Füzuli və Azərbaycan musiqisi - MƏQALƏ
Mədəniyyət
Oxunub: 4792
18 May 2024 | 09:55
Füzuli və Azərbaycan musiqisi - MƏQALƏ
Bu gün Azərbaycan musiqisini və ədəbiyyatını həm Füzulisiz, həm də Üzeyir Hacıbəylisiz təsəvvür etmək mümkün deyil. Hər iki sənətkarın Azərbaycan xalqının mənəviyyatında, tarixində, musiqisində və ədəbiyyatında xidmətləri misilsizdir.
 
Müxtəlif əsrlərdə yaşamış iki böyük sənətkar ülvi, saf məhəbbəti tərənnüm edən bir əsərdə, "Leyli və Məcnun" operasında qovuşmuşlar. Bəşər tarixində əbədi mövzu olan "Leyli və Məcnun" əfsanəsinin çox qədim olduğu məlumdur. Bu mövzu əsrlər boyu bir çox sənətkarları həyəcanlandırmışdı. Bizim Nizami Gəncəvi, hindli Əmir Xosrov Dəhləvi, özbək Əlişir Nəvai, tacik Cami və başqaları bunu qələmə almışlar. Lakin Üzeyir Hacıbəyli Şərqdə ilk opera olan "Leyli və Məcnun"u yazarkən məhz Füzuli poemasına müraciət etmişdir. Əvvəla ona görə ki, Füzulinin poeması doğma Azərbaycan dilində yazılmışdır, həm də ona görə ki, şairin qəzəlləri əsrlər boyu özünün lirikliyi, axıcılığı, ahəngliyi, musiqiyə yatımlığıyla xalq arasında məşhur idi. Azərbaycan xanəndələri illər boyu muğamları oxuyarkən Füzuli qəzəllərinə müraciət etmişdilər. Füzuli qəzəllərinin mətnini xüsusi ustalıqla ifa edib dinləyicilərə çatdıran muğam ustalarımızdan Hacı Hüsü, Məşədi İsi, Cabbar Qaryağdıoğlu, İslam Abdullayev, Səid Şuşinski, Xan Şuşinski və bir çox başqa xanəndələr məşhur idilər.
 
Biz Füzuli poeziyasında o dövrün musiqi alətlərinə və musiqi terminlərinə rast gəlirik. Bu alətlərdən ney, cəng, ud, qopuz, musiqar, nəfir, tənbur, setar, qanun və başqa bir çox musiqi alətlərinin adları bu və ya digər obrazla, təşbihlə, fəlsəfi fikirlə, estetik təsirlə əlaqədər çəkilir. Məsələn, ney şairə cavab verərək xəstəliyinin sirrini açıb söyləyir. Şair də neyin zərif və incə səsini Leylinin surəti ilə müqayisə edir. Füzulinin ud aləti ilə söhbəti də fəlsəfi düşüncələr cəhətdən maraqlıdır.
 
Füzuli qəzəlləri sözdə həkk olunmuş bir musiqi olduğuna görə Azərbaycan bəstəkarlarının böyük qismi bu poeziyanın əsiri və vurğunu olmuşlar. İlk növbədə biz Üzeyir bəy Hacıbəylini göstərməliyik ki, qeyd etdiyimiz "Leyli və Məcnun" operasından başqa özünün musiqili komediyalarında dünya şöhrəti qazanmış "Arşın mal alan"da və "O olmasın, bu olsun"da şairin poeziyasından geniş istifadə etmişdir. Bu da bizə haqq və əsas verir deyək ki, Azərbaycan musiqi teatrının yaranıb inkişafında şair Füzulinin rolu böyük olmuşdur. Hacıbəylidən başqa, digər Azərbaycan bəstəkarları Zülfüqar Hacıbəyli, Müslüm Maqomayev, Qara Qarayev, Cahangir Cahangirov, Tofiq Quliyev, Süleyman Ələsgərov, Ramiz Mustafayev və başqaları müxtəlif janrlarda əsərlər bəstələyərək Füzuli poeziyasına müraciət etmişlər. Lakin əlbəttə ki, ən böyük və əhəmiyyətli əsər Üzeyir Hacıbəylinin "Leyli və Məcnun" operası olmuşdur ki, biz onun üzərində bir qədər ətraflı dayanacağıq.
 
