"Allahı ən qəti şəkildə rədd edənlər də sonda vicdanlarına təslim olub Onu təsdiq etmişlər..."
Oxunub: 800
27 Nov 2021 | 07:25
Allahın varlığının dəlilləri...
 
 
 
"Axundov  ölüm yatağına düşəndə, bir daha sağalıb ayağa qalxmayacağını başa düşəndə vicdanı baş qaldırmış, səhv etdiyini anlamışdı..."
 
Qurani-Kərim
 
Allahın varlığının ikinci dəlili kainat kitabının tərcümanı Qurani-Kərimdir. “Necə dəlildir, necə sübutdur?” – deyə şübhə edənlərə cavabımız belə olacaq:
 
İnsanı yaradan Allahdır, belə olduğuna görə də yaratdıqlarını ən yaxşı bilən və tanıyan da odur. O, hər kəsin qəlbinin içindəkiləri, qəlbinin ən dərinliklərini belə çox gözəl bilir, çünki insanı yaradan Odur.
 
Allah insanın bu mövzuda da şübhəyə düşəcəyini, İslam düşmənlərinin və dinsizlərin “onu Muhamməd yazmışdır”, yaxud “Muhamməd onu başqa kitablardan köçürmüşdür” kimi iddialar irəli sürəcəyini də bilir. Bu, İslamın ilk günlərində də belə olmuş, bu gün də belədir, sabah da belə olacaqdır.
 
Quranın Allah sözü olduğunu inkar edənlər həmişə olacaqdır. Buna görə də Allah insanları bu şübhədən qurtarmaq üçün diqqətimizi Qurani-Kərimin özünə yönəldir.
 
Qurani-Kərimin bənzəri, oxşarı yoxdur və ola da bilməz...
 
Onun Allah kəlamı olmasının sübutlarından biri onun bənzəri, oxşarının olmamasıdır. Peyğəmbərimiz (s.a.s.) öz peyğəmbərliyini elan edən gündən kafirlər onun yalanını çıxarmağa çalışırdılar. Bu barədə  Qurani-Kərimdə belə bəyan edilir:
 
“Onu özü uydurdu” deyirlər, eləmi? Xeyir, inanmırlar. Əgər iddialarında səmimidirlərsə, Quranın bənzəri bir söz meydana gətirsinlər.”[1]
 
Lakin o zamandan on beş əsrə yaxın bir dövr keçməsinə baxmayaraq, indiyədək Quranın bənzəri olan nə bir surə, nə də bir ayə gətirə bilməmişlər.
 
O zamanlar Məkkədə yaşayan Qureyş qəbiləsindən Vəlid bin Muğirə Allah Rəsulunun yanına gəlib ondan Quranı dinlədikdə bərk təsirlənmişdi. Geri qayıdanda yolüstü qohumları Bəni-Məhzum qəbiləsinə baş çəkmiş və onlara belə demişdi:
 
– Vallahi, Muhamməddən elə bir kəlam dinlədim ki, insan sözü desəm, insan sözü deyildi, cin sözüdür desəm, o da deyildi. Elə şirin, elə gözəl idi ki, heç soruşmayın.
 
O zaman da, sonralar da dünyanın bir çox alimləri, dilçiləri, şairləri əsrlər boyunca araşdırma aparıb heç olmasa, Qurana bənzər bir şey yazmağa və beləliklə də, onun insan sözü ölduğunu sübut etməyə çalışsalar da, heç bir nəticə əldə edə bilməmişlər. Bilməyəcəklər də! Çünki heç bir insan Allah sözünə bənzər bir kəlmə belə deyə bilməz.
 
Qurani-Kərim dəyişməzdir, dəyişməz olaraq qalacaqdır...
 
Digər bir sübut da bundan ibarətdir: Quran ayələri enəndə Peyğəmbərimiz (s.a.s.) onun bir kəlməsini belə unutmaqdan qorxur, çox həyəcanlanırdı.
 
