“Səlcuqlar Azərbaycan türk dilini qəbul etdilər...”-Akif Nağıdan tariximizə fərqli baxış...
Elm və Təhsil
Oxunub: 3599
15 Apr 2024 | 21:01
“Səlcuqlar Azərbaycan türk dilini qəbul etdilər...”-Akif Nağıdan tariximizə fərqli baxış...
“Azərbaycanın Araz çayından cənuba və şimala doğru əraziləri Səlcuqların
hakimiyyətində mərkəz rolunu oynayırdı...”
 
Moderator.az aktuallığını nəzərə alaraq tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Akif Nağının Azərbaycan tarixinə və onun öyrənilməsinə fərqli baxışlarıyla bağlı silsilə yazılarını oxucuların müzakirəsinə buraxır:
(Əvvəli burada: )
 
Səlcuqlar Azərbaycan türk dilini qəbul etdilər...- XVII mövzu
 
Azərbaycan və Böyük Səlcuq imperiyası...
 
XI əsrin birinci yarısında, yeni türk tayfaları olan səlcuqların gəlişi
ərəfəsində Azərbaycan əraziləri 3 sülalənin arasında bölünmüşdü, Kür çayından
şimala doğru Məzyədi, az sonra Kəsrani Şirvanşahları, Kür-Araz çayları arasında
Şəddadilər (Şadlılar), Araz çayından cənuba doğru ərazilərdə Rəvvadilər
hökmranlıq edirdi, üç Azərbaycan dövləti mövcud idi. Müəyyən vaxtlarda
müstəqil hərəkət edən Şəki vilayəti əsasən Şirvanşahlardan asılı vəziyyətdə idi.
Cənubi Qafqazda Azərbaycan dövlətləri ilə yanaşı Gürcüstanın ərazisində mərkəzi
Kutaisi şəhəri olmaqla Abxaz, mərkəzi Təlavi olmaqla Eret, mərkəzi Tianeti
olmaqla Kaxetiya, mərkəzi Artanusi olmaqla Kartvel kiçik dövlət qurumları,
mərkəzi Tiflis olmaqla müsəlman Cəfəri əmirliyi mövcud idi [12, s.55; 10; 14].
Cənubi Qafqazda hər hansı digər dövlət qurumu müşahidə olunmurdu.
Səlcuqlar oğuz tayfalarının bir qolunu təşkil edir, ilk vaxtlar Orta Asiyanın
Sır-Dərya bölgəsində yaşayırdılar. Həmin dövrün mənbələrində “oğuz” və
“türkmən” ifadələri eyni mənada işlədilirdi. Bəzi müəlliflərə görə, oğuzların islamı
qəbul etmiş hissəsi “türkmən” adlandırılırdı. Səlcuq adını isə hərbi-siyasi birliyin
rəhbəri, nəslin əsasını qoymuş babalarından almışdılar [15, s.704-705]. Orta əsr
türk müəllifi Mahmud əl Qaşqari “Türk dillərinin lüğəti” (1074-cü il) əsərində
göstərir ki, Səlcuqlar oğuz (türkmən) tayfasının qınıq boyuna aiddirlər [13].
Səlcuqlar X əsrin əvvəllərində Sır-Dərya tərəflərə gəldilər, burada İslam
dinini qəbul etdilər. Bu ərazilərə haradan gəlmələri ilə bağlı müxtəlif fikirlər var.
Onlar tədricən hərbi-siyasi qüvvəyə çevrildilər. XI əsrin əvvəllərində orada türk
Qəznəvilər sülaləsi hakimiyyətdə idi. Onlar səlcuqlara xoş münasibət bəsləyirdilər.
