Çoxdillilik və milli ruh...
Oxunub: 2256
19 Sep 2021 | 12:56
Çoxdillilik və milli ruh...
İndiki dövrdə yer üzündə gedən proseslər insanların çox dil bilmələri zərurətini yaradır. Mövcud şərait, təhsil siyasəti, müxtəlif proqramlar, texniki vasitələr insanların başqa dil öyrənməsinə xeyli kömək edir, bu prosesi sürətləndirir. Ona görə də son onilliklər ərzində bütün yer üzündə çoxdillilik(multilinqvizm) mühüm bir xüsusiyyət kimi formalaşmaqda, inkişaf etməkdədir. Bu sahədə geniş miqyasda elmi araşdırmalar aparılır. Çoxdillilik ümumilikdə çox mütərəqqi, ilk baxışdan sevindirici bir hal kimi qəbul oluna bilər. Amma... çoxdilliliklə bağlı yaranan bir sıra sosial-psixoloji, mənəvi, siyasi məsələlər də diqqət mərkəzində olmalıdır.
 
Ölkəmizdə bu sahədə müxtəlif vaxtlarda müəyyən çağrışlar edilir. Xüsusilə qeyd edilir ki, bir vaxtlar rus dilinin hegomonluğu altındaydıq, indi buraya ingilis dilinin də hegomonluğu qoşulmaqdadır və bu milli, strateji baxımdan təhlükəlidir. Bəziləri tələsik olaraq başqa dillərin ölkəmizdə yayılmasına etiraz edir. Amma aydındır ki, biz rus dilinin, ingilis dilinin öyrənilməsinə ümumilikdə pis baxa bilmərik. Sadəcə, bu sahədə gedən proseslərə diqqəti artırmağımıza, həmin proseslərin arzuolunan şəkildə getməsinə çalışmalıyıq. Başqa sözlə desək, bu prosesləri elmi əsaslarla idarə etməliyik.
 
Proseslərin sosioloji, siyasi təhlili onu göstərir ki, yer üzündə, istənilən bir ölkədə çoxdillilik mədəniyyətinin formalaşması xaotik şəkildə gedərsə, bu bir çox etnik mənsubiyyətlərin, ümumiyyətlə, ölkənin mədəniyyət sisteminə ziyan verə bilər. Ahəngdar şəkildə formalaşan çoxdillilik isə əksinə, hər bir xalqın mədəniyyətinin daha da zənginləşməsinə, bu mədəniyyətin potensialını üzə çıxarmasına şərait yaradar.
 
Çoxdilliliyin artması ilə başqa ölkələrdə təhsil almaq, elmi əməkdaşlıq etmək, turizm səfərlərinə getmək, ticarət əlaqələri qurmaq, beynəlxalq aləmdə baş verənlərdən xəbərdar olmaq, bədii ədəbiyyat oxumaq imkanları və s. çoxalır. Hətta evdən eşiyə çıxmadan belə, internetdə dilini bildiyin istənilən bir ölkənin, hətta okeanın ortasındakı ekzotik bir adanın nümayəndəsi ilə tanış olmaq, söhbətləşmək, fikir mübadiləsi etmək, dostlaşmaq, iş birliyi qurmaq imkanları yaranır. Bu əlaqələr hər bir insanın taleyində mühüm rol oynaya bilər. Eyni zamanda, hansı bir ölkədə çox dil bilən insanlar çoxdursa, bu həmin ölkənin bütövlükdə potensialını artırır. Başqa ölkələrlə daha mükəmməl siyasi, iqtisadi, diplomatik, elmi, mədəni və s. əlaqələr yaratmaq, özünü müxtəlif təhdidlərdən, təsirlərdən qorumaq imkanlarını üzə çıxarır. Çox dil bilən insanın intellektual imkanlarını da xeyli artırır. Beynin müəyyən hissələri daha da fəallaşır, inkişaf edir. Deməli, ümumilikdə, çoxdillilik ölkənin intellektual imkanlarını da artırır.
 
