Qadınlar arasından peyğəmbər çıxmasa da, bir çox böyük övliyalar yetişib – ELMİ-LƏDUN 
Oxunub: 1094
07 Mar 2021 | 21:49
Qadınlar arasından peyğəmbər çıxmasa da, bir çox böyük övliyalar yetişib – ELMİ-LƏDUN 
"Sizin üçün onlarla ünsiyyət edəsiniz deyə öz cinsinizdən zövcələr xəlq etməsi, aranızda sevgi, məhəbbət və mərhəmət yaratması da Onun qüdrət əlamətlərindəndir. Həqiqətən, bunda düşünən bir qövm üçün ibrətlər vardır!" “Quran”, 30:21
 
Bildiyimiz kimi, İslam dini və onun müqəddəs kitabı olan “Qurani-Kərim” qadına böyük dəyər vermişdir. Başqa səmavi kitablardan fərqli olaraq, “Quran”da qadınların adına bir çox surələr vardır. Buna misal olaraq “Qadınlar” (4), “Məryəm” (19), “İmtahana çəkilmiş qadın” (60) surələrini göstərmək olar. Həmçinin, bu müqəddəs kitabın yüzlərlə ayəsində qadınlardan, onların gözəl əxlaqından, kamil imanlarından və Allaha bağlılıqlarından, dualarının Allah dərgahında qəbul olunmasından bəhs olunur:
 
“Allah kafirlərə Nuhun övrəti ilə Lutun övrətini misal çəkdi. Onlar Bizim qullarımızdan iki saleh bəndənin kəbini altında idilər. Onlar ərlərinə xəyanət etdilər və (Nuhla, Lut) onları Allahın əzabından heç vəchlə qurtara bilmədilər. Onlara: “Başqaları ilə birlikdə siz ikiniz də Cəhənnəmə girin” – deyildi”.
“Allah iman gətirənlərə isə, Fironun zövcəsini (Asiyə bint Məzahimi) misal çəkdi. O zaman o: “Ya Rəbbim! Mənim üçün Öz dərgahında – Cənnətdə bir ev tik. Məni Firondan və onun əməlindən qurtar. Məni zalım qövmdən xilas et!” – demişdi”.
“Allah mömin qadınlara həmçinin namusunu (ismətini) möhkəm qoruyub saxlamış İmranın qızı Məryəmi də misal çəkdi. Biz Cəbrayıl vasitəsi ilə libasının yaxasından ona Öz ruhumuzdan üfürdük. Məryəm Rəbbinin sözlərini (şəriətini, dini hökmlərini), kitablarını təsdiq etdi və Allaha itaət edənlərdən oldu”. “Quran”, “Qadağan” surəsi, 10-11-12-ci ayələr.
 
“Xatırla ki, bir zamanlar mələklər belə demişdilər: “Ya Məryəm, həqiqətən, Allah səni seçmiş, (eyiblərdən) təmizləmiş, cəmi aləmlərin (bütün dünyanın) qadınlarından üstün tutmuşdur. Ya Məryəm, öz Rəbbinə itaət et, səcdəyə qapan və rüku edənlərlə birlikdə rüku et! (Namaz qılanlarla bir yerdə namaz qıl!)” “Quran”, “İmran ailəsi” surəsi, 42-43.
 
“İmranın zövcəsinin (Hənnənin): “Ey Rəbbim, bətnimdəkini Sənə xidmətkar (qul) olmaq üçün nəzir edirəm. (Bu nəziri) məndən qəbul et! Əlbəttə, Sən eşidənsən, bilənsən!” – dediyini xatırla! 
Onu (bətnindəkini) doğduğu zaman: “Ey Rəbbim! Mən qız doğdum”, - söylədi. Halbuki, Allah onun nə doğduğunu və oğlanın qız kimi olmadığını yaxşı bilirdi. (Hənnə:) “Mən onun adını Məryəm qoydum, onu və onun nəslini Şeytanın şərindən Sənə tapşırıram” (dedi). 
Belə olduqda, Rəbbi Məryəmi yaxşı qəbul etdi, onu gözəl bir fidan kimi böyütdü və Zəkəriyyaya tapşırdı. Zəkəriyya hər dəfə Məryəmin ibadət etdiyi mehraba girdikdə, onun yanında bir ruzi olduğunu görərdi. Zəkəriyya: “Ya Məryəm, bunlar sənin üçün haradandır?” - dedikdə, o: “Allah tərəfindəndir!” - deyə cavab verərdi. Həqiqətən, Allah istədiyi şəxsə hədsiz ruzi verər!” “Quran”, “İmran ailəsi” surəsi, 35-37.
 