"Leyli və Məcnun" mövzusunda opera yazmaq fikrinə Ü.Hacıbəyli hələ 1897-1898-ci illərdə Şuşada yaşayarkən düşmüşdü. Bu illərdə 13 yaşlı Üzeyir Şuşa şəhərində səhnə həvəskarlarının oynadığı "Məcnun Leylinin məzarı üstündə" mövzusunda kiçik bir səhnəni görmüşdü. Həmin səhnədə məşhur xanəndə Cabbar Qaryağdıoğlu Məcnun rolunu Füzuli qəzəlləri əsasında ifa edirdi. Bu səhnə kiçik Üzeyiri elə həyəcanlandırmışdı ki, bir neçə ildən sonra Bakıya gələndə onda opera yazmaq fikri daha da gücləndi. Operanın yaranma tarixini xatırlayan bəstəkar yazırdı:
 
"Mən xalq yaradıcılığının klassik nümunələri olan muğamlardan musiqi materialı kimi istifadə etməyi nəzərdə tutmuşdum. Vəzifəm ancaq Füzuli poemasının sözlərinə forma və məzmunca zəngin, rəngarəng muğamlardan musiqi seçmək, hadisələrin dramatik planını işləyib hazırlamaq idi". Opera janrının xüsusiyyəti ilə əlaqədar Üzeyir Hacıbəyli əsərin librettosunu yazarkən Füzuli poemasının mətnini xeyli ixtisar etmişdi. Ü.Hacıbəyli Füzuli poemasında olan bəzi hadisələri, məsələn Məcnunun doğulmasını, onun atası ilə Məkkəyə getməsini, atasının məzarı üzərində Məcnunun naləsini və poemanın axırıncı səhnəsini verməmişdir. Lakin bununla bərabər, bəstəkarın yüksək dramaturji hissiyyatı ona Füzuli poemasının əsas süjet fabulasını, ictimai fəlsəfi, əxlaqi ideyasını saxlamağa kömək etmişdi. Ü.Hacıbəyli başqa dövrün sənətkarı kimi XVI əsrin poemasına öz münasibətini bildirmiş, məhz ona görə poemadakı Leyli surətini operaya olduğu kimi yox, daha fəal, öz hüquqsuzluğunu daha aktiv bildirən qadın obrazı kimi vermişdir. Ü.Hacıbəyli operanın musiqisində Füzuli poemasının lirik və romantik ruhunu, ümumi tonallığını böyük ilhamla verə bilmişdir. "Leyli və Məcnun" operasında musiqi poeziyanı rövnəqləndirir, poeziya isə musiqini yüksəldir. Operadakı xor səhnələri dramaturji cəhətdən böyük əhəmiyyətə malikdir. Məsələn, məşhur "Şəbi-Hicran" xoru əsərin proloqunu təşkil edərək, onun sanki epiqrafı olmuş və operanın ümumi əhval-ruhiyyəsini gözəl ifadə edə bilmişdi. Xorun melodiyası, xalqındır, sözləri Füzulinin Divan"ından götürülmüşdür.
 
Şəbi-Hicran yanar canım, tökər qan çeşmi giryanım,
 
Oyadar xəlqi əfqanım qara bəxtim oyanmazmı?
 
Güli rüxsarinə qarşu gözümdən qanlı axar su,
 
Həbibim, fəsli güldür bu, axar sular bulanmazmı?
 
Bu xorun valehedici melodiyası Ü.Hacıbəylini hələ seminariya illərində özünə cəlb etmişdi. Operanın obrazlarının daxili aləmini açan əsas musiqi materialı muğamlardır. Onlar operada ariyaları, arioza, reçitativləri, ansamblları əvəz edərək demək olar ki, bütün iştirakçıların partiyasında vardır. Ü.Hacıbəyli bu əsərdə muğamlara və onların şöbələrinə müraciət edərkən, onlardan kor-koranə istifadə etməmiş, zəngin muğam xəzinəsindən yalnız o muğamları seçmişdir ki, onlar müəyyən səhnələrin ümumi əhval-ruhiyyəsinə və Füzuli personajlarının xasiyyətinə uyğun gəlsin. Məsələn, operanın əvvəlində bəstəkar Leyli və Məcnunun lirik əhval-ruhiyyəsinə uyğun gələn "Mahur-Hindi" və "Segah" kimi açıq ruhlu, lirik xasiyyətli muğamlardan istifadə etmişdir.
 