Bu münasibətin nəticəsi olaraq 1020-ci illərdə Qəznəvi hökmdarı Sultan Mahmud
onlara Xorasana köçməyə icazə verdi. Səlcuqlar tezliklə mərkəzi hakimiyyətə qarşı
çıxdılar, 1038-ci ildə dövlətlərinin əsasını qoydular və 1040-cı ildə Dəndəkan
(indiki Türkmənistanın ərazisində) döyüşündə Qəznəviləri məğlub etdilər,
Xorasanın xeyli hissəsini nəzarətə götürdülər [15]. Bundan sonra Səlcuqların zəfər
tarixi başladı…
 
Beləliklə, XI əsrin birinci yarısında Səlcuqlar sülaləsi tərəfindən yaradılan
yeni Türk dövləti regionun siyasi, ictimai, etnik, dini və digər cəhətlərdən simasını
dəyişdirdi. Səlcuqların Böyük Türk Dövləti (1038-1157-ci illər) az vaxt ərzində
Orta Asiya, İran, Cənubi Qafqaz, Anadolu, Yaxın Şərqi əhatə etdi. Bu dövlətə
Toğrul (1038-1063), Alparslan (1063-1072), Məlikşah (1072-1092), Səncər (1118-
1157) kimi dünya səviyyəli dövlət xadimləri, sultanlar rəhbərlik etdilər. Böyük
Türk Dövlətinin paytaxtı İndiki İranın ərazisində yerləşən Nişapur (1038-1043),
Rey (1043-1073), İsfahan (1073-1118), Həmədan (1118-1194), indiki
Türkmənistanın ərazisində yerləşən Mərv (1118-1157) şəhərləri olmuşdur [7; 8,
s.399]. Sultan I Toğrulun vaxtında Orta Asiyanın böyük hissəsi, Kiçik Asiya,
İkiçayarası, o cümlədən 1055-ci ildə Bağdad tutuldu, bununla Xilafətin dünyəvi
hakimiyyətinə son qoyuldu. Bağdad yalnız dini mərkəz kimi qaldı… 
Yeni Türk Dövlətinin başçısı Sultan Alparslanın 1071-ci ildə Malazgirt (indiki Türkiyənin
Muş vilayətində) düzənliyində Bizans imperatoru IV Roman Diogeni məğlub
edərək, onun özünü əsir götürməsi, parlaq qələbə qazanması ilə yeni Türk
imperiyasının başlanğıcı qoyuldu. Bu qələbədən sonra Yeni Türk imperiyasının
təsir dairəsi Şərqdə Qaşqar bölgəsindən (indiki Çinin Sincan-Uyğur bölgəsinin
qərbində yerləşən ərazi) qərbdə Aralıq dənizinədək, şimalda Qafqazdan cənubda
indiki Yəmən ölkəsinə qədər böyük bir ərazini əhatə edir, ümumi ərazisi 3, 9
milyon kvadrat kilometrə çatırdı [9, s.223]. Bu dövlətin əhatə etdiyi ərazilərə
Cənubi Qafqaz, Qara dəniz boyunca Sivas, Şərqi Anadoluda Ərzincan, Diyarbəkir,
Aralıq dənizi sahilləri ilə Adana, Şam, Qüds, Qırmızı dəniz boyunca Mədinə,
Məkkə, bütün İraq, İran və Orta Asiya, Çinin bəzi qərb bölgələri və sair daxil idi.
Türklərin oğuz qrupundan olan səlcuqların gəlişi regionda yerli türklərin
mövqeyini əsaslı şəkildə gücləndirdi. Bu amil Azərbaycan dövlətləri ilə səlcuqların
qarşılıqlı münasibətlərində özünü göstərdi. Səlcuq qoşunları Azərbaycana iki
istiqamətdən daxil oldular. Səlcuq sərkərdəsi Qutalmış Xəzər dənizinin
cənubundakı əraziləri, o cümlədən Gilan vilayətini tutaraq Araz çayını keçdi və
Azərbaycanın Arran bölgəsinə daxil oldu. Şəddadilər (Şadlılar) sülaləsinin
hakimyyətdə olduğu Azərbaycan dövləti 1048-ci ildə Səlcuqların hakimiyyətini
qəbul etdi, hətta onlarla ittifaq bağladı. Elə həmin il Şəddadilərin Azərbaycan
qoşunları Səlcuq ordusu ilə birlikdə Bizansa qarşı birgə döyüşə çıxdı və qələbə
qazandılar. Sultan Məlikşah 1075-ci ildə Şəddadilərin Gəncədəki sonuncu
nümayəndəsi III Fəzli hakimiyyətdən götürdü, oğlu Məhəmməd Taparı oraya
nümayəndə göndərdi. Digər Səlcuq sərkərdəsi İbrahim Yınalın rəhbərlik etdiyi
qoşun dəstələri Azərbaycanın cənub torpaqlarına daxil oldular, Rəvvadilər
sülaləsinin hökmdarı Vəhsudan 1054-cü ildə Yeni Türk Dövlətinin hakimyyətini
qəbul etdi. Sultan Alparslan 1071-ci il Malazgirt zəfərindən dərhal sonra sonuncu
Rəvvadi hökmdarı II Məmlanı hakimiyyətdən devirdi, oraya nümayəndəsini təyin
etdi. 1067-cı ildə Azərbaycan Şirvanşahar dövləti də Səlcuq dövlətindən nominal
asılılığı qəbul etdi [11]...