Ayədən görünür ki, Rəbbim kişilərlə (kişi peyğəmbərlər, imamlar, övliyalarla) yanaşı, bəzi qadınlara da hikmət (kəramət) bəxş etmişdir. Məryəmin yanında daim Cənnət ruzilərinin olması da onun kəramətini təsdiq edən ayədir. 
Və yaxud, “Məryəm” surəsində onun kəramətinə dair başqa fakta rast gəlirik:
“(Qurumuş) xurma ağacını özünə tərəf silkələ, üstünə təzə yetişmiş xurma tökülsün! Ye-iç, gözün aydın olsun!” 19:25-26
Bütün bunlar Məryəmin kəramətinə dəlalət edən faktlardır.
 
İslam tarixində də bir çox kəramətli qadınlar olmuşlar ki, onlardan biri Həzrət Rəbiədir (haqqında bir çox filimlər və kitablar yazılan bu xanım övliya VII əsrdə yaşamışdır). Onunla eyni dövrdə yaşamış Həsən Bəsri  arasında baş verən bir əhvalatı oxucuların diqqətinə çatdırmaq istəyirəm.
 
Bir gün Həsən Bəsri Fərat çayının kənarında oturan Rəbiyyəni görüncə, səccadəsini suyun üzərinə sərib: “Gəl burada iki rükət namaz qılaq” - dedi. 
Rəbiyyə: “Ustad, axirət əhlinə dünya bazarından bir nümunəmi göstərmək istəyirsən? O halda onun eləsini göstər ki, insan oğlu bənzərini göstərməkdə aciz qalsın” – deyə cavab verdi.
Rəbiyyə daha sonra səccadəsini havaya sərdi və “Ey Həsən, sən də buraya gəl və insanların gözündən qeyb ol” dedikdən sonra əsas söyləmək istədiyini söylədi: 
- Ustad, sənin etdiyini balıqlar, mənim etdiyimi isə, mələklər edər. 
 
Tarixi mənbələrdə yer alan bu faktlar Həzrət Rəbiyyənin kramət sahibi övliyalardan olduğunu təsdiq edir. 
 
Elə Azərbaycanda da öz kəramətləri ilə məhşur olan xanım övliyalar yaşamışlar ki, onlara misal olaraq Həzrət Museyi Kazımın qızları Həzrət Həkimə xanımı, Həzrət Leyla xanımı, Həzrət Rəhimə xanımı və s. kəramət sahibi olan xanımları göstərmək olar. 
 
Bütün bunları oxuduqdan sonra insanda belə bir sual yaranır: qadınlar arasından kəramətli şəxslər çıxdığı halda niyə onlardan peyğəmbər seçilmir?
Bildiyimiz kimi, Peyğəmbərlik məqamına ancaq kişilərin layiq görülməsi barədə “Quran”da ayələr vardır:
 
 “Biz səndən əvvəl də özlərinə vəhy etdiyimiz ancaq kişilər (kişi peyğəmbərlər) göndərmişdik. Əgər bunu bilmirsinizsə, zikr (kitab, elm) əhlindən soruşun!” “Bal arısı” surəsi, 43.
 
Suala cavab  tapmaq üçün Peyğəmbərliyin mahiyyətinə nəzər salmaq vacibdir. “Quran”dan məlumdur ki, Allah peyğəmbəri o xalqın arasından seçir ki, orada sadə camaat yolun azıb, pozğun həyat tərzi keçirir, onlara rəhbərlik edən (kişi) padşah isə, xalqa zülm etməkdə həddin aşmış olsun. Allah onların arasından seçdiyi bir şəxsi (elçini) həmin zalım rəhbərin yanına göndərib, xalqa zülm etməməyi əmr edir. Xalqa da elan edir ki, pozğun həyat tərzinə son qoyub, doğru yolu tutun...
 