Çoxdilliyin formalaşmasındakı müəyyən həssas tərəflərə həssas da münasibət olmalıdır. Hər hansı bir ölkədə çox dil bilən insanlar öz ölkələrinə nə qədər çox fayda versələr də, eyni zamanda, onlarda vətənpərvərlik hissi zəif olduqda, xoşagəlməz hallar da baş verə bilər. Misal üçün, bu insanlar arasındakı olduqca istedadlı, fəaliyyəti öz ölkəsi üçün də vacib olan mütəxəssislər başqa ölkələrin, mədəniyyətlərin təsir dairəsinə düşüb öz ölkəsinə ögey münasibət bəsləyə bilər. Daha təhlükəlisi isə, təbii ki, düşmən mövqeli qüvvələrin təsir dairəsinə düşməkdir. Ona görə də çox dil bilən insanların vətənpərvərlik ruhunda yetişməsinə böyük ehtiyac vardır. Təbii ki, bu vətənpərvərlik bütün yer üzünə məhəbbət əsasında formalaşmalı, şovinist, faşist, ermənilik ovqatdan uzaq olmalıdır.
 
Çoxdillilik məsələsi həm hər bir ölkə üçün mühümdür, həm də diaspora nümayəndələri, miqrantlar və s. üçün. Biz indiki vaxtda həm ölkəmizdə, həm diasporalarımızda, başqa ölkələrə köçüb getmiş insanlarımızın ailələrində çoxdillilik məsələlərinə lazımi qədər fikir verilməsinə diqqətli olmalıyıq. Başqa ölkələrdə doğulan körpələrimiz də bizim genlərimizin, milli ruhumuzun daşıyıcılarıdır. Onlar bizim milli potensialımızdır. Çoxdillilik məsələlərinə lazım olduğu kimi diqqət versək, həmin potensial bir neçə ildən sonra bizim öz ölkəmizə arxa olacaqlar. Əks halda isə, bu potensialdan məhrum olacağıq. Çalışmaq lazımdır ki, ölkəmizdən kənarda doğulan körpələrimiz həm vətəndaşı olduqları ölkənin təəssübünü çəkib, o ölkənin tərəqqi etməsinə çalışsınlar, həm də öz xalqının layiqli nümayəndəsi olaraq ona kömək etsinlər. Vətəndaşları olduğu ölkə ilə nümayəndəsi olduğu ölkə arasında ahəngdar münasibətlərin yaranmasında mühüm rol oynasınlar.
 
Fikrimizcə, çoxdilliliyin inkişaf etdirilməsi zamanı beş məsələyə ciddi diqqət verilməlidir: 1) Çoxdilliliyin uşaqların səhhətinə, psixologiyasına, mənəviyyatına zərər verməməsi, əksinə kömək etməsi; 2) Ana dilinin incəliklərinə dərindən yiyələnməməyə mane olmaması; 3) Milli ruhun yüksək səviyyədə olmasına xələl gətirməməsi; 4) İnsanlar, xalqlar arasında daha ahəngdar, işgüzar münasibətlər yaranmasına səbəb olması və 5) Yer üzünün tərəqqisinə xidmət edən vətənpərvərliyin formalaşmasına kömək etməsi.
 
Çox dil bilən insanların arzuolunan şəkildə formalaşması üçün aşağıdakı məsələlərə diqqət verilməsinə böyük ehtiyac vardır.
 
Bir çox valideynlər uşaqlarının tez bir zamanda başqa dilləri öyrənməsini istəyirlər. Mənim də yaxından tanış olduğum elmi araşdırmalar artıq tamamilə əsaslandırır ki, hər bir uşaqda başqa dillərə maraq hələ ana bətnindən başlayır – ana bətnindəki körpə anasının danışdığı dildən, oxuduğu, qulaq asdığı mahnılardan ciddi impulslar alır. Ətrafdakı insanların danışdığı dilin, musiqinin də onun formalaşmasına təsiri olur. Ona görə də hər bir valideyn bu məsələlərdə diqqətli olmalıdır.
 
