Cinayətkarliq-tarixən dəyişən sosial və cinayət-hüquqi hadisədir
Ekskluziv
Oxunub: 3880
14 May 2024 | 20:20
Cinayətkarliq-tarixən dəyişən sosial və cinayət-hüquqi hadisədir

                    “Hansı cəmiyyətdə sosial həmrəyliyi güclüdürsə,orada cinayətlər də  azdır”

                     Alfred Dürkheym-alman militarizmi əleyhinə olan Fransa sosioloqu(1858-1917)

 

Cinayətkarlıqla mübarizə  cinayətkarlığa, onu doğuran səbəb və şəraitə təsir edə biləcək çox aspektli mürəkkəb  fəaliyyət istiqamətlərindəndir.

Cinayətkar davranış modeli cinayətlərlə bağlı motivasyanın formalaşdırılmasını, düşüncələrdə cinayətin törədilməsinə səmtlənən qərarların qəbulunu və  onun həyata keçirilməsi-icrasını realizə etməkdən ibarət olur. Motivasiya isə öz növbəsində cinayətlərin törədilməsi prosesinin meydana gəlməsini, cinayətkar davranış motivinin  və davranışın məqsədini özündə ehtiva edir. Davranış motivi daxili inamın, istək və arzunun,daxili tələbat və ehtiyacın, özəl marağın, hisslərin, bir az da konkretləşdirsəm xarici mühitin təsiri altında konkret situasiyanın əmələ gəlməsidir.

 Bəzi alimlər  ictimai həmrəyliyin zəif olduğu ölkələrdə cinayətlərin də çox olduğunu önə çəkirlər.İnsan sosial varlıq,cinayətlər sosial hadisə, cinayətləri doğuran səbəb və şərait sosial səbəblər,əməlin təhlükəlilik dərəcəsinə görə tətbiq edilən cəzanın məqsədi isə sosial ədaləti bərpa etməkdən ibarət olduğuna görə sosial hadisələrin tədqiq edilməsi önəm kəsb edir.

Bəzi elmi mülahizələrə görə İctimai həmrəylik zəiflədikcə fərdlər arasında əlaqə də zəifləməyə başlayır.

Tarixən fərdlərin bir birinə ehtiyacı yaranıb. Orqanizm üzvlərinin bir-biri ilə sıx bağlılığı olduğu kimi,hər kəsin başqasından müəyyən mənada asılılığı tarixi bir zərurətə çevrilir.Mövcud asılılıq və digər səbəblər müəyyən qrupu qəsdən cinayət törətməkdə birgə iştiraka vadar edir.Sosial problemlər artdıqca cinayətkarlığın budaqlarında ictimai münasibətlərə zidd hərəkət və hərəkətsizliklərin baş verməsi “qanuniləşir”,cəmiyyət üçün arzuolunmaz müəyyən ictimai təhlükəli əməlin baş verməsinə sosioloji zəmin yaranır. Cinayətlərin törədilməsi barədə “qərara gəlmə” mümkün zamandan istifadə etməklə şəxsi maraqların icraya yönəlməsi ilə aktuallaşır.Fərd Cinayət məcəlləsi ilə cəza təhdidi altında təqib olunacağını bilə-bilə ictimai münasibətlərə zidd əməlinin baş verməsini arzulayır.Burada şəxsin hüquqa zidd məqsədinin həyata keçirilməsi müəyyən vasitələrin və digər mümkün şəraitin seçimi ilə sıx bağlı olur.

Cinayətə meyilli sübyektlərin ictimai münasibətlərə zidd hərəkət və ya hərəkətsizliklərin törədilməsinə yönələn qərarın qəbul edilməsi ilə niyyətin icrası-qəsdən törədilməsi mərhələsi başlayır,ictimai təhlükəli əməl qətiləşir. Cinayət törədildikdən sonra sübyekt baş verənləri və cinayət yolu ilə əldə etdiklərini təhlil edir , cinayətin izlərinin gizlədilməsi ilə məşğul olur , onun ifşa oluna biləcək imkanlarını qapamağa və cinayət məsuliyyətindən yayınmaq üçün yollar axtarmağa çalışır.Dövlətə mənsub,onunla siyasi və hüquqi bağlılığı olan  belə vətəndaşları aşkar və yaxud qeyri-aşkar şəraitdə ictimai təhlükəli əməlləri törədən”təcrübəli kontingentlər” də adlandırmaq olar.

