"Alp-Arslan Qafanı tutdu və Zəngəzur 150 il Səlcuqluların hakimiyyəti altında qaldı..."
Oxunub: 9225
28 May 2023 | 15:12

Dəyərli oxucu, ötən həftədən Moderator.az olaraq Azərbaycan Respublikasının Əqli Mülkiyyət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri, professor Kamran İmanovun olduqca aktual olan bir problemin tarixinə işıq salan, erməni hiylələrini və saxtakarlaqlarını faktlarla ifşa edən  "Qədim mətnlər və klassik mənbələr erməniçilik saxtakarlıqlarını və uydurmalarını ifşa edir və ya əzəli Azərbaycan-Türk torpaqları olan Zəngəzur həqiqətləri" kitabını hissə hissə təqdim etməyə başlamışıq. 

Hesab edirik ki, kitab sadəcə Azərbaycan oxucusu üçün deyil, Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya yaymaq niyyətində olan hər bir xarici vətəndaş üçün də əvəzolunmaz mənbə rolunu oynaya bilər:

Kitabın əvvəli bu linkdə: //moderator.az/read/641292#
 
Əzəli Azərbaycan-Türk torpaqları olan Zəngəzur həqiqətləri
 
Bu kitabın əsas məramı qədim Zəngəzur torpaqlarının min illər boyu qədim yaşayış məskəni olması və klassik mənbələr və qədim mətnlər əsasında bu əraziyə hayerməni iddia yalanlarının ifşa etməsindən ibarətdir. Bir sıra tədqiqatlarımızda və kitablarımızda göstərildiyi kimi bu günkü Armeniya ərazisinin, hətta “Armeniya” termininin haylara heç bir aidiyyatı olmayıb.
 
Kitab əzəli Azərbaycan-Türk torpaqlarına həsr olunmaqla, elmi dəlillər və sübutlar əsasında burada qədim dövrlərdən yaşayan azər-türk qəbilələrin və boyların avtoxton və hay-erməni izinin bu məkanla bağlı uydurma, yalan və saxta olmasını sübut etdirir.
 
 
I. Zəngəzur: Qısa tarixi-coğrafi arayış
 
 
Hara baxırsan, Vikipediyadan tutmuş erməni müəlliflərinin azəhəmiyyətli məqalələrinə qədər hər yerdə “Zəngəzur Şərqi Ermənistanın tarixi-coğrafi bölgəsidir...” qeyd olunur.
Erməni mənbələri bu rayonun 1920-ci ildə Ermənistana verilməsi faktını diqqətdən kənarda saxlamağa çalışır, və yaxud bu məsələyə toxunurlarsa, tarixi “ədalət”in
bərpası kimi standart izahat verirlər, çünki (guya ki) bu torpaq qədimdən ermənilərə məxsus olub, bura Ermənistanın tarixi ərazisidir. Bu məqsədlə gülünc etimoloji arqumentlər uydurulur. Məhz, həmin “Zəngə-zur” “zəngə” –“mağaralar”, “zur” – gur səslənən, yaxud “zəng” – zəng, “zor” – güclü, qüvvətli sözlərdən ibarətdir. Və ya daha da absurd: onlar bu adı ermənilərlə heç bir əlaqəsi olmayan “zurna” musiqi aləti ilə əlaqələndirirlər. Bu kimi absurd etimoloji izahlar verərək, adı sözün əsasını təşkil edən və eyniadlı Zəngi çayına ad verən Zəngi tayfasının etnonimini, habelə bununla bağlı türk-azərbaycan boylarının məskunlaşdığı ərazidə çoxsaylı yer adlarını – Zəngilan, Zəngibasar, Zəncan / Zəngan – qeyd etməyi özlərinə rəva bilmirlər. Zəngəzurdakı daş kitabələrin – qayaüstü petroqliflərin Gilanda, Kəlbəcərdə tapılanlarla üst-üstə düşməsi barədə bir kəlmə belə söz demirlər və bununla da qədim türk mədəniyyətinin vahidliyindən, bu torpaqların türk sakinlərinə dəlalət etməsinə şahidlik edirlər.
 
Sünik haqqında erməniçilik uydurmalarını ört-basdır etmək üçün Vikipediya vasitəsilə uydurulmuş hay-erməni Sünik çarlığının xəritəsini verirlər, halbuki elm adamlarına bəllidir ki, bu dövlət quruluşu Süniklərə (albanlara) məxsus idi.
 
