Onun tabutu çıxarılan zaman akademiyanın qarşısına on minlərlə bakılı toplanmışdı...
Oxunub: 2961
18 Sep 2021 | 17:39
Onun tabutu çıxarılan zaman akademiyanın qarşısına on minlərlə bakılı toplanmışdı...

Moderator.az kulis.az-a istinadla 1948-ci il, noyabrın 26-da “Kommunist” qəzetinin Üzeyir Hacıbəyovun vida mərasimi ilə bağlı yayımladığı reportajı təqdim edir.

Noyabrın 24-də Bakı zəhmətkeşləri görkəmli bəstəkar, alim, müəllim və ictimai xadim Üzeyir Əbdülhüseyn oğlu Hacıbəyovla vidalaşdılar.

Xalqın çox sevdiyi gözəl əsərlər müəllifi, böyük musiqi nəzəriyyəçisi və gənc bəstəkarların həssas tərbiyəçisi, bolşevik partiyasının sədaqətli oğlu Üzeyir Hacıbəyovla görüşmək üçün səhər tezdən axın-axın adamlar Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası binasına tərəf gedirdilər.

Əhalinin bütün təbəqələrinin nümayəndələri, müxtəlif millətlərdən, müxtəlif yaşda və müxtəlif peşə sahibi olan adamlar dərin sükut içində tabutun yanından keçirdilər. Bunların çoxu Üzeyir Hacıbəyovu şəxsən tanıyırlar. Bəziləri Azərbaycan operasının bu böyük ustadı tərəfindən yazılmış əsərlərdəki surətlərini səhnədə canlandırmış, bəziləri bəstəkarlıq sənətini ondan öyrənmiş, bəziləri Ü.Hacıbəyovun elmi əsərlərini öyrənməklə musiqi yaradıcılığının dərinliklərini dərk etmiş, bəziləri SSRİ Ali Sovetinin deputatı kimi onunla görüşmüşlər. Üzeyir Hacıbəyovun gözəl əsərləri, opera və musiqili komediyaları, vətənpərvərlik ruhunda yazdığı səmimi lirik mahnıları Bakı zəhmətkeşlərinə yaxşı məlumdur.

Mədənçilərin və neftayıranların, teatr və elmi-tədqiqat idarələrinin, ali və orta məktəblərin, Bakı qarnizonu və Qırmızıbayraqlı Xəzər donanması hissələrinin nümayəndələri, bayraqlarını əyərək salona daxil olur, gətirdikləri əklilləri tabutun yanında düzürdülər.

Respublikanın kəndlərindən onlarla nümayəndə heyəti gəlmişdi. Azərbaycanın sosialist tarlaları zəhmətkeşlərinin bu nümayəndələri sevimli bəstəkarla vidalaşdılar.


Üzeyir Hacıbəyov "Barviha" sanatoroyasında. 1948-ci il

Gözəl bolşevik sənətkarın vəfatı münasibətilə qardaş xalqların hüznünü bildirmək üçün Dağıstan və Türkmənistan zəhmətkeşlərinin nümayəndə heyətləri salona daxil oldular. Onlar, Dağıstan və Türkmənistanın partiya və sovet təşkilatları, ədəbiyyat və incəsənət işçiləri adından Üzeyir Hacıbəyovun tabutu üzərinə əklillər qoydular. Dağıstan vilayət komitəsinin katibi S.M.Aydınbəyov yoldaş, Dağıstan MSSR Nazirlər Soveti sədrinin müavini M.Arbuliev yoldaş, Türkmənistan SSR Naizrlər Soveti yanında İncəsənət işləri idarəsinin rəisi A.Nepesov yoldaş, Türkmənistan teatrlarının artistlərindən M.Artıkov və A. Nəzərov yoldaşlar fəxri qaravulda durdular.

Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti, Azərbaycan Mərkəzi Komitəsi, Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Rəyasət Heyəti, SSRİ Nazirlər Soveti yanında İncəsənət işləri komitəsi, Azərbaycan KP Bakı Komitəsi, Bakı Soveti, M.C.Bağırov yoldaş, T.Quluev yoldaş, mərhumun qohumları və yaxın adamları, Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası, Azərbaycan Sovet Bəstəkarlar İttifaqı, Azərbaycan dövlət konservatoriyası, M.F.Axundov adına Opera və Balet Teatrı, Azerneft, Azerneftkəşfiyyat və Azərbaycan neft zavodları birlikləri, Kirovabad, Naxçıvan və Stepanakert zəhmətkeşləri, bir çox müəssisə, teatr, məktəb, əsgəri hissə və başqaları tərəfindən göndərilən əklillər tabutun qoyulduğu postamentin ətrafına düzülmüşdü.