Uşağın öz doğma ana dilini mükəmməl bilməsi olduqca mühüm bir məsələdir və uşağın həyatında böyük rol oynayır. Öz ana dilinin kodları uşağın genlərində olur. Uşaq ana bətnində olarkən anası onunla öz doğma ana dilində danışırsa, şeirlər oxuyursa, mahnıya qulaq asırsa, uşağın o kodları daha da fəallaşır. Eləcə də, uşaq anadan olandan sonra bu proses davam edir. Amma uşaq həm ana bətnində olarkən, onunla özgə dildə “söhbət edilirsə”, əlaqə yaradılırsa, həm anadan olandan sonra bu münasibət davam edirsə, o zaman uşağın daxili potensialında bir keyləşmə, passivləşmə baş verir. Uşağın psixoloji, intellektual inkişafında bir mexaniklik yaranır. Genlərdən gələn olduqca güclü, əhəmiyyətli bir energetik mənbə ona lazımi qədər kömək edə bilmir. Ana bətnində və erkən yaşlarında başqa dillərin intensiv təsirinə məruz qalan körpələrin potensiallarının yüksək şəkildə açılmasında, milli ruha köklənməsində, ümumiyyətlə, xarakterinin formalaşmasında müəyyən problemlər yaranır. Ona görə də çalışmaq lazımdır ki, uşaq öz doğma dilini mükəmməl bilsin. Bunun üçün ona doğma laylalar çalmaq, onunla birlikdə doğma musiqiyə qulaq asmaq, şeirlər dinləmək, şeirlər demək, folklorla yaxından tanışlıq, bədii ədəbiyyət oxumaq lazımdır. Elə etmək lazımdır ki, uşaq hələ erkən yaşlarından qüdrətli bir xalqın nümayəndəsi olduğunu hiss etsin. Öz xalqı ilə qürur duysun. Bu ona öz doğma dilinə məhəbbəti də xeyli artırır. Əgər uşağın tərbiyəsi bəşəri, mənəvi dəyərlərə hörmət zəminində, milli ruhda getmişsə, həmin insan həmişə öz gözəl əxlaqı, davranışı ilə seçilir.
 
Öz ana dilini yaxşı bilmək insanın daxili potensialını oyadır, fəallaşdırır, onun həyatla bağlılığını artırır. Gələcək həyatında olduqca müsbət rol oynayır. Öz mədəniyyətinin fəal daşıyıcısı kimi, o həm də dünya mədəniyyətinin zənginləşməsinə kömək edir. Xüsusilə, bu adam yaradıcı insandırsa, onun yaradıcılığına milli kolorit gəlir. Bu olmadıqda, insanın milli kodları fəal olmadıqda onun yaradıcılıqda təkrarçılığa, başqa millətin nümayəndələrini yamsılamağa meyillilik güclü olur. Çünki təsir altında olduğu mədəniyyətin bəhrələndiyi milli kodlar onun yaradıcılığında lazımi səviyyədə rol oynaya bilmir.
 
Öz doğma dilində səlist, sərbəst danışan insan xoşbəxt və şanslı bir insandır. Belə bir insanda şəxsiyyət sistemi daha mükəmməl bir vəziyyətdə olur. Ətraf mühitin ona təsiri, başqalarından öyrəndikləri, aldığı təhsil bu süzgəcdən keçdikcə onun həm daxili potensial güclənir, üzə çıxır, həm də bu potensialı cəmiyyət üçün, yer üzü üçün daha faydalı olur.
 
İnsanlar başqa dilləri öyrənməyə uşaqlıqdan başlamalıdır. Bunun üçün yalnız məktəbdən kömək gözləmək düzgün deyildir. Ailənin özü bu məsələyə diqqətli olmalıdır. Uşağa başqa dillərin öyrədilməsinin hansı yaşdan başlanması haqda kokret, qəti fikir demək düz olmaz. Bu asılıdır uşağın öz şəxsi keyfiyyətlərindən, başqa dili öyrənməyə yaranan marağından, qabiliyyətindən. Amma əminliklə demək lazımdır ki, başqa dili intensiv şəkildə öyrənmək ana dilinin uşağın intelektual, mənəvi sistemində özünə tamamilə yer etməsindən sonra baş verməlidir. Buna qədər uşaq başqa dilləri müxtəlif şəkillərdə eşitmək imkanlarına malik olmalı, başqa dillərin olduğu barədə təsəvvürləri formalaşmalıdır. Uşaqları başqa dili öyrənməyə məcbur etmək olmaz. Onlarda həmin dilə maraq yaratmaq, bu dili öyrənmək üçün onun daxili potensialını hərəkətə gətirmək lazımdır. Uşaq özü həmin dili öyrənməyə can atmalıdır. Onu bu dili öyrənməyə həvəsləndirmək, ona daha asan metodlar öyrətmək lazımdır.
 
