mustafanı ölümlə hədələyirdilər" - Deputat
11:12, Bu gün
Erməni analitik Qarabağdakı soydaşlarını Ermənistana köçürməyi təklif etdi...
11:12, Bu gün
BMT-nin Baş katibi: “Terrorizm bütün dünyada güclənir”
11:11, Bu gün
Bakı sakininə qarşı quldurluq edilib
11:10, Bu gün
Azərbaycanda qanunsuz tikilən obyektlərin su təchizatı və kanalizasiya şəbəkəsinə qoşulması qadağan olunur
11:04, Bu gün
Millət vəkilinə atılan güllə xalqa açılan atəşdir - Deputat
11:02, Bu gün
Bakıda içərisində 17 800 manat pul olan çanta oğurlanıb
10:50, Bu gün
“Televiziyaya zəng vurub biabırçılığı dayandırmağı tələb etdim”
10:40, Bu gün
FHN tərəfindən müharibədən və erməni terrorundan zərər görmüş vətəndaşlara psixoloji yardım davam etdirilir - VİDEO
10:35, Bu gün
Aqil Abbas: “Fazil Mustafaya edilən hücum aranı qarışdırmaq üçündür”
10:32, Bu gün
Rusiya “Yars” nüvə komplekslərinin təlimlərinə başlayıb
10:30, Bu gün
Azərbaycan üçün Çevik Texniki Yardım Alətinin icrası nəzərdən keçirilib
10:24, Bu gün
Bakıda avtosalonun qarşısından maşın qaçıran şəxs tutulub
10:23, Bu gün
Kadri Simson: Rusiyanın əsas qaz tədarükçümüz olduğu vəziyyətə qayıtmayacağıq
10:20, Bu gün
ABŞ-da baş vermiş atışma nəticəsində 1 polis əməkdaşı ölüb
10:19, Bu gün
FHN: Ötən sutka 43 yanğına çıxış olub, 7 nəfər xilas edilib
10:15, Bu gün
Dəniz və çaylarda suyun azalması Azərbaycanda enerji istehsalına necə təsir edir?
10:12, Bu gün
Hərbi attaşelər Heydər Əliyev adına Hərbi İnstitutu ziyarət ediblər
10:10, Bu gün
Eli Kohen Azərbaycanın İsraildə səfirliyinin açılması ilə bağlı paylaşım edib
10:09, Bu gün
Fazil Mustafa ikinci dəfə əməliyyat olunub
10:08, Bu gün
Qazaxıstanda hökumət tam tərkibdə istefa verib
10:05, Bu gün
Lionel Messi yığmada 100 qola çatan üçüncü futbolçu olub
10:04, Bu gün
Britaniya səfiri deputat Fazil Mustafaya qarşı terror aktını şiddətlə qınayıb
10:03, Bu gün
Deputat: "Fazil Mustafaya qarşı xain hücumla bağlı cinayətkarların layiqli şəkildə cəzalandırılacağına şübhə yoxdur"
10:02, Bu gün
Azərbaycanda elektrik şəbəkəsinə onlayn qoşulmaların sayında artım qeydə alınıb
10:01, Bu gün
Çeçenistanda atışma olub
10:00, Bu gün
Rusiya və İran XİN rəhbərləri Cənubi Qafqazdakı vəziyyəti müzakirə edəcəklər
09:59, Bu gün
Göyçay sakini dayısı oğlunu bıçaqlayıb
09:56, Bu gün
"Beynəlxalq yaz mühazirələri": Almaniyalı professorun mühazirəsi olacaq
GÜNLÜK
28 Mar 2023 | 15:56
"Mənə Lvov lazım deyil, bizə nifrət edənlər yox, bizimlə birgə yaşamaq istəyənlər lazımdır..."
28 Mar 2023 | 15:04
On beş yaşında evdən qaçdı, əmisi onu öldürmək istədi, Röya onu məhkəməyə verdi...
28 Mar 2023 | 15:36
Səfirdən Azərbaycan millisi barədə şok sözlər: “Dollardan, polyak qızlarından danışırdılar...”