Səməd Vurğun Üzeyir Hacıbəyovun dəfnində çıxış edir

Sosialist Əməyi Qəhrəmanları, Sovet İttifaqı Qəhrəmanları, Stalin mükafatı laureatları, elm, texnika, ədəbiyyat və incəsənət xadimləri, fəhlə və qulluqçular, zabitlər və tələbələr, partiya, sovet, komsomol və həmkarlar ittifaqı işçiləri bir-birini tez-tez əvəz edərək tabutun yanında fəxri qaravulda durdular.

Üzeyir Hacıbəyov adına Azərbaycan dövlət simfonik orkestri, Çaykovski və Şopenin hüznlü matəm havalarını çalır, mərhum bəstəkarın ölməz əsərlərindən milyonlarla adamın dəfələrlə eşitdiyi melodiyaları da ifa edirdi.

Saat 13.30 dəqiqədə salona daha adam buraxılmadı. Tabutun yanında mərhumun dostları, qohumları və yaxın adamları qaldı.

Son matəm növbələrində M.C.Bağırov, T.Quluev, H.Seyidov, Q.Məmmədov, Azərbaycan KP BK katibləri, Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti sədrinin müavinləri, Azərbaycan SSR nazirləri, SSRİ və Azərbaycan SSR Ali Sovetlərinin deputatları, Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvləri və başqaları durdular.

Saat 14-də Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti sədrinin müavini Mirzə İbrahimov yoldaş matəm mitinqini açdı. O, Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti və Azərbaycan KP MK adından nitq söyləyərək dedi:

- Sovet Mədəniyyətinin görkəmli xadimi, Azərbaycan opera sənətinin banisi, gözəl insan və vətəndaş Üzeyir Hacıbəyovun qəlbi döyünməkdən qaldı. Azərbaycan xalqı onun şəxsində bütün həyatını, böyük və tükənməz istedadını, müasir Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin yaradılması və inkişaf etdirilməsi işinə sərf edən coşqun ilhamlı bir sənətkarı itirmişdir. Üzeyir Hacıbəyovun ölümü, sovet musiqi mədəniyyətinin görkəmli xadimlərindən birini itirən bütün sovet incəsənəti üçün böyük itkidir.


Bəstəkarın heykəli

Üzeyir Hacıbəyov əsl vətənpərvər sovet sənətkarı timsalı idi. O, bütün həyatı və yaradıcılığı ilə xalqa bağlı olub, var qüvvəsi, bilik və istedadı ilə xalqa xidmət etmişdir. Azərbaycan xalqının şəkilcə milli və məzmunca sosialist mədəniyyətinin inkişaf etdirilməsi uğrunda mübarizədə Üzeyir Hacıbəyovun xidmətləri böyükdür. O, Azərbaycan opera sənətinin əsasını qoymuş, Azərbaycan dövlət konservatoriyasının banisi və rəhbəri olmuş, Azərbaycan xalq musiqisinə dair birinci elmi əsəri yazmışdır. Qədirbilən xalqımız öz sədaqətli oğlunu əzizləyir və ona yüksək qiymət verirdi. Xalq onu SSRİ Ali Sovetinin deputatı seçmişdi. Partiya və hökumət ona SSRİ xalq artisti adını vermişdilər. Üzeyir Hacıbəyov dəfələrlə orden və medallarla təltif edilmiş və iki dəfə Stalin mükafatı almışdı. O, Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü idi.

İbrahimov yoldaş dedi:

- Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti Azərbaycan KP Mərkəzi Komitəsi Üzeyir Hacıbəyovun vəfatı münasibətilə respublikanın bütün zəhmətkeşləri ilə birlikdə ürəkdən kədərlənirlər. Gözəl sənətkar, görkəmli alim və səmimi insan olan bəstəkar Hacıbəyovun xatirəsi sovet adamlarının qəlbində həmişə yaşayacaqdır.

Stalin mükafatı laureatı Qara Qarayev respublikanın bəstəkarları adından çıxış edərək dedi:

- Dolğun həyat sürən, yaradıcılıq atəşi ilə coşan, sovet adamlarının yüksək amalı uğrunda, əsl sənət həqiqəti uğrunda barışmaz olan Üzeyir Hacıbəyovu heç bir zaman unutmayacağıq. Bütün həyat və fəaliyyəti xalqa misilsiz xidmət nümunəsi olan bu alovlu bolşevik sənətkar həmişə yadımızda qalacaqdır.


