Vüqar Əhmədin satirik yaradıcılığı...
Oxunub: 828
18 Apr 2021 | 14:25
Vüqar Əhmədin satirik yaradıcılığı...
Satiranı yaradan, formalaşdıran və inkişafına münbit şərait yaradan cəmiyyətdir. Buna görə də satira ictimai hadisədir. Onun əsas məramı oxucunu güldürmək deyil, düşündürmək və nəticə çıxarmaqdır. Satira çoxçalarlığına, ifadə formasına görə böyük inkişaf yolu keçsə də, onun əsas hədəfləri, məqsədi və məramı o qədər də deformasiyaya uğramır, öz orijinallığını və poetik struktur əlamətlərini qoruyub saxlaya bilir. Satirik sənətkarlar tənqid obyektinə çevrilmiş bir hadisəyə və yaxud mənfi personajlara gülərkən alt qatda gizlənmiş səbəbləri görüb duymağı, hədəf seçməyi bacardığı zaman istədiyinə nail ola bilər.
 
Satirada yersiz, boş və məntiqsiz gülüş deyil, dərin fikir və məna yükü, düşündürmə və nəticə çıxarma gücü aparıcı olmalıdır. Bu gülüş satirik sənətkarın məqsəd və məramını gizlədib pərdələməyə deyil, onun təsir dairəsinin daha da kəsərli və əhəmiyyətli olmasına təkan verən, stimul yaradan bir gülüş olmalıdır. Satiradakı gülüş estetik mahiyyətindən, funksiyasından uzaqlaşaraq tənqid hədəfi seçdiyi mənfi personaja qarşı işlədilən kəsərli bir silaha, neştərə çevrilməlidir. Satira yaradıcısının gücü, qüdrəti bu neştərləri ən dərin qatlara qədər endirməyə müvəffəq olmasındadır. Əsl sənətkarlıq ilk baxışdan hamının görə biləcəyi nöqsanları deyil, daha böyük mətləbləri, taleyüklü məsələləri, alt qatda gizlənmiş neqativ halları görüb, duyub dərk edərək orijinal və diqqətçəkən bir tərzdə oxucuya çatdırmaqdadır.
 
Doğrudan da, əsrlərcə cəmiyyətdə kök salmış problemlərin aradan qaldırılmasında satiranın müstəsna rolu vardır. Məhz bu problemlərin çözülməsi çağdaş dövrdə də satiranın zəruriliyini gündəmə gətirir. Bir həqiqəti də inkar etməz olmaz ki, zəmanənin satiraya ehtiyacı duyulsa da, hazırkı mərhələdə satirik əsərlər çox yazılmır və yaxud da yazılır, ancaq mətbuat orqanlarında lazımınca yer ala
 
bilmir. Bununla belə, demək olmaz ki, çağdaş ədəbiyyatımızda satira yoxdur. Əlbəttə, xeyli sayda var və bu, özünü ayrı-ayrı şair və yazıçıların dərc edilmiş əsərlərinin xronikasında da göstərir. Bu baxımdan Vüqar Əhmədin yaradıcılığı da diqqəti cəlb edir. Azərbaycan oxucularının istedadlı şair kimi şeirlərini sevə-sevə oxuduqları Vüqar Əhmədin yaradıcılığında onun satirik üslubda qələmə aldığı hekayə və pyesləri xüsusi yer tutur.
 
2019-cu ildə Vüqar Əhmədin birpərdəli “Dil pəhləvanı” (Moderator.az, 25 oktyabr, 2019) satirik pyesi çap olunmuşdur. Əsər ilk dəfə Tehranda nəşr edilən “Xudafərin” jurnalında işıq üzü görmüşdür. Çox aktual bir problemə- Qarabağ mövzusuna həsr olunan əsərdə iki obraz – Arvad və Kişi daha dinamik surət kimi təsvir edilmiş və hadisələrin əsas iştirakçılarına çevrilmişlər.
 