Bir müddət belə davam etdi. Bir gün bu barədə Allah kəlamı nazil oldu: “Rəsulum! Vəhyi tələm-tələsik almaq üçün dilini qımıldatma! Şübhə etmə ki, onu toplamaq, sənin qəlbinə yerləşdirmək və onu oxutmaq Bizə aiddir. O halda, Biz onu oxuduğumuz zaman, sən onun oxunuşunu tə’qib et. Sonra şübhən olmasın ki, onu açıqlamaq da Bizə aiddir.”[2]
 
O zamandan on dörd əsrdən artıq bir müddət keçir. Lakin indiyədək Qurana hər hansı bir dəyişiklik edə bilməyiblər. O, necə nazil olubsa, eləcə da yaşayır və təbliğ olunur. Qiyamətədək da belə olacaq. Çünki onu qoruyan onu göndərənin özüdür, Allahdır.
 
Həzrət Muhamməd (s.a.s.)
 
Allahın varlığının üçüncü dəlili Qurani-Kərimi ən yaxşı, ən kamil şəkildə izah edən, və ondakı əmrləri həyatında yaşayan Peyğəmbərimizdir (s.a.s.). Onun haqqında qısaca da olsa, aşağıdakıları nəzərinizə çatdırmaqla kifayətlənirik.
 
Rəsulullahın (s.a.s.) peyğəmbərliyinin ilk subutu Allah kəlamı olan Quranın Ona, Onun vasitəsilə də insanlara çatdırılmasıdır. Başqa sözlə, “Quran” həzrət Muhammədə, həzrət Muhamməd də “Quran”a dəlildir, sübutdur.
 
Digər tərəfdən, Onun həyat tərzi özü bir İlahi əxlaqdan xəbər verir. Uca Allah onun haqda belə buyurur:
 
“Həqiqətən, Allahın Rəsulu Allaha, qiyamət gününə ümid bəsləyənlər (Allahdan, qiyamət günündən qorxanlar) və Allahı çox zikr edənlər üçün gözəl örnəkdir!”[3]
 
Peyğəmbərimizin əxlaqı
 
Peyğəmbərimizin cəsarəti və qəhrəmanlığı onun yüksək əxlaqi keyfiyyətlərindəndir. Doğruluğu, əzmkarlığı və haqqı çəkinmədən müdafiə etməsi onun bu əxlaqından irəli gəlirdi. Həyatı boyu dəfələrlə təhlükələrlə qarşılaşmış və bircə dəfə də olsun zəiflik göstərməmişdi. Bu barədə söz düşəndə həzrət Əli (r.a.) belə deyirdi: “Döyüşün ən qızğın anında biz qorunmaq lazım gələndə Ona sığınardıq.”
 
O, vəzifəsini layiqincə yerinə yetirirdi. Əmisi Əbu Talibə söylədikləri onun imanının gücünü çox aydın şəkildə əks etdirir: “Allaha and içirəm ki, Günəşi sağıma, Ayı soluma qoysalar və məni vəzifəmin icrasından vaz keçməyə çalışsalar, yenə bundan əl çəkməz, Allahın mənə verdiyi əmri yerinə yetirməyə davam edərəm, bu yolda həlak olaram, amma ondan bir addım da geri çəkilmərəm.”
 
Rəsulullahı (s.a.s.) ən çox tanıyan, əlbəttə ki, çətin günlərində həmişə yanında olan, ömür-gününü Ona bağlayan, itaətində duran vəfalı həyat yoldaşları olmuşdur. Onların arasında ilk, ən sadiq vəfalı həyat yoldaşı həzrət Xədicədir. Həzrət  Xədicə (r.anha) Peyğəmbərimizə (s.a.s.) ilk olaraq vəhy gələr-gəlməz qətiyyən tərəddüd etmədən inanmışdır.
 
Rəsulullaha (s.a.s.) təsəlli verərkən Onun gözəl xasiyyətlərini bir-bir saymışdır: “Mən bilirəm ki, sən qohumlarının haqqını gözləyir və sözün doğrusunu söyləyirsən. Öz işlərini görməyənlərin əvəzinə onların da işini görürsən. Kasıblara yardım edir, hamıya əl tutursan. Qonşularla nəzakətliə və şəfqətlə davranırsan. Kimsəsizlərə evinin qapısını açıb qonaq edirsən. Fəlakətə uğrayanın yardımına tələsirsən.”
 