Mircəfər Bağırov bəstəkarın dəfnində

Üzeyir Hacıbəyov Azərbaycanın bir sıra bəstəkarlarının tərbiyəçisi olmuşdur. Zəmanəmizin bu gözəl bəstəkarının coşqun musiqisinin təsirini biz öz yaradıcılığımızda həmişə hiss etmişdik, edirik və edəcəyik. Unudulmaz dost və müəllimimizlə vidalaşarkən vəd edirik ki, hamımızın sevdiyi Üzeyir Hacıbəyov bütün həyatını böyük və nəcib bir işə həsr etdiyi kimi, biz də onun yolu ilə gedəcəyik.

Əziz müəllim və ustadımız, rahat yat, sənin yandırdığın məşəl sönməyəcək və daha artıq şölələnəcəkdir, çünki sovet xalqının mənəvi qüvvəsi tükənməz və imkanları hədsizdir.

Azərbaycan SSR xalq artisti A.A.Drozdov, Üzeyir Hacıbəyovun çoxcəhətli yaradıcılığından danışıb göstərdi ki, ən müxtəlif millətlərdən olan adamlar onun musiqisini eyni dərəcədə başa düşürlər. Üzeyir Hacıbəyov Azərbaycan milli incəsənətinin rus musiqi mədəniyyətilə və qardaş xalqların mədəniyyətilə sıx əlaqə şəraitində inkişaf etdirməyə çalışırdı.

Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası adından akademiyanın prezidenti, professor Y.Məmmədəliyev nitq söyləyərək dedi:

- Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü olan Üzeyir Hacıbəyovun elmi əsərləri Azərbaycan mədəniyyəti xəzinəsinə böyük töhfədir. Hacıbəyov Azərbaycan xalqının musiqi mədəniyyətinin tarixini və nəzəriyyəsini öyrənmək üçün böyük əhəmiyyətə malik olan elmi-tədqiqat əsərlərinin müəllifidir. Üzeyir Hacıbəyovun “Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları” adlı qiymətli böyük əsəri xalqımızın musiqi mədəniyyətini zənginləşdirməklə bərabər, onu daha artıq inkişaf etdirmək üçün yollar göstərmişdir.


Üzeyir Hacıbəyovun dəfni 1948-ci il

Əziz bəstəkarla vidalaşmaq üçün minlərlə zəhmətkeşin buraya gəlməsi gözəl sənətkarın el tərəfindən nə qədər sevildiyinə ən yaxşı sübutdur.

Üzeyir Hacıbəyovun ölməz əsərləri, onun xalq və bolşeviklər partiyasına sədaqətlə xidməti, saf və nəcib qəlbi Sovet Azərbaycanının elm və incəsənət xadimlərini həmişə ruhlandıran timsal olacaqdır.

Mitinqdə Azərbaycan Nazirlər Soveti yanında İncəsənət işləri idarəsinin rəisi H.Sultanova və Azərbaycan SSR xalq artisti A.Avanesyan yoldaşlar da çıxış etdilər.

Mitinq qurtardı. Üzeyir Hacıbəyov tərəfindən yazılmış Azərbaycan SSR himinin təntənəli səsi ucaldı.

M.C.Bağırov, T.Quluev, H.Seyidov, Q.Məmmədov, A.Aqababov, A.Malyutin, M.İbrahimov və T.Yaqubov yoldaşlar tabutu qaldırıb Elmlər Akademiyası binasından çıxardılar.

Üzeyir Hacıbəyovun tabutu çıxarılan zaman akademiya binasının qarşısına, küçələrə əziz bəstəkarla vidalaşmaq üçün on minlərlə bakılı toplanmışdı.

Matəm dəstəsi hüzn doğuran marşın sədaları altında Kommunist küçəsi ilə üzü yuxarı qalxmağa başladı. Qabaqda, Üzeyir Hacıbəyovun qara parça ilə haşiyələnmiş böyük şəkli aparılırdı. Musiqi məktəblərinin tələbələri xeyli çox əklili, habelə Üzeyir Hacıbəyovun təltif edildiyi Lenin ordeninin, Qırmızı Əmək Bayrağı ordeninin, medalların və Stalin mükafatı laureatı nişanlarının sancıldığı qırmızı balışları öz əllərində tutmuşdular.

