Seçəni də, seçiləni də kamera və müşahidəçilərdən öncə Allah görür...
Oxunub: 4553
14 May 2023 | 08:41
Seçəni də, seçiləni də kamera və müşahidəçilərdən öncə Allah görür...
"(İnsan üçün) onu öndən və arxadan təqib edənlər (mələklər) vardır. Onu (insanı) Allahın əmri ilə qoruyurlar. Hər hansı bir tayfa öz tövrünü (nəfsində olanları) dəyişmədikcə (pozmadıqca), Allah da onun tövrünü (onda olanları, onun əhvalını) dəyişməz. Əgər Allah hər hansı bir qövmə bir pislik yetirmək istəsə, onun qarşısı heç cür alına bilməz və Ondan başqa onların heç bir hamisi də olmaz" (Qurani-Kərim,Rad surəsi, 11-ci ayə)...
 
Azərbaycan və Türkiyədəki seçki mexanizmində İslam dəyərlərinə zidd prinsipial məqam yoxdur. Amma...
İstəkli oxucular sual edə bilər ki, seçimin, seçkinin ibadətə bir aidiyyəti varmı? Amma bir az dərindən düşünsək, görərik ki, biz ibadət yoluna da öz seçimimizlə gəlirik və əslində, elə bu cür gəlməliyik. Heç kəs bizi məcbur etməməlidir və etmək hüququ da yoxdur... 
 
Bu mənada, İslamda azad seçim anlayışı çox böyük önəmə malikdir.... Şəhidlər ağası İmam Hüseyn əleyhissəlam da Allah, İslam uğrunda şəhadət yoluna öz seçimi ilə getdi. Və Yezid ordusunun mühasirəsində yaşadığı günlərdə ətrafındakı tərəfdarlarına seçmək hüququ verdi: kim ölümdən qorxursa, yaxud yalnız ona möhtac olan kimsəsiz, xəstə ata-anası yolunu gözləyirsə, gedə bilərdi. Və bu minvalla Aşura gecəsi İmamın ətrafında şəhidlik yolunu seçmiş 72 nəfər olduğu deyilən həmin fədakar, igid SEÇİLMİŞLƏR qaldı... Elə bugünkü xaotik burulğanlar girdabında olan həyatımızda da seçənlər və seçilənlər üzərinə böyük məsuliyyət düşür. Əgər bunu dərk etsələr...
 
Qurani-Kərimdən, Peyğəmbər (s.ə.s) sünnətindən, İslam xilafətinin tarixindən xəbəri olmayanlar dinimizi tam totalitarizm, diktatura, zorakılıq təbliğ edən bir ideologiya kimi təsəvvür edirlər. Bu yanlış anlayışdan istifadə edən İslam düşmənləri də bilərəkdən müsəlmanlığa qarşı çirkin təbliğatlarını işə salır, müsəlman dünyasını gerilikçi, tənəzzülə doğru aparan bir sistem kimi təqdim etməyə çalışırlar. Halbuki, Qurani-Kərimi oxuyub-anlamağa çalışan hər bir kəs əmin ola bilir ki, bu gün "demokratik" adlanan prinsiplərin bir çoxu ali dəyərlər kimi, ilk dəfə məhz Allahın KİTABında təsbit edilmişdir...
 