"Mahur Hindi" muğamında Füzulinin və Hacıbəylinin Məcnunu bu misraları oxuyur:
 
Yandı canım hicri ilə vəsli-ruxi-yar istərəm,
 
Dərd-məndi-firqətəm, dərmani-didar istərəm.
 
Bülbülü-zarəm, deyil bihudə əfqan etdiyim,
 
Qalmışam nalan qəfəs qeydində, gülzar istərəm.
 
Leyli isə ona belə cavab verir:
 
Eşq daminə giriftar olalı zar olubam,
 
Nə bəladır ki, ona böylə giriftar olubam,
 
Qüdrətim yox ki, qılam kimsəyə şərhi-qəmi-dil,
 
Öylə kim arizeyi-hicrlə bimar olubam.
 
Gələcəkdə Leyli və Məcnunun partiyalarında yalnız qüssə, kədər hisslərini doğuran muğamlar səslənir. Artıq sonrakı pərdədə Məcnunun atasının nigarançılığı ilə əlaqədar "Çahargah" ladının həyəcanlı intonasiyaları bu səhnənin lirik əhval-ruhiyyəsinə təzad gətirir. Bu səhnə gələcək faciənin ekspozisiyası kimi səslənir.
 
Dramaturji cəhətdən operanın sonrakı pərdəsi Leylinin atasının Məcnunun elçilərinə rədd cavabı verməsidir. Bu səhnədən sonra "Kürd Şahnaz" muğamında Məcnunun partiyası səslənir. Burada onun iztirabları, dərin ümidsizlik hissləri verilmişdir. "Kürd- Şahnaz" muğamı üstündə Məcnun bu qəzəli oxuyur:
 
Ya rəb, bəlayi eşq ilə qıl aşina məni,
 
Bir dəm bəlayi-eşqdən etmə cüda məni!
 
Az eyləmə inayətini əhli-dərddən,
 
Yəni ki, çox bəlalar mübtəla məni!
 
Olduqca mən götürmə bəladan iradətim!
 
Mən istərəm bəlanı, çün istər bəla məni.
 
Bu pərdə İbn Səlama ərə verilmiş Leylinin "Qatar" muğamında oxuduğu solosu ilə bitir. Dramatik cəhətdən çox gərgin, zildə səslənən bu partiyada Leylinin hədsiz dərdi, fəryadı əks edilmişdi. Leyli "Qatar"da -
 
Xilafi-rəyim ilə, ey fələk mədar etdin!
 
Məni gül istər ikən mübtəleyi-xar etdin, - oxuyur.
 
Sonrakı pərdələrdə Məcnun "Bayatı-Şiraz", "Şüştər", "Bayati-Kürd" kimi muğamlar ilə xarakterizə edilmişdi. Səhra səhnəsində Məcnunun əzab və iztirabları əsasən qəmginlik doğuran "Bayatı-Şiraz" muğamı ilə ifadə edilir. Bu səhnəyə böyük təzad gətirən mərd xasiyyətli və marş ritmli Nofelin partiyasıdır ki, "Heyratı" zərb muğamı ilə verilmişdi. Bu cür təzad yaradan digər hissə Məcnunun Leyli ilə İbn-Səlamın toyunda oxuduğu "Şüştər" muğamıdır.
 
Curmimiz noldu ki, bizdən eylədin bizarlıq?
 
Biz qəmin çəkdik, sən etdin özgəyə qəmxarlıq.
 
Sizdə adət bumudur, böylə olurmu yarlıq?
 
Hanı, ey zalım, bizimlə əhdü peyman etdiyin?
 