Peyğəmbərimizin digər həyat yoldaşı həzrət Aişə (r.anha) Rəsulullahın əxlaqını öyrənmək istəyənlərə bu cavabı vermişdi: “O, insanların ən gözəl əxlaqlısı idi. Heç bir çirkin söz söyləməz və heç bir çirkin hərəkət etməzdi. Küçə-bacada səsini çox ucaltmaz, yamanlığa yamanlıqla cavab verməzdi. Əfv edər və bağışlardı.”
 
Peyğəmbərimizin əxlaqı Quran əxlaqıdır. Başqa sözlə onun mənəvi və xarici gözəlliyi indiyədək gəlib-geçmiş insanların heç birində görülmədi.
 
Onun təmizliyi və gözəlliyi üzündən bəlli olurdu. Gülər üzlü idi. Onu bir dəfə görənlər bir daha yanından ayrılmaq istəməzdilər. İnsanların ən gözəl və təmiz geyinəni idi. Comərdlik timsalı idi. Kasıblıqdan qorxmadan əlində olanı ehtiyacı olanlara paylayardı…
 
Rəsulullahın (s.a.s.) doğruluğunu, verdiyi sözdə durmasını, yanına biraxılan əmanətlərə riayət etməsini, üstün məziyyətlərə sahib olmasını Onun qanına susamış əzazil düşmənləri belə etiraf etmiş, ona ləkə vura bilməmişlər.
 
Məşhur fransız tarixçisi və şairi Lamart isə “L’Histoire da la turquie” adlı tarix kitabında belə bir təsbitindən bəhs edir:
 
“Yaşayışı, düşüncələri, ərazidəki batil inanclarla qəhrəmanca mübarizəsi, bütpərəstliyə hücumu, Məkkədə yaşadığı müddət ərzində müşriqlərin hər cür əziyyətinə səbr etməsi və nəhayət onun durmadan insanları xəbərdar etməsi, qələbə çaldığı halda insanlığa yaraşmayan hadisələrlə qarşılaşması, zəfər anında hər ehtirasa üstün gəlməsi, dövlət qurmağı əsla düşünməyərək hədəfə varmaq və yeganə düşüncəsini həyata keçirmək üçün çalışması, sonsuz dua və niyazları, vəfatı və vəfatından sonrakı zəfəri, səmimi və güclü bir iman sahibi olduğunu göstərir…”
 
Vicdan...
 
Allahın varlığının dördüncü dəlili insanı heç vaxt aldatmayan onun vicdanıdır. Adını tez-tez dilimizə gətirdiyimiz, bəzən birisinin bizimlə rəftarından gileyləndiyimizdə “Sənin heç vicdanın yoxdur?” – deyə məzəmmət etdiyimiz bu vicdan nədir görəsən?
 
Vicdana insanın özü və özünü bilməsi də deyə bilərik. Bu baxımdan vicdan, insan ruhuna aid olub yaxşını pisdən ayırd edə bilən iradənin, qəlbin ayrı-ayrı dərinliyinin ünvanı olan İlahi lətifənin və şüurun məhsulu olan zehnin, rəngdən rəngə girən hissiyyatın qarışığından əmələ gələn bir mexanizmdir. (Qısaca belə ifadə edilə bilər: vicdan insanda mövcud olan iradənin, qəlbin lətifələrinin, zehnin və hissiyatın qarışığından ibarət bir mexanizmdir.) Bu elə bir mexanizmdir ki, insan onunla həm özünü, həm də bütün varlığı, varlığın da Allahla münasibətini hiss edir, onları yorumlayır və imana, mərifətə, məhəbbətə, eşqə nühuz edən duyğular əmələ gətirir.
 
Vicdan eyni zamanda insanın öz acizliyinin və zəifliyinin, möhtaclığını anlamasıdır. Bunu anladığından, bir güc və qüvvətə sığınmaq ehtiyacını hiss edir. Bu ehtiyacdan Allahı tanımaq, Ona iman etmək, Ona təslim olmaq, mərifətlə, məhəbbətlə, eşq və şövqlə, təvəkkül ilə Ona sığınmaq ehtiyacı meydana çıxır. Bu baxımdan vicdan, şüurlu və təhliledici mexanizmdir.
 
