Tariximiz nədən başlayır?.. – Akif Nağıdan Azərbaycan tarixinə fərqli baxış...
Elm və Təhsil
Oxunub: 2313
29 Feb 2024 | 15:51
Tariximiz nədən başlayır?.. – Akif Nağıdan Azərbaycan tarixinə fərqli baxış...
“Tarix elə bir danışmayan natiqdir ki, sələflərin vəziyyətini... xələflərə bildirir,... tərəqqi və tənəzzül yollarını anladır. Gələcəkdə törənə bilən fəsadları keçmişin libasında insanların ibrət nəzərinə çatdırır...”- A.Bakıxanov
 
Moderator.az aktuallığını nəzərə alaraq tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Akif Nağının Azərbaycan tarixinə və onun öyrənilməsinə fərqli baxışlarıyla bağlı silsilə yazılarını oxucuların müzakirəsinə buraxır:
 
Tariximiz nədən başlayır?
 
Azərbaycan tarixi AKİF NAĞININ təqdimatında
 
I mövzu
 
Ön söz
 
Tarix elminin məzmununu tarixi proses təşkil edir. Tarix elminin bünövrəsində faktların toplanması, sistemləşdirilməsi və ümumiləşdirilməsi durur. Azərbaycan tarixi dünya tarixinin ayrılmaz hissəsidir. “Azərbaycan tarixi” fənninin predmeti qədimdən bu günə qədərki tariximizin dövlətçilik, iqtisadi-siyasi inkişaf, mədəniyyət və digər aspektlərinin öyrənilməsi,tədrisi və təbliğindən ibarətdir. Görkəmli Azərbaycan tarixçilərinin davamçısı A.Bakıxanov “Gülüstani-İrəm” əsərində göstərir: “Tarix elə bir danışmayan natiqdir ki, sələflərin vəziyyətini... xələflərə bildirir,... tərəqqi və tənəzzül yollarını anladır. Gələcəkdə törənə bilən fəsadları keçmişin libasında insanların ibrət nəzərinə çatdırır... Tarix elmi dünyanın təcrübəsini bizə çatdırır... Hər bir ölkənin tarixi orada yaşayan xalq üçün faydalıdır.” [1, s. 6]. Milli tarixçimiz tarix elminin mahiyyətini bu cür təqdim edir. Qərbin böyük filosofu Hegel də məsələyə aydınlıq gətirir. Onun fikrinə görə, tarix yalnız dövlətin yaranması ilə başlayır və “həqiqi” dövlət quruluşunun bərqərar olması ilə “başa çatır” [5, s.271]. O, tarixin dövləti olan xalqlara aid olduğunu vurğulayırdı: “Dövlət quruluşu olmayan xalqın (millətin) heç bir tarixi yoxdur [4, s.366]. Hegel onu da qeyd edir ki, tarix təsadüfi hadisələrin toplusu deyil, ağlın hökmran olduğu bir sahədir. [4, s.370]. İki mütəfəkkirin fikri ilə tarix elmi haqqında aydın təsəvvür yaratmağa çalışdıq. Tarix ağlın məqsədyönlü fəaliyyətinin məhsuludur.
Azərbaycan tarixinin tədrisinin ən ümdə vəzifələri tələbə-gənclərə Vətənimizin tarixi keçmişi haqqında dərin biliklər vermək, onlara tariximizin mürəkkəb və ziddiyyətli dövrlərindən baş açmağı öyrətmək, onlarda tarixi təfəkkürü formalaşdırmaq, cəmiyyətdə baş verən hadisələri obyektiv qiymətləndirmək bacarığı aşılamaqdan ibarətdir [3, s.10]. 
 
 
Azərbaycan tarixi üzrə mənbələr iki hissəyə – arxeoloji və yazılı qaynaqlara bölünür. Arxeoloji qaynaqlara qazıntılar zamanı yeraltı mədəni təbəqələrdən, qəbir abidələrindən, qədim yaşayış məskənlərindən aşkar edilmiş müxtəlif əmək alətləri, sadə silah növləri, məişət və bəzək əşyaları, dini təsəvvürləri ifadə edən heykəlciklər, göz muncuqları və s. əşyalar aiddir. 
 