Daxili İşlər Orqanlarının bu sahədə hamıya görk olacaq,barmaq silkələyəcək prinsipallılıq və peşəkarlığı nəticəsində təqqsirlərini etiraf edən belə şəxslərin məsuliyyətə cəlb olunması uzun çəkmir.Müqayisəli rəqəmlərə diqqət edək: 2023-cü il ərzində qeydiyyata alınan 36.811 cinayətlərin 15.253-ü (41,4%-i) iqtisadi sahədə , 14.716-ı (40%-i) ictimai təhlükəsizlik və ictimai qayda əleyhinə , 5.302-i (14,4%-i) şəxsiyyət əleyhinə olan ictimai təhlükəli əməllər olsa da , təqsirkarların məsuliyyətindən yayına bilməsinə imkan verilməmiş , qeyri-aşkar (ictimaiyyətə bəlli olmayan tərz və şərait) şəraitdə baş verən cinayətlərin 85%-nin , ağır və xüsusilə ağır cinayətlərin 90%-nin açılması təmin edilmişdir. Şəxsiyyət əleyhinə olan cinayətlərin (5.301 fakt) də 99%-i (98,4%-i) təxirə salınmaz əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində açılmışdır. Qəsdən adam öldürmələrin 96,1%-i , adam öldürməyə cəhdlərin 97,4%-i, sağlamlığa qəsdən ağır zərərvurmaların 98,9%-i , quldurluqların 98%-i , soyğunçuların 98,1%-i , artımla davam edən dələduzluqların 92,1%-nin də açılması polis orqanlarının peşəkarlığı ilə davam edən qətiyyətli istintaq , əməliyyat-axtarış tədbirlərinin zərgər incəliyi ilə təşkilindən və verilən tapşırıqların dəqiqliyindən asılı olmuşdur. Kollektiv sübyektlərin (mütəşəkkil cinayətkar fəaliyyətin,dəstələrin,birliklərin və qrupların) qarşılıqlı əlaqədə oduğu sistemli fəaliyyəti nəticəsində planlaşdırılmış niyyətlərinin də qarşısı alınmışdır. Ötən il ərzində ağır və xüsusilə ağır cinayətlər törətmiş 254 kriminal qrup polisin daxil olmuş məlumatlara çevik reaksiyası nəticəsində zərərsizləşdirilmişdir. Təhlükəsizliyimizin keşiyində ayıq-sayıq dayanan  polis orqanları tərəfindən 247 şəxs - qanunsuz odlu silah saxlayanlar və daşıyanların da ittihamı təsdiq edilmiş, məhkəmə məsuliyyətinə cəlb edilmişlər.

Bu mənada cinayətkarlıq tarixən dəyişən , sosial və cinayət-hüquqi hadisə olaraq  özündə müəyyən ərazidə və məkanda cinayətlərin dinamikasını əks etdirir.Zənnimcə cəmiyyət də,ictimai təhlükəsizliyin təmin olunmasında özünü kənara çəkməməli,Konstitusion vəzifələrindən “azad”etməməlidir.Qeyd etmək yerinə düşərdi ki,sosial və ictimai qaydanın,habelə əhalinin rifah halının yaxşılaşdırılması həm də,ictimai həmrəyliyə nail olmaqdan keçir.

Cinayətkarlığa qarşı mübarizənin təşkili və onun ictimai təhlükəsizlik dərəcəsini müəyyən etməklə , cinayətlərin miqyasını , konkret şəraitdə,yerdə və vaxtda baş verməsini , tendensiyasını , habelə cinayətkarliqla mübarizənin istiqamətlərini öyrənməyə imkan verir .