Dramın kompozisiyası, süjet xətti iki şəxsin dialoqu üzərində qurulub. Hadisələrin mərkəzində Qarabağ uğrunda döyüşlərə getməkdən boyun qaçıran kişinin- Dil pəhləvanının ifşası dayanır. Əsərin əvvəlində özünü qəhrəman, cəsur, igid, vətənpərvər kimi göstərən bu satirik obrazın bütün qəhrəmanlıqları elə sözdədir. Arvadın “ermənilər sarı köpəklərin köməyi ilə Qəcəristanı (şərti addır- G.B.) da aldılar” xəbəri hər bir azərbaycanlıya sarsıdıcı zərbə, ağır ittiham aktı kimi səslənir. Bu xəbəri ilk baxışdan narahatlıqla qarşılayan Kişi mən orda olsaydım avtomatla onların hamısını öldürərdim, “yüzünü birdən gəbərdərdim”- deyərək bu qorxaq və aciz şəxs özünü öyür, arvadına qəhrəman, vətənpərvər, millət, xalq, torpaq təəssübkeşi kimi təqdim edir. Hətta arvadı ilə söhbət əsnasında “ermənilər nə zibildi ki, onlara bizimkilərin gücü çatmayıb”- deyərək vətən uğrunda canını qurban verən şəhidlərin qəhrəmanlığına da şübhə ilə yanaşır. Sanki bu Dil pəhləvanı döyüş bölgəsində olsa mənfur ermənilərin hamısını qırıb məhv edəcək və torpaqlarımızdan qovub çıxaracaqmış. Əlbəttə, bu bütün azərbaycanlıların və türk dünyasının istəyi, ən böyük arzusudur. Bəs əsl reallıq necədir? Dil pəhləvanında bu cürət, milli təəssübkeşlik hissi, vicdanının səsinə qulaq asaraq doğma Qarabağımızı erməni mənfurlarının caynağından xilas etmək qüdrəti varmı? Yazıçı süjet xətti boyunca bu suallara cavab axtarır. Çox təəssüf ki,
 
bu müqəddəs torpağımızın azad edilməsi məqamı gəlib çatdıqda o, qorxaqcasına cəbhəyə getməkdən boyun qaçırır. Baxmayaraq ki, əvvəlcə sinəsinə döyüb “Ax, bircə getsəydim ora, igidliklə vuruşub, Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı adına layiq görülərdim” deməklə riyakarlıq pərdəsi altında əsl xislətini, qorxaqlığını gizlədir.
 
Təəssüf ki, Qarabağda şiddətli döyüşlər getdiyi, xalqımızın ölüm-dirim savaşı ilə üz-üzə dayandığı o ağır sınaq dövründə bu əsərin mənfi personajı kimi “mən salim olum...” prinsipi ilə yaşayanlar, orda-burda gizlənərək mənəvi ucalığa yüksələ bilməyən fərarilər də olmuşdur. Belələrinin bu torpaq üzərində gəzməyə, onun havasını udub, suyunu içməyə belə haqqı yoxdur. Yazıçı əsər boyunca bu satirik tipin xarakterindəki mənfilikləri, daxili puçluğu, cılızlığı elə onun öz dili ilə açıb göstərir, tənqid hədəfinə çevirir və oxucunun ağır ittihamı ilə üz-üzə qoyur. Hətta arvadı deyəndə ki, səni tutub saxlayan var? Get vuruş, milli qəhrəman da ol”. O isə artıq yaşının 45-i ötdüyünü söyləyərək özünə haqq qazandırmağa çalışır. Dil pəhləvanının daxili aləminin çürüklüyü, mənəvi kasadlığı hadisələrin sonrakı inkişafında, xüsusilə əsgərin ona “sizi hərbi komissarlığa çağırırlar” xəbərdarlığından sonra aşkara çıxır və ikrah hissi doğurur. Bayaqdan qəhrəmanlıqdan dəm vuran bu qorxaq insan çağırış xəbərini eşidərkən tir-tir əsir. O, əsgərə gah yaşının çox olduğunu, gah gözlərinin zəif gördüyünü, gah da “niqodnu”luğunu bəhanə gətirərək kağıza imza atmaqdan imtina edir. Dil pəhləvanının əsgərə cavabında yazıçı obrazın bütün daxili eybəcərliyini, mənəviyyatsızlığını açıb göstərir: “Niyə mən qol çəkməliyəm? Niyə mən getməliyəm? Niyə bu minlərlə avaralanan, siqaret satan, çayxanalarda veyillənən nər kimi cavanları aparmırlar, mənim kimi qoca, xəstə, kor, şikəst bir adamı aparmaq istəyirlər?”. Əsərdə arvadının kəskin ittihamları, sərt tənqidləri ilə rastlaşan bu mənfi tipi islah etmək mümkün olmur. O, yanlış mövqeyindən, özünün subyektiv, bəsit düşüncələrindən əl çəkmir. Şəxsi mənafeyini xalqın, vətənin mənafeyindən üstün tutaraq mənfur əməllərinə haqq qazandırmağa çalışır. Təbii ki, yazıçı bu obrazı yaradarkən təəssüf ki, cəmiyyətimizdə hələ də belə insanların mövcudluğunu nəzərdən qaçırmamış, onu tənqid hədəfinə çevirmişdir.
 