Vicdan hamıda var. Lakin insan ona müraciət etməsə, onu işlətməsə, tədricən o, unudulmuş bir alət kimi bir küncdə qalıb paslanar, heç bir işə yaramaz. Vicdan bir ölçü mexanizmidir, insan daim ondan istifadə etməli, fikir və düşüncələrini, davranışlarını, həyat tərzini onunla müəyyənləşdirməlidir. Yoxsa, nəfs insanı üstələyər, vicdan fəaliyyətsiz qalar, nəticədə insan düzgün istiqamətə yönələ bilməz.
 
Beləliklə, yuxarıda da deyildiyi kimi, vicdan daim Allahı göstərir. Əgər müşahidə etmisinizsə, insan bir çətinliyə, çıxılmaz vəziyyətə düşdükdə, xəstələndikdə, başına bir fəlakət gələndə artıq Allahdan başqa heç bir qüvvəyə üz tutmur, yalnız Ona yönəlir, yalnız Ondan imdad istəyir. Allahı ən qəti şəkildə rədd edənlər belə son anda vicdanlarına təslim olmuş, ən sonda Onu təsdiq etməyə məcbur olmuşlar.
 
Azərbaycan dramaturgiyasının və materialist fəlsəfi fikrinin banisi Mirzə Fətəli Axundov bütün ömrü boyu Allahın varlığını inkar etmiş, təkcə inkar etməklə kifayətlənməmiş, dinə, xüsusən də İslama qarşı düşmən münasibət bəsləyərək həmişə onun əleyhinə çıxış etmişdir. O,”Mən bütün dinləri puç və əfsanə hesab edirəm“ deyirdi.
 
O, fransız ədibi, İslam dinin qatı əleyhdarı Volterin təsiri altında İslam dinini və İslamın Uca Peyğəmbərini gözdən salmaq üçün dəridən-qabıqdan çıxır, düşmən dəyirmanına su tökürdü. Biz onu ərəb əlifbasının əleyhdarı kimi də tanıyırıq. Bu məqsədinə çatmaq üçün o, əlindən gələn hər şeyi etmiş, hətta yeni, latın və kiril əlifbalarının  arışığından ibarət yeni əlifba tərtib edərək onu təsdiq etdirmək üçün Şərq dövlətlərini gəzmişdi. Lakin ölüm yatağına düşəndə, bir daha sağalıb ayağa qalxmayacağını başa düşəndə vicdanı baş qaldırmış, səhv etdiyini anlamışdı. Yanına gələn dostları ondan soruşmuşdu:
 
– Mirzə, vəsiyyətin nədir, səni İslam qaydalarına görəmi dəfn edək, yoxsa…
 
Mirzə Fətəli Axundov yoldaşlarının gözünə dik baxa bilməmiş, başını divara tərəf çevirmiş və belə cavab vermişdi:
 
– Siz necə bilirsinizsə, elə də dəfn edin…
 
Buna bənzər, son anda vicdanın Allahı təsdiq etməsi hadisəsinə biz tarixin hər mərhələsində, dünyanın hər bir xalqının, fikir adamlarının həyat tarixində rast gəlirik. Ən qədim zamanlardan günümüzədək bütün insanlar həyatlarının müəyyən mərhələsində Allahın varlığını təsdiq etməli olurlar. Bu özü də Allahın varlığının dəlillərindən biridir…
 
[1] Tur, 33-34.
[2] Qiyamət, 16-19.
[3] Əhzab, 33/21.
 