Vikipediyada «Сюникская область» adı altında rus dilində yazıdan: “Начиная с 9 столетия Сюник стал частью армянского государства Багратидов. С 904 года к Сюнику стали относится земли Нахичевана. В 970 г. в здешних местах было основано Сюникское царство, которое признавало и почитало власть Багратидов!”. Bu yazı ağ yalandır!
Cənab Prezident İlham Əliyevin Qərbi Azərbaycanın azərbaycanlıların icması ilə görüşündə haqlı olaraq qeyd etdiyi kimi: “Onların (ermənilərin) Cənubi Qafqazda heç vaxt dövləti olmayıb. Əgər nə vaxtsa olubsa, – hələ bəlli deyil kimin dövlətini onlar öz adlarına çıxarmaq istəyirlər, bu başqa yerdə olub ...”.
 
Xatırladırıq ki, Zəngəzur Qafqaz Albaniyasının tərkibində olan və coğrafi cəhətdən Zəngəzur və Qarabağ silsilələri ilə Araz çayı və Həkəri çayının aşağı axarları arasındakı, habelə Bərgüşad silsiləsi ilə Araz çay arasındakı ərazi bütün torpaqları özündə birləşdirən qədim Sünik (Sisakan) bölgəsinin cənub hissəsinin adıdır. Ərazi silsilələr
ilə kəsilir, hansılar ki, təbii olaraq şərti Həkəri çayının və Bazarçay çayının yuxarı vadilərinə, habelə Bərgüşad silsiləsi ilə Araz çayı arasındakı ərazilərə bölür, eyni zamanda bu coğrafiya Zəngəzurun bir hissəsinin inzibati mənsubiyyətinə də təsir göstərmişdir.
 
Sünik (Sisakan) Zəngəzur torpaqlarından başqa, Göyçə gölü ətrafında və cənubda Araza qədər olan torpaqları da əhatə edirdi və Qafqaz Albaniyası dövründə 4 bölgədən – Zəngəzur, Naxçıvan, İrəvan və Göyçədən ibarət idi. Bu zaman Zəngəzura Sünikin 12 qavarından 7-si daxil idi. Tarixən Manna dövlətinin süqutundan sonrakı daha erkən dövrdə Zəngəzur və Kür-Araz ətrafındakı ərazilər e.ə. 675-550-ci illərdə Midiaya aid idi. E.ə. 550-330-cu illərdə bu ərazi (Cənubi Qafqaz) Əhəmənilər imperiyasına tabe idi. e.ə. III-cü əsrdən 226-cı ilədək Qafqazın bir çox əraziləri, o cümlədən Zəngəzur Parfiyaya, 226-cı ildən651-ci ilə kimi isə Sasanilərə tabe idi.
 
Zəngəzur ərazisi erkən orta əsrlərdə Skif çarlığı (İskits) və Atropatenanın tərkibində olmuşdur. VI-cı əsrdən Xosrov Ənuşirəvanın apardığı inzibati islahatlardan sonra Adurbadaqan əyalətinin yaradılması ilə Azərbaycan da buraya daxil oldu. Sasanilər dövlətinin zəifləməsi dövründə - VII əsrin əvvəllərində mərkəzdənqaçma meylləri meydana çıxdı və M.Kalankatuklunun VIIci əsrin əvvəllərində qeyd etdiyi kimi müstəqil Sünik knyazlığı yarandı.
 