Əsərdə Dil pəhləvanı ilə əks qütbdə dayanan qadın obrazı mərdliyi, cəsarəti, vətənpərvərliyi, doğruluğu və obyektivliyi ilə diqqəti cəlb edir. Kişi çağırışdan imtina edərkən qadın “Vaxsey, biabır olduq, bu lap dovşan ürəkliymiş ki. Amma danışanda elə bil bir dənə pələngdir” - deyərək onun yerinə xəcalət çəkir.
 
Əsgərin kişiyə söylədiyi “Sizin kimisi müharibəyə getməkdənsə, evdə otursa məsləhətdir. Yoxsa düşmənin qabağından qaçarsınız, bütün dünyada biabır olarıq” - fikri obrazın xarakterindəki ən satirik məqamları, daxili eybəcərlikləri üzə çıxaran ifşaedici situasiya kimi yazıçının məqsəd və məramını açıqlayır.
 
Əsər novellavari bir sonluqla tamamlanır. Məlum olur ki, hərbi komissarlığın çağırışı Dil pəhləvanına deyil, onun qonşusu Nazimə gəlib. Təəccüb doğuran məqamlardan biri də budur ki, Nazimin ayağı protezdir. Arvadı qonşunun cəbhəyə getməsinə etiraz edərkən Dil pəhləvanı deyir: “Bir qıçı yoxdur, amma nə olar, protezi var da. Bir də avtomatı əlləri ilə götürəcək də?” Doğrudan da, “insanı heyrətə gətirən bu cavab əsərin kulminasiya zirvəsi və sarkazma yüksələn sarsıdıcı bir zərbə kimi səslənir.
 
Əsərin uğurlu, müvəffəqiyyətli bədii həlli hər bir azərbaycanlıya böyük ibrət dərsi verir, yurd və vətən naminə birliyə səsləniş təlqin edir.
 
Vüqar Əhmədin “Plyus bədii yaradıcılıq” ədəbi almanaxında dərc edilən “Təzə zibil” və “Aktyorun dəfni” hekayələri də satirik üslubda qələmə alınmışdır. “Təzə zibil” hekayəsində iki fərqli obraz- ata və oğul bir-birilə qarşılaşdırılır. Xanbala taleyin həyatın dibinə enməyə məhkum etdiyi kasıb, yoxsul, yaşayışını zibillikdən tapdığı əşyaları satmaqla dolandıran, eyni zamanda məhdud dünyagörüşlü, savadsız bir obraz kimi təqdim olunur. Oğlu Orxan isə oxuduğu texniki peşə məktəbində təhsilini yarımçıq qoyan və bundan peşmançılıq hissi keçirən zavallı bir gəncdir. O, atasına xoşu gəlmədiyi bu işdə kömək edir. Lakin bir təsadüf nəticəsində keçmiş müəllim və sinif yoldaşları ilə zibillikdə rastlaşması onun həyatının ən dəhşətli səhnəsi kimi təsvir edilir. Rza müəllimin və dostlarının orada olmasına məhəl qoymayan Xanbalanın “Adə, Orxan, bura gəl, təzə zibil. Təzə zibil” sözləri Orxanı alçaldır, mənən məhv edir. Xəcalət çəkən Orxanın hıçqırıqları müəllimində və sinif yoldaşlarında acı təəssüf hissi doğurur və oradan
 