Bu hissədən sonra həmin muğamın əsasında Leyli ilə İbn Səlamın dueti səslənir. Son pərdədə taleyindən şikayət edən Məcnun özünün qəm-qüssəsini "Bayatı-Kürd" vasitəsilə izhar edir.
 
Aşiq oldur kim, qılar canın fəda cananına,
 
Meyli-canan etməsin hər kim ki, qıymaz canına.
 
Əgər əvvəllər xanəndələr tərəfindən oxunan bu muğamlar konsert ifasında mücərrəd bir halı, əhval-ruhiyyəni, məsələn, məhəbbəti, sevinci, kədəri ifadə edirdilərsə, bu operada həmin muğamlar əsərin ümumi məzmununa tabe olaraq, ilk dəfə səhnədəki hərəkətlə, aktyor oyunu ilə birləşərək, operanın məzmununun açılmasına, onun əhval-ruhiyyəsinin əks edilməsinə kömək edən musiqi vasitəsi olmuşdu. Bu da, şübhəsiz, "Leyli və Məcnun" operasının əsas müvəffəqiyyətlərindən sayıla bilər. "Leyli və Məcnun" operasında Ü.Hacıbəylinin özünün bəstələdiyi musiqi parçaları orkestr üçün yazılmış hissələr, muğamların girişi və sonluqları, son pərdələrə yazılmış giriş musiqisindən ibarətdir. Bu hissələr o qədər xalq musiqi ruhuyla aşılanmış və onun nümunələriylə üzvi vəhdət təşkil etmişdi ki, onları klassik muğam və təsniflərdən ayırmaq çətin idi. Bu da bəstəkarın artıq ilk əsərində xalq musiqisinin lad-intolnasiya əsasına sərbəst yiyələnməsini sübut edir.
 
Füzuli poemasının əsasında Hacıbəylinin "Leyli və Məcnun" operasının əhəmiyyəti Azərbaycan musiqi tarixində oynadığı misilsiz rolu ilə məhdudlaşmır. Onun bir sıra Şərq xalqlarının professional musiqi mədəniyyətinin yaranmasında da mühüm rolu olmuşdur. Hələ inqilabdan əvvəl Azərbaycan artistləri bu operanı Zaqafqaziyada, Orta Asiyada, İranda göstərmişlər. Hər yerdə bu əsl Şərq operası böyük hərarətlə qarşılanmışdı. Məhz bu operadan sonra Özbəkistanda da həmin ərəb əfsanəsi mövzusunda "Leyli və Məcnun" operası yaranmışdı. Bu gün biz Şərqdə ilk opera olan "Leyli və Məcnun"a musiqimizin ilkin və ibtidai mərhələsi kimi deyil, həmişə yeni, müasir səslənən ölməz sənət əsəri kimi yanaşırıq. Buna da səbəb XVI əsrdə yaşayıb-yaratmış Füzuli dühası ilə XX əsrin klassiki Üzeyir bəy Hacıbəyli dühasının "Leyli və Məcnun"da üzvi vəhdətdə birləşməsi və qovuşması olmuşdur.
 
Zemfira Səfərova,
AMEA-nın Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun şöbə müdiri, akademik
 