 
Azərbaycan tarixinin qaynaqları sırasında əsas yeri yazılı mənbələr tutur. Məlumdur ki, yazı hələ e.ə. V minillikdə yaranmışdır. Ən qədim yazı növləri piktoqrafiya və mixi yazı növləridir. Piktoqrafiya - şəkil, qrafos - yazı, yəni "şəkli işarələrlə yazı" mənası verir və bu yazı növündən qədim İkiçayarasında (Mesopotamiyada) istifadə olunmuşdur. Mixi yazılardan daha çox Ön Asiyanın və Orta Şərqin ən qədim dövlətlərində - Şumerdə, Akkadda, Misirdə, Babildə və sair yerlərdə istifadə olunmuşdur. Məhz həmin ölkələrin mixi yazılarında Azərbaycan tarixinin ən qədim dövrü haqqında müəyyən məlumatlar verilir. Bu baxımdan ən önəmli qaynaqlar e.ə. III-I minilliklərdə mövcud olmuş Şumer, Akkad, Assuriya (Aşşur) və Urartu dövlətlərinə aid mixi yazılardır.
 
 
Şumer, Akkad və Assuriya İkiçayarasında ardıcıl mövcud olmuş dövlətlərdir və coğrafi baxımdan onlar hamısı Azərbaycan ərazilərinin (Cənubi Azərbaycanın Urmiya gölü hövzəsi) qonşuluğunda mövcud olduğundan qədim Azərbaycanda yaşayan tayfalarla sıx iqtisadi-ticarət, siyasi və mədəni əlaqələrdə olmuşlar. Bütün bu əlaqələr haqında qədim Şumer, Akkad və Assuriya qaynaqlarında məlumatlar əks olunub. 
 
E.ə. X əsrdən – y.e. III əsrinə qədərki dövrə aid Azərbaycan tarixi barədə ən qiymətli məlumatlar antik yunan və latın yazılı mənbələrində saxlanılmışdır. 
 
 
Antik dövrdə qədim yunan, Roma tarixçiləri, coğrafiyaçıları Herodot, Strabon, Ptolemey, Arrian, Ammian Marsellin, Tassit və başqaları Şərq aləminə həsr etdikləri əsərlərdə qədim Azərbaycanın coğrafiyası, əhalisi, əhalinin məşğuliyyəti, etnik tərkibi, burada baş verən siyasi hadisələr və s. barədə məlumatlar vermişlər. 
 
 
III-X əsrlər Azərbaycan tarixinin yazılı mənbələri daha da genişlənmişdir. Bu dövrdə Azərbaycan tarixinə aid müfəssəl məlumatlar Bizans, qədim Alban, ərəb və digər mənbələrdə verilir.
 
 
Qədim Alban mənbələrindən ən qiymətlisi alban tarixçisi Musa Kalankatlının “Alban tarixi” əsəridir. Musa Kalankatlı VII əsrin sonu – VIII əsrin əvvəllərində yaşamış, “Alban tarixi”nin I və II kitablarını yazmışdır. Əsərin III və IV kitabları isə onun tələbələri tərəfindən kitaba əlavə edilmişdir. “Alban tarixi”ndə Azərbaycan ərazilərində İncil tarixindən X əsrin sonuna qədərki dövrdə baş verən hadisələr haqqında məlumatlar verilir.
 
 
XI-XVIII əsrə aid ərəb, fars və türkdilli qaynaqlarda Azərbaycan tarixinə aid qiymətli məlumatlar əks olunmuşdur. Azərbaycan tarixçilərindən Həmdullah Qəzvini, Fəzlullah Rəşidəddin, Rəşid Bakuvi, Məhəmməd Naxçıvani, Həsən bəy Rumlu, İsgəndər bəy Münşi və digərlərinin əsərlərini qeyd edə bilərik.
 