uzaqlaşırlar. Çıxılmaz situasiya ilə üzləşən oğulla zibillikdə əşya axtarışında olan atanın qarşılaşdırılması cəmiyyətdəki təzadlı məqamları, iqtisadi, sosial problemlərin mövcudluğunu, maddi sıxıntıları göstərən real, acınacaqlı səhnələrdir.
 
Yazıçı yüksək sarkazmla hələ də bu cür həyat tərzi keçirən insanların faciəli taleyini lakonik, yığcam satirik hekayədə ustalıqla aça bilmişdir. O göstərmişdir ki, kimisinə xoşbəxt, firavan bir həyat vəd edən cəmiyyət kimisinə də ölümdən betər cəhənnəm əzabı yaşadır.
 
Hekayə təsirli bir sonluqla bitir: “Gecə yarısı Orxanın anası rayon mərkəzindən təcili yardım çağırmalı oldu. Orxanın halı pis idi. Qırx dərəcə qızdırma içində “- Mən zibil yığmıram, mən zibil yığmıram”- deyə sayıqlayırdı. Xanbala isə halsız dilləndi- “ax, təzə zibil, təzə zibil...”
 
Hekayədə Mirzə Cəlil və Ə.Haqverdiyev nəsri üçün xarakterik olan dil və ifadə tərzi,assosiativ üslub və sonluq yazıçının mollanəsrəddinçilərin satirik bədii nəsrindən təsirləndiyini təsdiqləyir.
 