Oxşar xəbərlər
00:16, Bu gün
"Diplomatlar danışanda, toplar susur, deməli, Putin diplomat deyil" - Zelenski
00:09, Bu gün
15 il ərzində 200 mindən çox vəsait mənimsədilər
00:02, Bu gün
"Yayın sonunadək ikinci Qəzza yarana bilər" - Norveç xarici işlər naziri
17 Jun 2024 | 23:56
Bu qidalar çox tərləməyə səbəb olur
17 Jun 2024 | 23:42
Mövsümi gəlsə də ucuzlaşmayan meyvələr – SƏBƏB NƏDİR?
17 Jun 2024 | 23:31
Sabiq Baş Qərargah rəisi evində ölü tapıldı
17 Jun 2024 | 23:20
İnsanlar niyə kədərli musiqi dinləməyi sevirlər?
17 Jun 2024 | 23:10
Soyadınızdakı hərflər təhsilinizə təsir edirmiş
17 Jun 2024 | 23:00
SƏSSİZ GƏLƏN TƏHLÜKƏ: Bakını bu il quraqlıq gözləyirmi? - Suitilərin kütləvi qırğınının SƏBƏBİ
17 Jun 2024 | 22:44
Kəlbəcərdə yaylaqları zəbt edən şəxsə BU CƏZA VERİLDİ 
17 Jun 2024 | 22:37
İsti hava ilə bağlı XƏBƏRDARLIQ - Bu şəxslər üçün ölüm RİSKİ ARTIR
17 Jun 2024 | 22:29
Hava çirkliliyi son 40 ildə nə qədər can alıb? – DƏHŞƏTLİ STATİSTİKA
17 Jun 2024 | 22:19
AVRO-2024: Belçika millisi ilk oyunda məğlub oldu
17 Jun 2024 | 22:09
Azərbaycanda vəzifəli şəxsin üstünə benzin TÖKDÜLƏR
17 Jun 2024 | 21:59
23 ildir həbsdə olan məşhur qardaşlar azadlıq istədilər - Hakim hansı qərarı verdi?
17 Jun 2024 | 21:51
Hindistanda qatarların toqquşması nəticəsində ölənlərin sayı artdı
17 Jun 2024 | 21:42
Nəsrinin bu hərəkəti tənqid edildi - Video
17 Jun 2024 | 21:33
Türkiyə İranla sərhədində 173 kilometrlik divar hördü
17 Jun 2024 | 21:23
Mahsun Kırmızıgülün yeni serialı gəlir - Kimlər rol alacaq?
17 Jun 2024 | 21:21
ABŞ hipersəs silahlarını bu tarixdə istifadəyə verəcək
17 Jun 2024 | 21:06
Türkiyədə bu ada yanaraq külə döndü
17 Jun 2024 | 20:59
Ən çox əhali artımı bu rayonda qeydə alındı
17 Jun 2024 | 20:52
Səni sevimmi, küsümmü, inciyimmi bilmirəm – BAŞLIBEL 
17 Jun 2024 | 20:48
Bölmənin qarşısında ölən şəxslə bağlı RƏSMİ AÇIQLAMA
17 Jun 2024 | 20:39
Bakıda doqquzmərtəbəli binada yanğın oldu
17 Jun 2024 | 20:30
Bu şəxs "Neftçi"yə rəhbərlik edəcək - İDDİA 
17 Jun 2024 | 20:21
Ukrayna millisinin baş məşqçisi: Heç kim bu nəticəni gözləmirdi
17 Jun 2024 | 20:17
“Heç bir kişiyə inanmıram, o sevgi də başına dəysin” - VİDEO
17 Jun 2024 | 20:00
“Elə şeylər var ki, ərimin xoşuna gəlmirsə..." - VİDEO
17 Jun 2024 | 19:53
Aİ 55 min ukraynalı hərbçiyə təlim keçib
17 Jun 2024 | 19:51
Əsgərlikdən gəlib imtahan verdi, ölkə birincisi adını qazandı
17 Jun 2024 | 19:33
"Nədən Qlobal Cənub ölkələri sülh sammitinin Birgə Bəyanatını imzalamayıb?" - "Financial Times"
17 Jun 2024 | 19:18
Maşının yanacaq çəni partladı: Yaralanan var
17 Jun 2024 | 19:05
Uşakov: Putinin Türkiyəyə səfər vədi qüvvədə qalır
17 Jun 2024 | 18:47
Çexiyada hərbi poliqonda partlayış: Ölən və yaralananlar var