Bu dövrə aid yazılı mənbələrinin bir qismini avropalı müəlliflərin əsərləri təşkil edir. 
 
 
XIX əsr Azərbaycan tarixinin öyrənilməsində “Qarabağnamələr”in böyük əhəmiyyəti vardır. Mirzə Adıgözəl bəyin “Qarabağnamə”, Mirzə Camal Cavanşir Qarabağinin “Qarabağ tarixi” (1847), Əhməd bəy Cavanşirin “Qarabağ xanlığının 1747-1805-ci illərdə siyasi vəziyyətinə dair”, Mirmehdi Xəzaninin “Kitabi – tarixi Qarabağ”, Mirzə Rəhim Fənanın “Tarixi-cədidi (yeni) Qarabağ”, Məhəmməd Baharlının “Əhvalati – Qarabağ”, Həsən İxfa Əlizadənin “Şuşa şəhərinin tarixi” əsərləri Qarabağ və ümumən Azərbaycan tarixinin öyrənilməsində çox qiymətli mənbələrdir.
 
 
Kərim ağa Fateh və Hacı Seyid Əbdul Həmid Şəki xanlığının tarixinə dair əsərlər yaratmışlar. A.A.Bakıxanov “Gülistani-İrəm” əsərində Azərbaycan və Dağıstanın qədim zamanlardan öz dövrünə kimi baş vermiş tarixi hadisələrini şərh etmişdir. 1866-1917-ci illərdə Tiflisdə çap olunan 12 cildlik “Qafqaz Arxeoqrafiya komissiyasının sənədləri” adlı topluda yer alan əhəmiyyətli materiallardan Azərbaycan tarixinin müxtəlif məsələlərinin tədqiqində istifadə olunur [2]. 
 
 
Azərbaycan tarixinin müasir dövrü 1918-ci ildən bu günümüzə qədərki illəri əhatə edir. Bu dövrün öyrənilməsində ən qiymətli mənbələr arxiv sənədləridir. Azərbaycanın müasir tarixinə aid ən əhəmiyyətli sənədlər Azərbaycanda və qonşu ölkələrin – Türkiyənin, Rusiyanın, Gürcüstanın, İranın və sair ölkələrin arxivlərində saxlanılır. Azərbaycanın müasir tarixinin öyrənilməsində statistik toplulardan, qəzet, jurnal materiallarından və sair nəşr olunmuş mənbələrdən istifadə olunmuşdur.
 
Deyilənləri nəzərə alaraq, Azərbaycan tarixini aşağıdakı dövr və mərhələlərə bölürük:
 
1) Dövlətçiliyin ilkin dövrü.
a) Giriş. Dövlətəqədərki mərhələ və ibtidai insan münasibətlərinin formalaşması.
b) Azərbaycan dövlətinin yaranması və inkişafı (e.ə. III-II minilliklər).
 
2) Klassik dövlətçilik dövrü (e.ə. I minillik- y.e. III əsri).
a) Azərbaycan dövləti Manna, Mada (Maday), Sak-skif, Əhəməni sülalələrinin hakimiyyəti illərində (e.ə. X-IV əsrlər).
b) Adərbayqan və Arran sülalələrinin hakimiyyəti (e.ə. IV- y.e. III əsrləri).
 
3) Nisbi müstəqillik və müstəqilliyin bərpa olunması dövrü (III-XII əsrlər).
a) Azərbaycan xalqının Sasani və Ərəb işğalına qarşı mübarizəsi.
b) Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpa olunması, yeni sülalələrin hakimiyyətə gəlməsi (IX-XII əsrlər).
 