Qəbiristanda, fəxri adamlar məqbərəsində, təzəcə qazılmış qəbrin yanında izdihamlı matəm mitinqi oldu. Bakı şəhər Soveti icraiyyə komitəsinin sədri A.Buzdakov yoldaş neft Bakısının zəhmətkeşləri adından söylədiyi nitqində dedi:

- Ölüm Azərbaycan xalqının ən ləyaqətli oğullarından birini, görkəmli bəstəkarı, bolşevik sənətkar Üzeyir Hacıbəyovu sıralarımızdan qopardı. Bu ağır itki Bakı zəhmətkeşlərini və bütün Azərbaycanı kədərləndirir.


Şuşada Üzeyir Hacıbəyov festivalı

Bakılılar Üzeyir Hacıbəyovu yaxşı tanıyır və çox sevirlər. Çünki bəstəkarın bütün şüurlu həyatı Bakıda, şanlı Stalin ənənələri şəhərində keçmişdir. Əsası Üzeyir Hacıbəyov tərəfindən qoyulan Azərbaycan opera sənəti burada meydana çıxmış, bəstəkarın ölməz əsərləri, o cümlədən Azərbaycan opera sənətinin incisi olan “Koroğlu” operası burda yaradılmışdır.

Neft şəhərinin zəhmətkeşləri Üzeyir Hacıbəyovu yalnız bir bəstəkar kimi deyil, həmçinin görkəmli musiqi nəzəriyyəçisi, gözəl müəllim və respublikanın bütün mədəni həyatında yaxından iştirak edən fəal ictimai xadim kimi tanıyır və sevirlər. Onun xatirəsi Sovet Azərbaycanı paytaxtı zəhmətkeşlərinin qəlbində daim yaşayacaqdır.

Azərbaycan SSR xalq artisi, M.F.Axundov adına Dövlət Opera və Balet Teatrının direktoru İ.Hidayətzadə ölməz “Koroğlu” operasının müəllifi Üzeyir Hacıbəyovun vəfatı münasibətilə teatr işçilərinin – operanın quruluşu üzərində bəstəkarla birlikdə çalışmış yaradıcı kollektivin son dərəcə kədərləndiyindən danışdı.

Türkmənistan SSR Nazirlər Soveti yanında İncəsənət işləri idarəsinin rəisi A.Nepesov yoldaş Türkmənistan işçiləri adından qardaş Azərbaycan xalqına başsağlığı verdi. Nepesov yoldaş qeyd etdi ki, Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı, onu sovet musiqi mədəniyyətinin ən görkəmli nümayəndələrindən biri hesab edən bütün sovet ittifaqı xalqlarına yaxın və əzizdir.

No description available.
Şuşa azad olunandan sonra bərpa edilən abidə

Stalin mükafatı laureatı Səməd Vurğun Azərbaycan ziyalıları adından həyəcanlı nitq söyləyərək dedi:

- Öz gözəl əsərləri ilə bütün sovet xalqının məhəbbətini qazanan dahi sənətkar Üzeyir Hacıbəyovun vəfatını Azərbaycan ziyalıları və zəhmətkeşləri böyük hüznlə qarşılayırlar. Üzeyir Hacıbəyovun sənətkarlığı misilsizdir, onun böyük istedadı sənətkarın adını əbədi yaşadacaqdır. Xalq tərəfindən tanınmaq və Lenin-Stalin partiyasının etimadını qazanmaq isə sənətkar üçün böyük şərəfdir.

Xalq Üzeyir Hacıbəyovu ona görə sevir ki, o, öz unudulmaz əsərlərində xalqın ən yaxşı duyğu, düşüncə və arzularını ifadə etmiş, xalq üçün yaşamış və yaratmışdır. Üzeyir Hacıbəyov yalnız görkəmli bəstəkar və alim deyil, həmçinin sovetlər ölkəsinin böyük vətəndaşı idi. Sosializmin möhtəşəm nailiyyətləri Üzeyir Hacıbəyovun tükənməz ilham mənbəyi idi. O, öz əsərlərində sovet adamlarının azad və xoşbəxt həyatının poeziya və romantikasını tərənnüm etmişdir. O, öz yurdunun alovlu vətənpərvəri, böyük Stalin dövrünün müğənnisi idi.

Azərbaycan bəstəkarları, şairləri, ifaçıları və rəssamları tərəfindən yaradılacaq yeni mahnılar, simfoniyalar, operalar və poemalar kommunizmin qalib yürüşünü tərənnüm edən yeni sənət əsərləri bizim unudulmaz və çox sevimli Üzeyir Hacıbəyova ən yaxşı abidə olacaqdır.