 
Səlcuqların yürüşlərindən əvvəlki dövrdə Cənubi Qafqazda, Şərqi
Anadoluda, indiki İranın mərkəzi və şimal ərazilərində türk əhalisi geniş şəkildə
yayılmışdı, səlcuqların gəlişi ilə onların mövqeyi daha da gücləndi [4].
Azərbaycanın Araz çayından cənuba və şimala doğru əraziləri Səlcuqların
hakimiyyətində mərkəz rolunu oynayırdı. Səlcuq Sultanı Alparslanın dövründən
Azərbaycan ərazisi vəlihəd və ya şahzadə sancağı elan olunmuşdu, Məlikşahın
vaxtında bu status rəsmi xarakter aldı. Onun dövründə Azərbaycanda Gəncə şəhəri
mərkəz olmaqla Səlcuqlu əmirliyi yaradıldı, şahzadə Məhəmməd Tapar burada
otururdu [5, s.3].
 
Məhəmməd Tapar atasının ölümündən sonra mərkəzi hakimiyyətə tabe
olmadı, XII əsrin əvvəllərindən isə Azərbaycanı müstəqil idarə edirdi. Az sonra
Məhəmməd Tapar mərkəzi hakimiyyəti ələ keçirdi, oğlu Mahmudu Azərbaycan
hakimi və vəliəhd elan etdi. 1118-ci ildə Taparın ölümündən sonra Səlcuqlu
dövləti iki hissəyə Qərb və Şərq Səlcuqları dövlətinə bölündü. Paytaxtı Həmədan
olan Qərb və ya İraq Səlcuqları dövləti Taparın oğulları, Şərq və ya Xorasan
Səlcuqları dövləti isə paytaxtları Mərv şəhəri olmaqla Sultan Səncər tərəfindən
idarə olunurdu. Xorasandan qərbə doğru ərazilər, o cümlədən Azərbaycan İraq
Səlcuqları, Xorasan da daxil olmaqla Şərqə doğru ərazilər Xorasan Səlcuqları
dövlətinin tərkibinə daxil idi [1, s.16-17]…
 
Bu vaxtdan Azərbaycan ərazisi qismən müstəqil idarə olunurdu. Sultan
Mahmud paytaxtda oturur, İraq Səlcuq dövlətini idarə edirdi. Onun qardaşı Məsud
isə Azərbaycanın Araz çayından cənuba və şimala doğru bütün əraizlərinin hakimi
idi. Demək olar ki, mərkəzi hakimiyyətdən asılı deyildi. Bu dövrdən başlayaraq
Səlcuqlar dövlətində “atabəylər” institutu daha ciddi rol oynamağa başlayır. Bu
institut yaranarkən atabəy sultan övladlarının müəllimi, tərbiyyəçisi rolunu
oynayırdı, sonralar şahzadələrə təsir imkanlarından istifadə edərək dövlətin idarə
olunmasında iştirak edirdilər. Səlcuqların tənəzzülü dövründə atabəylər müxtəlif
dövlətlərə rəhbərlik etməyə başladılar. Belə nüfuzlu atabəylərdən biri də Məsudun
atabəyi Qara Sunqur idi. Sultan Məsud 1135-ci ildə mərkəzi hakimiyyəti ələ
keçirdikdən sonra Qara Sunqur Azərbaycanın hakimi olaraq qaldı və az sonra
mərkəzi hakimiyyətdən asılılığını heçə endirdi, Azərbaycanı müstəqil şəkildə idarə
etməyə başladı. Səlcuq dövlətinin dövründə də Azərbaycan xüsusi mövqeyə malik
idi, indi isə tam müstəqil Azərbaycan dövlətinin bərpası prosesi başladı. Bu vaxt
vahid Azərbaycan dövlətinin bərpası prosesində mərkəz rolunu Gəncə şəhəri
oynaya bilərdi. Şəddadilər (Şadlılar) və Səlcuqlar dövründə Gəncə Azərbaycanın
mərkəzi rolunu oynayır və mövqeyi getdikcə güclənirdi. Lakin dəhşətli 1139-cu il
zəlzələsi Gəncə şəhərini məhv etdi, 200 mindən artıq əhali həlak oldu, şəhəri illər
sonra bir qədər kənarda bərpa etmək mümkün oldu [6, s.21]. Atabəy Qara Sunqur
Azərbaycan dövlətinin tam müstəqil olmasına çalışırdı, lakin təxminən 1140/41-ci
illərdə xəstəlikdən vəfat etdi. Ondan sonra Azərbaycan hakimi vəzifəsini Çavlı ət-
Toğrul tutdu [1, s.32-33]. O, müstəqil siyasət yeridə, ciddi nəticələrə nail ola
bilmədi…
 
Beləliklə, Səlcuqların regiona gəlişi dövlətçilik, iqtisadi inkişaf, idarəetmə
sisteminin təkmilləşdirilməsi baxımından əhəmiyyətli oldu. Daha çox isə onların
gəlişinə qədər regionda hegemon olan Azərbaycan türk dilinin rolunu artırdı.