4) Azərbaycan dövlətinin imperiya dövrü (XII-XVIII əsrlər).
a) Eldənizlər sülaləsinin yüksəlişi və süqutu.
b) Moğolların işğalçı yürüşləri və Hülakülər sülaləsinin hakimiyyəti.
c) Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu sülalələrinin hakimiyyəti.
d) Səfəvilər sülaləsinin hakimiyyəti.
 
5) Siyasi pərakəndəlik dövrü (XVIII əsrin ikinci yarısı-XX əsrin əvvəli).
a) Azərbaycan xanlıqları.
b) Azərbaycanın bölünməsi. Rusiya işğalı və işğala qarşı mübarizə.
 
6) Müasir dövlətçilik dövrü.
a) Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti (1918-1920-ci illər).
b) Azərbaycan və Sovet imperiyası.
Dövlət müstəqilliyinin bərpa edilməsi və möhkəmləndirilməsi.
 
Ədəbiyyat:
 
1. Bakıxanov A.A. Gülüstani-İrəm. Bakı, Minarə, 2000 (Elmlər Akademiyası nəşriyyatı, 1951. Təkrar nəşr (düzəlişsiz).
2. Əliyarlı S. Azərbaycan tarixi üzrə qaynaqlar. Bakı, “Çıraq”, 2007.
3. Qəniyev H. Azərbaycan tarixi (ən qədim zamanlardan- XXI əsrin ilk onilliklərinədək). Ali məktəblər üçün dərslik.  Bakı, “Elm və Təhsil”, 2019.
4. Гегель Г.В.Ф. Философия духа// Энсиклопедия филосовских наук. Том 3, Москва, «Мысль», 1977.
5. Гулыга А.В. Немецкая классическая философия. Moskva, «Айрис-Пресс», 2001.
 
Akif Nağı, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent. 
 