Meneviyyat.az
Oxşar xəbərlər
N.Tusi adına Klinika
23:05, Bu gün
Müşviq Abbasov yalan danışır? - FOTO
22:48, Bu gün
Ermənistanın yeni prezidenti belə seçiləcək - DETALLAR
22:40, Bu gün
Şəhər sakinlərindən “Şuşa” adının dəyişdirilməsinə münasibət: “Onların yerinə utandım” - VİDEO
22:40, Bu gün
Kişi sunamidən sonra bir sutkadan artıq suda qaldı və sağ qalmağı bacardı - İNANILMAZ...
22:13, Bu gün
Ermənistan Prezidenti yüksək vəzifəli şəxsi işdən çıxarıb
21:52, Bu gün
Həbsxanada böyüdü, narkotikə qurşandı, silahlı quldurluqla məşğul oldu - 20 yaşında güllələnərək öldürülən reper
21:51, Bu gün
Dünyanın ən zəngin adamlarından biri "ölümsüzlük həbi"nə 3 milyard dollar ayırdı...
21:42, Bu gün
Ukraynalı general hücumun başlaya biləcəyi günü açıqladı
21:38, Bu gün
Səfər Mehdiyev: "XİF Mal Nomenklaturasına 44 yeni risk profili əlavə edilib"
21:36, Bu gün
Aktrisa Çimnaz Sultanova: “O mənim evimdən 80 min avroluq oğurluq edib”
21:22, Bu gün
50 ildən artıq zaman ərzində “qağa” deyə müraciət etdiyim iş yoldaşım, yolgöstərənim...
21:05, Bu gün
Ermənistan Prezidentinin istefasının əsl səbəbləri məlum olub
20:56, Bu gün
İranlı nazir Azərbaycana gəlir - Nələr müzakirə olunacaq?
20:47, Bu gün
"Cinsi orqanındakı şişə görə həkimə müraciət edən adam qadın olduğunu öyrəndi..."
20:42, Bu gün
"Armen Sərkisyan Paşinyanın planlarını pozdu"
20:38, Bu gün
Ermənistan prezidenti İSTEFA VERDİ
19:48, Bu gün
Sezen Aksudan tənqidlərə cavab:"Yazmağa davam edəcəyəm"
19:44, Bu gün
Neslihan Atagül qarda "şortik"də poz verdi - FOTO
19:27, Bu gün
Ukrayna "Qasırğa"ları Rusiya ilə sərhəddə yerləşdirdi
18:57, Bu gün
Yaponiya və ABŞ nüvə aviadaşıyıcılarının iştirakı ilə birgə təlimlər keçirib
18:37, Bu gün
Putinlə bağlı çıxışı admirala baha başa gəldi – Şok sözlər
18:19, Bu gün
"AMEA Rəyasət Heyətinin binası Məhəmməd Əmin Rəsulzadə muzeyinə çevrilsə..." - TƏKLİF
18:09, Bu gün
Qocalma prosesini hansı vitamin ləngidir?..
18:09, Bu gün
MSŞA QHT koalisiyası Qarabağda dağ-mədən yataqlarının istismarı ilə bağlı sənəd yaydı
18:05, Bu gün
Birbaşa bağlantı zamanı qadın jurnalisti avtomaşın vursa da, o, öz reportajını davam etdi - VİDEO
17:56, Bu gün
Türkiyə "Bayraktar Akıncı"nın tədarükü üçün ilk ixrac müqaviləsini imzalayıb
17:50, Bu gün
Peyvənd olunanların sayı açıqlanıb
17:48, Bu gün
Azərbaycanda daha 1697 nəfər koronavirusa yoluxub, 13 nəfər ölüb
17:46, Bu gün
Nikol Paşinyan sabah canlı yayımda sualları cavablandıracaq
17:05, Bu gün
Hamilə qadın dəm qazından boğularaq öldü
17:02, Bu gün
Diplomat olmaq istəyənlər imtahan verdi
16:54, Bu gün
ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələri İrandan gələn gəmini ələ keçirib - FOTO
16:17, Bu gün
Süleyman Soylu: “Türkiyəni terrordan təmizlədik”
16:12, Bu gün
