"Yazıçı" nəşriyyatından başlayan redaktor ömrü...
Oxunub: 1093
06 May 2021 | 22:30
Oxucu Musta Çəmənlini çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatının tanınmış nümayəndəsi kimi tanıyır və əsərlərini sevə-sevə oxuyur. XX əsrin 70-ci illərindən ədəbiyyata gələn Mustafa Çəmənlinin hekayələri, povest və romanları, eləcə də bədii publisistik əsərləri zaman-zaman Azərbaycan ədəbiyyatı xəzinəsinə daxil olmuş və olmaqdadır. 
 
Bu gün biz Mustafa Çəmənli yaradıcılığını tamam başqa tərəfdən – redaktorluq sahəsindən təftiş edəcək, maraqlı faktları üzə çıxarmağa çalışacağıq.
 
Mustafa Çəmənli 1977-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Jurnalistika fakültəsini bitirdikdən sonra 1978-ci ildə “Yazıçı” nəşriyyatına böyük korrektor vəzifəsinə təyin edilir. Az keçmir 1981-ci ildə “Yazıçı” nəşriyyatında redaktor vəzifəsi ona həvalə edilir. Məlumdur ki, redaktor əməyi – ədəbi əməkdir. Onu yalnız gözəl savadı olan, ədəbi dil normalarını mükəmməl bilən və inkişaf meyllərini duyan, müəlliflərin əsərlərini daha məzmunlu, daha oxunaqlı etməkdə müəlliflərə köməklik göstərmək üçün dilin və məntiqin bütün üsul və vasitələrindən məharətlə istifadə etməyi bacaran şəxs daha uğurla apara bilər. Sovetlər dönəmində də istər korrektor olsun, istərsə də redaktor və ya nəşriyyatda çalışan digər vəzifə sahiblərinin səriştəsi, şəxsi keyfiyyətləri xüsusilə nəzərə alınırdı. Demək olar ki, nəşriyyatlarda redaktə işləri ancaq bu işi bacaran insanlara həvalə edirdi.  
 
Mustafa Çəmənlinin bu illərdə redaktorluğu ilə A.Tuqanov “Teatr xatirələri: fraqmentlər” (“Yazıçı”, 1980); C.Quliyev “Böyük humanist”: Üzeyir Hacıbəyovun həyat və yaradıcılığından səhifələr (“Yazıçı”, 1981); “Unudulmaz səhnə ustaları” (“Yazıçı”, 1981); A.Hacıbabayev “Səhnə andı”: Hüseyn Ərəblinski haqqında xatirələr (“Yazıçı”, 1982), H.Sarabski “Köhnə Bakı” (“Yazıçı”,1982); M.Süleyman “Xeyirxahlığa tələsin”: oçerk (“Yazıçı”, 1982) adlı maraqlı kitablar nəşr olunmuşdur.  
 
M.Çəmənlinin ilk müstəqil redaktə işlərindən biri Azərbaycan teatrı tarixində müstəsna xidmətləti olan A.A.Tuqanovun “Teatr xatirələri” olmuşdu. Mahnur Muradova kitabda görkəmli rejissorun xatirələrindən ayrı-ayrı hissələri dilimizə çevirmişdi. Bu xatirələrdə A.A.Tuqanov Azərbaycana gəlişindən, böyük dramaturqumuz Cəfər Cabbarlı ilə dostluğundan, onun pyeslərinin səhnə təcəssümündən və başqa hadisə və əhvalatlardan söhbət açır. 