İnsanlar yalnız öz xalqının nümayəndələri ətrafında yaşadıqda buna nail olmaq asandır. Bəs miqrantlar, diaspora nümayəndələri, yaxud başqa millətlərin nümayəndələrinin əhatəsində olan yerli əhali nə etməlidir? Onlar öz uşaqlarının başqa xalqların nümayəndələri ilə ünsiyyətinə mane olmadan uşağın evdə doğma dildə danışmasına ciddi fikir verməlidirlər. Xüsusilə uşaqlarının milli musiqiyə qulaq asmasına, doğma dildə videoçarxlara, TV verilişlərinə baxmağa şərait yaratmalıdırlar. Belə uşaqlarda milli ovqat güclənməsinə, mütərəqqi vətənpərvərliyin artmasına çalışmaq lazımdır. Onlarda ünsiyyətdə olduqları başqa dillərə qarşı mənfi münasibət yaratmaq düzgün deyil. Bu onların əsəblərində gərginlik yarada psixoloji pozğunluğa səbəb ola bilər. Uşaqlara o dilləri məcburən də öyrətmək düzgün deyil. Yenə də mənfi nəticələr ola bilər. Uşaqlar o dilləri öz istəklərinə, həvəslərinə, dostluq etdiyi başqa uşaqlara münasibətlərinə görə tədricən öyrənsələr daha yaxşı olar. Onlar adətən, əvvəlcə sadəcə sözləri yadda saxlayırlar. Həmyaşıdları ilə müəyyən əl hərəkətləri ilə danışırlar. Günlərin bir günü hiss edirlər ki, artıq o dildə danışa bilirlər. Belə dil öyrənmək təbii yolla, gərginlik yaranmadan baş verir.
 
Təbii ki, bu mövzu olduqca genişdir. Təqdim etdiyim qeydlər həmin mövzunun müzakirəsinə dəvət kimi də qiymətləndirilə bilər.
 
Çoxdillilik məsələsinə diqqəti artırmamıza ehtiyac vardır.
 