Peyğəmbərlər tarixinə nəzər saldıqda aydın görmək olur ki, belə hallarda  həmin zalım padşah və pozğun həyat tərzinə alışmış xalq heç də həmin Peyğəmbəri qəbul etmirlər. Ya ona (Həzrət İbrahim kimi) ağır işgəncələr verirlər, ya da (Həzrət Zəkəriyya və Yəhya kimi) öldürürlər:
 
“Biz İsrail oğullarından əhd almış, onlara peyğəmbərlər göndərmişdik. Hər dəfə bir peyğəmbər onlara ürəklərinə yatmayan bir hökm gətirdikdə həmin peyğəmbərlərin bir qismini yalançı hesab edər, bir qismini də öldürərdilər.
Və elə hesab edərdilər ki, bunun müqabilində özlərinə heç bir bəla üz verməyəcəkdir. Onlar kor və kar oldular...”. “Süfrə” surəsi, 70-71.
 
 Ayədən göründüyü kimi, Peyğəmbərlik vəzifəsi bu missiyanı daşıyan şəxsin həyatı üçün çox təhlükəli və əziyyətli bir vəzifədir. Məhz bu səbəbdən də Allah-təala zərif cinsin nümayəndələrinə belə çətin bir vəzifəni yükləməmişdir. 
 
 Digər tərəfdən qadınlarda ayda bir dəfə baş verən fizioloji hallar vardır ki, həmin dövrdə qadının ibadət etməsi, vəhy qəbul etməsi mümkün deyildir.
 
Bildiyimiz kimi, “Quran”ın 21-ci surəsi “Peyğəmbərlər” adlanır. Bu səbəbdən də 21 ədədi müqəddəs kitabda Peyğəmbərlik rəmzi sayılır. Elmi-lədun araşdırmalarımız göstərir ki, qadınlardan fərqli olaraq, kişilərin anatomik quruluşunda 21 ədədi görünür. Belə ki, qadınlarda barmaq çıxıntıları 20 olduğu halda, normal kişilərdə barmaqların və barmaqvari çıxıntıların (cinsiyyət üzvünün) birlikdə sayı 21-dir. Həyatda təsadüf yoxdur. Bu amil qadınların peyğəmbər seçilməməsinə səbəb olmasa da hər halda insanın anatomik quruluşunun müqəddəs kitabla uzlaşmasını göstərən faktdır. 
 
Bu və digər bir çox səbəblərdən peyğəmbərlər ancaq kişilər arasından seçilir.
 
Qadınlardan isə, peyğəmbər seçilməsə də, yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, böyük övliyalar yetişmişlər. 
 
Yeri gəlmişkən, 8 mart qadınlar bayramı münasibəti ilə bütün xanımları təbrik edirəm və onlara övliyalıq məqamına yüksəlmələrini arzulayırm. 
 