Səlcuqlar Azərbaycana gələndən sonra yerli oğuz türk dilini qəbul etdilər. Səlcuq
oğuzları Azərbaycan xalqının etnogenezində həlledici rola malik olmayıblar. Bu
rol onlardan əvvəlki yerli türk etnoslarına məxsusdur [3, s.205]. IX-XII əsrlərdə
Ön Asiyanın böyük bir hissəsində, Cənubi Qafqazda, Bağdaddan Şərqi Anadoluya,
Dərbənddən Tehrana qədər bütün ərazilərdə ümumiləşmiş halda işlədilən dil türk-
Azərbaycan dili idi [2, s.73]…
 
Ədəbiyyat:
 
1. Bünyadov Z. Azərbaycan Atabəylər dövləti. Bakı, 1985.
2. Dəmirçizadə Ə. Azərbaycan ədəbi dili tarixi, 1. Bakı, “Maarif”, 1979.
3. Fazilli A. Atropatena e.ə. IV-e. VII əsri. Bakı, “Elm”, 1992.
4. Hatai Külliyatı. Haz: Necef E.N.-Cavanşir B., İstanbul, 2006, Giriş.
3
5. Nəcəf Ə.N. Səlcuqlu dövlətləri və Atabəyləri tarixi (Oğuzların ortaya çıxmasından-
XIV əsrə qədər). Bakı, 2010.
6. Sultanov F., Sultanova Z. Zəlzələlər. Bakı, 1958.
7. Jackson P. (2002). “Review: The History of the Seljuq Turks: The History of the
Seljuq Turks”. Journal of Islamic Studies 2002, 13 (1): 75-76; doi: 10.1093/jis/ 13.1.75.
Oxford Centre for Islamic Studies.
8. Josef W.M. Medieval Islamic Civilization: An Encyclopedia, Routlendge, 2005.
9. Turchin P., Adams J.M., Hall T.D. East-West Orientation of Historical Empires//
Journal of World-systems Research: journal.-2006.-Decamber (Vol.12, no.2).
10. Ашурбейли С. Государство Ширваншахов. Баку, 2006, гл.III.
11. Азербайджан в XI- начале XIII веков.- istoriyamira.ru/azerbajdzhan-xi-nachale-
xiii-vekov/.
12. Гусейнов Р., Вердиева Х. История Азербайджана. С древнейших времен по
1920 год. Баку, «Озан», 2000.
13. Махмуд-ал Кашгари. Диван Лугат ат-Турк (Словарь тюркских слов): в 3-х
томах/ Пер. с араб. Рустамова А.Р. Москва, «Восточная литература», 2010, т.1.
14. Очерки истории Грузии. Тбилиси, «Мецниереба», 1983, т.II, гл.VI.
15. Селджуки. Большая российская энциклопедия. Москва, 2015, s.704-705.-
(Большая российская энциклопедия: (в 35 т), гл. ред. Осипов Ю.С., 2004-2017,
т.29).