Polis "parkovşiklərə" qarşı reydlərə başlayır: "Pul ver" deyənlərdən canımız qurtaracaq...
16:10, Bu gün
Hindistanda dörd əli və dörd ayağı olan körpə doğulub, onu ilahi varlıq hesab edirlər
15:49, Bu gün
Yalnız jurnalistlərmi obyektiv, qərəzsiz və vicdanlı olmalıdır?
15:48, Bu gün
Kreml Ukraynada yeni lider təyin edəcək - Britaniya kəşfiyyatından ŞOK İDDİA
15:43, Bu gün
Müdafiə Nazirliyi həftəlik icmalını təqdim edib - VİDEO
15:40, Bu gün
Gəncədə ata dəm qazından zəhərlənib ölüb, qızı xəstəxanaya yerləşdirilib
15:37, Bu gün
Gəlin bir şilləyə görə toyu ləğv etdi və ertəsi gün öz qohumuna ərə getdi...
14:47, Bu gün
"ŞUŞANI SATAN"lar haqda bir neçə kəlmə...
14:40, Bu gün
ABŞ hərbi yardım göndərdi - 90 tonluq ölümcül yük Kiyevə çatdırıldı
14:37, Bu gün
Ağdam istiqamətində müntəzəm avtobus marşrutları fəaliyyətə başlayır
14:15, Bu gün
Başçısız qalan rayonlar – SİYAHI
14:11, Bu gün
"KVN-çilərimiz Şuşa adını dəyişməkdənsə, o festivala tüpürüb, çıxmalıydı" - Aqil Abbas
14:10, Bu gün
“Putin Ukraynaya hücum edəcək qədər aqressiv dəli deyil, ona görə də müharibə olmayacaq...
14:02, Bu gün
İstanbul boğazı gəmilərin hərəkəti üçün qapadıldı
13:08, Bu gün
Günəşin qarşısını almayın! - Alimlər Bill Qeytsin iqlimi idarə etməsini istəmirlər...
13:05, Bu gün
"Anar Məmmədxanova "Şuşa"nın adını dəyiş desəydilər..."
12:48, Bu gün
“Bəyin oğurlanması”nın “Əhməd dayı”sı vəfat etdi – FOTO
12:46, Bu gün
Ukrayna böhranı: Daha bir güc hədəfdədir – TƏHLİL
12:06, Bu gün
Sabahın hava proqnozu açıqlandı
12:02, Bu gün
Masallıda qanunsuz ov edən şəxs saxlanılıb
11:50, Bu gün
Tacir Şahmalıoğlu: “Fədayə Laçınla duet oxuduğum üçün həyat yoldaşım intihara cəhd etdi”​​ – VİDEO
11:48, Bu gün
“Kreml Qarabağ müharibəsinin bu qədər operativ və səmərəli olacağını gözləmirdi”
11:30, Bu gün
Türkiyədə avtobus qəzalarında 4 nəfər ölüb, onlarla yaralı var - YENİLƏNİB
10:50, Bu gün
Yeni Zelandiyanın Baş naziri koronavirusa görə toyunu təxirə salıb
10:46, Bu gün
Hərbi vəzifəlilərlə təlim toplanışı davam edir - VİDEO
10:35, Bu gün
Qara dənizdə rus dənizçilərin olduğu tanker yandı
10:15, Bu gün
Bakı Media Mərkəzinin rəhbəri Arzu Əliyevanın doğum günüdür - VİDEO
10:13, Bu gün
"Şuşa" adını dəyişdirib, "Buta" etdilər - Utancverici hadisənin təfərrüatı - VİDEO
10:05, Bu gün
Koronavirusla bağlı son STATİSTİKA
09:54, Bu gün
“Qazaxıstan inqilabı” bayraqdarının kimliyi bilindi... -Komadan çıxdı-FOTOLAR+VİDEO
09:34, Bu gün
Türkiyədə 3+3 formatında görüş planlaşdırılır
09:33, Bu gün
Bu gün Xarici İşlər Nazirliyində xidmətə qəbul üçün test imtahanı keçiriləcək
09:32, Bu gün
Yaponiyada güclü zəlzələlər barədə XƏBƏRDARLIQ
00:07, Bu gün
Ermənilər Fransada cinayət törətdilər
22 Jan 2022 | 23:52
Şamaxı sakinindən qanunsuz odlu silah götürülüb
22 Jan 2022 | 23:47
Pərviz bu gündən “Survivor”a qoşuldu