Dr. Paşa Yaqub – Elmi-lədun bilicisi
 
Oxşar xəbərlər
N.Tusi adına Klinika
22:39, Bu gün
Dmanisidə gərginliyə son qoyuldu
22:05, Bu gün
Samuxda gənci ildırım vuraraq öldürüb
22:00, Bu gün
"Bir il qırmızı geyinməyəcəm"
21:53, Bu gün
Söyüş və təhqirin insan orqanizminə dəhşətli təsiri – Qadın və uşaqları necə məhv edir?
21:53, Bu gün
“WhatsApp”ın məxfilik sazişini qəbul etməyənlərin hesabları silinəcəkmi?
21:52, Bu gün
Ərdoğan: “Hörmətli Bayden, qanlı əllərinizlə bir tarix yazırsınız”
21:50, Bu gün
Alça yedikdən sonra mütləq bunları edin, yoxsa... - XƏBƏRDARLIQ
21:46, Bu gün
Məşhur aparıcı və iş adamından aləmi qarışdıran iddialar: Şantaj, silahla istismar...
21:44, Bu gün
Ərdoğan: “PKK-nın Sofi Nurəddin kod adlı Suriyadakı əsas terror başçısı məhv edilib”
21:38, Bu gün
SDU-da Magistrantların XXI Respublika elmi konfransı onlayn formatda öz işinə başladı
21:31, Bu gün
Saxta vəsiqə ilə abonentlərdən pul alan dələduz saxlanıldı – VİDEO
21:00, Bu gün
ADP İdarə Heyətinin növbəti toplantısı keçirilib
20:49, Bu gün
“Atama Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı olduğumu necə deyəcəyimi bilmirdim”
20:47, Bu gün
Dünyada ən çox satılan avtomobillər
20:39, Bu gün
Bakıda bu gün evlənən cütlük nikah şəhadətnaməsini itirdi - FOTO
20:31, Bu gün
Bu ölkədə bir qadının bir neçə kişisi olacaq
20:29, Bu gün
İsrail HƏMAS-ın 16 hədəfinə zərbələr endirdi
20:22, Bu gün
Ermənilər Xocalıda yeni binaların bünövrəsini qurmağa başladı...-HƏDSİZLİK-FOTOLAR
20:17, Bu gün
İmtahanda ən yüksək bal toplayan şagird - FOTO
20:13, Bu gün
Azərbaycana xaricdən gətirilən maşınların dəyəri AÇIQLANDI
19:35, Bu gün
"Kurtlar Vadisi"nin Polat Alemdarı həyat yoldaşından boşanıb
19:32, Bu gün
Bakı-Sumqayıt qatarının hərəkət cədvəli dəyişir – FOTO
19:30, Bu gün
Qubada iki qardaş çaya yıxılıb, biri ölüb
19:27, Bu gün
Nəriman Ağayev: “Toylara icazə verilsin, yalnız peyvənd olunanlar içəri buraxılsın” - FOTO
19:21, Bu gün
Qənirə Paşayeva Aşağı Quşçu və Dondar Quşçu kəndindən olan şəhid ailələri ilə görüşüb - FOTOLAR
18:58, Bu gün
Məşhur "TikToker" sinəsinə bağladığı lentlə gündəmə gəldi - FOTOLAR
18:51, Bu gün
Nərmini qətlə yetirməkdə təqsirləndirilən şəxsin məhkəməsi başlayıb
18:48, Bu gün
Milli Məclisdə Fransanın xəbər portalının nümayəndə heyəti ilə görüş
18:41, Bu gün
Fələstinli qızdan ürək sızladan sözlər: “Niyə raket ataraq uşaqları öldürürsünüz?” – VİDEO
18:35, Bu gün
Xəstəxanada təcavüz olunan koronavirus xəstəsi öldü - AĞLASIĞMAZ
18:31, Bu gün
Hikmət Hacıyev NATO rəsmisilə görüşdü - FOTO
18:30, Bu gün
Şoyqu Arutyunyanla yenə danışdı: Qarabağ müzakirəsi...
18:25, Bu gün
Fələstin üçün dua edən din xadimi həbs edildi...
18:10, Bu gün
“Laçının işğalı Azərbaycanı Rusiyanın nüfuz dairəsinə qaytarmağa çalışanların fəaliyyətinin nəticəsi idi...”