Əhməd Qəşəmoğlu
Oxşar xəbərlər
N.Tusi adına Klinika
15:49, Bu gün
Məktəbdə halı pisləşən 8-ci sinif şagirdi öldü
15:45, Bu gün
Şəhid ailələrinə yeni güzəştlər ediləcək - QANUN DƏYİŞDİ
15:28, Bu gün
“Bəlkə də dünyadan getməyinə səbəb Təbrizin vaxtsız vəfatı oldu, bu ağrını içində çəkirdi...”
15:24, Bu gün
Baş Prokurorluq Nərminin qan qrupunun uyğunsuzluğu barədə iddialara münasibət bildirib
15:21, Bu gün
Vüsalə Əlizadə xəstəxanaya yerləşdirilib
15:19, Bu gün
“Delta plyus” daha tez yayılır - TƏBİB-dən xəbərdarlıq
15:18, Bu gün
“İran Azərbaycanı hədəfə çevirə bilməz” - Ərdoğan sərt danışdı
15:11, Bu gün
UNEC rektoru Prezident təqaüdçüləri ilə görüşüb - FOTO
15:05, Bu gün
BDU ilə Mingəçevir Dövlət Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə dəyirmi masa keçirilib
14:54, Bu gün
Saakaşvilinin həbsxanadan ilk GÖRÜNTÜLƏRİ
14:49, Bu gün
“Nazimin adına küçə verilib, amma orda 7-8 ev var...” - Şəhid mayorun qardaşı...
14:48, Bu gün
Türkiyə Prezidenti: “Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə bağlı mövqeyimiz eyni olaraq qalır”
14:48, Bu gün
Ərdoğanın təyyarəsi Füzuli Beynəlxalq Hava Limanına eniş edəcək
14:46, Bu gün
Xalq artisti Canəli Əkbərov komaya düşüb
14:22, Bu gün
Türkiyədə MİT əməliyyatı: 15 “Mossad“ casusu həbs olundu
14:17, Bu gün
ADU-nun rektoru Kamal Abdulla ingilis professorları ilə görüşüb
14:16, Bu gün
Bakıda avtomobil piyadaları vurdu - ANBAAN VİDEO
14:14, Bu gün
Bərdədə hamilə qadın xəstəxanada öldü
14:13, Bu gün
“Araik Arutyunyan dedi ki, Qarabağdakı ordunu dağıtmaq fikrindəyəm...”
14:13, Bu gün
Vladimir Putin İsrailin Baş naziri ilə görüşəcək
13:49, Bu gün
“Nərminin qan qrupu IV, basdırılan meyitinki isə II qrup olub”
13:47, Bu gün
Azərbaycanda kişi arvadını başqası ilə tutdu - VİDEO
13:39, Bu gün
“Euronews”: Bağlanmış “Alitalia” aviaşirkətinin stüardessaları etiraz olaraq soyundular - VİDEO
13:36, Bu gün
30 il sonra Ermənistan görsəniz, goruma söyərsiniz - Şeyx Əbdül
13:33, Bu gün
"Azərbaycan Ordusunun Türkiyə Ordusu ilə uyğunlaşdırılması istiqamətində növbəti addım atılıb"
13:12, Bu gün
Ermənistanın iqtisadiyyat nazirinin müavini vəzifəsindən azad edilib
13:11, Bu gün
"Laçın dəhlizinə çıxdıqda düşmən də bildi ki, artıq müqavimət göstərməyin mənası qalmayıb"
13:03, Bu gün
“XAİN və RƏZİL”... - Fransa prezidenti böyük ölkəni satmaqda günahlandırılır...
12:50, Bu gün
Zahid Oruc:”Qarabağ Azərbaycan uğrunda savaş idi”
12:44, Bu gün
“Onu siz jurnalistlər araşdırın görün bizə niyə fəxri ad vermirlər...”
12:42, Bu gün
İran ABŞ üzərində qələbə qazandığını ELAN EDİB
12:38, Bu gün
Dəliməmmədli-Kəlbəcər dəmir yolunun ilkin konseptual layihəsi hazırlanıb
12:29, Bu gün
İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Zəngilan ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşüblər - TAM MƏTN + FOTO
12:22, Bu gün
İlham Əliyev və Mehriban Əliyevanın Zəngilan səfərindən geniş reportaj - CANLI YAYIM
12:11, Bu gün