 
Redaktor olduğu digər kitablardan biri də görkəmli opera müğənnisi Hüseynqulu Sarablinskinin “Köhnə Bakı” kitabıdır. Müğənninin kitabının əlyazmasını “Yazıçı” nəşriyyatına onun oğlu Azər Sarabski atasının anadan olmasının 100 illiyi münasibəti ilə təqdim edir. Lakin o zamankı qayda-qanuna görə gərək əsər oxunaydı, kənar müəlliflərə rəyə veriləydi, eyni zamanda nəşriyyat redaktorunun rəyi olaydı, bundan sonra nəşriyyatın tematik planına salınaydı. Tematik plan isə nəşriyyatdan sonra çoxlu mərhələlərdən keçirdi. Mətbuat Komitəsindən sonra Mərkəzi Komitədə baxılırdı. Bundan sonra nəşr olunacaq kitabların planı təsdiq olunub çap edilirdi. Bu tematik planın çap olunmuş nüsxələri kitab ticarəti təşkilatlarına – “Azərkitab”a və “Kəndkitab”a, Kitabxana kollektoruna göndərilirdi. Çünki tirajı bu təşkilatlar müəyyənləşdirirdi. İkinci bir çətinlik də orasındaydı ki, o dövrdə kompüter yox idi, əlyazmalarını linatipçi yığırdı (buna mətbəə dilində “qaryaçiynabor” deyilirdi) Bu isə çox uzun bir proses idi. Ona görə də redaktə edilib mətbəəyə göndərilən əlyazmalar kitab halında, bu günlə müqayisədə, həddən artıq gec işıq üzü görürdü. 
Azər Sarabski M.Çəmənliyə deyir ki, bəs, 40-cı illərin əvvəllərində atamı qlavlitə çağırırlar. Atam gedir qlavlitin rəhbərinin yanına. Görür ki, Səməd Vurğun da burdadır. Qış ayları imiş. Qlavlitin rəhbəri Sarabskiyə irad tutur ki, kitabınızda varlılardan, qoçulardan, milyoçulardan çox danışmısınız, bu cür səhifələri ixtisar edin. Getdikcə mubahisə artır. Sarabski hirslənib kabineti tərk edir. Mübahisənin bu mərhələyə çatdığını görən Səməd Vurğun “Köhnə Bakı”nın yeganə korrektura nüsxəsini götürüb paltosunun altında gizlədir. Belə bir təsadüf nəticəsində bu dəyərli kitab qorunub saxlanılır. Azər Sarabski onu da M.Çəmənliyə söyləyir ki, bu kitaba görkəmli rəssam Əzim Əzimzadə rəsmlər çəkibmiş. Söhbət əsnasında Azər Sarabskidən Mustafa Çəmənli məlumat alır ki, Əzim Əzimzadənin çəkdiyi rəsmlər İncəsənət muzeyində qorunub saxlanılır. 
 
 
M.Çəmənli fikirləşir ki, bu rəsmləri əldə edib kitabda verilsə çox yaxşı nəticə verər. Gec də olsa, haqq öz yerini tutar. Bu niyyətlə də o, Rüstəm Mustafayev adına Dövlət İncəsənət Muzeyinə gedir. O zaman muzeyin direktoru Xalq rəssamı Kazım Kazımzadə imiş. M.Çəmənli muzeyə yazılı şəkildə müraciət edir. Muzeydə çalışan sənətşünas Ziyadxan Əliyev Əzim Əzimzadənin köhnə Bakının etnoqrafik həyatını əks etdirən illüstrasiyalarını Mustafa Çəmənliyə göstərir. 
 
Ümumiyyətlə, kitabın növü, dili kimi tərtibatı da nəzərdə tutduğu oxucu kütləsinin bilik səviyyəsinə, dünyagörüşünə, maraq dairəsinə uyğunlaşdırılmalı, əlverişli istifadə üçün yararlı olmalıdır. Bunu çox gözəl dərk edən M.Çəmənli nəşriyyata gəlir (o zaman “Yazıçı” nəşriyyatının direktoru Əjdər Xanbabayev olmuşdur) Ə.Xanbabayevə muzeydə tamaşa etdiyi “Köhnə Bakı”nın rəsmləri barədə məlumat verir. Beləliklə, Muzeydən Əzim Əzimzadənin vaxtilə “Köhnə Bakı” üçün çəkdiyi on iki illüstrasiyasının surətini pul köçürərək “Yazıçı” nəşriyyatı alır və nəşr olunan kitaba daxil edir. M.Çəmənli “Köhnə Bakı”ya həm də Hüseynqulu Sarabskinin “Bir aktyorun xatirələri”, “Hüseyn Ərəblinskinin tərcümeyi-halı” xatirəsini də daxil edir.