Mərhumun qəbri üstündə general mayor N.Vişnevski, respublikanın xalq artisti Mirzağa Əliyev və professor Q.Q.Şaroev də nitq söylədilər.

Mitinq qurtardı. Son vidalaşma dəqiqələri gəlib çatdı. Tabut yavaş-yavaş qəbrə endirildi, qəbrin üstünə tökülən çiçəklər böyük bir təpə şəklini aldı.

Oxşar xəbərlər
N.Tusi adına Klinika
17:46, Bu gün
Polis əməliyyat keçirib, 34 kq narkotik aşkarlanıb, 23 nəfər saxlanılıb
17:43, Bu gün
Rusiyanın “altılıq formatı”na qarşı ABŞ-ın “üçlü formatı” - Azərbaycana hansı məqbuldu?
17:39, Bu gün
“Mənə maraq göstərən, potensialımı dəyərləndirən yoxdur”
17:32, Bu gün
Kazım Qurbanov “Bir kəmər bir yol” beynəlxalq idman mədəniyəti innovasiya tədbrində iştirak edib
17:24, Bu gün
Baş nazir büdcə təsnifatı ilə bağlı qərar imzaladı
17:19, Bu gün
Gürcüstan və ABŞ Cənubi Qafqazda sülh təşəbbüsünü müzakirə ediblər
17:00, Bu gün
Ərəb biznesmen Rüfətin 100 min dollarını oğurlayıb
16:48, Bu gün
Regionlardan gələn şəhid anaları birlik göstərərək Fəxri xiyabanda yürüş etdilər - FOTO/VİDEO
16:36, Bu gün
"Azəriqaz" İB-nin növbəti açıq mikrofon aksiyası Zərdab rayonunda baş tutdu - FOTO
16:34, Bu gün
"Daim güclü, uğurlu və rifah içində yaşa, Azərbaycan"
16:34, Bu gün
Zəngilan həsrətinə son...
16:31, Bu gün
Sənay Qəhrəmanlının cinsi təcavüzə məruz qalması ilə bağlı cinayət işi açılıb
16:24, Bu gün
Rusiyada 6-cı sinif şagirdi məktəbə silahla gəlib, atəş açdı...
16:21, Bu gün
Ermənistan təsdiqlədi: Strateji yüksəklik Azərbaycana QAYTARILDI
16:20, Bu gün
"Fəxri adların hamısı məndə var, necə deyim ki, adlar ləğv olunsun"
16:19, Bu gün
Polkovnik Xudafərinin azad olunması üçün keçirilən əməliyyatın detallarını açıqlayıb
16:03, Bu gün
Aleksandr Lukaşenko: "Qərb Belarusda təxribat törətməyi planlaşdırır"
15:56, Bu gün
Selçuk Bayraktar atasından yazdı
15:53, Bu gün
Bakcell Bakının mərkəzində yenilənmiş konsept mağazasını təqdim edib - FOTO
15:52, Bu gün
Texniki Universitetdə yoluxma, 3 qrup distant təhsilə keçirildi
15:50, Bu gün
Rusiya NATO ilə bütün əlaqələri KƏSDİ
15:45, Bu gün
ABŞ-ın müdafiə naziri "3+3" əməkdaşlıq formatının yaradılması təklifinə münasibət bildirib
15:44, Bu gün
Zakir Həsənov NATO-nun Qafqaz və Mərkəzi Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi ilə görüşdü - FOTO
15:38, Bu gün
"Azərbaycan və Türkiyənin sosial sahədə əməkdaşlıq əlaqələri yeni istiqamətlər üzrə daha da genişlənəcək"
15:33, Bu gün
Dilənçi qızı ortaya çıxdı, övladının döyüb başını soyuducuya soxdu...
15:28, Bu gün
İran növbəti dəfə rəzil duruma düşdü: SEPAH-a məxsus PUA yerə çırpıldı
15:25, Bu gün
“Mənim acığıma başqasına “Bayatı-Şiraz“ öyrədib Şuşada oxutdurdular...“
15:20, Bu gün
Atam Oğlu, nə gözəl üzlə döndün Tanrının qapısına!
15:18, Bu gün
"Azəriqaz" yeni layihəyə start verir
15:04, Bu gün
Türkiyə Merkelin gedişinə kədərlənir... - Vida görüşündə Ərdoğan kansleri təriflədi...
14:54, Bu gün
Məmməd İsmayılın şeirləri Amerikanın nüfuzlu jurnalında dərc olunub