Gülbəniz Babayeva
AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu
Mətbuat tarixi və publisistika şöbəsinin
aparıcı elmi işçisi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Oxşar xəbərlər
N.Tusi adına Klinika
00:15, Bu gün
Bakıya dolu yağdı – FOTO/VİDEO
00:00, Bu gün
"Təcrid olunmuşuq, hətta Molotov-Ribbentrop paktını bağlayacaq heç kimimiz yoxdur..."
10 May 2021 | 23:26
"Köçəryanın ağlına da gəlməzdi ki, Azərbaycan nə vaxtsa Zəngilana qədər torpaqları azad edəcək"
10 May 2021 | 23:16
"O, Şuşa və Hadrutun geriyə qaytarılması ilə bağlı sərsəmləyənlərə növbəti tərs silləsini vurdu"
10 May 2021 | 23:10
Jurnalistlər Zəngilan rayonunda bərpa olunan hərbi hissəyə baxış keçiriblər - FOTO
10 May 2021 | 23:05
Bakıda zəncirvari qəza olub, xəsarət alan var
10 May 2021 | 23:03
"Ona görə ki, bu sualı İlham Əliyevin tezislərindən ilhamlanaraq vermişdim" - VİDEO
10 May 2021 | 22:43
Türkiyə və Rusiya XİN rəhbərləri Qarabağı müzakirə ediblər
10 May 2021 | 22:40
Korona Çinin silahı kimi hazırlanırmış - Detallar
10 May 2021 | 22:38
Putinin Əliyevə zəngi: Lavrov Bakıya nə gətirib? - TƏHLİL
10 May 2021 | 22:33
İtkin hərbçilərin axtarışı zamanı tapılan minalarla bağlı hərəkətə keçildi - VİDEO
10 May 2021 | 22:31
Ermənistanda keçiriləcək parlament seçkilərinin vaxtı açıqlandı
10 May 2021 | 22:30
Əl bombası ilə polisləri təhdid etdi, bomba əlində partladı - VİDEO
10 May 2021 | 22:30
İlham Əliyev Sergey Lavrovu qəbul edib - FOTO
10 May 2021 | 22:19
Gənc tələbəyə səhvən 6 doza peyvənd vuruldu...
10 May 2021 | 22:03
Qadınların diqqətini çəkmək üçün milyarder olduğunu söyləyən iş adamı arvadı tərəfindən öldürüldü...
10 May 2021 | 21:48
Koronavirusdan qorxan millət vəkili şəfa olsun deyə inək sidiyi içdi...
10 May 2021 | 21:45
Ramazanın 28-ci gününün duası - İmsak və iftar vaxtı
10 May 2021 | 21:32
Masallıda "Qəhrəmanlar Parkı"nın açılışı oldu
10 May 2021 | 21:21
Ürək tutması 2 nəfərin həyatına son qoydu - Əvvəl ana, sonra da körpəsi öldü...
10 May 2021 | 21:21
İsrail raket atəşinə tutulub: Ölən və yaralananlar var
10 May 2021 | 21:02
Türkiyəyə göndərilən üç qazimiz sağalaraq vətənə döndü - FOTO
10 May 2021 | 20:42
Ermənilərin daha bir yalanı ifşa edildi - FOTO
10 May 2021 | 20:37
Ermənistan parlamenti ikinci dəfə Paşinyanın namizədliyini rədd etdi
10 May 2021 | 20:35
Lavrov Bakıya gəldi
10 May 2021 | 19:49
Prezident Culfa-Ordubad magistral avtomobil yolunun açılışında iştirak edib - YENİLƏNİB
10 May 2021 | 19:46
Naxçıvanda Süni Mayalanma Mərkəzi istifadəyə verilib - YENİLƏNİB
10 May 2021 | 19:39
İlham Əliyev “Azərxalça” ASC-nin Naxçıvan filialının açılışında iştirak edib - YENİLƏNİB
10 May 2021 | 18:57
Vətən müharibəsində Naxçıvandakı silahların bir hissəsi cəbhəyə göndərilib
10 May 2021 | 18:56
Andranik Laçının Zabux kəndində 12 köçkün erməni ailəsinə ev verdi...
10 May 2021 | 18:51
İlham Əliyev: “Zəngəzur dəhlizi açılmalıdır və açılacaq”
10 May 2021 | 18:50
“Hesab etdim ki, atamın məzarını ziyarət edəndən sonra onun Vətəninə – Naxçıvana gəlim”