Qədim mənbələrdə bu bölgə Sisakan (Sisakan) və ya Sünik (Sünik) adlanır. Tədqiqatçılar Sisakan toponimini qədim türklərə aid olan saklarla əlaqələndirirlər. Erkən orta əsrlərdə Zəngəzurun ərazisinə Sünikin 12 qavarından 7-si daxil olmaqla, Qafqaz Albaniyasının ucqar cənubunda yerləşən Sünik Alban regionu idi. Ərəb istilasından əvvəl Sasanilərin bilavasitə vassalı olan Sünik həm də VII əsrin əvvəllərindən Qafqaz Albaniyasında hökmranlıq edən 705-ci ildə ərəb istilasına qədər alban Mihranilərinə siyasi cəhətdən tabe idi. Ərəb istilasından sonrakı dövrdə və tarixi Azərbaycanı Səlcuq türkləri tərəfindən zəbt etməzdən əvvəlki dövrdə keçmiş Alban çarlığı kiçik Alban bəylikləri şəklində dirçəlməyə başladı.
Albaniyaya, o cümlədən Sünikə xristianlıq missioner olan müqəddəs Faddey və Varfolomeyin moizələri ilə gətirildi və onların fəaliyyəti nəticəsində 313-cü ildən Alban
elitası xristianlığı qəbul etdi. Albanlar və Süniklər İsanı həm insan, həm də ilahi mahiyyətini təmsil edən diofizatizmə meyl edirdilər. Bu torpaqda bir çox ilk xristian abidələri var, o cümlədən Sisianda Tanaat məbədi, Müqəddəs Qriqori və ya Qarakilsə məbədi, Tatev məbədi, hansılar ki, onlar erməni-qriqorian məbədlərinə çevrildirilmişdir. Zəngəzur əhalisinin bir hissəsi alban variantında xristianlığı qəbul etsə də, bir hissəsi, xüsusən də Araz çayı nın yaxınlığında Zəngəzur və Bərgüşat silsiləsi boyu öz əvvəlki inanclarını – atəşpərəstliyini qoruyub saxlamışdır.
 
VII-IX-cu əsrlərdən başlayaraq erməni qriqorian kilsəsinə Sünik kilsəsinin fəaliyyətini hər cür sıxışdıraraq, yerli əhalini qriqorianlaşdırmağa çalışırdı. Alban kilsəsi və onun tabeliyində olan Sünik kilsəsi erməninin xaincəsinə təklifi nəticəsində ərəblər tərəfindən təklifi nəticəsində ilə xaincəsinə sonuncuya tabe edildi. Alban nitqi və əlifbası qadağan edildi, alban dilində və alban əlifbası ilə yazılmış kitablar isə erməni kilsəsi üçün əlverişli redaktə olunmaqla nəşrlərdə erməni dilinə
köçürüldü, orijinalları isə yandırılaraq Tər-Tər çayına atıldı.
 
Sasani xilafətinin Ərəb xilafətinə məğlub olmasından sonra Sünik də daxil olmaqla Albaniya xilafətin hakimiyyəti altında olmuş və 656-889-cu illərdə İslam dini bölgədə yayılmışdır. Qriqorianlaşma prosesi Albaniyanın yerli əhalisinin, o cümlədən Sünikin kəskin müqaviməti ilə qarşılaşırdı, sakinlərin əksəriyyəti müsəlman oldu, İslamı qəbul etməyənlər türklərlə qarışdı, qalan xristian hissəsi, xüsusən də dağlıq bölgələrdə, erməniləşdirməyə başlandı. Bununla yanaşı Xilafətin icazəsi ilə xay-ermənilər Zəngəzur və Qarabağ torpaqlarına köçürülürdülər.
 
Babəkin başçılıq etdiyi xürrəmilər 22 il xilafətə müqavimət göstərmiş, lakin Babək özünün Qafan bölgəsindəki qalalarından birində olarkən Zəngəzurdakı Şəki qalasının sahibi tərəfindən xəyanət edilərək xilafət nümayəndələrinə təslim edilmişdir. IX əsrin ikinci yarısında Azərbaycanda yarımüstəqil türk dövləti Sacilər mövcud idi. IX-X əsrlərdə Sünik Sacilərin (889-942), Salarilərin (941-981), Şəddadilərin (971-1088) tərkibində olmuşdur.
 