Oxşar xəbərlər
15:10, Bu gün
Hacıqabulda DƏHŞƏT: 8 nəfər xəsarət aldı
15:02, Bu gün
Unun qiymətində hansı dəyişiklik gözlənilir? - AKTUAL
14:57, Bu gün
Yollarda görmə məsafəsi məhdudlaşacaq - XƏBƏRDARLIQ
14:52, Bu gün
Sirri açılmayan kitab: Onu niyə heç kəs tapa bilmir? 
14:46, Bu gün
Qəzza və Tehran arasında: İsrail kəşfiyyatının iki yanlışlığı
14:43, Bu gün
"Ukrayna yaxın həftələrdə cəbhədə uğursuzluqlara məruz qala bilər" - ŞƏRH
14:42, Bu gün
"Ukrayna və İsrailə hərbi yardımın təsdiq edilməsi Amerika liderliyinin nümayişidir" - Bayden
14:34, Bu gün
Bu gün ümumi orta təhsil səviyyəsi üzrə buraxılış imtahanı keçirilib - YENİLƏNİB
14:30, Bu gün
Rusiya ordusu daha bir kəndi ələ keçirdi
14:23, Bu gün
Suriyada neft boru kəmərində YANĞIN
13:50, Bu gün
Professor Əkbər Əliyev vəfat etdi
13:43, Bu gün
Cavanşirin qudası: “Nəvəsi görüb ki, babası…”
13:40, Bu gün
“Formula-1” Çin Qran Prisinin qalibi bəlli oldu
13:27, Bu gün
700-dən artıq şagirdi məktəbdə yandıran general – O, Hitlerin başkəsəni olduğunu etiraf edib...
13:25, Bu gün
Müdafiə Nazirliyi həftəlik icmalını təqdim edib - VİDEO
13:09, Bu gün
“Vaşinqton Kiyevə yardımla bağlı qəti cavab alacaq”
13:03, Bu gün
Sürücülərə XƏBƏRDARLIQ
12:58, Bu gün
İkiqat vergitutma aradan qaldırılır: Türkiyədən Azərbaycana gələn mallar ucuzlaşacaq? - VİDEO
12:49, Bu gün
Cavanşirin vəsiyyəti: kostyumda dəfnə dinimiz necə baxır?
12:42, Bu gün
23 ildir evlidirlər: ilk dəfə birgə görüntüləndilər - FOTO
12:27, Bu gün
Şəkidə 64 yaşlı qadın itkin düşüb - FOTO
12:18, Bu gün
Sabah Bakıda yağış yağacaq, külək güclənəcək
12:14, Bu gün
Ərdoğanın İraqa səfəri zamanı 30-a yaxın müqavilə imzalanacaq
12:11, Bu gün
Litva Ukraynaya döyüş təyyarəsi verib - FOTO
11:58, Bu gün
Bu virus yeni pandemiyaya səbəb ola bilər - ŞOK XƏBƏRDARLIQ
11:47, Bu gün
Vüsalənin mini ətəkdə verdiyi pozlar gündəm oldu... - FOTOLAR
11:33, Bu gün
Zakir Həsənov azad edilmiş ərazilərdə komendant xidmətinin keyfiyyətli təşkilinə dair göstərişlər verib - VİDEO
11:29, Bu gün
Yasamalda 24 yaşlı qızı avtomobil vurub
11:16, Bu gün
Qazaxıstanda daşqınlar səbəbindən 8,8 mindən çox insan təxliyə məntəqələrində qalıb
11:14, Bu gün
Azərbaycanda cüdo ilə məşğul olanların sayı 18 min nəfəri ötdü
11:03, Bu gün
Tayvan sahilləri silkələndi: Sunami təhlükəsi varmı?
10:42, Bu gün
Azərbaycanda 31 dərəcə isti olub - FAKTİKİ HAVA
10:39, Bu gün
“Görünməz raket”lər bölgəyə göndərildi - Hədəf İranın nüvə obyetləridir
10:37, Bu gün
Şahruddindən həm fantastik qurtarış, həm də kobud səhv - VİDEO
10:30, Bu gün
Leyla Əliyeva Azərbaycan Autizm Assosiasiyasının idmançı uşaqları ilə görüşüb - FOTO
10:26, Bu gün
Taxtakörpü-Ceyranbatan su kanalında batan kişinin meyiti tapılıb
10:24, Bu gün
Fransadan ŞOK QƏRAR: 24 saatdan az müddətdə... - FOTO
10:20, Bu gün