 

 

Oxşar xəbərlər
08:16, Bu gün
Vəfat edən sabiq nazir Dadaş Rzayev KİMDİR? - DOSYE
08:15, Bu gün
"TikTok"da "kreditə qızıl satan" şəxsə hökm oxundu
08:01, Bu gün
"Telegram"da YENİLİK: Saxta xəbərlər yoxlanılacaq
08:00, Bu gün
Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin təhsili ilə bağlı qanunvericilik təkmilləşdirilir
07:56, Bu gün
Hamının faydalı hesab etdiyi qidalar sizdə şişkinlik yaradırsa... - Nə etməli?
07:54, Bu gün
Onlarla adam bir baş pendirin arxasınca düşdülər: İngiltərədən maraqlı kadrlar + FOTO/VİDEO
07:44, Bu gün
Zaqatalada DƏHŞƏT: Qardaş müəllim işləyən bacısını güllələdi 
07:13, Bu gün
Daxili işlər naziri Baş nazir təyin edilib
06:58, Bu gün
Xörəyi yeyəndə bir daha duzlayanları gözləyən - 5 xəstəlik
06:37, Bu gün
Azərbaycan infarktdan ölüm sayına görə dünyada 2-ci oldu
02:28, Bu gün
Avropa çempionatında olimpiadaya lisenziya qazanan bədii gimnastlar Vətənə qayıdıblar
00:26, Bu gün
Zaqatalada qardaş 44 yaşlı bacısını güllələdi
00:06, Bu gün
Şərqdə ilk demokratik respublikanın yaranmasından 106 il keçir
27 May 2024 | 23:47
İlham Əliyev: "Azərbaycan həmişə inkişaf etməkdə olan kiçik ada dövlətləri ilə həmrəy olub"
27 May 2024 | 23:40
Prezident İlham Əliyev beynəlxalq konfransın iştirakçılarına müraciət edib
27 May 2024 | 22:51
"Polşa Rusiyaya qarşı sərt tədbirlər görür" - Polşa XİN rəhbəri 
27 May 2024 | 22:46
"Netanyahu bənzədiyi Hitler, Miloşeviç kimi əbədi lənətlənəcək" - Ərdoğan
27 May 2024 | 22:42
Bu gün faciəvi şəkildə ölən hərbçinin 22 yaşı var imiş
27 May 2024 | 22:30
Azərbaycanda saatlıq əməkhaqqına keçidlə bağlı AÇIQLAMA
27 May 2024 | 21:47
"Daha güclü olmalıyıq, güc toplamalıyıq" - Tamam Cəfərova
27 May 2024 | 21:44
COP29 ərəfəsində Bakıda iqlim dəyişikliyi üzrə vacib konfrans keçirilib
27 May 2024 | 21:36
"Qəbələ" baş məşqçisi ilə bağlı qərar verdi
27 May 2024 | 21:28
Rusiyanın Xarkovu almağa gücü yoxdur! - Hərbi ekspert müharibəni ANALİZ ETDİ - VİDEO
27 May 2024 | 21:20
Azərbaycan Respublikasının sabiq müdafiə naziri vəfat edib
27 May 2024 | 21:17
"Azərbaycanın bu rayonunun başçısı Andronikin abidəsini sökdürdüyünə görə işdən çıxarıldı..."