14:42, Bu gün
"Niyə ABŞ İranın Azərbaycanla bağlı bəyanatına susur?" - VİDEO
14:36, Bu gün
“Qulağımdan çirk axır, əməliyyat olunmalıdır” - Qazimiz “YAŞAT” Fondundan kömək istədi və...
14:34, Bu gün
“Tək imicimdə deyil, beynimdə də dəyişiklik etdim” - Xərçəngdən əməliyyat olunan aparıcı
14:17, Bu gün
Azərbaycan Dillər Universitetində “Çunyan” Çin bayramı qeyd olunub
14:15, Bu gün
Selçuk Bayraktarın atası dünyasını dəyişdi
14:09, Bu gün
“Rusiya Qarabağda vəziyyətin gərginləşməsində maraqlı deyil”
14:08, Bu gün
"Azərbaycanlı və erməni məcburi köçkünlər təhlükəsiz şəkildə evlərinə qayıtmalıdır"
13:47, Bu gün
“Müstəqilliyin Bərpası yolunda fədakarlıq etmiş  siyasətçilərin zəhmətini unutmaq olmaz...”
13:41, Bu gün
Avropa “super qrip”lə üz-üzə - Simptomları nədir?
13:40, Bu gün
Hamlet İsaxanlı Gürcüstan Respublikası Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü seçilib
13:33, Bu gün
Xəzərdə cənub istiqamətindən Azərbaycan sərhədlərini pozanlara atəş açıldı
13:29, Bu gün
"Xəyyamın hesabına Nikolay Baskovla şəkil çəkdirən sən Şəbnəmsən!"
13:25, Bu gün
Rusiyadan Xankəndinə 10 ton yük göndərildi - Təyyarə İrəvana endi
13:21, Bu gün
Bəhram tənqidlərə cavab verdi: “Dövlət mənə medalı elə-belə verməyib“
13:19, Bu gün
Balakəndə karantin qaydalarını pozan toy sahibi cərimələnib
13:12, Bu gün
Bakıda 20 nömrəli məktəb-lisey koronavirusa görə bağlanıb
13:07, Bu gün
"Erməni komandirin yanmış bud-çanaq sümüyünü gördüm” - Dilqəm Əsgərov Şuşada...
13:02, Bu gün
Küveytdə neft emalı zavodunda güclü yanğın - VİDEO
13:00, Bu gün
Sabah dağlıq ərazilərə qar yağacaq
12:57, Bu gün
Mahir Abbaszadə seçicilərlə növbəti videoqəbul keçirib - FOTO
12:56, Bu gün
"Bəli, kommunal xidməthaqlarının artması əhali üçün müəyyən çətinliklər yarada bilər, amma..."
12:44, Bu gün
Məhkəməyə qeyri-peşəkar nümayəndə göndəriləndə...
12:42, Bu gün
Mehriban Əliyevadan Müstəqilliyin Bərpası Günü ilə bağlı paylaşım - FOTO
12:37, Bu gün
Prezidentlə xanımının Füzuli səfərindən - FOTOLAR
12:34, Bu gün
"Aygün, Röya kimi barlarda oxuyanlar Xalq artisti oldu, Eyyub ermənicə oxuyub fəxri ad aldı..."
12:32, Bu gün
İlham Əliyev Füzuli ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşdə çıxışı - TAM MƏTN 
12:32, Bu gün
"Etiraz edən varsa, gəlsin isbat edim ki..."
12:28, Bu gün
"İlqar, incimə, amma düzünü deyəcəm" - Aygün Kazımovadan etiraf
12:25, Bu gün
İlham Əliyev Türkiyənin əmək və sosial müdafiə nazirini qəbul edib
12:21, Bu gün
Azad edilən kəndlərdə hər bir evin ən azı 12 sot torpaq sahəsi olacaq
12:17, Bu gün
Prezident Qətərin Baş nazirinin müavinini qəbul edib
12:07, Bu gün
Azərbaycanla Qətər arasında viza rejimi ləğv edildi - VİDEO
12:05, Bu gün
Qubadlı əməliyyatı...
11:57, Bu gün
İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Füzuli aeroportunda yaradılan şəraitlə tanış oldu - FOTO
11:55, Bu gün
İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Füzulidə ağac əkiblər - FOTO