17 Jun 2024 | 18:39
Duyğuları oxuya bilən 4 BÜRC: Onlar...
17 Jun 2024 | 18:37
61 yaşlı Xalq artisti 18 yaşlı qızla evlənir
17 Jun 2024 | 18:34
ABŞ çempionatında 157 km/saat sürətlə uçan top rəqibin qolunu sındırdı
17 Jun 2024 | 18:10
Palçıqla "bəzənən" insanlar: Bakıda qeyri-adi gölə axın başlayıb - FOTOREPORTAJ
17 Jun 2024 | 18:05
Quba-Qusar yolunda maşın aşdı: ÖLƏN VAR - VİDEO
17 Jun 2024 | 18:02
Putin müdafiə nazirinə yeni müavinlər təyin edib
17 Jun 2024 | 18:00
Sertifikatsiyanın test mərhələsinin keçiriləcəyi imtahan mərkəzləri - SİYAHI
17 Jun 2024 | 17:53
"Qərb Çini daha özünün tərəfdaşı deyil, potensial düşməni hesab edir" - "The New York Times"
17 Jun 2024 | 17:45
Yoxsul tələbələrin bahalı layihəsi - 10 min dollar qazanmağın yolu - FOTO
17 Jun 2024 | 17:38
Cəmiyyətdə siqaret çəkən qadınlara münasibət - VİDEOSORĞU
17 Jun 2024 | 17:30
İzmirdə meşə yanır
17 Jun 2024 | 17:25
Moskvada kütləvi zəhərlənmə: 121 nəfər xəstəxanaya düşdü
17 Jun 2024 | 17:19
Ağdamda 10 tüfəng polisə təhvil verildi
17 Jun 2024 | 17:12
Türkiyəli deputat: "Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığı TDT-nin gücünə güc qatır"
17 Jun 2024 | 17:06
AVRO-2024: Rumıniya - Ukrayna oyunu başladı - CANLI
17 Jun 2024 | 16:59
"Aygün səhnəni toya gətirdi" - Zaur Baxşəliyev
17 Jun 2024 | 16:52
"Azərbaycanla ərazilərin mübadiləsinə dair razılaşma olarsa..." - Paşinyan
17 Jun 2024 | 16:47
"Putinə ultimatumlarından sonra yerini göstərdilər" - Kuleba
17 Jun 2024 | 16:40
İnsan ömrü belə uzadılacaq: Görün 10 ildən sonra robotlar nə edəcəklər...
17 Jun 2024 | 16:32
Ceyhun Bayramov Hakan Fidanla danışdı
17 Jun 2024 | 16:25
Xaçmazda avtomobil aşıb, ölən və xəsarət alanlar var
17 Jun 2024 | 16:18
Salyanda şəhid qardaşı yeni avtomobil modelinin dizaynını hazırladı - FOTOLAR
17 Jun 2024 | 16:11
Paşinyan nəyə və niyə güvənir?
17 Jun 2024 | 16:04
Rusların Xocalıda gizli obyekti aşkarlandı - VİDEO
17 Jun 2024 | 15:53
Evini satmaq istəyən şəxsin başına iş gəldi: Əlavə 3000 manat ödəməsən...
17 Jun 2024 | 15:45
Bakının iki rayonunda su kəsiləcək
17 Jun 2024 | 15:38
Ukraynadan sensasiyalı açıqlama: Rusiya ilə danışıqlara gedirik, müharibə bitir
17 Jun 2024 | 15:31
Putin Şimali Koreya və Vyetnama gedəcək
17 Jun 2024 | 15:24
“Qarabağ”ın Avropadakı mövqeyi açıqlandı
17 Jun 2024 | 15:17
Sabiq deputat vəfat etdi - FOTO
17 Jun 2024 | 15:13
"İnsanların hər gün dəyənəklə döyüldüyü ölkədə demokratiyanın inkişafından  necə danışmaq olar?”
17 Jun 2024 | 15:10
Leysan yağacaq, bəzi çaylardan sel keçəcək - XƏBƏRDARLIQ
17 Jun 2024 | 15:06
Bu çayları acqarına için! – Xroniki xəstəlik riskini azaldırlar
17 Jun 2024 | 15:02
“Deyirdim ki, mən qala-qala, sən onları niyə öpürsən?” - VİDEO