27 May 2024 | 21:16
Kür Tovuzda fəsadlar törətdi - FOTO
27 May 2024 | 21:10
Fransa məktəbində şagird müəllimi bıçaqladı
27 May 2024 | 21:09
DTX-nin həbs etdiyi Kamran Zülfüqarov - O, tırın altında Azərbaycana qayıdıbmış
27 May 2024 | 21:04
Ukraynanın döyüş dronları Putinin sarayının yanındakı obyektlərə hücum edib
27 May 2024 | 20:56
"Bütün mülklərim oğlumla ailə quracaq xanıma qalacaq"
27 May 2024 | 20:48
İlham Əliyevə təbriklər gəlməkdə davam edir - YENİLƏNİR
27 May 2024 | 20:38
Koronavirusun yeni ştamı nə qədər təhlükəlidir? - VİDEO
27 May 2024 | 20:28
"İki kişinin intim videosu ilə məni şantaj etdi..." - Nazim Bəydəmirlinin işində şok ifadələr
27 May 2024 | 20:15
Güclü geomaqnit qasırğası gözlənilir
27 May 2024 | 20:09
Nüşabə onu qınayanlara cavab verdi: Rəqslərim daha qeyrətlidir + VİDEO
27 May 2024 | 20:04
ADP İdarə Heyətinin növbəti toplantısı keçirilib
27 May 2024 | 20:00
Xankəndidə məni yol polisi saxladı - Aqil ABBAS yazır
27 May 2024 | 19:54
İranda prezident postuna iddiaçılar: 10 şəxsin adı hallanır - ŞƏRH + FOTO
27 May 2024 | 19:45
Qulu Məhərrəmli 32 il sonra doğma kəndində - FOTO 
27 May 2024 | 19:41
Azərbaycanda üç vəzifəli şəxs işdən ÇIXARILDI
27 May 2024 | 19:37
Sosial media fəalları Fransanın ədalətsiz hərəkətlərinə qarşı bəyanat yaydı
27 May 2024 | 19:27
Azərbaycanlı aktrisadan boşanması ilə bağlı ilk açıqlama
27 May 2024 | 19:26
Zelenskinin mühafizəçisi Rusiya qoşunları Kiyevə girərsə, təslim olmağı təklif edib - İDDİA
27 May 2024 | 19:23
Yuxuda uçan şar görmək nə deməkdir?
27 May 2024 | 19:22
Arıqlamaq istəyənlər dondurma yeyə bilər?
27 May 2024 | 19:20
Kartof püresi hazırlayanda edilən 3 səhv: Diqqətli olun
27 May 2024 | 19:19
Ölkədə yeni SES inşa olunacaq
27 May 2024 | 19:14
Rusiya Qarabağda konsulluq açacaq
27 May 2024 | 18:50
Telli Pənahqızının 70 illik yubileyi ilə bağlı toplantı keçirilib - FOTO
27 May 2024 | 18:42
Kirpiklərdə üzə çıxan xərçəng əlaməti – Bu baş verirsə…
27 May 2024 | 18:35
Qarabağ Universitetində yeni vakansiyalar elan olunub - FOTO
27 May 2024 | 18:32
Paytaxtın bu yollarında sıxlıq var - SİYAHI
27 May 2024 | 18:30
BDU rektoru Türk Dünyası Milli Elmlər Akademiyaları Birliyinin VII Baş Assambleyasında iştirak edir - FOTO
27 May 2024 | 18:24
Naxçıvan təhsil ocaqlarında Kamal Abdulla ilə bir sıra görüşlər keçirilib - FOTO
27 May 2024 | 18:19
“Bu siyasət nəticəsində Azərbaycanda 40-dan çox rus kəndi salındı...”- Tariximizə fərqli baxış
27 May 2024 | 18:12
Şərqdə və müsəlman aləmində ilk demokratik dövlət
27 May 2024 | 18:05
BDU-da professor İzzət Rüstəmovla görüş olub - FOTO
27 May 2024 | 18:00
6-cı sinif şagirdi qəfil vəfat etdi
27 May 2024 | 17:55
BDU-nun Jurnalistika fakültəsinin məzunları ilə görüşlərə başlanılıb - FOTO
27 May 2024 | 17:51
Bakıda narkotik satışı ilə məşğul olan 21 nəfər tutuldu - FOTO/VİDEO
27 May 2024 | 17:41
Azərbaycan və Serbiyanın hərbi-mülki əməkdaşlıq üzrə ekspertlərinin görüşü keçirilib - FOTO
27 May 2024 | 17:35
Həyatını itirən hərbçimizin FOTOLARI
27 May 2024 | 17:32
Pakistanın ölkəmizdəki səfiri ADU-nun qonağı olub - FOTO
27 May 2024 | 17:30
“Xocalı” Amerika sularında üzəcək - VİDEO
27 May 2024 | 17:24
Dünya çempionumuz: "Qələbəmi şəhidlərimizə həsr edirəm" - FOTO
27 May 2024 | 17:17