Cinayətkarlığı doğuran səbəb və şəraiti  tədqiq edib onun aradan qaldırılması (onun sosial iş-istiqamətləri , sosial-qruplar , sosial-ərazi və sosial-sahəvi) konkret xəbərdarlıq tədbirlərinin hazırlayıb həyata keçirilməsi məqsədini daşıyır. Bu,cinayətkarlığın sosial xarakteristikasını ehtiva edir.

Cinayətkarlığın daxili , özünə xas cəhətləri isə hüquq mühafizə orqanlarının cinayətkarlığa qarşı təkmil , birgə mübarizənin gücləndirilməsində ifadə  olunur.

Hüquq  mühafizə orqanlarının 2023-cu il ərzində cinayətkarlığa qarşı həyata keçirdikləri birgə mübarizə keçmiş illərdən bağlı qalmış cinayətlərin açılmasına da təsir etmişdir. Ötən il ərzində keçmiş illərdən bağlı qalmış 426 cinayət, 3.324 cinayət isə “isti izlərlə” açılmış , sübyektlərin şəxsiyyəti barədə əldə edilən məlumatlar nəticəsində təqsirli bilinənlər zərərsizləşdirilmişlər. 2022-ci il ilə müqayisədə 2023-cü ildə beynəlxalq axtarışa verilən 108 nəfərdən 53-nün yeri müəyyən eilmişdir.

Qeyri-Leqal dövriyyədən 4 ton 464 kg narkotik vasitələr çıxarılmışdır. (2022-ci il ilə müqayisədə 1 ton 46 kg çoxdur). 268 ton 881 kg narkotik tərkibli bitki yaşıl kütlə halında məhv edilmişdir.

 Cinayətkarlığın sosial konteksdə öyrənilməsi də mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Regionda ( hər hansı bir ərazidə) baş verən cinayətlərin sosial cəhətləri diqqət çəkir. Əhali və əhalinin tipi , yaşı , milliyyəti , hansı dinə mənsub olması , ailə vəziyyəti , əhalinin sayına görə vəziyyəti ön planda durur. Cinayətkarlığın sosial-iqtisadi, sosial-siyasi və sosial-mədəni cəhətləri təhlil edilərək öyrənilir.

Cinayətlərin baş verməsinə təsir edən əsas və ümumi səbəblərdən biri  sosial faktorlardır. Əhalinin formalaşdığı sosial mühit və həmin mühitdəki həyat tərzinə və ictimai münasibətlərin inkişafındakı roluna nəzarət var, müvafiq sosial şəraitdəki maddi və mənəvi cəhətlərinə qayğı ilə yanaşılır.

Sosial  dövlət  mühiti də burada  rol oynayır. Ötən  il  əhalinin  hər 100 min nəfərinə düşən cinayətlərin sayı 360 fakt təşkil edib.  Avropa ölkələri ilə müqayisədə  Azərbaycanın  vəziyyəti  müqayisə olunmazdır.                      Almaniyada 7 903 , Danimarkada 8 475,Belçikada7 760,Avstriyada 6120  və digər avropa ölkələrində 100 min nəfərə düşən cinayətlərin sayı  çox olduğu halda  Azərbaycanda bu rəqəm360 faktdır. Bu , Azərbaycan dövlətinin özünə xas siyasi və idarəçilik fenomeni kimi  tarixi inkişafından , onun iqtisadi , siyasi, hətta  geosiyasi vəziyyətindən irəli gəlir.

  Göründüyü kimi cinayətkarlıqla mübarizə peşəkarlıq və prinsipallıqla davam edir. Cinayətlərin bəzi növlərində artım müşahidə edilsə də,vəziyyətin dəyişilməsi müəyyən qrupun, ayrı-ayrı vətəndaşların deformasiyaya uğrayan davranışlarından və cinayətkarlığın sosiologiyasından da asılı olur. Amma cinayət varsa ,  mübarizə və cəza da var. Bütün hallarda cinayətkarlığın hüdudları qanunla müəyyənləşdiyindən, onunla mübarizənin aspektləri də qanunla təşkil edilir.