 
Əlyazma üzərində redaktə aparılması yaradıcılıq işidir. İşin bu tərəfi mətnə tənqidi yanaşma, ona dair faydalı tövsiyələr verilməsi, müstəqil qərar çıxarılması və mətni bəzən dəyişdirərək təkmilləşdirmək zərurəti ilə bağlıdır. Ümumiyyətlə, əsər üzərində redaktor əməliyyatları çoxçeşidli və mürəkkəb bir işdir. Hər bir konkret əlyazma üzərindəki işin özünəməxsusluğu əsərin özündən, gələcək kitabın tipindən və başqa səbəblərdən də aslıdır. Bütün bunlar isə redaktor təcrübəsinin ümumiləşdirilməsi üçün qaçılmaz amillərdir. 
 
M.Çəmənli qeyd edir ki, 1926-cı ildə “Maarif və mədəniyyət” jurnalında, 1930-cu ildə kitabça halında çap olunmuş “Bir aktyorun xatirələri” və 1938-ci ildə yazılmış “Hüseyn Ərəblinskinin tərcümeyi-halı”nda bir-birini təkrar edən məqamlar vardı. Bu təkrarları aradan götürmək lazım idi. Redaktorun borcudur ki, bu cür nəşrlərdə apardığı redaktə işləri haqqında “Redaktordan” başlığıı altında oxucuları məlumatlandırsın. M.Çəmənli “Redaktordan” adlı bələdçi yazısında bu ixtisar məsələsinə toxunaraq yazır: 
 
“Kitabın redaktəsi zamanı mümkün qədər müəllifin dil və üslubuna toxunulmamışdır. Ancaq əsərlər bir kitabda toplandığı üçün təkrar görünən müəyyən cümlə və fikirlər, hadisə və əhvalatlar ixtisar edilmişdir”. Beləliklə Hüseynqulu Sarabskinin “Köhnə Bakı” kitabı 1982-ci ildə 50000 tirajla işıq üzü görür. 
 
Mustafa Çəmənli 1983-1985-ci illərdə “Yazıçı” nəşriyyatında Klassik ədəbiyyat və folklor redaksiyasının müdiri vəzifəsində çalışmışdır. Elə bu illərdə onun redaktorluğu ilə bir çox kitablar işıq üzü görür: A.Abbas “Evləri köndələn yar...: povestlər və hekayələr” (“Yazıçı”, 1983), M.Səməd “Nağıllar yalan olmur”: hekayələr və oçerklər (“Yazıçı”, 1983), B.Talıblı “Seçilmiş əsərləri” (“Yazıçı”, 1983), A.Bakıxanov “Seçilmiş əsərləri” (“Yazıçı”, 1984), Cabbarlı “Əsərləri”: 3 cild (“Yazıçı”, 1984), M.Oruc “İkinci ad”: Hekayələr və povestlər (“Yazıçı”, 1984), N.Veysəlli “Sehrkar səslər, əfsanəvi rənglər”: oçerklər və bədii portretlər (“Yazıçı”, 1984). 
 
Çox keçmir Mustafa Çəmənli 1986-1988-ci illərdə “Yazıçı” nəşriyyatında “Nəsr” şöbəsində böyük redaktor vəzifəsinə təyin edilir.
 
Mustafa Çəmənli 1987-1988-ci illərdə də bir çox əhəmiyyətli kitabların redaktoru olmuşdur. Məsələn, T.Abbasov “Ətirli bir gün: hekayələr” (“Yazıçı”, 1987), Y.V.Çəmənzəminli “Qızlar bulağı. Qan içində” (“Yazıçı”, 1987), Elçin “Bülbül” (“Yazıçı”, 1987), Ş.Kərimov “Ala buludlar: roman” (“Yazıçı”, 1987), M.Şəkilli “Bir yay günü: povestlər” (1987), A.Abdullayev “Gərək belə görüşməyəydik: povest və hekayələr” (“Yazıçı”, 1988), Ş.Qurbanov “Sənsiz: Pyeslər, liberettolar, hekayələr və şeirlər” (“Yazıçı”, 1988), M.Süleymanlı “Səs: povestlər və roman” (“Yazıçı”, 1988), C.Zeynal “Şəhərə qay yağdı: povestlər və hekayələr” (“Yazıçı”, 1988), Ə.Nicat “Gəncəli müdrik”: roman (Yazıçı, 1990).