HAMAS: Fələstinlilər təslim olmayacaqlar
09:58, Bu gün
Kürdə batan Səmanın meyiti tapıldı
09:52, Bu gün
Maldiv adalarında parlament seçkiləri keçirilir
09:50, Bu gün
“Ermənistan istənilən üçüncü qüvvəni inkar etməklə sülh müqaviləsi imzalamalıdır”
09:49, Bu gün
Paşinyan Qazaxın kəndlərindən sonra basketbol topu ilə gündəmə gəldi...-VİDEO
09:46, Bu gün
Cənubi Koreya və Ukrayna 2,1 milyard dollarlıq kreditlər üzrə çərçivə sazişi imzalayıb
09:34, Bu gün
Düzgün yastıq seçimi rahat yatmağa kömək edir
09:27, Bu gün
Qaraciyərimiz bu 5 qidanı sevir
09:19, Bu gün
Azərbaycanda hotellərdə xidmət qiymətləri niyə artıb? - ARAŞDIRMA + VİDEO
09:18, Bu gün
“Milyonçular” görüşdülər: DJ Fateh və Kənan İmirzalıoğlu bir arada
09:15, Bu gün
ABŞ “TikTok”u qadağan etməyə hazırlaşır
09:14, Bu gün
Tennessi ştatında silahlı insidentdə 2 nəfər ölüb, 14 nəfər yaralanıb
09:02, Bu gün
Yasamalda 23 yaşlı qızı avtomobil vurub
09:01, Bu gün
Zemfira Nərimanovadan Moderator.az-a özəl açıqlamalar: “Heç nə yoxdursa, çıxıb özümü göstərmək istəmirəm”-FOTO+ÖZƏL
08:56, Bu gün
Kənd sakini Qobuda kurqanın olduğunu deyir, o həqiqətənmi Çingiz xanın məzarıdır?-ARAŞDIRMA-ÖZƏL+FOTO
08:51, Bu gün
Azərbaycanda bu məhsul kəskin UCUZLAŞDI - VİDEO
08:47, Bu gün
Rusiyada Qütb parıltısı: Sakinlər möhtəşəm görüntülərə şahid oldular - FOTO/VİDEO
08:47, Bu gün
Dünyanın gözü Türkiyədə: Ərdoğan sabah mühüm addım atacaq - SON DƏQİQƏ
08:45, Bu gün
“Fastfood” yaddaş üçün ciddi təhlükədir
08:45, Bu gün
Delfinlərin Bosfor boğazında gəmi ilə yarışı - VİDEO
08:42, Bu gün
Lalədən qalmaqal yaşadığı Cavanşir Məmmədovla bağlı paylaşım
08:27, Bu gün
SON DƏQİQƏ! Azərbaycanın bu rayonlarında zəlzələ oldu
08:21, Bu gün
Tehran. İnqilabdan əvvəl - Nadir KADRLAR (VİDEO)
08:16, Bu gün
Suraxanıda avtomobil motosikletçini vurub
08:09, Bu gün
Gürcüstanda soydaşımız qətlə yetirilib: Sinəsinə 11 bıçaq zərbəsi vurulub - VİDEO
08:08, Bu gün
Mask: Rusiya-Ukrayna müharibəsindən çıxış strategiyası yoxdur
08:01, Bu gün
Vardanyanın ailəsi məlumat yaydı: "Bakı həbsxanasından bizə..."
07:57, Bu gün
Rusiyada Qütb parıltısı: Sakinlər möhtəşəm görüntülərə şahid oldular - FOTO/VİDEO
07:50, Bu gün
BMT BA-nın prezidenti: Azərbaycanın “yaşıl enerji”yə keçidi sürətləndirmək səylərini alqışlayıram
07:40, Bu gün
ABŞ “TikTok”u qadağan etməyə hazırlaşır
07:39, Bu gün
Azərbaycanda futbolçunun atası oğluna maraqlı pankart açdı - FOTO
07:36, Bu gün
Bu gün DİM ümumi orta təhsil səviyyəsi üzrə buraxılış imtahanı keçirir
06:45, Bu gün
Çin Yerin uzaqdan zondlama peykini orbitə çıxarıb
00:14, Bu gün
Azərbaycana qaytarılan Qazaxın Qızılhacılı kəndindən REPORTAJ - VİDEO
00:09, Bu gün
Şəkidə avtomobil aşıb, xəsarət alanlar var
20 Apr 2024 | 23:55
"NATO Ukraynaya yeni HHM sistemləri verəcək" - Stoltenberq
20 Apr 2024 | 23:53