Zəngilan rayonundakı “Ağıllı kənd”də görülən son işlər - FOTO
12:08, Bu gün
Sumqayıtda qazilər daim diqqət mərkəzində saxlanılır
11:59, Bu gün
Zəngilanda yeni yarımstansiya işə salındı - FOTO
11:57, Bu gün
“Qardaşım yanlış vurulmuş iynədən öldü” - Pərvin
11:56, Bu gün
Zəngilanda İlham Əliyevə zirehli texnikalar və silahlar təqdim olundu - FOTO
11:54, Bu gün
Prezident və birinci vitse-prezident Zəngilan beynəlxalq aeroportunda görülən işlərlə tanış olublar - FOTO
11:53, Bu gün
“Şuşada düşmənə qarşı ilk döyüşən polislər olub, sonra milli ordu yarandı və...”
11:27, Bu gün
İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə dəmir yolu infrastrukturu yenidən qurulur
11:22, Bu gün
ABŞ hərbi bazasına hücum: PUA-lar, yoxsa MiQ-29 qırıcıları vurdu?
11:17, Bu gün
“İnanın ki, gələcəyimi qurban verərdim ki, bütöv bir ailəmizə, ocağımıza dönüm...”
11:04, Bu gün
“O həkim uşaqları həmin gün Bakıya göndərsəydi, ölməzdilər” - Bayram Nurlu
11:03, Bu gün
Astarada azyaşlıya qarşı soyğunçuluqda təqsirləndirilən şəxs saxlanılıb
10:52, Bu gün
Azərbaycan 9 ayda 1 milyard manatdan çox borclanıb
10:47, Bu gün
İrandan Türkiyə açıqlaması: Sui-qəsdçilərə izn verməyəcəyik
10:39, Bu gün
Xalq artisti toyuna 1 gün qalmış evdən qaçıbmış - Video
10:31, Bu gün
Putinin illik mətbuat konfransının tarixi AÇIQLANDI 
10:29, Bu gün
Müavinət, təqaüd, kompensasiyaların ödəniləcəyi vaxt AÇIQLANDI
09:54, Bu gün
44 günlük Zəfər yolunun 25-ci gününün xronikası - VİDEO
09:51, Bu gün
Azərbaycanda həkim vəfat etdi - FOTO
09:48, Bu gün
Nyu-Yorkda peyvənd olunmayanlara maaş verilməyəcək
09:46, Bu gün
Azərbaycan Xankəndinə qanunsuz yük daşıyan iranlı sürücülər ölkələrinə qaytardı...
09:44, Bu gün
Zakir Həsənov Kəlbəcər və Laçına gedib, ordunun qışa hazırlığını yoxlayıb - VİDEO
09:43, Bu gün
Laçın dəhlizindəki 1 nömrəli nəzarət-buraxılış postundan son görüntülər … – VİDEO
09:37, Bu gün
“Mənə orkestr adam deyirlər, evdə 300 alət var, kamanlı alətləri çıxmaqla hamısında ifa edirəm”
09:33, Bu gün
“Çox istərdim ki, qardaşımın adı məktəbə və küçəyə verilib əbədiləşdirilsin” - Şəhid bacısı
09:30, Bu gün
Milli Məclisin deputatı Salyan rayonunda Qazi ilə görüşdü - FOTOLAR
09:26, Bu gün
Fəzail Ağamalı Salyan rayonunda Şəhidlərin anım mərasimində iştrak etdi - FOTOLAR
09:14, Bu gün
6 ay mədəsində mobil telefonla yaşadı - Ağlasığmaz...
07:19, Bu gün
Müsəlman lider məscid kompleksi tikdirmək üçün öz evlərini satdı…-İBRƏTAMİZ-FOTOLAR
06:40, Bu gün
İnsan iradəsinin düşmənləri - RAHATLIĞA DÜŞKÜNLÜK...
00:43, Bu gün
Ukrayna artilleriyaçıları Krımdan şərti tank hücumunu dəf etdilər
00:27, Bu gün
"Həyatıma girən “pis", "neqativ “ adlandırdığım insanlara da ayrıca sağolum var, çünki..."
20 Oct 2021 | 23:21
Ərinin intiharı gizlədildi, qızının faciəli ölümündən sarsıldı, evinə qapanıb nalə çəkdi
20 Oct 2021 | 23:18
Putin təsdiqlədi: Rusiyada doqquz gün qeyri-iş günü olacaq
20 Oct 2021 | 23:14
Qarabağ üzrə üçtərəfli İşçi Qrupunun növbəti görüşü baş tutub