 
Ümumiyyətlə, 1980-ci illərdə Respublikamızda fəaliyyət göstərən nəşriyyatlar sırasında “Yazıçı” nəşriyyatı öndə gedən nəşriyyatlardan biri idi. 1989-1990-cı illərdə Mustafa Çəmənli “Nəsr” şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışmışdır. “Yazıçı” nəşriyyatında faəliyyəti 1991-ci ildə bitir və 1992-ci ildən 2006-cı ilə kimi  “Gənclik” nəşriyyatında baş redaktor kimi səmərəli fəaliyyət göstərir. Mustafa Çəmənli hazırda (2006-cı ildən) “Təhsil” nəşriyyatında “Bədii-ədəbiyyat” şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışır. Lakin onu da xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan kitabının bədii tərtibat işlərində də Mustafa Çəmənlinin xüsusi xidmətləri olmuşdur. Gələcək yazımızda məhz bu məsələləri də dəyərli oxucularımıza çatdıracağıq.
Oxşar xəbərlər
N.Tusi adına Klinika
07:37, Bu gün
Ərdoğan Rusiyanın Türkiyə ilə uçuşlarını bərpa etmək qərarını alqışladı
07:34, Bu gün
Rusiyanın şimal paytaxtında son 116 ilin rekord istiləri qeydə alınıb...
07:29, Bu gün
"Ağdamın mina xəritələrinin tam təhlilini aparılır, hələlik hansısa fikir bildirmək tezdir"
19 Jun 2021 | 23:29
Meyxanaçı Ağamirzə: “Çayın pulunu verməmək üçün yalan danışırlar” – VİDEO
19 Jun 2021 | 22:30
Türkiyədə koronavirusla bağlı son vəziyyət
19 Jun 2021 | 22:25
Salyanda dörd uşaq anası özünü Kürə atıb - YENİLƏNİB
19 Jun 2021 | 21:27
"Əksər insanlar yaşlaşdıqca müdrikləşir, o isə hər keçən gün ciddiliyini daha çox itirir..."
19 Jun 2021 | 21:16
Seçki, yoxsa erməni ehtirası? - Elməddin Behbud yazır...
19 Jun 2021 | 20:44
Naftalanda sanatoriyada istirahət edən kişi otağında ölü tapılıb
19 Jun 2021 | 20:39
Bərdədə avtomobil qəzasında bir nəfər ölüb
19 Jun 2021 | 19:55
Avropa çempionatı: Güləşçilərimizdən iki qızıl, bir bürünc medal - YENİLƏNİB
19 Jun 2021 | 19:50
AVRO-2020-də sensasiya: Fransa Macarıstanla bacarmadı
19 Jun 2021 | 19:37
Azərbaycan XİN Ermənistana cavab verdi
19 Jun 2021 | 19:36
Rusiya prezidenti Lavrov və Şoyqunu deputat görmək istəyir
19 Jun 2021 | 18:38
Erməni generallar Xankəndində Şuşanın müdafiəsi üçün əməliyyat hazırlayır… - VİDEO
19 Jun 2021 | 18:32
Yeni qanunlarla sosial sığorta şəhadətnaməsi ləğv olunur
19 Jun 2021 | 18:29
Ərdoğan və Putin İranın yeni prezidentini təbrik etdi
19 Jun 2021 | 18:25
Rəisinin prezident seçilməsi rəsmən təsdiqləndi
19 Jun 2021 | 18:20
Azərbaycanda son sutkada koronavirusdan ölüm qeydə alınmadı - FOTO
19 Jun 2021 | 18:19
İlham Əliyev İranın yeni seçilmiş prezidentini təbrik edib
19 Jun 2021 | 17:43
“TİKA-nın şəhid övladlarına olan qayğısı bütün cəmiyyətdə məmnunluqla qarşılanmaqdadır”
19 Jun 2021 | 17:41
Bakı Bulvarının 112-ci ildönümü münasibətiylə xeyriyyə-satış sərgisi keçirilib
19 Jun 2021 | 17:39