Böyük sultan Alp-Arslan 1065-ci ildə Qafanı tutdu və Azərbaycan, o cümlədən Zəngəzur 150 il Səlcuqluların hakimiyyəti altında qaldı. 1136-cı ildə Azərbaycan Eldənizlər dövləti yaradıldıqdan sonra Zəngəzur onun tərkibinə daxil oldu. Sonralar monqol-tatarların (1236-cı ildən), 1385-ci ildən isə Teymurun (Cəlairilər dövləti) hakimiyyəti olub, sonra bu
torpaq Azərbaycan dövlətlərinin -Qara-Qoyunlu, Ağ-Qoyunlu, Səfəvilər tərkibinə daxil idi və s.. Sovet dövründə Sovet rəhbərliyi Zəngəzurun parçalayaraq onun qərb hissəsinin Ermənistana verdikdən sonra, burada Gorus, Qafan, Mehri və Sisyan (Karakilsə) rayonları yarandı. Zəngəzurun qalan şərq hissəsi Azərbaycanın tərkibində qaldı və Azərbaycan Respublikasının Laçın, Zəngilan və Qubadlı rayonlarını əhatə etdi. Ermənistandakı Azərbaycan torpaqlarının Ermənistan tərəfindən işğalı illərində Ermənistan ərazisində yuxarıda qeyd olunan rayonlarla yanaşı, Azərbaycanın işğal olunmuş rayonları da Ermənistan Respublikasının Sünik rayonunun tərkibinə daxil edilmişdir. 44 günlük möhtəşəm
qələbə nəticəsində digər ərazilərlə birlikdə Zəngəzurun şərq hissəsinin torpaqları da ölkəmiz tərəfindən geri alınmışdır. Nəticədə Azərbaycanın Qubadlı, Laçın, Zəngəlan
rayonları, habelə Cəbrayıl və Kəlbəcər rayonları daxil olmaqla Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonu yaradılmışdır. Bununla da, Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonuna indi cənubda
Zəngilan, şimalda Kəlbəcər daxil olmaqla torpaqlar daxildir.
Zəngəzur mövzusunu davam etdirməzdən əvvəl bir mühüm tarixi faktın üzərində dayanmaq istərdim: tədqiqatçıların əksəriyyətinin dəlillərə əsaslanan, elmi əsaslı mövqeyinə baxmayaraq, erməni mütəxəssisləri inadla və əsassız şəkildə təkrarlamaqda davam edir. Söhbət guya mövcud erməni dövlətinin adını göstərən çar Daranın Bisütun kitabəsindən gedir.
 
II. Bisütun kitabəsində “Armina” adı haqqında Bisütun yazısı (Behistun yazısı da adlanır) üçdillidir. Burada Urartu ölkəsinin adı əski farsca (əski fars mətnlərində) “Armina”, elam adlanan dildə “Arminiya”, akkadca mətndə isə “Ura tu” kimi keçir. Daranın yazılarında Arminiya, (m) Arminiyar və (matu) Uraa taa sifətindən də istifadə olunur. Kontekstdə onların mənası aydındır: bu termin heç bir etnik yük daşımır, yalnız ermənistanlı, urartulu, yəni burada sifətin etnik qrupun adı ilə yox, ölkənin adı ilə bağlılığı nəzərdə tutulur.
 
İngilis dilində “armenian” sözü “Ermənistanın sakini” mənasını daşıyır. Belə ki, Britanika Ensiklopediyasına görə, XVI əsrə qədər ingilis dilində “erməni” termini etnik yükə malik deyildi, sadəcə “Ermənistanın sakini” mənasını daşıyırdı, determinantların özü isə həm ikinci, həm üçüncü mətnlərdə yalnız ölkəni göstərir. Lakin rus dilində olan müasir mətnlərdə bu sifət artıq “erməni” kimi tərcümə olunaraq, etnik yük daşımağa başlamışdır, ki belə bir yozma tamamilə yanlışdır. Hətta Bisütun yazısında rast gəlinən “Harminiye / Harminiyar /
Armina / Arminiya” termini Hay tədqiqatçıları tərəfindən israrla erməni dövlətinin adı kimi Ermənistan-Hayastan olaraq şərh edilməkdə davam edir, ki belə bir yanaşma heç bir tənqidə sığmır. Şübhəsiz ki, hay-erməni tədqiqatçıları bu qədim toponimi indiki hay ermənilərin məskəni kimi təqdim etməyi çox istərdilər...
 