10 May 2021 | 18:45
Balakəndə Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-ci ildönümü ilə əlaqədar ağacəkmə aksiyası keçirilib
10 May 2021 | 18:42
Stokholmda ulu öndər Heydər Əliyevin 98-ci ildönümü qeyd edilib
10 May 2021 | 18:35
“Naxçıvana ən müasir, ən son texnologiyaya əsaslanmış hərbi texnika gətirilir”
10 May 2021 | 18:29
Azərbaycanlı müğənni: "Səhvlərlə yaşamaq daha əyləncəlidir"
10 May 2021 | 18:27
Prezidentdən Ermənistana xəbərdarlıq: “Odla oynamasınlar, yumruq yerindədir”
10 May 2021 | 18:22
"Altı aylıq sükutu pozmağın tam zamanıdır, çünki..."
10 May 2021 | 18:17
“Space” TV-nin yeni rəhbəri istefa verdi
10 May 2021 | 18:15
İlham Əliyev: “Azərbaycan ərazisində Dağlıq Qarabağ adlı ərazi vahidi yoxdur”
10 May 2021 | 18:12
İlham Əliyev Azərbaycan Televiziyasına müsahibə verib - TAM MƏTN+FOTO
10 May 2021 | 17:54
"Qalatasaray"ın hücumçusu üçün mövsüm bitdi
10 May 2021 | 17:47
Erməni təxribatı bitmək bilmir: Qar əridikcə ölüm tələləri üzə çıxır - VİDEO
10 May 2021 | 17:44
Tacikistan Prezidentinin Moskvaya səfərindən sonra Sadır Japarov qaçaraq Putinə zəng vurdu
10 May 2021 | 17:36
Çində helikopter qəzaya uğrayıb, 2 nəfər ölüb
10 May 2021 | 17:22
“Uğrunda 3 babamın vuruşduğu imperiya yurdumu ermənilərə işğal etdirdi, indi isə...”
10 May 2021 | 16:54
Prezident Naxçıvanda Vətən müharibəsi şəhidlərinin məzarlarını ziyarət edib
10 May 2021 | 16:47
Ordubadın mərkəzi və ətraf kəndlərinin içməli su təchizatı və kanalizasiya sistemləri yenidən qurulur - YENİLƏNİB
10 May 2021 | 16:45
İlham Əliyev: "Tarixi Zəfərdən sonra mütləq ulu öndərin Vətənində olmalı idim"
10 May 2021 | 16:44
Azərbaycanda sutkalıq yoluxma sayı 300-ə düşdü
10 May 2021 | 16:38
DTX əməkdaşları ümummilli liderin xatirəsini yad ediblər
10 May 2021 | 16:33
Sudan Qırmızı dənizdəki Rusiya hərbçilərinə ultimatum verdi...
10 May 2021 | 16:21
Azərbaycan Ordusunda andiçmə mərasimi keçirildi - VİDEO
10 May 2021 | 16:17
"Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etməyən ermənilərə 6 ay vaxt veriləcək" - AÇIQLAMA
10 May 2021 | 16:03
Qüdrətli, qalib Azərbaycanın memarı...
10 May 2021 | 15:59
Dünyanın hər yerindən görünən ADAM...
10 May 2021 | 15:50
Ovşala şərbəti necə hazırlanır? - Faydaları saymaqla bitmir
10 May 2021 | 15:39
İlham Əliyevlə Vladimir Putin arasında telefon danışığı olub
10 May 2021 | 15:21
"Ölkəni talamısan, müharibənin uduzulmasında sənin də əlin var" - Koçaryana SƏRT ETİRAZ
10 May 2021 | 15:13
“Sağ ikən onu niyə öldürürsünüz, çatır qulağına bir az da pis olur...” - Zöhrə Abdullayevanın baldızı
10 May 2021 | 15:08
“Dedi ki, “Arzu qızım” mahnısını oxu, indiyə kimi onun gözəl rəqsi gözümün önündədir...”
10 May 2021 | 14:55
Lənkəran Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyində ulu öndər Heydər Əliyevin xatirəsi anılıb
10 May 2021 | 14:52
Prezident İlham Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfəri başa çatıb
10 May 2021 | 14:49
Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Televiziyasına müsahibə verib