"İsrail Rafaha hücumu dayandırmalıdır, bizim məqsədimiz Yaxın Şərqdə daimi sülhə nail olmaqdır" - İspaniya XİN rəhbəri
27 May 2024 | 17:15
Kamal Abdulla Nehrəm kənd 2 nömrəli tam orta məktəbin qonağı olub - FOTO
27 May 2024 | 17:12
BDU könüllüləri "Siyasi repressiya qurbanları" muzeyində - FOTO
27 May 2024 | 17:07
Dövlət Komitəsinin sədri Kürdəmirdə vətəndaşları qəbul edib - FOTOLAR
27 May 2024 | 17:02
Türkdilli dövlətləri nazirlərinin elm və təhsil sahəsində növbəti iclasları Şuşada keçiriləcək
27 May 2024 | 16:55
Dövlət qulluğu üzrə test imtahanına qeydiyyat başlanıb
27 May 2024 | 16:50
Azərbaycanda seçicilərin sayı açıqlandı
27 May 2024 | 16:47
BDU-nun “Brend tələbə”ləri mükafatlandırılıb - FOTO
27 May 2024 | 16:45
Azərbaycanın mühüm təşəbbüsü
27 May 2024 | 16:40
İşıqforu maşınla sındırıb qaçdı - VİDEO
27 May 2024 | 16:38
Milli Məclisin yaz sessiyasında son plenar iclasının gündəliyi açıqlandı
27 May 2024 | 16:36
Tozlu hava şəraiti sağlamlığımıza necə təsir edir və kimlər diqqətli olmalıdır? - MÜSAHİBƏ
27 May 2024 | 16:31
Azərbaycan Ordusunun hərbçisi su kanalında boğulub
27 May 2024 | 16:28
Xudatda yaşayış binasında partlayış olub
27 May 2024 | 16:26
Festivalda yenilik: Tammetrajlı filmlər də yarışmaya qoşulur!
27 May 2024 | 16:23
Şolts Qərb silahının Rusiya ərazisində tətbiq edilməsinə qarşı çıxıb
27 May 2024 | 16:21
Prezidentdən Mehriban Ələkbərzadə ilə bağlı sərəncam
27 May 2024 | 16:20
Prezident və xanımı açılışda iştirak etdi - YENİLƏNİB
27 May 2024 | 16:18
Bu şəxslərə dövlət mükafatı verildi
27 May 2024 | 16:16
Sürücülərə ŞAD XƏBƏR: Bakının ən dik yollarından biri ləğv olunur - XƏRİTƏ + FOTO/VİDEO
27 May 2024 | 16:14
Rəşad Dağlının övladları üçün qafiyə açdılar - Video
27 May 2024 | 16:12
Bakıda qarşıdurma: Blokun qapısı hörüldü, sakinlər ayağa qalxdı - VİDEO
27 May 2024 | 16:10
Leysan olacaq, çaylardan sel keçəcək - Növbəti 3 günlə bağlı XƏBƏRDARLIQ
27 May 2024 | 16:08
Qubadlıda sərhədçilər üçün yeni yaşayış binaları istifadəyə verildi - FOTO/VİDEO
27 May 2024 | 16:04
AFFA iki kluba lisenziya verdi
27 May 2024 | 16:00
Nazirlərlə görüşmək istəyən vətəndaşların NƏZƏRİNƏ: Qəbul günləri AÇIQLANDI
27 May 2024 | 15:57
Şagird yerdəyişməsi DAYANDIRILIR
27 May 2024 | 15:52
İstanbulda “Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin Quruluşunun 106-cı İlində Məmməd Əmin Rəsulzadə” adlı konfrans təşkil olunub - FOTO
27 May 2024 | 15:47
Kürdə suyun səviyyəsi 5 metrdən yuxarıdır
27 May 2024 | 15:42
Magistraturaya jurnalistika üzrə qəbul olmaq istəyənlərin qeydiyyatı davam edir
27 May 2024 | 15:37
Sahibə Qafarova Antiqua və Barbudada işgüzar səfərdədir - FOTO
27 May 2024 | 15:32
Ukrayna üçün 100 milyard avroluq yardım planı: NATO Stoltenberqdən aydınlıq gətirməyi tələb edir - "Politico"
27 May 2024 | 15:26
“Balaəliyə təşəkkür edirəm, nə yaxşı, prorektor olmaq istəməyib” - Deputat
27 May 2024 | 15:21
DİQQƏT! Bakı metrosu iş rejimini dəyişəcək
27 May 2024 | 15:17
İyunun 3-də 4 planeti adi gözlə görmək mümkün olacaq - FOTO
GÜNLÜK
27 May 2024 | 10:59
Azərbaycanda müəllimləri SEVİNDİRƏCƏK XƏBƏR - Maaşlarda artımlar... - AÇIQLAMA
27 May 2024 | 09:50
Alparslan İmamqulu VƏFAT ETDİ
27 May 2024 | 13:13
Sabiq qərargah rəisi rüşvətə görə HƏBS EDİLDİ
27 May 2024 | 10:25
lhamə Quliyevanın bacısı Orxandan danışmaq istəmədi: "Kimlər ki..."