Belə yanaşma hüquqpozmalarin digər növlərinin sosial neqativ hərəkətlərinə qarşı müşahidə edilmir. Təkrar qeyd etmək yerinə düşəndi ki, cinayətlər sosial hadisə ,  onu törədən sübyektlər sosial varlıq , cinayətkarlığı doğuran səbəblər sosial faktorlu və sonda təqsirkarləndirilən sübyektlərə qarşı tətbiq edilən cəzanın əsas məqsədi sosial ədalətin bərpasından ibarət olduğundan iqtisadi ,  sosial və siyasi cəhətdən inkişaf etmiş demokratik dövlətlərdə  cəmiyyətin hüquqi vəziyyətinə xas yeni cinayətlər baş verir və yeni cinayətkarlar olur,olacaq.

Bu mənada , istənilən cəmiyyətlərdə, hətta ekstremal şəraitlərdə- təbiət hadisələri , texnogen və sosial faktorlarla bağlı mürəkkəb məcmuya malik cinayətlər qeydə alınır. Ona görə də,cəmiyyətin hər bir üzvü daha çox vətəndaş cəmiyyəti fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun cinayətlərin fərdi xəbərdarlığına ,  proflikatikasına səy göstərməli, ekstravaqant davranışlar və insanların əhəmiyyət kəsb edən fərdə xas xarakterik cəhətləri diqqət çəkməli,cinayətlərin baş verməsinə imkan verəcək davranışlara qarşı birgə səylər formalaşmalıdır.

Cari  ilin I rübündə də cinayətkarlıqla mübarizə-ictimai təhlükəsizliyin təmini , ictimai qaydanın qorunması,vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının nəzarətdə saxlanılması  məqsədyönlü şəkildə davam etdirilib.

Hesabat dövründə Daxili İşlər Nazirliyi və prokurorluq üzrə qeydə alınmış 8.930 cinayətin 85 faizi açılıb. Ağır və xüsusilə ağır cinayətlər, qəsdən sağlamlığa  ağır  zərər  vurmalar,  mülkiyyət  əleyhinə , o  cümlədən oğurluqlar, soyğunçuluqlar, quldurluqlar,  informasiya  texnologiyalarından istifadə  edilməklə  törədilən ,  habelə  qrup  halında  və  ailə  münaqişəsi zəminində  baş  verən,  əvvəllər  məhkum  olunmuşlar  və  yetkinlik  yaşına çatmayanlar  tərəfindən  törədilən  hüquqazidd  əməllər  2023-cü  ilin  3  ayı  ilə  müqayisədə  azalıb.

Qeyri-aşkar  şəraitdə  baş  verən  cinayətlərin, şəxsiyyət  əleyhinə olan cinayətlərin açılması  yaxşılaşıb.

2024-cü ilin birinci rübü ərzində qeyri-leqal  dövriyyədən  1  ton  329 kiloqram  narkotik  vasitə  çıxarılıb  və  bu  cinayətlərə  görə  1.572  nəfər məsuliyyətə  cəlb  edilib.  Yol-nəqliyyat  hadisələrinin  sayında  12,2  faiz, qəzalarda  həlak  olanların  sayında  14  nəfər,  xəsarət  alanların  sayında 39  nəfər  azalma qeydə  alınıb.

Vətəndaşların  müraciətlərinə baxılmasının  nəticələri əhali tərəfindən məmnunluqla qarşılanır.İstintaq prosesində cinayət  yolu  ilə  şəxslərə  vurulmuş  77.668.996 manat  maddi   ziyanın  80  faizi   ödənilmişdir ..

Bu sahədə bütün polis orqanlarının şəxsi heyytinə uğurlar arzulayırıq!