18:02, Bu gün
Hələ də 8 kəndimiz işğaldadır - Fərid Şəfiyev
18:00, Bu gün
TƏBİB Nazirliyə:“30 ildə səhiyyə müəssisələrində yenilik olmayıb”
17:57, Bu gün
Ağ Ev İsrailə 735 milyon dollar dəyərində silah satışını təsdiqləyib
17:56, Bu gün
Qanunvericilikdəki dəyişiklikdən sonra cəzadan tamamilə azad edilən məhkumların sayı AÇIQLANDI
17:44, Bu gün
“Qırmızıbazar yolu gec-tez açılacaq”  - Erməniləri kim idarə edir?
17:39, Bu gün
Türkiyədə 61 yaşlı kəndli Qarabağ savaşı zamanı Ermənistanı bombalamaq üçün F-16 düzəltdi - FOTO
17:36, Bu gün
Paşinyan Lukaşenkoya zəng etdi
17:34, Bu gün
Ermənistanda minlərlə fərari əfv olunacaq
17:29, Bu gün
Atası ölən günü analığını zorladı - AZƏRBAYCANDA DƏHŞƏTLİ CİNAYƏT
17:25, Bu gün
Şou-biznesdə maşını olmayan məşhurlar – SİYAHI + FOTO
17:23, Bu gün
Gömrük Akademiyası və Baş Prokurorluğun Elm-Tədris Mərkəzi birgə təlimlərə başladı
17:20, Bu gün
“Nar” komandası “Breyn Rinq” yarışının yarımfinalına çıxdı
17:19, Bu gün
Nazirlikdən təhsil haqları dövlət tərəfindən ödəniləcək tələbələrə MÜRACİƏT
17:19, Bu gün
Polkovnik-leytenant Elçin Əliyev vəfat etdi
17:15, Bu gün
Ədliyyə Nazirliyi erməni cinayəti ilə bağlı 77 ölkəyə məktub göndərib - RƏSMİ
17:14, Bu gün
Dmanisidə azərbaycanlılara hücum edən səkkiz nəfər saxlanılıb - RƏSMİ
17:13, Bu gün
Azərbaycanda daha 426 nəfər koronavirusa yoluxub, 13 nəfər ölüb
17:12, Bu gün
Azərbaycanda bir peşə məktəbində koronavirusa görə tədris DAYANDIRILDI
17:10, Bu gün
Lavrov İlham Əliyevin Zəngəzurla bağlı dediklərini TƏSDİQLƏDİ
17:09, Bu gün
ABŞ İsraildən HƏMAS-la bağlı sübut tələb etdi
17:05, Bu gün
Azərbaycan Ordusu Naxçıvanda təlimlərə başlayıb - VİDEO
16:46, Bu gün
“Biz yalnız işğal altındakı torpaqlarımızı azad etməmişik, biz həm də...”
16:33, Bu gün
İntihar edən filial müdirinin oğlu xərçəngdən ölübmüş
16:27, Bu gün
Buraxılış imtahanlarının nəticələri elan olunub
16:19, Bu gün
Yeseninşünaslığa tohfə: “Yesenin ensiklopediyası”
16:04, Bu gün
YAP-ın Mərkəzi Aparatında yeni təyinat olub
15:57, Bu gün
“Əgər 90-cı illərin əvvələrində jurnalistlərimiz indiki birliyi təmin edə bilsəydi...”
15:41, Bu gün
Məşhur müğənnilərin öldürülən “qanuni oğru” ilə FOTOSU YAYILDI
15:39, Bu gün
"Bakının Ermənistanda agentləri var" - Paşinyan
15:30, Bu gün
Qarabağ şikəstəsinin sədalarından nisgilli şəhid ruhları şad oldu, doğma torpaqlarımız sevindi...
15:27, Bu gün
DİN polis atasının iddialarına cavab verdi
15:24, Bu gün
Hər kəsi heyran qoyan şəklin görünməyən üzü - REPORTAJ + FOTO/VİDEO
15:20, Bu gün
KTMT XİN başçıları Düşənbədə toplanır
15:13, Bu gün
Roma Papası İran XİN başçısını qəbul edib
15:12, Bu gün
Ermənistan ordusuna yararsız mərmi satan “silah baronu” azadlığa buraxıldı
15:07, Bu gün
Türkiyə-Azərbaycan Parlamentlərarası Dostluq Qrupunun rəhbəri Bakıda səfərdədir