11:49, Bu gün
"Qələbəmizin birinci il dönümü çox vacib və tarixi bir hadisədir"
11:43, Bu gün
Füzuli-Ağdam avtomobil yolunun təməli qoyuldu - FOTO
11:42, Bu gün
Füzulinin Dövlətyarlı kəndində “Ağıllı kənd”in təməli qoyuldu - FOTO
11:34, Bu gün
İlham Əliyev Azərbaycan xalqını təbrik edib
11:32, Bu gün
"1 milyonadək işçinin maaşı və 130 minədək tələbənin təqaüdü artırılacaq"
11:29, Bu gün
“Bu müstəqilliyi bizə bəxş etmiş qurucu babalarımızın xatirəsini yad etməliyik...”
11:27, Bu gün
Hacı Ələsgərov: “Heç bir xarici qüvvə xalqımızın milli birliyini poza bilməz”
11:20, Bu gün
Azərbaycanda tanınmış jurnalist vəfat etdi
11:20, Bu gün
“Ermənistanın dirçəlməsi, inkişafı qonşuları, xüsusilə Azərbaycan ilə sülh şəraitində yaşamasından asılıdır”
11:13, Bu gün
QALİB - ACİZ İNSAN
10:52, Bu gün
Bakıda qeyri-adi toy - Türkiyəli futbolçu azərbaycanlı qızla ailə qurdu - VİDEO
10:47, Bu gün
“Qapını hər açanda oğlumuzun məzarını görürük” - Şəhid ailəsi + Video
10:40, Bu gün
“Hayastan” Kəlbəcərin bu kəndinə su kəməri çəkdirməyə başladı... - Növbəti təxribat - VİDEO
10:37, Bu gün
Nadir Qafarzadə fəxri ad davası etdi: "Haqqımı tələb edirəm"
10:32, Bu gün
ADNSU-nun rektoru Moskvada beynəlxalq konfransda iştirak edib
10:30, Bu gün
Xocavəndə icazəsiz keçmək İSTƏDİLƏR
10:26, Bu gün
Bakı Ali Neft Məktəbinin tələbələri NASA-nın müsabiqəsinə qatılacaq
10:22, Bu gün
DTX tərəfindən həbs edilən sabiq icra başçısı reanimasiyaya yerləşdirildi
10:09, Bu gün
Bu il Azərbaycanda 1 171 yol qəzası olub, 504 nəfər ölüb
09:47, Bu gün
Laçınla sərhəddəki seçkilərdə Paşinyanın, Meğridə isə Serjikin partiyası qalib oldu…
09:36, Bu gün
Qulu Məhərrəmli Tamilla Haşımovanın vəfatını televiziya üçün ağır itki kimi qiymətləndirdi
09:24, Bu gün
Maaşlar nə qədər artacaq? - Komitə sədri AÇIQLADI
09:18, Bu gün
3 ölkənin məxfi görüşü: İrana zərbə endirilsə... - Finkel
09:04, Bu gün
Gərginlik artır, T-90 tankları bölgəyə göndərilir...
09:01, Bu gün
Müstəqillik Aktına imza atmış sabiq deputat: “Parlamentdə hərc-mərclik yaranmışdı”
08:59, Bu gün
Putin meydan oxuyur - III Dünya savaşı qorxusu
08:28, Bu gün
Türkiyə səfiri 10 yaşlı bədii qiraətçi Zəhra İmranlı ilə görüşdən “tvit” paylaşdı
08:07, Bu gün
Əfqanıstanda qalan sonuncu yəhudi İsrailə yola düşdü?..-FOTO
07:55, Bu gün
Aİ-nin XİN rəhbərləri Şərq Tərəfdaşlığı sammitinə hazırlığı müzakirə edəcəklər
07:49, Bu gün
“Facebook” Avropada 10 min yeni iş yeri açacaq
07:43, Bu gün
“Google” Azərbaycanda Müstəqilliyin Bərpası Gününə dudl həsr edib
06:46, Bu gün
"Yalnız Allaha görə yaxşılıq edənlərin Allahın məhəbbətinə haqları var..."
00:23, Bu gün
ABŞ və İsrail İran üçün “B planı” hazırlayır… - Rəsmi Tehranın getdikcə daha az vaxtı qalır...
17 Oct 2021 | 23:41
"Utancaq tələbə idim, Vaqif müəllim dedi ki, Zümrüd, sən deyəsən kursda qalacaqsan..."
GÜNLÜK
00:23, Bu gün
ABŞ və İsrail İran üçün “B planı” hazırlayır… - Rəsmi Tehranın getdikcə daha az vaxtı qalır...