22 Jan 2022 | 23:09
Alimlər insan ölümünü 3, 5 ilədək dəqiqliklə qabaqcadan proqnozlaşdırmağı ÖYRƏNDİ...
22 Jan 2022 | 23:00
Mingəçevirdə ana və azyaşlı övladları dəm qazından zəhərlənib, ölən var
22 Jan 2022 | 22:59
Azərbaycanlı musiqiçi intihar etdi - FOTO
22 Jan 2022 | 22:15
Ərdoğan və Rəisi telefonla danışdılar
22 Jan 2022 | 21:59
Uşağın doğulmasından öncə valideynlərin cavab tapmalı olduğu 10 SUAL - MARAQLI 
22 Jan 2022 | 21:43
Azərbaycan Ordusunun hərbi qulluqçusu həlak olub - RƏSMİ
22 Jan 2022 | 21:35
Qazaxıstan Nazarbayevin dağıdılmış abidəsini bərpa etməyi planlaşdırmır
22 Jan 2022 | 21:24
Paşinyan Putinə niyə zəng etdi? - “Göstərmək istəyir ki...”
22 Jan 2022 | 21:12
Gəncənin icra başçısı yeni rəis təyin etdi
22 Jan 2022 | 21:08
“Tərəf müqabili kimi qardaşım İlhamdan yoxdur”
22 Jan 2022 | 20:59
Bərdədə 31 yaşlı kişi güllələnib
22 Jan 2022 | 20:56
"Ukraynaya PUA tədarükünə görə Türkiyəni günahlandırmaq olmaz" - Akar
22 Jan 2022 | 20:41
Koronavirusdan daha qorxunc: peyvənd edilmədən bəşəriyyəti nə gözləyir- Bill Qeyts
22 Jan 2022 | 20:39
İnsanlar 130 ilə qədər yaşayacaq - Şok araşdırma
22 Jan 2022 | 20:34
Kişi orqanizminə Viaqra kimi təsir edən məhsullar
22 Jan 2022 | 20:27
"Uğurlarımıza sevinməyənlərin çoxu..." - Millət vəkilinin qızı söz atdı
22 Jan 2022 | 20:19
Azərbaycanlı tiktokerlər arasında canlı yayımda qalmaqal - VİDEO
22 Jan 2022 | 20:17
Heydər Əliyevin çətin günlərindən danışdığı - Nadir videosu
22 Jan 2022 | 20:07
Erməni kilsəsi Qarabağda mövqelərini gücləndirməyə başladı - Təhlükəli gediş...
22 Jan 2022 | 19:49
“Paşinyan sındırılıb, özünü də sakit aparır, amma heç nə öyrənməyib”
22 Jan 2022 | 19:45
"Belə davam etsə, bir gün Sünik İrəvanın mərkəzində partlayacaq"
22 Jan 2022 | 19:44
Nəyə görə yeməkdən sonra çimmək olmaz?
22 Jan 2022 | 19:42
Blinken kanadalı həmkarı ilə Ukrayna ətrafındakı vəziyyəti müzakirə edib
22 Jan 2022 | 19:03
Gömrük Akademiyası növbəti ISO standartı üzrə audit prosesindən uğurla keçib - FOTO
22 Jan 2022 | 18:53
Rəşad Dağlının dostunu güllələyən şəxs hökmdən narazıdır
22 Jan 2022 | 18:41
Çin lideri Putindən Ukraynaya “hücum”u təxirə salmasını istəyib
22 Jan 2022 | 18:20
Texnoblogerdən valideynlərə xəbərdarlıq: “Azyaşlılar bank kartlarınızla tiktokerləri “yemləyir”
22 Jan 2022 | 18:18
Saatlıda qanunsuz ov edən şəxs saxlanılıb
22 Jan 2022 | 18:05
Çin dövlət televiziyası “Alibaba” şirkətinin rəhbərini korrupsiyada ittiham edib
22 Jan 2022 | 18:01
“Rusiya Qarabağda yeni “sürpriz” hazırlayır” - ŞOK İDDİA
22 Jan 2022 | 18:00
İnfeksionistdən xəbərdarlıq: "Yeni virusun simptlomları..."
GÜNLÜK
16:12, Bu gün
Polis "parkovşiklərə" qarşı reydlərə başlayır: "Pul ver" deyənlərdən canımız qurtaracaq...
13:05, Bu gün
"Anar Məmmədxanova "Şuşa"nın adını dəyiş desəydilər..."