Xırdalanda bir binadan alınan üç mənzilin hamısı başqa adamlara da satılıb - VİDEO
20 Apr 2024 | 23:46
Flora qohumu Cavanşirin ölümündən danışdı
20 Apr 2024 | 23:38
“Aşıq Mübariz olsam, özümü öldürərdim” – VİDEO
20 Apr 2024 | 23:30
Meşəyə aparıb başına çəkic vurdu: Azərbaycanda qadın əri tərəfindən dəhşətli işgəncələrə məruz qalıb
20 Apr 2024 | 23:27
"HƏMAS liderləri təcili surətdə Qətərdən gedir, girovlar üzrə sövdələşmə pozula bilər"- "The Wall Street Journal"
20 Apr 2024 | 23:23
Kuleba yardımın təsdiqlənməsinə reaksiya verib: ABŞ-nin tərəddüd edəcəyinə inananların bəd günüdür
20 Apr 2024 | 23:18
Futbolçunun atası oğluna maraqlı pankart açdı - FOTO
20 Apr 2024 | 23:16
ABŞ Ukraynaya 61 milyard dollar yardım edəcək
20 Apr 2024 | 23:13
Qızılhacılı kəndindən olan keçmiş döyüşçü: Azərbaycana qaytarılan kəndlərə toy-bayramla qayıdacağıq
20 Apr 2024 | 23:04
Aygün Kazımova GÖRÜNÜŞÜ ilə göz qamaşdırdı – VİDEO
20 Apr 2024 | 23:02
Sabirabadda DƏHŞƏT: Kimyəvi maddə içdi, sonra qollarını doğradı
20 Apr 2024 | 23:00
Zaxarova: "ABŞ-nin Ukrayna və İsrailə maliyyə ayırması terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi deməkdir"
20 Apr 2024 | 22:59
Blinkenin Çinə səfərinin tarixi məlum olub
20 Apr 2024 | 22:57
ABŞ Nümayəndələr Palatası Ukraynaya 61 mlrd. dollara yaxın yardım haqqında qanun qəbul edib - YENİLƏNİB
20 Apr 2024 | 22:50
Qərbi Azərbaycan Xronikası: “Ağbaba əhalisi qarslılarla birlikdə dövlət yaradıb” - VİDEO
20 Apr 2024 | 22:42
Peskov: ABŞ-nin Ukraynaya yardımı Vaşinqtonu daha da varlandıracaq, Ukraynanı isə viran qoyacaq
20 Apr 2024 | 22:33
Cavanşir Məmmədov vəfatından 11 gün əvvəl: “Xanımım məndən tez ölsün...” - VİDEO
20 Apr 2024 | 22:31
“Ailədaxili mübahisələrin mediasiya prosesləri vasitəsilə həllində psixoloqların rolu” mövzusunda konfrans keçirilib
20 Apr 2024 | 22:26
Qazaxın 4 kəndinin sülh yolu ilə geri qaytarılması Qərbin siyasi, strateji məğlubiyyətidir
20 Apr 2024 | 22:26
"Ukrayna tab gətirməsə, Rusiya-NATO savaşı baş verəcək" - Zelenski
20 Apr 2024 | 22:23
"Ukrayna iki aya beş "Abrams" tankını itirib, səbəb nədir?" - "The New York Times"
20 Apr 2024 | 22:22
Dondurulmuş qidalar ən azı 4 xəstəliyə səbəb olur – ARAŞDIRMA
20 Apr 2024 | 22:20
Deyirlər ki, ərə gedib çıxmadı, uşağı olmadı? – VİDEO
20 Apr 2024 | 22:18
Zelenski ABŞ-yə təşəkkürünü bildirib: Ədalətli sülh və təhlükəsizlik yalnız güclə əldə edilə bilər”
20 Apr 2024 | 22:09
Abdullahian İsrailin hücumunu "uşaq oyuncağı" adlandırdı - VİDEO
20 Apr 2024 | 22:07
Naxçıvanda zəlzələ olub
20 Apr 2024 | 22:03
ABŞ Nümayəndələr Palatası Ukraynaya hərbi yardımı təsdiqləyib
GÜNLÜK
20 Apr 2024 | 16:23
Əməkdar artist Cavanşir Məmmədov dəfn olundu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
20 Apr 2024 | 17:22
Rusiyadan iddia: “Sülhməramlılar yaxınlarda yenidən qayıdacaq”
20 Apr 2024 | 15:47