17 Jun 2024 | 15:00
Biri ilə yazışarkən bu səhvləri etmək qadağandır
17 Jun 2024 | 14:57
Azərbaycan və Rusiya parlamentlərarası komissiyasının növbəti iclası keçiriləcək
17 Jun 2024 | 14:54
Azərbaycan millisinin olimpiadada oyunlarının təqvimi bəlli oldu
17 Jun 2024 | 14:50
Bakıdan son tələb: 34 min kv km-lik ərazi məsələsi masaya qoyuldu - Kritik gəlişmə
17 Jun 2024 | 14:45
Azərbaycandakı sürət qatarıdırsa, Yaponiyadakı nədir?
17 Jun 2024 | 14:45
ABŞ dövlət katibinin müavini İrəvandadır
17 Jun 2024 | 14:42
Kreml Rusiyaya dost ölkələrin Ukrayna ilə bağlı sənədi dəstəkləməsinə münasibət bildirib
17 Jun 2024 | 14:41
Bərdədə altı uşaq xəstəxanalıq oldu
17 Jun 2024 | 14:34
Müharibə vaxtı yalnız bayraq tikən pakistanlı dərzi - Lahordan Astaraya uzanan ÖMÜR YOLU - FOTO
17 Jun 2024 | 14:24
Hacıqabulda dəhşətli ölüm: Beton panelin altında qalaraq can verdi
17 Jun 2024 | 14:18
Taekvondoçumuz klublararası Avropa çempionatında gümüş medal qazandı
17 Jun 2024 | 14:13
Moskvanın gizli nüvə sığınacağından REPORTAJ - FOTO
17 Jun 2024 | 14:06
Böyük müharibə olacaq: 3-4 ay sonra... - ŞOK PROQNOZ
17 Jun 2024 | 14:00
Bill Qeyts Çinə görə nüvə enerjisinə milyardlarla dollar sərmayə qoymaq istəyir
17 Jun 2024 | 13:57
Xoşqədəmdən qaynanasını itirmək istəyənlərə MƏSLƏHƏT - VİDEO
17 Jun 2024 | 13:52
Zəngəzurla bağlı MÜHÜM XƏBƏR: Naxçıvana quru yolu BELƏ AÇILIR
17 Jun 2024 | 13:45
Yol qəzasına düşən xarici turistlərin SON DURUMU açıqlandı
17 Jun 2024 | 13:41
Azərbaycanda işləyəcək tanınmış məşqçiyə bu şəxs köməkçi oldu
17 Jun 2024 | 13:35
Ermənistan niyə “Ukrayna sənədini” imzalamadı - səbəblər  
17 Jun 2024 | 13:27
İtkin düşən 20 nəfər tapıldı
17 Jun 2024 | 13:21
Ermənistan parlamentində Paşinyanın istefası müzakirəyə çıxarılacaq
17 Jun 2024 | 13:18
Hindistanda iki qatarın toqquşması nəticəsində 15 nəfər ölüb - VİDEO
17 Jun 2024 | 13:17
Netanyahu hərbi kabineti buraxdı
17 Jun 2024 | 13:15
Yazıçı Oqoltsov Xankəndidəki yeddiaylıq həyatından danışıb - Erməni TV-si onu təhrik etsə də...
17 Jun 2024 | 13:11
“Azərbaycanlılar bu sahələrdə “sosialist qulları” kimi işlədilirdi...”- Tariximizə fərqli baxış
17 Jun 2024 | 13:10
Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 53 nəfər saxlanıldı - DİN
17 Jun 2024 | 13:06
Millimiz Türkiyədə hazırlıq keçəcək
17 Jun 2024 | 13:05
Qəbələdən Bakıya helikopterlə təxliyə olundu – FOTOLAR
17 Jun 2024 | 13:03
“Azərbaycan Ermənistanın havadarlarına son xəbərdarlığını etməlidir” – Qüdrət Həsənquliyev
17 Jun 2024 | 13:01
Sabaha olan hava proqnozu - 39 dərəcə isti olacaq
17 Jun 2024 | 12:58
Bala köpəkbalığı həvəskar balıqçının qarmağına ilişdi
GÜNLÜK
17 Jun 2024 | 08:11
61 yaşlı müğənni 18 yaşlı tələbə qızla evlənir - FOTO