15:06, Bu gün
Baş Prokurorluqdan bank əməkdaşının intiharı ilə bağlı açıqlama
15:04, Bu gün
"Xarıbülbül" festivalının bərpa olunması bir daha dünyaya sübut edir ki, Azərbaycan bölgədə dirçəlişin, mədəni rifahın və quruculuğun  tərəfdarıdır
14:48, Bu gün
Maştağada toy keçirən şəxslər cərimələniblər - VİDEO
14:44, Bu gün
Kreml Azərbaycanla Ermənistan arasındakı gərginlik haqda
14:41, Bu gün
İyunun 20-də dövlət qulluğuna qəbul imtahanı keçiriləcək
14:33, Bu gün
“45 il sonra ikinci dəfə Şuşada oldum və dəhşətli hisslər keçirdim...”
14:22, Bu gün
İki dəfə evləndi, övladlarının sayını gizlədi, qızlarına verdiyi sözü tutmadı – Komediyaya baxıb gülərkən ölən müğənnimiz
14:16, Bu gün
Azərbaycanda musiqiçinin xanımı intihar etdi - Ərinə xəyanətinin üstü açıldığı üçün
14:11, Bu gün
“Kapital Bank”ın filial müdiri intihar etdi
14:10, Bu gün
Rusiya dünyanın tank kralıdır-13 min ədəd! - ABŞ-da bundan 2 dəfə azdı...
14:05, Bu gün
"Araik və Balasanyan həbs olunub, Bakıya göndərilə bilərlər" - Oleq Kuznetsov
14:03, Bu gün
Fələstin-İsrail gərginliyinin memarı bu şəxsdir... - Tarix
14:01, Bu gün
Ermənistan mətbuatı: Rusiya Zəngəzura əlavə qüvvələr yerləşdirir
13:58, Bu gün
Sabahdan Azərbaycanda "Sputnik V” vaksininin vurulmasına başlanılır
13:34, Bu gün
Araik və Balasanyan Şuşanın Laçın “dəhlizi” boyu kəndlərini gəzdilər...-VİDEO
13:31, Bu gün
Sabah güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ
13:30, Bu gün
“ABŞ strateji bombardmançıları Belarus üzərindən Rusiyanı vurmağı planlaşdırır...” - Baş qərargah rəisinin müavini
13:27, Bu gün
İran Azərbaycanla sərhəd mübahisəsində Ermənistanı DƏSTƏKLƏDİ
13:22, Bu gün
Sabah Bakıda 27, rayonlarda 34 dərəcəyədək isti olacaq
13:01, Bu gün
Müharibədə düşmənə endirilən ilk aviazərbə - Təfərrüat
12:59, Bu gün
Xan Şuşinskinin qızı Şuşada ata evini tapdı - FOTOLAR
12:49, Bu gün
"İsrail özü durmayınca, durduracaq güc isə hələ ki, üfüqdə görünmür"
12:37, Bu gün
Rusiya ilə sərhəddə NATO təlimi başladı
12:34, Bu gün
"Türkiyənin Fələstini müdafiə etməsinə rəğmən bu illər ərzində bir qarşılıq görübmü?"
12:32, Bu gün
Bakı-Gəncə qatarı Bakı-Sumqayıt dəmir yolu xəttinə cəlb edilir
12:30, Bu gün
“Caliber”: “ASALA terrorçuları Suqovuşan dağlarında nə gizlədib?” - VİDEO
12:26, Bu gün
“Dünyanın ağıllı xalqları əmin oldular ki, bizim torpaqların mədəniyyəti dünyaya çıraq ola bilər...”
12:24, Bu gün
Təhsil naziri yaz imtahan sessiyası ilə bağlı əmr imzaladı
11:42, Bu gün
İlham Əliyevdən Ermənistanla sərhəddəki gərginliyə REAKSİYA
11:40, Bu gün
Azərbaycana narkotik keçirmək istəyən beş nəfər saxlanılıb
GÜNLÜK
16 May 2021 | 23:30
"Onlar nəinki geri dönmədilər, əksinə, öz əsgərlərini buradakı mövqelərə yerləşdirdilər"
10:29, Bu gün
“Qaragölün ermənilərə verilməsi sənədini Azərbaycan tərəfdən İşxanyan imzalayıb...” 