Davamı var...
Oxşar xəbərlər
N.Tusi adına Klinika
13:20, Bu gün
BDU-nun şəhid məzunu Nicat Əhmədovun məzarı ziyarət olunub
13:17, Bu gün
Mil-Muğan regionu üzrə təhsil işçiləri imtahan verəcəklər
13:14, Bu gün
Bakıda yol-nəqliyyat hadisəsi olub, sıxlıq yaranıb
13:11, Bu gün
İrəvanda polis etirazçılara divan tutur: Robert Koçaryanın oğlu da həbs olundu - FOTO/VİDEO
13:08, Bu gün
Finala yüksələn Sənan Süleymanov: “Ən böyük arzum dünya çempionu olmaqdır”
13:05, Bu gün
“Azəriqaz”: “Bu il abonentlərin 65 %-i aşağı qaz istifadəsi limitini keçməyib”
13:02, Bu gün
"Antiterror tədbirlərinin yaratdığı şərait sülhə olan ümidləri artırıb" - RƏY + FOTO
12:58, Bu gün
Elçin Şıxlını təhqir edən “TikTok” istifadəçisi cəzalandırıldı
12:55, Bu gün
Dubayda ticarət mərkəzində izdiham: Yüzlərlə insan sabah üçün növbə tutur - VİDEO
12:51, Bu gün
Səmərqənddə Türk Dövlətlərinin Həmkarlar İttifaqları Təşkilatının təsis yığıncağı keçirilib - FOTO
12:48, Bu gün
Orta məktəbdə külli miqdarda mənimsəmə - Cinayət işi açıldı
12:45, Bu gün
“Azəriqaz” qış mövsümünə tam hazırdır
12:43, Bu gün
Azərbaycan çempionatında 20 illik rekord təkrarlandı
12:40, Bu gün
Bakıda 27 dərəcə isti olacaq - Şənbə gününün HAVA PROQNOZU
12:37, Bu gün
Bakıda avtobusda yanğın olub
12:33, Bu gün
İranda hökumət anbarında yanğın baş verib - VİDEO
12:30, Bu gün
Türkiyənin müdafiə naziri Azərbaycan ordusunun həyata keçirdiyi antiterror tədbirlərindən danışıb
12:26, Bu gün
Azərbaycan Pakistanla sığorta sahəsində əməkdaşlıq edəcək
12:23, Bu gün
Kəskin leykoz diaqnozu qoyulan gənc ananın köməyə ehtiyacı var: “Qızımı özüm böyütmək istəyirəm” - FOTO
12:19, Bu gün
Naxçıvana avtobus reyslərinin sayı 2 dəfə artırılıb
12:15, Bu gün
Həkim: “Narkoz bədəndən mədə-bağırsaq sistemi və qusma ilə xaric olmur” - MÜSAHİBƏ + FOTO
12:14, Bu gün
“Rusiyanın torpaqlarımızda “sülhməramlı” adı altında hərbi varlığı çox davam edə bilməz...” 
12:11, Bu gün
Tərbiyəçi-müəllimlər üçün təlimlər başlayır
12:08, Bu gün
Bu il 6 yeni bağça fəaliyyətə başlayıb
12:07, Bu gün
İrəvanda etiraz aksiyası gərginləşir: Paşinyan polisin mühafizəsi ilə hökumət binasını tərk etdi - FOTO/VİDEO
12:05, Bu gün
Sentyabrın 23-də TOEFL iBT imtahanı keçiriləcək
12:03, Bu gün
“Azəriqaz”: "Əhali abonentlərinə satılan təbii qazın dəyərinin 108,9 %-i toplanıb"
12:00, Bu gün
Şeyma Subaşı boşanır?
11:59, Bu gün
BDU-da İsrail universitetləri ilə bağlı təqdimat keçiriləcək
11:57, Bu gün
Ukrayna və ABŞ birgə silah istehsal etmək barədə razılığa gəliblər
11:55, Bu gün
Azərbaycanın həndbol hakimləri avrokubok oyununa təyinat alıblar
11:50, Bu gün
Zurab Pololikaşvili: "Azərbaycanda turizm əsas sektor kimi iqtisadiyyatın şaxələndirilməsinə yönəldilib"
11:49, Bu gün
“Ah, bu uzun sevda yolu” tamaşası 50-ci dəfə nümayiş olunacaq - FOTOLAR
11:45, Bu gün
FHN: Qarabağda yaşayan erməni əhaliyə bundan sonra da ərzaq yüklərinin çatdırılması təmin olunacaq - FOTO