28 Mar 2023 | 15:13
Edam hökmü – Leninqradlı qadın Stalini suçlayıb və özünə güllələnmə hökmü tələb edib
28 Mar 2023 | 14:36
Azərbaycandakı qeyri-islam dini icmalarının nümayəndələri Quba Soyqırımı Memorial Kompleksini ziyarət ediblər - FOTO
28 Mar 2023 | 14:50
Azərbaycan lideri: "Heç kim bizimlə ultimatum dili ilə danışa bilməz"
28 Mar 2023 | 14:45
“Rusiya büdcə xərclərinin üçdə birini gizlədir” - "Bloomberg"
28 Mar 2023 | 14:54
Laçın şəhərində Heydər Əliyev Fondunun xətti ilə məscid inşa ediləcək
28 Mar 2023 | 14:42
Prezident: “Azərbaycan dövləti Laçına qayıdacaq keçmiş məcburi köçkünlərin rahat yaşamasını təmin edəcək”
28 Mar 2023 | 14:40
Şahmat tacı uğrunda görüşlərdə dopinq testi olacaq
HƏFTƏLİK
27 Mar 2023 | 12:05
Rusiya xüsusi təyinatlıları Zəngəzur dağlarında intensiv təlim keçir...- Səbəbi məlum deyil...
25 Mar 2023 | 11:41
“İranın bizə qarşı hərbi ritorikası daxilindəki mürəkkəb siyasi durumun nəticəsidir...”
28 Mar 2023 | 06:16
"Azərbaycan Ermənistanla sərhədə qoşun toplamayıb... Amma..."
24 Mar 2023 | 13:43
"Vətən qarşısında öz borcunuzu pozacağınız halda sizi cinayətkarlar kimi tar-mar edəcəyəm"
27 Mar 2023 | 10:47
“Dünya nə deyir, desin - ərazimizdəki qeyri bir ölkənin hərbi birləşmələrini çıxarmalıyıq...”  
27 Mar 2023 | 23:47
“Əgər elədirsə, 2 kino ittifaqı nəyə lazımdır, niyə məni, Rasimi, Fəxrəddini çəkmirlər?”
26 Mar 2023 | 09:51
"Növbəti addımımız ölkəmizin sərhədlərini nəzarətə götürməyimiz olmalıdır"
28 Mar 2023 | 11:12
“Moskvanın Qarabağ haqda bu qərarı Azərbaycan xalqından gizli saxlanılıb...”
24 Mar 2023 | 09:40
"Hamımız bilirik ki, xalqımızın Qarabağ problemindən də böyük dərdi var..."
22 Mar 2023 | 17:56
Qarabağda müharibə bitməyib, dayandırılıb...
AYLIQ
28 Mar 2023 | 15:56
"Mənə Lvov lazım deyil, bizə nifrət edənlər yox, bizimlə birgə yaşamaq istəyənlər lazımdır..."
28 Mar 2023 | 15:04
On beş yaşında evdən qaçdı, əmisi onu öldürmək istədi, Röya onu məhkəməyə verdi...
28 Mar 2023 | 15:36
Səfirdən Azərbaycan millisi barədə şok sözlər: “Dollardan, polyak qızlarından danışırdılar...”
28 Mar 2023 | 15:13
Edam hökmü – Leninqradlı qadın Stalini suçlayıb və özünə güllələnmə hökmü tələb edib
28 Mar 2023 | 14:36
Azərbaycandakı qeyri-islam dini icmalarının nümayəndələri Quba Soyqırımı Memorial Kompleksini ziyarət ediblər - FOTO
28 Mar 2023 | 14:50
Azərbaycan lideri: "Heç kim bizimlə ultimatum dili ilə danışa bilməz"
28 Mar 2023 | 14:45
“Rusiya büdcə xərclərinin üçdə birini gizlədir” - "Bloomberg"
28 Mar 2023 | 14:54
Laçın şəhərində Heydər Əliyev Fondunun xətti ilə məscid inşa ediləcək
28 Mar 2023 | 14:42
Prezident: “Azərbaycan dövləti Laçına qayıdacaq keçmiş məcburi köçkünlərin rahat yaşamasını təmin edəcək”
28 Mar 2023 | 14:40
Şahmat tacı uğrunda görüşlərdə dopinq testi olacaq