"Rəsmi Bakı hücum diplomatiyasına keçərək Moskvanın qarşısında ən azı iki şərt qoymalıdır"
19 Jun 2021 | 17:22
"Dinamo"nun prezidenti: "Neftçi" kimi rəqiblə oynamaq xoşdur"
19 Jun 2021 | 17:16
Ceyhun Bayramov rumıniyalı həmkarı ilə müzakirələr apardı
19 Jun 2021 | 17:12
Azərbaycan güləşçisindən erməniyə idman dərsi – 8:0
19 Jun 2021 | 16:46
Ceyhun Bayramov: “Şuşa Bəyannaməsi əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi üçün əsas yaradır”
19 Jun 2021 | 16:43
Quba-Bakı yolunun qaranlıq və acınacaqlı vəziyyəti - VİDEO
19 Jun 2021 | 16:35
Hulusi Akar: “Qardaşlarımızın haqlarını və hüquqlarını qorumaq üçün çalışırıq”
19 Jun 2021 | 16:33
Nazirlikdən sosial şəbəkələrin fəaliyyətində yaranmış problemlə bağlı AÇIQLAMA
19 Jun 2021 | 16:10
Pakistanın Quru Qoşunları komandanı Azərbaycana gəlir
19 Jun 2021 | 16:01
Afaq Bəşirqızı: "Xəstəliyim o qədər dərinləşib ki..." - VİDEO
19 Jun 2021 | 15:52
BNA futbol azarkeşlərinə müraciət etdi
19 Jun 2021 | 15:50
"Həsən Ruhani islahatçı idi, 8 ildə İranda nəyi islah edə bildi ki..?"
19 Jun 2021 | 15:39
"Şuşa Bəyannaməsi Komitənin vəzifələrini, məsuliyyət və öhdəliklərini daha da artırıb"
19 Jun 2021 | 15:38
“Toy adı qorxulu bir kabusa çevrilib, insanlar dünyaya uşaq gətirməyəcək” - Teleaparıcı Operativ Qərargaha səsləndi…
19 Jun 2021 | 15:28
"Sənətdən başı çıxmayanların tənqidi mənə heç vız da gəlmir, o ki qaldı tamaşaçıya..."
19 Jun 2021 | 15:20
“Putin-Bayden görüşündə Qarabağdan danışılmaması əslində Azərbaycana pozitiv siqnaldır...”
19 Jun 2021 | 15:13
Şuşa Bəyannaməsinin Cənubi Qafqazın təhlükəsizliyində rolu - Brayza detalları açdı
19 Jun 2021 | 15:02
"Kişilər gözəl qadın axtarırlar, amma broyler toyuğuna bənzəyən gözəlləri yox, təbii ki..."
19 Jun 2021 | 14:55
"Bayden-Ərdoğan görüşündə mətbuata sızmayan reallıqlardan biri "Zəngəzur dəhlizi"nin açılmasıdır"
19 Jun 2021 | 14:54
"Təşviqat dövründə təhqir və təhdid təzahürləri yaşandı" -  Ermənistan prezidenti
19 Jun 2021 | 14:51
Artıq 66 qazimiz yüksək texnologiyalı protezlərlə təmin edilib
19 Jun 2021 | 14:50
AVRO-2020: Türkiyə millisinin uğursuzluq səbəbləri açıqlandı
19 Jun 2021 | 14:48
Əmək Bazarı və Sosial Müdafiə Məsələləri üzrə Milli Observatoriyada İctimai şura üzvləri ilə görüş olub
19 Jun 2021 | 14:45
Milli Paralimpiyaçımız Tokio 2020 Yay Paralimpiya Oyunlarına 19-cu lisenziyanı qazandı
19 Jun 2021 | 14:44
İranın yeni prezidenti İbrahim Rəisinin ömür və siyasət yolu - Təfərrüat
19 Jun 2021 | 14:39
Kiyevdə Ukraynaya qanunsuz gələn erməni kriminal avtoritet saxlanılıb
19 Jun 2021 | 14:37
AQTA bir neçə "bərkgedən" restoranı cərimələdi - SİYAHI
19 Jun 2021 | 14:34
Ərdoğan Şuşaya niyə gəldi? – Rus ekspertin iddiası
19 Jun 2021 | 14:16
Nurlan Həsənov: "Zülm ilə abad olanın aqibəti bərbad olar..."