17 Jun 2024 | 08:14
İyunda sevgi və romantika gözləyən 4 BÜRC: İNANILMAZ EŞQ...
17 Jun 2024 | 10:08
Sərxan Kamallının ölüm səbəbi açıqlandı - Yenilənib
17 Jun 2024 | 06:51
Braziliya millisinin əfsanəsi AVRO-2024-dəki favoritini AÇIQLADI
17 Jun 2024 | 07:17
37 mindən çox şəhid vermiş Qəzzada Qurban bayramını necə qeyd edildi?..-FOTOLAR+VİDEO
17 Jun 2024 | 09:22
Xalq artistindən televiziyalara İRAD: “Dəfələrlə zəng edib demişəm ki, bu nədir göstərirsiniz?”
17 Jun 2024 | 08:00
Yemək yeyəndə uşağa telefonverməyin! - VALİDEYNLƏRİN ƏN BÖYÜK SƏHVİ 
17 Jun 2024 | 08:04
İŞİD üzvü Rusiyada həbsxananı ələ keçirdi - YENİ GÖRÜNTÜLƏR
17 Jun 2024 | 08:00
Ermənistan sərhəddə nə daşıyır? - Aşağı Əskipara kəndindən GÖRÜNTÜLƏR
17 Jun 2024 | 08:03
Ukraynada 3 minə yaxın məhkum azadlığa buraxıldı - müharibədə iştirak etmək üçün
HƏFTƏLİK
14 Jun 2024 | 12:32
“Müəllimlərin sertifikasiya imtahanındakı uğursuz nəticələrini kaş deməzdilər...” - 53 ilin müəllimi - FOTOLAR + ÖZƏL
15 Jun 2024 | 17:36
"Bu dövlətin uzun əsrlərdən bəri Azərbaycan türkləri tərəfindən idarəçiliyinə son qoyuldu...”
13 Jun 2024 | 22:04
“Bakı ən az 15 faiz bizim ömrümüzü qısaldır” — Paytaxtın köçürülməsi təklif edilir
13 Jun 2024 | 12:01
Pensiya ilə bağlı mühüm xəbər: Məbləğ artır... - Yeni sistem belə olacaq
12 Jun 2024 | 15:48
Müharibə iştirakçılarının müavinəti artırılacaqmı?- Millət vəkili AÇIQLADI 
12 Jun 2024 | 09:10
Xuraman Muradovanın “Əsrə bərabər 20 il” kitabı təqdim edildi- FOTOLAR 
12 Jun 2024 | 16:33
"Rusiyalıları ölkəmizdən qovmağın zamanı yetişib"
12 Jun 2024 | 14:18
Bakıda dəhşətli qətl: Oğul evdə dözülməz əxlaqsızlıq etdi, atası... – ŞOK TƏFƏRRÜAT
12 Jun 2024 | 14:35
Metrodan istifadə edənlərin NƏZƏRİNƏ - 15 iyundan...
12 Jun 2024 | 17:12
Hava ilə bağlı SARI XƏBƏRDARLIQ - Növbəti iki gündə...
AYLIQ
17 Jun 2024 | 08:11
61 yaşlı müğənni 18 yaşlı tələbə qızla evlənir - FOTO
17 Jun 2024 | 08:14
İyunda sevgi və romantika gözləyən 4 BÜRC: İNANILMAZ EŞQ...
17 Jun 2024 | 10:08
Sərxan Kamallının ölüm səbəbi açıqlandı - Yenilənib
17 Jun 2024 | 06:51
Braziliya millisinin əfsanəsi AVRO-2024-dəki favoritini AÇIQLADI
17 Jun 2024 | 07:17
37 mindən çox şəhid vermiş Qəzzada Qurban bayramını necə qeyd edildi?..-FOTOLAR+VİDEO
17 Jun 2024 | 09:22
Xalq artistindən televiziyalara İRAD: “Dəfələrlə zəng edib demişəm ki, bu nədir göstərirsiniz?”
17 Jun 2024 | 08:00
Yemək yeyəndə uşağa telefonverməyin! - VALİDEYNLƏRİN ƏN BÖYÜK SƏHVİ 
17 Jun 2024 | 08:04
İŞİD üzvü Rusiyada həbsxananı ələ keçirdi - YENİ GÖRÜNTÜLƏR
17 Jun 2024 | 08:00
Ermənistan sərhəddə nə daşıyır? - Aşağı Əskipara kəndindən GÖRÜNTÜLƏR
17 Jun 2024 | 08:03
Ukraynada 3 minə yaxın məhkum azadlığa buraxıldı - müharibədə iştirak etmək üçün