17 Oct 2021 | 19:09
"İsveçrədən Bakıya gedən azərbaycanlı ailə gileylənir ki, dəhşətli dərəcədə bahaçılıqdır..."
17 Oct 2021 | 23:07
"Hacıbaba Bağırov əmimdir, o, nənəmin birinci nikahdan oğlan oğludur..."
08:28, Bu gün
Türkiyə səfiri 10 yaşlı bədii qiraətçi Zəhra İmranlı ilə görüşdən “tvit” paylaşdı
17 Oct 2021 | 23:41
"Utancaq tələbə idim, Vaqif müəllim dedi ki, Zümrüd, sən deyəsən kursda qalacaqsan..."
12:32, Bu gün
"Etiraz edən varsa, gəlsin isbat edim ki..."
10:40, Bu gün
“Hayastan” Kəlbəcərin bu kəndinə su kəməri çəkdirməyə başladı... - Növbəti təxribat - VİDEO
12:34, Bu gün
"Aygün, Röya kimi barlarda oxuyanlar Xalq artisti oldu, Eyyub ermənicə oxuyub fəxri ad aldı..."
09:47, Bu gün
Laçınla sərhəddəki seçkilərdə Paşinyanın, Meğridə isə Serjikin partiyası qalib oldu…
08:07, Bu gün
Əfqanıstanda qalan sonuncu yəhudi İsrailə yola düşdü?..-FOTO
HƏFTƏLİK
15 Oct 2021 | 07:33
Xankəndində xəstəxananın qarşısı... - Bu gecəki  atışmadan sonra...-FOTO
17 Oct 2021 | 00:11
“Uşaq-muşağa fəxri ad, bizə isə işgəncə verib sənətdən küsdürürlər, günahdır, utanmırsınız?”
12 Oct 2021 | 20:17
35 qız bakirəliyini hərraca çıxartdı - Əksəriyyəti tələbədir - FOTO
15 Oct 2021 | 13:18
“Zəngilanda üç böyük nəslin gəliniyəm, arzum idi ki, o yerlərə gedim...” - VİDEO
14 Oct 2021 | 21:22
Erməni terrorçuları Ağdərə-Kəlbəcər yolunda polis mayorunu necə qətlə yetirdi?..
12 Oct 2021 | 14:31
"Vəli məndən xoşu gəldiyini bildirdi, mən də ona sevgi münasibətində ola biləcəyimizi dedim”
14 Oct 2021 | 00:48
"7 ildir evliyəm, indi də deyirlər ki, yalandan ailə qurub, çoxdan boşanıb..."
13 Oct 2021 | 12:58
Şuşa rayonuna daha bir erməni Maral gəldi və kasıblara inək payladı... - FOTOLAR
15 Oct 2021 | 01:19
"Almaniyada bağladığım müqaviləyə görə bir müddət toya getməyə icazəm yox idi, hətta..."
13 Oct 2021 | 00:35
"Şah İrandan qovulanda Ququş qohumlarından sığınacaq istəyib, amma heç kim verməyib..."
AYLIQ
00:23, Bu gün
ABŞ və İsrail İran üçün “B planı” hazırlayır… - Rəsmi Tehranın getdikcə daha az vaxtı qalır...
17 Oct 2021 | 19:09
"İsveçrədən Bakıya gedən azərbaycanlı ailə gileylənir ki, dəhşətli dərəcədə bahaçılıqdır..."
17 Oct 2021 | 23:07
"Hacıbaba Bağırov əmimdir, o, nənəmin birinci nikahdan oğlan oğludur..."
08:28, Bu gün
Türkiyə səfiri 10 yaşlı bədii qiraətçi Zəhra İmranlı ilə görüşdən “tvit” paylaşdı
17 Oct 2021 | 23:41
"Utancaq tələbə idim, Vaqif müəllim dedi ki, Zümrüd, sən deyəsən kursda qalacaqsan..."
12:32, Bu gün
"Etiraz edən varsa, gəlsin isbat edim ki..."
10:40, Bu gün
“Hayastan” Kəlbəcərin bu kəndinə su kəməri çəkdirməyə başladı... - Növbəti təxribat - VİDEO
12:34, Bu gün
"Aygün, Röya kimi barlarda oxuyanlar Xalq artisti oldu, Eyyub ermənicə oxuyub fəxri ad aldı..."
09:47, Bu gün
Laçınla sərhəddəki seçkilərdə Paşinyanın, Meğridə isə Serjikin partiyası qalib oldu…
08:07, Bu gün
Əfqanıstanda qalan sonuncu yəhudi İsrailə yola düşdü?..-FOTO