19 Jun 2021 | 14:13
Gəlinini iş yoldaşına qısqanan “Qoçu Əsgər” – Xalq artistindən maraqlı faktlar...
19 Jun 2021 | 13:34
"ABŞ İrəvana 50 xüsusi təyinatlı yeritdi" - Səfirlikdə seçkidən sonraya gərgin hazırlıq...
19 Jun 2021 | 13:14
Gün eynəyini üzünüzə uyğun seçin – DÜZGÜN QAYDASI
19 Jun 2021 | 12:57
"Şuşa Bəyannaməsi təkcə Ərdoğan dönəmində deyil, gələcək dövlət rəhbərləri üçün də əsaslı sənəd olacaq"
19 Jun 2021 | 12:46
Bermud üçbucağının sirri hələ də ən böyük müəmma olaraq qalır
19 Jun 2021 | 12:41
Əli Əsədov Füzuli, Laçın və Zəngilan aeroportları ilə bağlı QƏRAR VERDİ
19 Jun 2021 | 12:41
“Əsl Ali Baş Komandan xalqın əlli-yüz il bundan sonra istədiyini bəri başdan edəndi…”
19 Jun 2021 | 12:39
Bir zamanlar Bakı Bulvarının bəzəyi olmuş əfsanəvi “Kodor” yelkənli gəmisi
19 Jun 2021 | 12:35
Ceyhun Bayramov: "Mehriban qonşuluq münasibətlərinə alternativ yoxdur"
19 Jun 2021 | 12:33
AzTU ilə Yıldız Texniki Universiteti arasında anlaşma memorandumu imzalanıb
19 Jun 2021 | 12:31
Azərbaycanın ilk Baş nazirinin qətlindən 101 il ötür
19 Jun 2021 | 12:26
"Bəli, mən kiminləsə quda ola bilərəm, amma bu, o demək deyil ki, mən toy eləmişəm..."
19 Jun 2021 | 12:20
Rusiyada təyyarə sərt eniş etdi - 9 ölü, 17 yaralı + Yenilənib
19 Jun 2021 | 12:15
Azərbaycanada 1 tondan artıq hind quşu dərisi yararsız çıxıb
19 Jun 2021 | 12:14
Gürcüstanın XİN başçısı: “Azərbaycan və Ermənistanla birgə üçtərəfli formatda çalışmağa hazırıq”
19 Jun 2021 | 12:08
Azərbaycan ordusunun göldə boğulan kapitanı dəfn edildi - FOTO
19 Jun 2021 | 12:05
Sabah 40 dərəcəyədək isti olacaq
19 Jun 2021 | 11:50
Azərbaycanın ən çox mal satdığı ölkələr - STATİSTİKA
19 Jun 2021 | 11:48
Həsən Ruhani prezident seçkilərinin lideri Rəisini təbrik etdi
19 Jun 2021 | 11:44
"Xalq artisti dedi ki, oğlumu niyə imtahandan kəsmisən?"
19 Jun 2021 | 11:37
Nura Suri qəzaya düşən oğlundan danışdı
19 Jun 2021 | 11:37
“Bundan sonra “Şuşa” adının dünyada tez-tez səslənməsinin səbəblərindən biri də Bəyannamə olacaq”
19 Jun 2021 | 11:33
Şuşada 7 tondan artıq çətənə kolu məhv edilib
19 Jun 2021 | 11:09
“Altılıq” platformasına əsas əngəl - Ermənistan, yoxsa Gürcüstan?