20 Oct 2021 | 23:12
Mehriban Əliyeva Zəngilan səfərindən görüntü paylaşıb - VİDEO
20 Oct 2021 | 21:58
Mişa bu yolla Batumiyə gəlib: İttiham rəsmən elan olundu
20 Oct 2021 | 21:53
“Qarabağın “yaşıl enerji” zonasına çevrilməsi prosesində Zəngilanın xüsusi rolu var”
20 Oct 2021 | 21:27
Şuşada terrorçuluq etmiş Livanın erməni Maralı İrəvanda qəzaya düşdü...-FOTO 
20 Oct 2021 | 21:09
Süleyman Soylu iranlı həmkarı ilə görüşdü
20 Oct 2021 | 21:08
Peskov Putinin üçüncü dozanı nə zaman qəbul edəcəyini açıqlayıb
20 Oct 2021 | 21:04
“İki-üç kişi müğənni ilə dostluq edirəm, o da mənə bəs edir“
20 Oct 2021 | 21:03
“Vejnəli qızıl yatağının qanunsuz istismarında iştirak edən xarici şirkətlər məhkəməyə verilib”
20 Oct 2021 | 20:39
“Evyıxanlar, başqasının kişisindən uşaq dünyaya gətirənlər...”
20 Oct 2021 | 20:38
Moskva narahatdır: NATO təyyarələri Rusiya sərhədlərində...
20 Oct 2021 | 20:36
Prezident Zəngəzur dəhlizindən danışdı: "İstədiyimizə nail oluruq"
20 Oct 2021 | 20:35
“Qaça bilməyənlər gizlənir” - Əfqanlar yeni həyata necə alışırlar… - Əfqanıstandan reportaj
20 Oct 2021 | 20:08
İlham Əliyev: "Bu, hamımızın qələbəsidir, Azərbaycan xalqının qələbəsidir"
20 Oct 2021 | 20:00
İlham Əliyev zəngilanlıların köçürüləcəyi vaxtı AÇIQLADI
20 Oct 2021 | 19:35
"Azərbaycan uğurlu islahatları ilə təşəbbüsləri reallığa çevirir"
20 Oct 2021 | 19:30
Azərbaycanın “ağıllanan” bombaları - ARAŞDIRMA
20 Oct 2021 | 19:28
ABŞ kəşfiyyatının “qara lord"u - Qasım Süleymaninin qənimi MKİ-ni tərk edir
20 Oct 2021 | 19:22
"Tibb sübut edir ki, xoşbəxtlik yataqdan keçir, əgər bu alınmırsa, yenə əliniz cibinizdə olsun"
20 Oct 2021 | 19:20
Sahibə Qafarovanın Yunanıstana işgüzar səfəri başlayıb
20 Oct 2021 | 19:19
Azərbaycanda sayt rəhbəri və əməkdaşı həbs edilib
20 Oct 2021 | 19:02
İran 32 terrorçunu Azərbaycana niyə təhvil vermir? - İlginc faktlar
20 Oct 2021 | 18:55
““QRU” Bakıdakı ali məktəblərin bəzi tələbələrini də fəaliyyətə cəlb edib və...”
20 Oct 2021 | 18:47
Azərbaycanda fəxri adlar pulla satılır? - “Axı onlar nə oxuyurlar...“
20 Oct 2021 | 18:35
"Hökumət  istehlakçıları bu qərarların qəbulunun zəruri olduğuna inandıra  bilmir..."
20 Oct 2021 | 18:35
Bəsitçay Dövlət Təbiət Qoruğunun fəaliyyəti bərpa edilir
20 Oct 2021 | 18:31
Məhkəmədə Nərmin Quliyevanın nənəsi və əmisi dindirilib
20 Oct 2021 | 17:57
Ceyhun Bayramov ABŞ Dövlət Katibinin köməkçisi ilə DANIŞDI
20 Oct 2021 | 17:55
Prezident Zəngilan şəhərinin Baş planının hazırlanması ilə əlaqədar sərəncam imzalayıb
20 Oct 2021 | 17:49
“Yubiley çərçivəsində “Tərəqqi” medalı almaq mən və kollektivimiz üçün çox böyük şərəfdir...”
20 Oct 2021 | 17:47
“Ev işinə görə maaş verək” təklifinə kişilərdən REAKSİYA: “Xanım özünə VÖEN açdırsın”
20 Oct 2021 | 17:45
Ali Baş Komandan DSX-nin Zəngilanda yerləşən hərbi hissə kompleksində yaradılan şəraitlə tanış olub
GÜNLÜK
20 Oct 2021 | 18:55
““QRU” Bakıdakı ali məktəblərin bəzi tələbələrini də fəaliyyətə cəlb edib və...”