11:44, Bu gün
Qaradağda anbardan 106 min manatlıq noutbuk və kompüter avadanlıqları oğurlanıb
11:43, Bu gün
ADU-nun Konfutsi İnstitutu Çin incəsənəti ilə bağlı inşa müsabiqəsi elan edir
11:42, Bu gün
“Molde”nin futbolçusu: “Qarabağ” hərtərəfli bizi üstələdi”
11:40, Bu gün
Sabiq baş nazir: “Keçmiş prezidentlər Ermənistanın rəhbəri olmamalıdır”
11:37, Bu gün
Prezident İlham Əliyev Dünya Bankının Cənubi Qafqaz üzrə regional direktorunu qəbul edib
11:37, Bu gün
BDU-da 40-dan çox Vətən müharibəsi iştirakçısı təhsil alır
11:36, Bu gün
Ermənilərin Şuşanın girişində quraşdırdıqları tank söküldü -  VİDEO
11:35, Bu gün
Bakıda avtobusda yanğın olub
11:34, Bu gün
“Azəriqaz” abonentlərinin sayını açıqlayıb
11:33, Bu gün
Bayden eyni hekayəni iki dəfə təkrar danışdı - VİDEO
11:32, Bu gün
Gürcüstanda xüsusi təhlükəsizlik rejimi: Parlament binasına giriş məhdudlaşdırıldı
11:30, Bu gün
Xırdalanda yeniyetmə qız intihar edib
11:29, Bu gün
Ermənilər Rusiyanın İrəvandakı səfirliyinin üzərinə qırmızı boya atdılar - VİDEO
11:28, Bu gün
Əsgərlərimiz Qarabağın erməni sakininə kömək ediblər - VİDEO
11:27, Bu gün
Qarabağda lokal xarakterli antiterror tədbirləri...
11:27, Bu gün
UEFA Avropa Liqası: "Qarabağ" - "Molde" oyunu azarkeş sayına görə səkkizincidir
11:25, Bu gün
İrəvan Dövlət Universitetinin tələbələri tətil elan ediblər
11:21, Bu gün
Azay Quliyev: "Fransa və Erməsitan şousu sona çatdı"
11:20, Bu gün
MİT İraqda əməliyyat keçirib, PKK-nın "rəhbər şəxsi" məhv edilib
11:15, Bu gün
Blinken Hakan Fidanla görüşəcək
11:10, Bu gün
Qarabağda yaşayan dinc sakinlərə göndərilən yardıma daxil olan məhsulların həcmi və çeşidi açıqlanıb - YENİLƏNİB
11:05, Bu gün
Bakıda məktəbli qız vəfat etdi - FOTO
11:00, Bu gün
Sahibə Qafarova Türkiyənin Asiya Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətini qəbul edib
10:57, Bu gün
DÇ-2024: Qazaxıstan-Azərbaycan oyununa təyinatlar açıqlanıb
10:55, Bu gün
Macarıstan Aİ-nin Qarabağla bağlı anti-Azərbaycan bəyanatını bloklayıb
10:54, Bu gün
Zaqatalada dağlıq ərazidə uçqun olub - VİDEO
10:53, Bu gün
Hikmət Hacıyev: “Bəzi hərbi qruplar müqaviməti davam etdirəcəklərini bildirirlər”
10:51, Bu gün
Ermənilər döyüş mövqelərini tərk edirlər - VİDEO
10:50, Bu gün
Milli Məclisə yeni “Qiymətləndirmə fəaliyyəti haqqında” qanun layihəsi daxil olub
10:45, Bu gün
Salyanda avtomobil su kollektoruna düşüb, ölən var
10:43, Bu gün
XİN-də diplomatik xidmətə işə qəbul olmaq istəyənlər imtahan verəcək
10:38, Bu gün
“102-ci baza Gümrüdən, “sülhməramlı”lar Qarabağdan çıxsa...”-Polkovnik
10:37, Bu gün
İsveçdə Quranın yandırılmasının təşkilatçısına yeni nümayiş keçirməyə icazə verilməyib
10:32, Bu gün
Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti büdcəyə ödəmələri 2 dəfə artırıb
10:25, Bu gün
İcma: "BMT TŞ-nin iclası Ermənistanın və onun bəzi havadarlarının siyasətlərinin iç üzünü göstərib"