 

Şəmsəddin Əliyev

“Polisə Dəstək”

Ictimai birliyinin sədri

Oxşar xəbərlər
15:25, Bu gün
ABŞ-nin nüfuzlu universitetlərinə qəbul qazanan məktəblinin daha bir uğuru
15:18, Bu gün
Türkiyəli nazir Zəngəzur dəhlizinin açılacağı tarixi açıqladı
15:17, Bu gün
“Zəngilan” və “Şayıflı” Su Elektrik stansiyaları istifadəyə verildi
15:16, Bu gün
Azərbaycanın üçqat dünya çempionu: Özümdən bu nəticəni gözləyirdim
15:15, Bu gün
Qafqazda qurulan oyun
15:10, Bu gün
Fransa-Azərbaycan gərginliyinin əsl səbəbi: Məsələ Ermənistan deyilmiş
15:03, Bu gün
Bakıda 50 minə yaxın lV sinif şagirdi imtahan verdi
14:58, Bu gün
Bakıda “kokain” və “ekstazi” satan şəxs tutuldu - VİDEO
14:52, Bu gün
Hərbi Hava Qüvvələrinə yeni təyin olunan komandan KİMDİR? - DOSYE
14:47, Bu gün
BDU-da respublika elmi konfransı keçirilib - FOTO
14:43, Bu gün
Prezident Zəngilanın Mincivan qəsəbəsinin təməlini qoydu
14:39, Bu gün
Rəşad Nəbiyev Şəkidə vətəndaşları qəbul edib - FOTO
14:33, Bu gün
Dilarə Zamanova intihara cəhdin səbəbini açıqladı: "Məni daha çox üzən şeylər var..."
14:32, Bu gün
"Ah, bu yazıçılar!" Sanki əmindirlər ki, biz hər şeyi baş-ayaq görürük, dəyərlərimiz də yalançı dəyərlərdir
14:29, Bu gün
Azərbaycanda zəhərli hörümçəklər satışa çıxarıldı
14:27, Bu gün
Azərbaycan - Cənubi Qafqazın lideri və sülhün qarantı
14:25, Bu gün
Bu gün Zəngilanda yeni inşa olunan məscidin açılışı olacaq
14:22, Bu gün
İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Zəngilan rayonunda “Ağalı” hotelinin açılışında iştirak ediblər
14:20, Bu gün
Gənc boksçularımız Macarıstandan iki medalla dönürlər
14:17, Bu gün
Bakının ortasında “ermənikənd” necə qondarıldı?.. -Səbəb yenə Rusiya və neft...
14:15, Bu gün
Filippində zəlzələ oldu
14:14, Bu gün
Mikayıl Cabbarov: "Yeni istehsal müəssisəsinin yaradılması bölgənin inkişafına töhfə verəcək"
14:13, Bu gün
Qaxa dolu yağıb, yağış suları həyətlərə dolub
14:12, Bu gün
Qara dənizdə gəmi batıb
14:09, Bu gün
Sabah Azərbaycan və İran “Qız Qalası” hidroqovşağını işə salacaq
14:02, Bu gün
Türkiyəli jurnalist: "Fransanın Azərbaycanla bağlı verdiyi açıqlamalar olduqca uyğunsuzdur"
13:56, Bu gün
Azərbaycanda 8 vəkil cəzalandırıldı
13:49, Bu gün
Lamiyə Vəliyeva 3-cü dəfə dünya çempionu oldu - FOTO
13:43, Bu gün
"Qərb Rusiyanı strateji cəhətdən məğlub etmək mövqeyində dayanıb" - Putin
13:37, Bu gün
Əfv Məsələləri Komissiyasının iclasları yekunlaşır, sənədlər təqdim olunacaq
13:32, Bu gün
Azərbaycan özü üçün yeni olan idman növündə Dünya Kubokuna ev sahibliyi edəcək
13:27, Bu gün
Könülün qətlindən sonra nənəsi də öldü
13:26, Bu gün
Prezident Cəbrayılın Böyük Mərcanlı, Karxulu və Sarıcallı kəndlərinin təməllərini qoydu - FOTO