19 Jun 2021 | 11:03
Kim Çen In: “ABŞ-la dialoqa və qarşıdurmaya hazır olmalıyıq”
19 Jun 2021 | 10:54
"İlham Əliyevdən xahiş etdim ki, Abxaziyanın üstündən uçanda təyyarəni aşağı endirsin" - VİDEO
19 Jun 2021 | 10:49
Xarüqələr yaradan birlik
19 Jun 2021 | 10:45
İranın yeni prezidentinin adı MƏLUM OLDU
19 Jun 2021 | 10:44
Şuşada erməniləri də Türk Ordusunu təntənə ilə qarşılamağa vadar etmiş komandanlar... - ARAŞDIRMA
19 Jun 2021 | 10:41
Kəlbəcərdə göldə boğularaq ölən zabitlə vida mərasimi keçirilir
19 Jun 2021 | 10:38
Emin Əmrullayevdən yeni TƏYİNATLAR
19 Jun 2021 | 10:12
Tarixdə şəxsiyyətlərin rolu və qısqanclıq sindromu
19 Jun 2021 | 10:02
“Erməni vəhşiliyi ilə bağlı faktları Azərbaycan hüdudlarından kənara çıxarmalıyıq”
19 Jun 2021 | 09:45
"Seçkilərdən sonra Ermənistanda  sarsıntılar olmayacaq” - Paşinyandan proqnoz...
19 Jun 2021 | 08:33
Xocalının kəndində ermənilər üçün 211 yeni evin tikintisi davam edir...-FOTOLAR
19 Jun 2021 | 06:58
İnsan Yer kürəsində Allahın xəlifəsi olmaq üçün yaradılmışdır...
19 Jun 2021 | 01:02
"44 günlük müharibə dövründə biz "30 ilin həsrəti, 44 günün zəfəri" adlı kitab hazırladıq, 10 günə nəşr olunacaq"
18 Jun 2021 | 23:48
Hərbi bazanın açılması nəyi dəyişəcək? - Türkiyəli generaldan şok açıqlama+VİDEO
18 Jun 2021 | 23:46
Xırdalanda avtomobil yeddi yaşlı uşağı vurdu
18 Jun 2021 | 23:44
"Biz Zəngəzuru, Geqarkuniki də itirə bilərik" - Qagik Çarukyan
18 Jun 2021 | 23:41
"Atmaca" yüksək dəqiqliklə gəmini məhv etdi - VİDEO
18 Jun 2021 | 23:36
Bağlı qapı arxasında görüş: “Putinin qələbəsi ilə başa çatıb” – Sensasion iddia
18 Jun 2021 | 23:34
Elçin Quliyev mərhum jurnalistin övladları ilə görüşdü - FOTO
18 Jun 2021 | 23:31
“Heç bir “Zəngəzur dəhlizi” olmayacaq” - Paşinyandan şok açıqlama
18 Jun 2021 | 23:26
"Qarabağı müharibədə itirdik, seçkilərdən sonra isə Ermənistanı itirəcəyik"
18 Jun 2021 | 23:23
Kişi qarın ağrısıyla ayaqyoluna girdi, qucağında uşaqla çıxdı - FOTO
18 Jun 2021 | 23:15
Doqquz illik orta təhsil üzrə buraxılış imtahanlarının nəticələri elan olunub
18 Jun 2021 | 23:13
İtalyan professor: Ermənilərin basdırdığı minalar azad olunan ərazilərdə ən böyük təhlükədir
18 Jun 2021 | 23:12
AVRO-2020-də Britaniya derbisi başlandı
GÜNLÜK
19 Jun 2021 | 13:34
"ABŞ İrəvana 50 xüsusi təyinatlı yeritdi" - Səfirlikdə seçkidən sonraya gərgin hazırlıq...
19 Jun 2021 | 08:33
Xocalının kəndində ermənilər üçün 211 yeni evin tikintisi davam edir...-FOTOLAR
19 Jun 2021 | 15:02
"Kişilər gözəl qadın axtarırlar, amma broyler toyuğuna bənzəyən gözəlləri yox, təbii ki..."
19 Jun 2021 | 15:20
“Putin-Bayden görüşündə Qarabağdan danışılmaması əslində Azərbaycana pozitiv siqnaldır...”
19 Jun 2021 | 09:45
"Seçkilərdən sonra Ermənistanda  sarsıntılar olmayacaq” - Paşinyandan proqnoz...