Zemfira Nərimanova: “Heç nə yoxdursa, çıxıb özümü göstərmək istəmirəm” - FOTO + ÖZƏL
20 Apr 2024 | 20:53
Göz ətrafı qaralma, diş əti qanaması… – Nədən xəbər verir?
20 Apr 2024 | 20:46
Zelenski: Cəbhədəki vəziyyət Rusiyanın təqdim etdiyi kimi deyil
20 Apr 2024 | 17:51
Bakıda növbəti ümumşəhər iməciliyi keçirildi, 551 küçə yuyuldu - YENİLƏNİB + FOTO
20 Apr 2024 | 22:33
Cavanşir Məmmədov vəfatından 11 gün əvvəl: “Xanımım məndən tez ölsün...” - VİDEO
20 Apr 2024 | 15:58
“O, dəhşətli dərəcədə öldürüləcəyindən qorxurdu” – SSRİ dəmiryolu nazirinin Stalinlə bağlı xatirələri...
20 Apr 2024 | 15:30
"Qafqaz Albaniyası irsinin daha sistemli şəkildə araşdırılmasına ehtiyac var"
20 Apr 2024 | 15:25
Fuad Hüseynəliyev: “Azərbaycan və Ermənistan danışıqlar masasında daha çox məsələni həll etməyə qadirdir”
HƏFTƏLİK
15 Apr 2024 | 09:23
“Nəzakət Məmmədovanın adını daşıyan nəvəsi İctimai televiziya ilə çəkilişdən gələndə qəzada öldü”-İLLƏR SONRA qohumu danışdı-ÖZƏL+FOTO
19 Apr 2024 | 17:34
İlham Əliyevin növbəti qələbəsi: Qazaxın 4 kəndi Azərbaycana qaytarılır
19 Apr 2024 | 14:13
"Atamın atasına verdiyi söz artıq mənim öz atama verdiyim namus sözüdür" - Başlıbeldən yarımçıq qalan REPORTAJ
17 Apr 2024 | 14:30
Bakıda avtomobil od tutub yandı-ANBAAN VİDEO+ÖZƏL
17 Apr 2024 | 17:45
Rusiyanın sülhməramlı kontingentinin Azərbaycanı tərk etməsinin yeni görüntüləri - YENİLƏNİB + VİDEO
16 Apr 2024 | 19:37
Apreldə bu 5 bürc ən yaxşı qərarlarını verəcək
19 Apr 2024 | 09:30
Kolbasanın ürəyə təsiri sübut olundu
15 Apr 2024 | 19:33
Dörd bürcdə unikal dəyişikliklər baş verəcək – Arprelin ikinci yarısında
19 Apr 2024 | 15:58
O, olmasaydı, həyatımla vidalaşardım - Flora Kərimova
19 Apr 2024 | 09:55
Çox ağıllı olmasalar da, çox gözəl doğulan BÜRCLƏR
AYLIQ
20 Apr 2024 | 16:23
Əməkdar artist Cavanşir Məmmədov dəfn olundu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
20 Apr 2024 | 17:22
Rusiyadan iddia: “Sülhməramlılar yaxınlarda yenidən qayıdacaq”
20 Apr 2024 | 15:47
Zemfira Nərimanova: “Heç nə yoxdursa, çıxıb özümü göstərmək istəmirəm” - FOTO + ÖZƏL
20 Apr 2024 | 20:53
Göz ətrafı qaralma, diş əti qanaması… – Nədən xəbər verir?
20 Apr 2024 | 20:46
Zelenski: Cəbhədəki vəziyyət Rusiyanın təqdim etdiyi kimi deyil
20 Apr 2024 | 17:51
Bakıda növbəti ümumşəhər iməciliyi keçirildi, 551 küçə yuyuldu - YENİLƏNİB + FOTO
20 Apr 2024 | 22:33
Cavanşir Məmmədov vəfatından 11 gün əvvəl: “Xanımım məndən tez ölsün...” - VİDEO
20 Apr 2024 | 15:58
“O, dəhşətli dərəcədə öldürüləcəyindən qorxurdu” – SSRİ dəmiryolu nazirinin Stalinlə bağlı xatirələri...
20 Apr 2024 | 15:30
"Qafqaz Albaniyası irsinin daha sistemli şəkildə araşdırılmasına ehtiyac var"
20 Apr 2024 | 15:25
Fuad Hüseynəliyev: “Azərbaycan və Ermənistan danışıqlar masasında daha çox məsələni həll etməyə qadirdir”