27 May 2024 | 19:45
Qulu Məhərrəmli 32 il sonra doğma kəndində - FOTO 
27 May 2024 | 10:02
Əhaliyə XƏBƏRDARLIQ - Bu gün saat 10:00-dan etibarən...
27 May 2024 | 11:02
Xalq artisti ilə Namiqin SƏMİMİ videosu YAYILDI - Görün nə edirlərmiş...
27 May 2024 | 08:55
Mayın 27-nin ULDUZ FALI: Bürclər bu gün nə vəd edir? 
27 May 2024 | 09:21
Mahir Şükürov: “Neftçi”-ni bu vəziyyətə gətirənlər... Qara Qarayevin ölüsü Eddi İsrafilovdan güclüdür” - MÜSAHİBƏ
27 May 2024 | 14:14
Övladının 60 yaşlı müəlliməsilə intim əlaqədə oldu, "daha istəmirəm" dedikdə... – ŞOK
HƏFTƏLİK
22 May 2024 | 10:58
Rəisinin cəsədinin dəhşətli fotosu yayıldı
21 May 2024 | 16:56
Rəisinin ölümü hansı qüvvələrin razılaşması olub? - ŞOK İDDİA
22 May 2024 | 11:18
Pensiya alanlara sevindirici xəbər - Bu qayda dəyişdi 
21 May 2024 | 12:19
"Şuşanın dağları"nı yaradan bəstəkarımızın qızından MARAQLI AÇIQLAMALAR:"O bağda 100 adam da ayaqüstə dursaydı..."
23 May 2024 | 23:26
Araq içənlərin DİQQƏTİNƏ
21 May 2024 | 16:22
"Cinayətkar rejimin rəhbəri araqçınlı donuz da ola bilər..." - Medvedev
21 May 2024 | 16:46
Kiloqramı 3 manat 70 qəpiyə satılan ət: Onu kim yeyir? 
21 May 2024 | 16:37
Ceyhun Bayramov Əli Baqiri Kani ilə telefonla danışdı - YENİLƏNİB
21 May 2024 | 16:44
Alen Simonyan: "Mövcud demarkasiya xəttinə yenidən baxılmayacaq"
21 May 2024 | 13:40
Prezident İlham Əliyev İran səfirliyinə getdi, başsağlığı verdi - YENİLƏNİB + FOTO
AYLIQ
27 May 2024 | 10:59
Azərbaycanda müəllimləri SEVİNDİRƏCƏK XƏBƏR - Maaşlarda artımlar... - AÇIQLAMA
27 May 2024 | 09:50
Alparslan İmamqulu VƏFAT ETDİ
27 May 2024 | 13:13
Sabiq qərargah rəisi rüşvətə görə HƏBS EDİLDİ
27 May 2024 | 10:25
lhamə Quliyevanın bacısı Orxandan danışmaq istəmədi: "Kimlər ki..."
27 May 2024 | 19:45
Qulu Məhərrəmli 32 il sonra doğma kəndində - FOTO 
27 May 2024 | 10:02
Əhaliyə XƏBƏRDARLIQ - Bu gün saat 10:00-dan etibarən...
27 May 2024 | 11:02
Xalq artisti ilə Namiqin SƏMİMİ videosu YAYILDI - Görün nə edirlərmiş...
27 May 2024 | 08:55
Mayın 27-nin ULDUZ FALI: Bürclər bu gün nə vəd edir? 
27 May 2024 | 09:21
Mahir Şükürov: “Neftçi”-ni bu vəziyyətə gətirənlər... Qara Qarayevin ölüsü Eddi İsrafilovdan güclüdür” - MÜSAHİBƏ
27 May 2024 | 14:14
Övladının 60 yaşlı müəlliməsilə intim əlaqədə oldu, "daha istəmirəm" dedikdə... – ŞOK