16 May 2021 | 23:47
Qaragöllə bağlı razılaşmanın detalları - Təcili
08:02, Bu gün
"Azərbaycanla Ermənistan arasında bir qarış belə, mübahisəli ərazi saxlamaq olmaz"
16 May 2021 | 23:56
"O igid şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirəm ki, bizə bu bayramı yaşatdılar" - FOTO
13:34, Bu gün
Araik və Balasanyan Şuşanın Laçın “dəhlizi” boyu kəndlərini gəzdilər...-VİDEO
09:18, Bu gün
“Məlik Dadaşov ucadan dedi ki, yeznə, bir dur ayağa, görüm...”-Replika
13:27, Bu gün
İran Azərbaycanla sərhəd mübahisəsində Ermənistanı DƏSTƏKLƏDİ
16 May 2021 | 23:31
Svanlar azərbaycanlıları al-qana boyadı - Şok video
11:24, Bu gün
Qəzzadan atılan 1 raketin məhvi İsrail üçün görün neçəyə başa gəlir - ŞOK RƏQƏMLƏR
HƏFTƏLİK
13 May 2021 | 09:25
Prezidentlə oteldə çalışan qız arasında maraqlı dialoq - VİDEO
11 May 2021 | 19:44
"Mən oğlan-qızam, yalvarıram, eləmə" dedim - Çoban Tovuzda tək qalan müəllimi zorlayıb
15 May 2021 | 22:57
"Həyatım boyu iki hadisə heç vaxt yadımdan çıxmayacaq və bunu sənə bağışlamayacam"
13 May 2021 | 00:16
"Xalq artisti Naibə Allahverdiyeva canlı şahiddir, biz Ariflə görüşəndən 3 gün sonra..."
12 May 2021 | 14:42
İrəvandan yük maşınında qaçan, özündən 24 yaş böyük direktorla evlənən, İran şahının sevimlisi olan Xalq artisti
15 May 2021 | 18:20
Qapılarda nökərçilik etdi, həbsə düşdü, qızına görə Siyavuş Aslanı döymək istədi - Məşhur aktyorun həyatından maraqlı faktlar
14 May 2021 | 14:11
Həkimdən iyrənc əməl: gənc qızı əməliyyat zamanı zorladı
13 May 2021 | 19:33
KTMT Azərbaycan-Ermənistan sərhədində baş verənlərə münasibət bildirdi
15 May 2021 | 00:22
"Cıdır düzündə torpağı öpəndə elə bildim ki, Şəhidlərimizin ayağının altından öpürəm..."
15 May 2021 | 18:10
Fələstinin Rusiyadakı səfiri Ərdoğana irad bildirdi: “Bizi Qarabağla müqayisə etmə...”
AYLIQ
16 May 2021 | 23:30
"Onlar nəinki geri dönmədilər, əksinə, öz əsgərlərini buradakı mövqelərə yerləşdirdilər"
10:29, Bu gün
“Qaragölün ermənilərə verilməsi sənədini Azərbaycan tərəfdən İşxanyan imzalayıb...” 
16 May 2021 | 23:47
Qaragöllə bağlı razılaşmanın detalları - Təcili
08:02, Bu gün
"Azərbaycanla Ermənistan arasında bir qarış belə, mübahisəli ərazi saxlamaq olmaz"
16 May 2021 | 23:56
"O igid şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirəm ki, bizə bu bayramı yaşatdılar" - FOTO
13:34, Bu gün
Araik və Balasanyan Şuşanın Laçın “dəhlizi” boyu kəndlərini gəzdilər...-VİDEO
09:18, Bu gün
“Məlik Dadaşov ucadan dedi ki, yeznə, bir dur ayağa, görüm...”-Replika
13:27, Bu gün
İran Azərbaycanla sərhəd mübahisəsində Ermənistanı DƏSTƏKLƏDİ
16 May 2021 | 23:31
Svanlar azərbaycanlıları al-qana boyadı - Şok video
11:24, Bu gün
Qəzzadan atılan 1 raketin məhvi İsrail üçün görün neçəyə başa gəlir - ŞOK RƏQƏMLƏR