10 May 2021 | 14:45
Mixail Qusman: “10 May milli birlik və dirçəliş bayramına çevrilib”
10 May 2021 | 14:44
Heydər Əliyev ermənilərin Qarabağı özününküləşdirmək cəhdinin qarşısını necə aldı? - VİDEO
10 May 2021 | 14:23
"Hicaba keçəndən sonra Allah mənə qəribə bir rahatlıq verdi" - FOTO
10 May 2021 | 14:21
Heydər Əliyevin mühafizəçisi nələr danışdı? - VİDEO
10 May 2021 | 14:14
Müharibə başlasa ABŞ gəmiləri Egey dənizindən “Tomoqavk”larla zərbə endirəcək
10 May 2021 | 14:04
Güclü külək qaz təsərrüfatına ziyan vurub
10 May 2021 | 13:49
Rusiyadan İrana yan alan gəmi Xəzər dənizində saya oturub
10 May 2021 | 13:43
Bakıdakı Dünya Kubokunda medallar dronla təqdim olundu - Foto
10 May 2021 | 13:40
Masazırda inanılmaz mənzərə: Eşidənlər oraya axışır
10 May 2021 | 13:37
Azərbaycan səfirliyi Fransa hökumətinə çağırış edib
10 May 2021 | 13:33
Rusiyaya köçüb, orada biznes quran müğənnilərimiz - Nadir Qafarzadə, Könül Kərimova, Çingiz...
10 May 2021 | 13:32
İlham Əliyev Ordubad dəmir yolu stansiyası ilə tanış olub
10 May 2021 | 13:27
Navalnıya ilkin tibbi yardım göstərən xəstəxananın baş həkimi yoxa çıxdı
10 May 2021 | 13:16
Sedat Peker Lotu Quli haqda danışdı: "Dedim, getmə Türkiyəyə, sıxıntı yaşayarsan"... VİDEO
10 May 2021 | 13:15
Nikol Paşinyanı müşayiət edən avtomobil qəza törədib
10 May 2021 | 13:14
Biləsuvar Mərkəzi Xəstəxanasının baş həkimindən ŞİKAYƏT...
10 May 2021 | 13:11
Azyaşlılara siqaret satan mağaza sahibləri CƏRİMƏLƏNDİ
10 May 2021 | 13:05
Xəstəxanalardakı qanunsuzluqlarla əlaqədar istintaq davam etdirilir - RƏSMİ
10 May 2021 | 13:02
Sabah hava necə olacaq?
10 May 2021 | 13:02
Azərbaycanın Xankəndi və Şuşanı azad etmiş ilk hərb nazirinin doğum günüdür...
10 May 2021 | 12:59
Milli Məclisdə Heydər Əliyev anıldı - FOTO
10 May 2021 | 12:57
Mehriban Əliyeva ulu öndər Heydər Əliyevlə bağlı paylaşım edib
10 May 2021 | 12:51
DSX-nin həbs edilən vəzifəli şəxsləri azadlığa buraxıldı - FOTO
10 May 2021 | 12:48
"Naxçıvanda qırıcı aviasiya vasitələri yerləşdirilə bilər" - Hərbi ekspert
10 May 2021 | 12:40
Prezident Ordubad Su Elektrik Stansiyasının tikintisi ilə tanış olub
10 May 2021 | 12:38
Rusiyada koronavirusdan ölənlərin sayı 113 647-yə yüksəlib
10 May 2021 | 12:29
Bir görüşün tarixçəsi...
10 May 2021 | 12:19
Müdafiə Nazirliyi ümummilli liderlə bağlı sənədli film hazırlayıb
10 May 2021 | 12:09
ABŞ Əfqanıstandan çıxıb, ora yerləşmək istəyir - Şok iddia
10 May 2021 | 12:05
Samirənin “Avroviziya” geyimi müzakirə yaratdı - FOTO/VİDEO
10 May 2021 | 12:03
Bakıda zibilxanada insan ayağı tapıldı
10 May 2021 | 12:03
Tanrıverdi Mustafayevə vəzifə verildi
10 May 2021 | 12:00
""Tərtər işi"nin ətrafında əsassız olaraq hay-küy yaratmaq absurddur" - Baş prokuror
10 May 2021 | 11:56
“Bütün uğurlarımızın kökündə məhz Heydər Əliyev siyasi kursu dayanır”
10 May 2021 | 11:55
Bakıda qayda pozan “AA” seriyalı avtomobil hansı məmurun xidməti maşınıdı? - VİDEO
10 May 2021 | 11:51