10:16, Bu gün
Nazir: “Neft-qaz gəlirlərinin iqtisadi şaxələndirməyə yönləndirilməsi gücümüzü artırır”
10:10, Bu gün
Yekun müsahibədə uğur qazanan hakimliyə namizədlərin adları açıqlanıb - SİYAHI
10:05, Bu gün
Milli Məclisdə "Qərbi Azərbaycana qayıdış: Hüquqi aspektlər" mövzusunda ictimai dinləmə keçiriləcək
10:00, Bu gün
Goranboyda çayxana yanıb
09:57, Bu gün
II Azərbaycan Milli Şəhərsalma Forumuna qeydiyyat üçün bir neçə gün qalıb
09:55, Bu gün
Sudanda beş aydan çoxdur davam edən vətəndaş müharibəsi bitə bilər
09:52, Bu gün
UEFA qrup mərhələsinin I turunun oyunlarından sonra ölkələrin əmsallar cədvəlini açıqlayıb
09:50, Bu gün
Yaponiyada güclü zəlzələ olub
09:42, Bu gün
Muxtar Babayev Hindistanın Azərbaycandakı səfiri ilə görüşüb
09:40, Bu gün
Bakıda sürücüyə qarşı soyğunçuluq edilib
09:38, Bu gün
Türkiyədə İŞİD-lə əlaqədə şübhəli bilinən 17 nəfər tutulub
09:35, Bu gün
Sumqayıtda 12 yaşlı oğlan itkin düşüb
09:31, Bu gün
Ermənistanda müxalifət liderlərindən biri həbs edilib
09:30, Bu gün
Azərbaycanda şəhərsalma həftəsi başlayır, Bakıda və Zəngilanda II Milli Şəhərsalma Forumu keçiriləcək
09:20, Bu gün
Azərbaycanda ilk dəfə Ümumdünya Məskunlaşma Günü tədbiri keçiriləcək
09:17, Bu gün
Bu gün Bakıda cüdo üzrə Böyük Dəbilqə turnirinə start veriləcək
09:15, Bu gün
Azərbaycan neftinin qiyməti 101 dollardan aşağı düşüb
09:10, Bu gün
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (22.09.2023)
09:02, Bu gün
Paytaxtın hansı küçələrində sıxlıq var? - SİYAHI + FOTO
09:00, Bu gün
Qızı mağazadan oğurluq etdiyinə görə hamilə arvadını öldürən şəxslə bağlı QƏRAR
08:57, Bu gün
Bakıda özünə dərman vuran həkim şoka düşərək ölüb
08:55, Bu gün
Ceyhun Bayramov BMT TŞ-nın iclasında çıxış edib - TAM MƏTN
08:53, Bu gün
“O vaxt “gəlin” deyirdik, özlərini dağın başına qoymuşdular, indi sürünə-sürünə gəlirlər”
08:50, Bu gün
Annalena Berbok: “Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyi şübhə altına alınmamalıdır”
08:35, Bu gün
Azərbaycanın Mərkəzi hakimiyyəti Qarabağda yaşayan erməni əhaliyə ərzaq yükü göndərir - FOTO/VİDEO
08:35, Bu gün
“Sülhməramlı”lar dünən Qarabağda heç bir patrulluq etmədi, ancaq Laçını...-XƏRİTƏ
07:28, Bu gün
Bayramov çıxış edərkən Mirzoyan nümayişkaranə şəkildə zalı tərk etdi...-VİDEO
06:24, Bu gün
Peyğəmbərimizin(s.) hədislərində mikroblardan danışıldığı doğrudurmu?..-SUAL-CAVAB
01:19, Bu gün
BMT rəsmisi: “Antiterror tədbirləri Ermənistanın təxribatlarının qarşısının alınması məqsədi daşıyır”
00:55, Bu gün
Ceyhun Bayramov: “Azərbaycan sülh və sabitlikdə marağı olan beynəlxalq tərəfdaşlarla konstruktiv əlaqəyə açıqdır”
00:50, Bu gün
Nazir: "Ermənistanın Təhlükəsizlik Şurasından sui-istifadə cəhdləri qəti şəkildə rədd edilməlidir"
GÜNLÜK
21 Sep 2023 | 17:02
Erməni bloqer: “Qarabağda bütün qeyri-qanuni strukturlar buraxılıb”
21 Sep 2023 | 13:55