19 Jun 2021 | 10:54
"İlham Əliyevdən xahiş etdim ki, Abxaziyanın üstündən uçanda təyyarəni aşağı endirsin" - VİDEO
19 Jun 2021 | 10:44
Şuşada erməniləri də Türk Ordusunu təntənə ilə qarşılamağa vadar etmiş komandanlar... - ARAŞDIRMA
19 Jun 2021 | 10:12
Tarixdə şəxsiyyətlərin rolu və qısqanclıq sindromu
19 Jun 2021 | 10:02
“Erməni vəhşiliyi ilə bağlı faktları Azərbaycan hüdudlarından kənara çıxarmalıyıq”
19 Jun 2021 | 18:38
Erməni generallar Xankəndində Şuşanın müdafiəsi üçün əməliyyat hazırlayır… - VİDEO
HƏFTƏLİK
13 Jun 2021 | 15:08
Qorxmaz Hüseynovun ərköyün kürəkəni generalla mübahisə etdi və işdən çıxdı...
18 Jun 2021 | 07:59
Ərdoğan Baydenlə görüşə hicablı tərcüməçi ilə qatıldı…-O xanım kimdir?..-FOTOLAR
14 Jun 2021 | 00:34
Köçəryanın sərsəm iddiası: Hadrutu alacam, Şuşanı isə...
17 Jun 2021 | 17:06
“Bəlkə onun Baş nazir olmağım haqdakı təklifinə qəti razılıq versəydim, belə olmazdı...”
16 Jun 2021 | 16:48
Toy gecəsi intim münasibət zamanı bədbəxt hadisə
17 Jun 2021 | 13:27
“Oktyabrın 21-də Rusiya dedi ki, 102-ci bazadan 6 “Buk-M1” verməyə hazırdır, amma 5-i xarab idi”
17 Jun 2021 | 09:12
Atası azərbaycanlı olan general Ağacanyan seçkilərdə Paşinyanı dəstəkləyir…
16 Jun 2021 | 17:14
Bacısı ilə eyni gün, eyni yaş və hətta eyni çarpayıda vəfat edib, əsla evlənməyən alim... - VİDEO
16 Jun 2021 | 12:28
"Mənə gün ərzində müştərilərlə ən azı səkkiz görüş təşkil edirdi" - 16 yaşlıdan inanılmaz etiraf
15 Jun 2021 | 11:46
“Dədən-baban nə edirdi, sən də onu et, öz toyun yayın ortasında olub” - Aqil Abbasa irad...
AYLIQ
19 Jun 2021 | 13:34
"ABŞ İrəvana 50 xüsusi təyinatlı yeritdi" - Səfirlikdə seçkidən sonraya gərgin hazırlıq...
19 Jun 2021 | 08:33
Xocalının kəndində ermənilər üçün 211 yeni evin tikintisi davam edir...-FOTOLAR
19 Jun 2021 | 15:02
"Kişilər gözəl qadın axtarırlar, amma broyler toyuğuna bənzəyən gözəlləri yox, təbii ki..."
19 Jun 2021 | 15:20
“Putin-Bayden görüşündə Qarabağdan danışılmaması əslində Azərbaycana pozitiv siqnaldır...”
19 Jun 2021 | 09:45
"Seçkilərdən sonra Ermənistanda  sarsıntılar olmayacaq” - Paşinyandan proqnoz...
19 Jun 2021 | 10:54
"İlham Əliyevdən xahiş etdim ki, Abxaziyanın üstündən uçanda təyyarəni aşağı endirsin" - VİDEO
19 Jun 2021 | 10:44
Şuşada erməniləri də Türk Ordusunu təntənə ilə qarşılamağa vadar etmiş komandanlar... - ARAŞDIRMA
19 Jun 2021 | 10:12
Tarixdə şəxsiyyətlərin rolu və qısqanclıq sindromu
19 Jun 2021 | 10:02
“Erməni vəhşiliyi ilə bağlı faktları Azərbaycan hüdudlarından kənara çıxarmalıyıq”
19 Jun 2021 | 18:38
Erməni generallar Xankəndində Şuşanın müdafiəsi üçün əməliyyat hazırlayır… - VİDEO