“O, dünyadan, ailəsindən və məmləkətindən arxayın getdi...”
GÜNLÜK
10 May 2021 | 13:40
Masazırda inanılmaz mənzərə: Eşidənlər oraya axışır
10 May 2021 | 09:53
Araik Ağdamın kəndində yeni xaçkar abidəsinin açılışını etdi...-FOTOLAR
10 May 2021 | 10:30
Qayınana gəlinini diri-diri basdırıb, üstünə beton tökdü - Qeyri-adi səbəb
10 May 2021 | 11:38
“Şuşada konsert keçirilmiş məkandan 20 metr aşağıda şəhidlərimiz uyuyur...”
10 May 2021 | 08:50
Cadugər gerçək müsəlmanlara təsir göstərə bilmədiyini etiraf etdi...-VİDEO 
10 May 2021 | 10:19
Lavrov bu gün rəsmi Bakını inandırmaq üçün dəridən-qabıqdan çıxacaq...
10 May 2021 | 15:13
“Sağ ikən onu niyə öldürürsünüz, çatır qulağına bir az da pis olur...” - Zöhrə Abdullayevanın baldızı
10 May 2021 | 10:22
Lukaşenko yenidən "yad" müharibələrdən danışdı...
10 May 2021 | 18:56
Andranik Laçının Zabux kəndində 12 köçkün erməni ailəsinə ev verdi...
10 May 2021 | 11:55
Bakıda qayda pozan “AA” seriyalı avtomobil hansı məmurun xidməti maşınıdı? - VİDEO
HƏFTƏLİK
05 May 2021 | 14:26
"Bəziləri kimi statusun, bərli-bəzəkli təxəllüsün olmasa da ölüm xəbərinə hamı üzüldü, yandı"
04 May 2021 | 16:34
Arif Alışanovu hədələdi, anasının yasından gələndə qəzaya düşdü, iki övladı qaldı - Bu gün ölən müğənninin həyat gizlinləri
06 May 2021 | 13:30
ARB TV-nin aparıcısının Bill Qeytslə bağlı sözləri türk mediasında - VİDEO
09 May 2021 | 15:29
Ərdoğanın Ramazandan sonra Şuşaya nə üçün gələcəyi BƏLLİ OLDU
07 May 2021 | 11:14
“Rövşən Cavadov Ağdərədə Nəcməddin Sadıkova elə sözlər dedi ki...”
09 May 2021 | 12:18
Azərbaycanda 6 nazirlik, 4 komitə ləğv edilir
08 May 2021 | 00:11
"Uşaq evində bir böyüdük, daha sonra..." - Bu xanım Arif Quliyevin doğma bacısıdırmı?
07 May 2021 | 12:54
Çarşablı bir qadın onu küçəyə atıb getdi, nişanlısı başqasını sevdi...
05 May 2021 | 14:14
Çe Gevaranın bacısı ilə oteldə gizli görüşdü, qızı ingilislə evləndi, oğlunu amansızlıqla öldürdülər – Fikrət Qocadan maraqlı faktlar
05 May 2021 | 18:41
"Moskvada bilirlər ki, Ankara zamanında məlumatlandırılmasa, bunu onsuz da Bakı edəcək"
AYLIQ
10 May 2021 | 13:40
Masazırda inanılmaz mənzərə: Eşidənlər oraya axışır
10 May 2021 | 09:53
Araik Ağdamın kəndində yeni xaçkar abidəsinin açılışını etdi...-FOTOLAR
10 May 2021 | 10:30
Qayınana gəlinini diri-diri basdırıb, üstünə beton tökdü - Qeyri-adi səbəb
10 May 2021 | 11:38
“Şuşada konsert keçirilmiş məkandan 20 metr aşağıda şəhidlərimiz uyuyur...”
10 May 2021 | 08:50
Cadugər gerçək müsəlmanlara təsir göstərə bilmədiyini etiraf etdi...-VİDEO 
10 May 2021 | 10:19
Lavrov bu gün rəsmi Bakını inandırmaq üçün dəridən-qabıqdan çıxacaq...
10 May 2021 | 15:13
“Sağ ikən onu niyə öldürürsünüz, çatır qulağına bir az da pis olur...” - Zöhrə Abdullayevanın baldızı
10 May 2021 | 10:22
Lukaşenko yenidən "yad" müharibələrdən danışdı...
10 May 2021 | 18:56
Andranik Laçının Zabux kəndində 12 köçkün erməni ailəsinə ev verdi...
10 May 2021 | 11:55
Bakıda qayda pozan “AA” seriyalı avtomobil hansı məmurun xidməti maşınıdı? - VİDEO