15:37, Bu gün
Gəlin bir şilləyə görə toyu ləğv etdi və ertəsi gün öz qohumuna ərə getdi...
09:54, Bu gün
“Qazaxıstan inqilabı” bayraqdarının kimliyi bilindi... -Komadan çıxdı-FOTOLAR+VİDEO
13:08, Bu gün
Günəşin qarşısını almayın! - Alimlər Bill Qeytsin iqlimi idarə etməsini istəmirlər...
14:10, Bu gün
“Putin Ukraynaya hücum edəcək qədər aqressiv dəli deyil, ona görə də müharibə olmayacaq...
14:47, Bu gün
"ŞUŞANI SATAN"lar haqda bir neçə kəlmə...
14:11, Bu gün
"KVN-çilərimiz Şuşa adını dəyişməkdənsə, o festivala tüpürüb, çıxmalıydı" - Aqil Abbas
10:13, Bu gün
"Şuşa" adını dəyişdirib, "Buta" etdilər - Utancverici hadisənin təfərrüatı - VİDEO
21:22, Bu gün
50 ildən artıq zaman ərzində “qağa” deyə müraciət etdiyim iş yoldaşım, yolgöstərənim...
HƏFTƏLİK
19 Jan 2022 | 11:16
"Üç həftəyə Azərbaycanda qırğın günlər başlayacaq" - Vasif İsmayıldan xəbərdarlıq...
22 Jan 2022 | 15:03
Aparıcıdan hamını heyrətləndirən açıqlama: "Döşlərim sərvət dəyərindədir, əllətmirəm" - FOTOLAR
19 Jan 2022 | 19:15
“Putin Lavrovu Bakıya göndərəcək, Azərbaycan Süniki işğal edəcək, sonra isə...” - ŞOK SSENARİ
21 Jan 2022 | 14:07
"Laçın dəhlizində qayda müəyyənləşdirmək səlahiyyətini ölü daşıyan rus generalına kim və nə zaman verib?"
17 Jan 2022 | 12:50
“Səlcuq Bayraktara burada təhsil verdiyimiz üçün utanıram”
17 Jan 2022 | 09:55
"Hesab edin ki, Qırğızıstanın prezidenti onu xilas edib..."
17 Jan 2022 | 21:11
“Heç kim soruşmur ki, Rusiya niyə 20 Yanvara aid istintaq işinin 68 cildini vermir?..”
19 Jan 2022 | 09:04
“Azərbaycanda qaldığım otelə silahlı basqın olmuşdu, qorxsam da geri çəkilmədim”
21 Jan 2022 | 08:05
Qazaxıstan dövlət telekanalı Nazarbayev prospektini keçmiş adı - rus yazıçının adı ilə verdi...
21 Jan 2022 | 18:01
Cavid Qurbanov dünyasını dəyişmiş atasına şeir həsr etdi, xalq şairi həmin şeirə nəzirə yazdı...
AYLIQ
16:12, Bu gün
Polis "parkovşiklərə" qarşı reydlərə başlayır: "Pul ver" deyənlərdən canımız qurtaracaq...
13:05, Bu gün
"Anar Məmmədxanova "Şuşa"nın adını dəyiş desəydilər..."
15:37, Bu gün
Gəlin bir şilləyə görə toyu ləğv etdi və ertəsi gün öz qohumuna ərə getdi...
09:54, Bu gün
“Qazaxıstan inqilabı” bayraqdarının kimliyi bilindi... -Komadan çıxdı-FOTOLAR+VİDEO
13:08, Bu gün
Günəşin qarşısını almayın! - Alimlər Bill Qeytsin iqlimi idarə etməsini istəmirlər...
14:10, Bu gün
“Putin Ukraynaya hücum edəcək qədər aqressiv dəli deyil, ona görə də müharibə olmayacaq...
14:47, Bu gün
"ŞUŞANI SATAN"lar haqda bir neçə kəlmə...
14:11, Bu gün
"KVN-çilərimiz Şuşa adını dəyişməkdənsə, o festivala tüpürüb, çıxmalıydı" - Aqil Abbas
10:13, Bu gün
"Şuşa" adını dəyişdirib, "Buta" etdilər - Utancverici hadisənin təfərrüatı - VİDEO
21:22, Bu gün
50 ildən artıq zaman ərzində “qağa” deyə müraciət etdiyim iş yoldaşım, yolgöstərənim...