20 Oct 2021 | 19:22
"Tibb sübut edir ki, xoşbəxtlik yataqdan keçir, əgər bu alınmırsa, yenə əliniz cibinizdə olsun"
20 Oct 2021 | 21:27
Şuşada terrorçuluq etmiş Livanın erməni Maralı İrəvanda qəzaya düşdü...-FOTO 
20 Oct 2021 | 16:45
“Hansı normal kişi arvadını ac qoyur ki, geyiminin, dərmanının pulunu verir...”
20 Oct 2021 | 20:35
“Qaça bilməyənlər gizlənir” - Əfqanlar yeni həyata necə alışırlar… - Əfqanıstandan reportaj
20 Oct 2021 | 17:49
“Yubiley çərçivəsində “Tərəqqi” medalı almaq mən və kollektivimiz üçün çox böyük şərəfdir...”
20 Oct 2021 | 16:06
"50 manata şou-proqramda oxuyur, kreditə görə evini satıb"
20 Oct 2021 | 16:02
Azərbaycanda yüksək vəzifəli şəxsin tutulmasının əməliyyat görüntüləri - VİDEO
09:43, Bu gün
Laçın dəhlizindəki 1 nömrəli nəzarət-buraxılış postundan son görüntülər … – VİDEO
07:19, Bu gün
Müsəlman lider məscid kompleksi tikdirmək üçün öz evlərini satdı…-İBRƏTAMİZ-FOTOLAR
HƏFTƏLİK
18 Oct 2021 | 12:34
"Aygün, Röya kimi barlarda oxuyanlar Xalq artisti oldu, Eyyub ermənicə oxuyub fəxri ad aldı..."
15 Oct 2021 | 07:33
Xankəndində xəstəxananın qarşısı... - Bu gecəki  atışmadan sonra...-FOTO
17 Oct 2021 | 00:11
“Uşaq-muşağa fəxri ad, bizə isə işgəncə verib sənətdən küsdürürlər, günahdır, utanmırsınız?”
19 Oct 2021 | 17:44
“Ayaqlarınla nə etmək istəyirdin?”- Putinin qarşısında oturan aparıcıya sərt reaksiya... 
15 Oct 2021 | 13:18
“Zəngilanda üç böyük nəslin gəliniyəm, arzum idi ki, o yerlərə gedim...” - VİDEO
14 Oct 2021 | 21:22
Erməni terrorçuları Ağdərə-Kəlbəcər yolunda polis mayorunu necə qətlə yetirdi?..
16 Oct 2021 | 20:59
"Doğum edə bilmirəm, çünki kişi tapa bilmirəm"
18 Oct 2021 | 12:32
"Etiraz edən varsa, gəlsin isbat edim ki..."
15 Oct 2021 | 01:19
"Almaniyada bağladığım müqaviləyə görə bir müddət toya getməyə icazəm yox idi, hətta..."
16 Oct 2021 | 17:47
Kəlbəcərin bir kəndindən o birinə köçmüş bu erməni yağ-bal içində dolanır...-FOTOLAR
AYLIQ
20 Oct 2021 | 18:55
““QRU” Bakıdakı ali məktəblərin bəzi tələbələrini də fəaliyyətə cəlb edib və...”
20 Oct 2021 | 19:22
"Tibb sübut edir ki, xoşbəxtlik yataqdan keçir, əgər bu alınmırsa, yenə əliniz cibinizdə olsun"
20 Oct 2021 | 21:27
Şuşada terrorçuluq etmiş Livanın erməni Maralı İrəvanda qəzaya düşdü...-FOTO 
20 Oct 2021 | 16:45
“Hansı normal kişi arvadını ac qoyur ki, geyiminin, dərmanının pulunu verir...”
20 Oct 2021 | 20:35
“Qaça bilməyənlər gizlənir” - Əfqanlar yeni həyata necə alışırlar… - Əfqanıstandan reportaj
20 Oct 2021 | 17:49
“Yubiley çərçivəsində “Tərəqqi” medalı almaq mən və kollektivimiz üçün çox böyük şərəfdir...”
20 Oct 2021 | 16:06
"50 manata şou-proqramda oxuyur, kreditə görə evini satıb"
20 Oct 2021 | 16:02
Azərbaycanda yüksək vəzifəli şəxsin tutulmasının əməliyyat görüntüləri - VİDEO
09:43, Bu gün
Laçın dəhlizindəki 1 nömrəli nəzarət-buraxılış postundan son görüntülər … – VİDEO
07:19, Bu gün
Müsəlman lider məscid kompleksi tikdirmək üçün öz evlərini satdı…-İBRƏTAMİZ-FOTOLAR