13:24, Bu gün
DİN-dən xaricdə təhsil almaq istəyənlərə XƏBƏRDARLIQ
13:22, Bu gün
İlham Əliyev Cəbrayıl rayonunun Maşanlı kəndinin təməlini qoydu
13:19, Bu gün
BDU-da Cəfər Cabbarlının 125 illik yubileyi münasibətilə sərgi-konfrans keçirilib
13:13, Bu gün
Siyasi münasibətlər yeni müstəvidə
13:10, Bu gün
Azay Quliyev Lissabonda beynəlxalq tədbirdə iştirak edəcək
13:07, Bu gün
Bakıda işlədiyi evlərdən oğurluq edən usta saxlanıldı - FOTO/VİDEO
13:04, Bu gün
Audiovizual Şura, MEDİA və AZƏRTAC-ın rəhbərləri Mərakeşdə işgüzar səfərdədir - FOTO
13:01, Bu gün
Mühəndis Qoşunları ötən ay 254 hektardan çox ərazini minalardan təmizləyib - VİDEO
12:56, Bu gün
Bazar gününün HAVASI AÇIQLANDI
12:51, Bu gün
Bakının bitib-tükənməyən avtobus problemi nə vaxt həll ediləcək? - VİDEO
12:45, Bu gün
Rəşad Dağlının qızı əməliyyat olundu
12:38, Bu gün
Fantastik kəşf: “Yadplenetlilərin nəhəng tikililəri” – İnsanlar bunu bacara bilmirlər
12:32, Bu gün
“Torpaqlarımızı erməniyə vermək istəyən məmuru yerli camaat döyüb toyuq damına salmışdı”
12:27, Bu gün
Xüsusi təyinatlılarımız Türkiyədəki təlimdə atəş fəaliyyətləri icra ediblər - FOTO
12:22, Bu gün
Bisavad insan siyasətə sürüklənəndə belə olur
12:17, Bu gün
Daxili siyasətdə mühüm gediş - iqtidar-müxalifət dialoqu...
12:12, Bu gün
Azərbaycan və Türkiyəsiz “xoşbəxtlik” xülyası - İrəvana ayrılan pullar nə vəd edir?
12:07, Bu gün
Milli Kitabxanada “18 May - Beynəlxalq Muzeylər Günü” adlı sərgi açılıb
12:02, Bu gün
Trampdan ABŞ müdafiəsi üçün təklif: “İsraildəki sistemə ehtiyacımız var”
11:58, Bu gün
1 pulemyot, 56 avtomat və xeyli sayda silah-sursat - Son bir həftədə... FOTO
11:55, Bu gün
Bakıda kişi nənəsini və arvadını bıçaqladı
11:50, Bu gün
Azərbaycanda fantastik qiymətə maşın nömrələri satılır - Video
11:46, Bu gün
Əməkdar artist övlad itkisindən DANIŞDI: "1 yaşında olanda..." - VİDEO
11:41, Bu gün
Qəbələdə Nohur göl daşdı, istirahət komplekslərinə ziyan dəydi - FOTO
11:39, Bu gün
Azərbaycan nefti bahalaşdı
11:35, Bu gün
Bakının bu cəsarəti Parisi “dəli edir” - Ekspert
11:30, Bu gün
"İqtisadiyyat populizmi sevmir, cənab iqtisadçılar"
11:27, Bu gün
Oğuzda yaşlı qadını döyərək pulunu əlindən alan şəxs saxlanıldı
11:24, Bu gün
Cəlilabadda itkin düşən gənc qız Bakıda tapılıb
11:20, Bu gün
Tarix və mədəniyyətimizin qorunduğu məkanlar - Atropatenadan bu günədək
11:18, Bu gün
Ölkə üzrə IV siniflərdə monitorinq aparılır
11:15, Bu gün
Qacarandan çıxmamaq üçün ailəsini evinə qapadan babanın hekayəsi - VİDEO
11:10, Bu gün
Hərbi Hava Qüvvələrinə yeni komandan TƏYİN EDİLDİ
11:10, Bu gün
Avropa ölkələri Azərbaycandan nə qədər qaz alıb? - SOCAR-dan AÇIQLAMA