Azərbaycanda “boz zona” birdəfəlik ləğv edildi
21 Sep 2023 | 23:32
“8 nəfər ailə üzvümlə düşmənə əsir düşdüm, oğlumun başını kəsdilər, bizim yaşadıqlarımızı onlar yaşamayıblar”
21 Sep 2023 | 17:50
Qarabağ ermənilərinə veriləcək sosial təminatlar açıqlandı – Pensiya, kommunal, maaş...
21 Sep 2023 | 18:11
“94 yaşın içindəyəm, uzunömürlü olmaq üçün kitabları sevmək lazımdır”-FOTOLAR
21 Sep 2023 | 15:26
Hikmət Hacıyev: “Ermənistan 30 il ərzində işğal siyasəti aparsa da, Azərbaycan səhifəni çevirməyə hazırdır”
21 Sep 2023 | 14:28
“Ermənistan Qarabağı ciddi şəkildə minalayıb” - Türkiyə MN
21 Sep 2023 | 18:27
Qarabağda minalar zərərsizləşdirilir
21 Sep 2023 | 20:15
Qarabağda həlak olan Rusiya sülhməramlılarının sayı açıqlanıb
21 Sep 2023 | 14:55
Prezident İlham Əliyev Vladimir Putinlə telefonla danışıb
HƏFTƏLİK
19 Sep 2023 | 23:50
"Haydı, gəlin Yevlaxa, axı siz ora gələn yolu yaxşı tanıyırsız..."
18 Sep 2023 | 10:12
1500 erməniyə öz dilində “geri çəkilin” əmri verən “Hadrut fatehi”-nin anası-“Camalın şəhid olduğunu məndən gizlətdilər”
18 Sep 2023 | 12:00
“Erməni cinayətkarlarını qanun qarşısında cavab verməyə məcbur edəcəyik”
18 Sep 2023 | 00:00
Erməni müğənni Mikayıl Müşfiqin sözlərinə bəstələnən mahnını oxudu, qohumu etiraz etdi - VİDEO
21 Sep 2023 | 13:25
Qarabağın erməni sakinlərinin nümayəndələri ilə Yevlaxda görüş bitdi - YENİLƏNİB + FOTO/CANLI YAYIM
20 Sep 2023 | 17:50
“Azərbaycan dilini yaxşı bilmədiyimə görə təhqir olunsam da, vətənin bu günündə xarici kanallara müsahibələri mən vermişəm”-ÖZƏL
16 Sep 2023 | 21:01
“Çalışıram Atillaya kimin övladı olduğunu hər an, hər dəqiqə xatırladım”-Yaqub Zurufçunun xanımı
16 Sep 2023 | 10:49
“Düşmənin Qarabağdakı zirehli texnikaları, istehkamları dəqiq atəşlərlə məhv ediləcək...”
16 Sep 2023 | 12:11
“Ququş anamla xalaqızıdır, səhnədən getməsi məni çox üzdü”
16 Sep 2023 | 13:41
Rusiyanın Birinci Kanalında Azərbaycanın xalq mahnısı səsləndi - VİDEO
AYLIQ
21 Sep 2023 | 17:02
Erməni bloqer: “Qarabağda bütün qeyri-qanuni strukturlar buraxılıb”
21 Sep 2023 | 13:55
Azərbaycanda “boz zona” birdəfəlik ləğv edildi
21 Sep 2023 | 23:32
“8 nəfər ailə üzvümlə düşmənə əsir düşdüm, oğlumun başını kəsdilər, bizim yaşadıqlarımızı onlar yaşamayıblar”
21 Sep 2023 | 17:50
Qarabağ ermənilərinə veriləcək sosial təminatlar açıqlandı – Pensiya, kommunal, maaş...
21 Sep 2023 | 18:11
“94 yaşın içindəyəm, uzunömürlü olmaq üçün kitabları sevmək lazımdır”-FOTOLAR
21 Sep 2023 | 15:26
Hikmət Hacıyev: “Ermənistan 30 il ərzində işğal siyasəti aparsa da, Azərbaycan səhifəni çevirməyə hazırdır”
21 Sep 2023 | 14:28
“Ermənistan Qarabağı ciddi şəkildə minalayıb” - Türkiyə MN
21 Sep 2023 | 18:27
Qarabağda minalar zərərsizləşdirilir
21 Sep 2023 | 20:15
Qarabağda həlak olan Rusiya sülhməramlılarının sayı açıqlanıb
21 Sep 2023 | 14:55
Prezident İlham Əliyev Vladimir Putinlə telefonla danışıb