11:05, Bu gün
Sabah leysan olacaq, qar yağacaq, çaylardan sel keçəcək - PROQNOZ
11:04, Bu gün
Azərbaycanın millisi Xorvatiya komandasını məğlub etdi
11:00, Bu gün
“Azərbaycan-Belarus münasibətləri yüksək dinamika ilə inkişaf edəcək” - Kamaləddin Qafarov
10:58, Bu gün
Rusiyadan sonra İsrailə də futboldan qadağa qoyula bilər
10:56, Bu gün
Azərbaycanda universitetlərə attestatla qəbul gözlənilir? - DİM sədri açıqladı
10:53, Bu gün
Roza Zərgərli: “Aftandil İsrafilov mənəvi atam idi, bir çox qadınların adına..."
10:49, Bu gün
Sumqayıtda DƏHŞƏT: binanın qarşısında asılmış meyit tapıldı
10:42, Bu gün
Bu il yüksək prestijli ixtisaslarda keçid balı artırıla bilər
10:35, Bu gün
DİM-in elektron imtahanlar korpusunda ilk kütləvi imtahanlar keçirilir
10:27, Bu gün
Qırğızıstanda kütləvi dava - 29 nəfər...
10:20, Bu gün
DİQQƏT! Bu yağlar qanda laxtalanma riskini artırır
10:15, Bu gün
Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi hərbi vəzifəlilərə konkret tapşırıqlar verib
10:14, Bu gün
“Özünə yaxın şəxsi nazir qoyub ki, ayrılan pullar ondan xəbərsiz oğurlanmasın...”-Hərbi ekspert
10:05, Bu gün
Bölgələrə güclü yağış və qar yağıb - FAKTİKİ HAVA
10:01, Bu gün
Geomaqnit qasırğası ilə bağlı xəbərdarlıq
09:55, Bu gün
Füzuli və Azərbaycan musiqisi - MƏQALƏ
09:47, Bu gün
Göyçayda arxın kənarını təmizləyən şəxs yıxılaraq ölüb
09:41, Bu gün
Qəzzada atəşkəs danışıqları dayandırılıb
09:23, Bu gün
Mədəniyyət paytaxtına böyük qayıdışın ilk ayaq səsləri - Şuşadan REPORTAJ
09:19, Bu gün
XƏBƏRDARLIQ - Mayın 22-dən 25-dək...
09:11, Bu gün
Bu evlərə “kupça” verilir – RƏSMİ 
09:00, Bu gün
Yasin Qarayev: “Ramiz Məlik deyirdi ki, milli teatr bir dənə olur, sizin teatra bu status verilə bilməz"
08:58, Bu gün
ABŞ və İranın yüksək rütbəli rəsmiləri arasında gizli görüş keçirildi...-İsrail mediası
08:49, Bu gün
Qurban Qurbanovun VAR-a əcnəbilərin dəvətinə münasibəti: “Heç xoş qarşılamadım”
08:39, Bu gün
Hakimiyyətdə kimlərin övladları nə işlə məşğuldur?
08:30, Bu gün
Paşinyan axşamkı partiya iclasında keşiş Baqratın hərəkatı haqda bir söz də demədi...
08:20, Bu gün
10 dərdə dərman – Armud şirəsi
08:00, Bu gün
Kardioloqdan XƏBƏRDARLIQ: Telefonda 30 dəqiqədən çox danışmaq...
07:50, Bu gün
“Microsoft”dan köhnə kompüterlər barədə qadağa
07:40, Bu gün
Kommunistlər də keşiş Baqratın hərəkatını dəstəklədi...-SSRİ-nin bərpasını xəyal edirlər...
07:39, Bu gün
Fransada terror aktları hazırlamaqda şübhəli bilinən iki nəfər saxlanılıb
07:20, Bu gün
Yaşıl kartofu yemək çox təhlükəlidir – Həkim
07:08, Bu gün
Tarixin ən məşhur qadın mafiyaları - Onlar hansı cinayətləri törədiblər?
GÜNLÜK
17 May 2024 | 15:54
Bəzi bölgələrə qar yağıb, Daşkəsənə dolu düşüb - YENİLƏNİB
17 May 2024 | 17:25
Sürücülərin NƏZƏRİNƏ: Bakıdakı əsas körpülərdən biri BAĞLANIR - FOTO (Yenilənib)
17 May 2024 | 15:33
Niyə 1976 xəritəsinə razı olduq? Göyçə masadadır? - Sensasion DETAL
17 May 2024 | 17:46
“Onların həyatları da oxşar idi...”- “Ögey ana”-nın Cəmiləsi-FOTO+ÖZƏL
17 May 2024 | 15:45
“Böyük Qayıdış arzuları” kompozisiyası maraqla qarşılanıb - FOTOLAR
17 May 2024 | 15:43
Leysan olacaq, dolu düşəcək - XƏBƏRDARLIQ
17 May 2024 | 18:02
Qaraciyəri təmizləyən qidaların SİYAHISI
17 May 2024 | 15:38
Qərb Gürcüstanı yenidən rəngli “bataqlığa” sala biləcəkmi? - VİDEO
17 May 2024 | 15:28
“Qarabağ” akademiyasının komandaları Qətərdə toplanış keçəcək
17 May 2024 | 15:48
DİM və Dövlət Məşğulluq Agentliyi DOST TV-də birgə layihəyə başlayıb
HƏFTƏLİK
12 May 2024 | 22:42
"Elə toy olub ki, 8 dəqiqə oturmuşam, heç oynamamışam”
16 May 2024 | 11:09
25 min məcburi köçkünün “çörəkpulu” kəsildi - QAÇQINLIQ DÖVRÜ BİTDİ...
12 May 2024 | 13:00
Abramyan bilmədən sirri açdı: Bu xəritə gizlədilir!
14 May 2024 | 10:09
ŞİKAYƏT: “Məlikov adına xəstəxanaya sağ gedən ölü çıxır, həkimlər yaxınlarını növbəsiz içəri keçirir”
14 May 2024 | 21:21
Mahsun Kırmızıgül: “Bakıdakı bütün evlər mənimdir”
11 May 2024 | 16:07
Müğənni Ziba Osmanlı ağır qəza törətdi: 2 azyaşlı uşağı ağır vəziyyətdə qoyub hadisə yerindən qaçıb - FAKT
11 May 2024 | 20:25
Prezident İlham Əliyevin illər öncə etdiyini ABŞ indi edir: “Bu, vacib imiş!”
16 May 2024 | 21:20
"Bircə o qalıb ki, Zaxarova şəxsən gəlib keşiş Baqratla birgə İrəvandakı aksiyalara qatılsın...”
11 May 2024 | 20:25
Bakıda yeni salınmış məhlədə ağaclar məhv olur? - FOTO
12 May 2024 | 19:07
2 azyaşlı uşağı vuraraq hadisə yerindən qaçan ifaçı SÖYÜŞ SÖYDÜ
AYLIQ
17 May 2024 | 15:54
Bəzi bölgələrə qar yağıb, Daşkəsənə dolu düşüb - YENİLƏNİB
17 May 2024 | 17:25
Sürücülərin NƏZƏRİNƏ: Bakıdakı əsas körpülərdən biri BAĞLANIR - FOTO (Yenilənib)
17 May 2024 | 15:33
Niyə 1976 xəritəsinə razı olduq? Göyçə masadadır? - Sensasion DETAL
17 May 2024 | 17:46
“Onların həyatları da oxşar idi...”- “Ögey ana”-nın Cəmiləsi-FOTO+ÖZƏL
17 May 2024 | 15:45
“Böyük Qayıdış arzuları” kompozisiyası maraqla qarşılanıb - FOTOLAR
17 May 2024 | 15:43
Leysan olacaq, dolu düşəcək - XƏBƏRDARLIQ
17 May 2024 | 18:02
Qaraciyəri təmizləyən qidaların SİYAHISI
17 May 2024 | 15:38
Qərb Gürcüstanı yenidən rəngli “bataqlığa” sala biləcəkmi? - VİDEO
17 May 2024 | 15:28
“Qarabağ” akademiyasının komandaları Qətərdə toplanış keçəcək
17 May 2024 | 15:48
DİM və Dövlət Məşğulluq Agentliyi DOST TV-də birgə layihəyə başlayıb