Peyğəmbərə (s.ə.s) biyət seçkinin bir forması idi...
Peyğəmbərimiz Məhəmməd əleyhissəlamın Allahdan vəhy aldığı İslamın ilk illərində hazırkı qaydalara uyğun seçkilər olmasa da, seçki sisteminin tamamən olmadığını da söyləmək doğru deyil. Peyğəmbərə (s.ə.s) "beyət" etmək həm də seçkinin bir forması idi. Yəni, heç kəs zor, qılınc gücünə Rəsulullahı (s) cəmiyyətin yol göstərəni kim tanıyıb ona sadiqliyini ifadə etməmişdir. "Biət" ərəbcədən tərcümədə "təsdiq", həm də "sədaqət andı" mənasını verir. Müsəlmanların ilk beyəti də Allaha və Onun elçisi Həzrət Məhəmmədə (s.ə.s) oldu. Hz. Məhəmmədin (s.ə.s) sağlığında müsəlman icmasının qərarları ümumi müzakirə, yəni məşvərət vasitəsilə əldə etməsi barədə kifayət qədər tarixi məlumatlar var. Bu o deməkdir ki, Peyğəmbərimiz (s.ə.s) idarəçi məmurlara da seçim ixtiyarı, öz fikirlərini söyləmək hüququ verir, onların təklifləri ilə hesablaşırdı. Sirə (Peyğəmbərin həyatı ilə bağlı məlumatlar) müəlliflərinin yazdığına görə, belə toplantı iştirakçıları dəyirmi halqa şəklində əyləşər və beləliklə, kimin başda, kimin ayaqda - son yerdə olduğu bilinməzmiş...
 
Dörd xəlifə seçki ilə hakimiyyətə gəlib...
 
Peyğəmbərin (s.ə.s) özündən sonra əmisi oğlu və kürəkəni Həzrət Əlini (ə) öz xələfi elan edib-etməməsi barədə sünni və şiə məzhəbləri arasında ixtilaf bu günədək davam edir. Ancaq son nəticədə Allah elçisinin vəfatından sonra xəlifənin Həzrət Əli (s) yox, Əbu Bəkr olması danılmazdır. Bununla yanaşı, Əbu Bəkrdən başlayaraq, Rəşidi xəlifələrin (Həzrət Məhəmməddən (s.ə.s) sonra xilafətə rəhbərlik etmiş Əbu Bəkr, Ömər ibn Xəttab, Osman və Əli ibn Əbu Talib (ə)) dönəmində xəlifə seçimlərinin seçkilər (Şura) vasitəsilə keçirilməsi ilə bağlı faktlar var. Ancaq eyni zamanda, dörd xəlifə zamanı da seçkilər üslubunda müəyyən fərqlər olub. Birinci xəlifə Əbu Bəkr Mədinədə bir qrup səhabənin iştirakı ilə keçirilən seçkilər nəticəsində seçilib. Tarixi mənbələrə görə, həmin seçkiyə etiraz edənlər, ədalətsizliyini bildirənlər olsa da, sonradan, 33 min səhabə (Peyğəmbərlə (s.ə.s) bir dövrdə yaşamış tərəfdarları) Əbu Bəkrə beyət edib. Ondan, təxminən, iki il sonra dünyadan köçən Əbu Bəkr xəlifə Öməri özünə ardıcıl təyin edir və bundan sonra müsəlmanların xəlifə Ömərə beyət etməsi mərasimi keçirilir. İslamşünas Hüseyn Quliyevin araşdırmalarına görə, Ömər dünyadan köçərkən xəlifə seçimlərinin yeni bir üsulunu tətbiq edir: 6 nəfər nüfuzlu xəlifəliyə layiq namizəddən ibarət Şura təyin edən xəlifə Ömər yeni dövlət başçısının 6 nəfərdən ibarət Şuranın öz aralarından seçilməsini vəsiyyət edir. "Məşvərət Heyəti" adlanan bu Şura bir neçə gün davam edən müzakirələrdən sonra, Osman ibn Əffanı 3-cü xəlifə olaraq seçirlər. Xəlifə Osman misirli üsyançılar tərəfindən qətlə yetirildikdən sonra, xəlifə bilavasitə xalq, daha dəqiq, Mədinə əhalisi tərəfindən seçilir. Əsasən, səhabə və tabeindən ibarət olan Mədinə sakinləri Həzrət Əlinin (ə) evinə gedərək, onu xəlifə olmağa dəvət edirlər. Və elə oradaca əksəriyyət ona beyət edir. Ancaq sonrakı xilafət sülalələri varislik yolu ilə davam edib...
 
Müxtəlif müsəlman ölkələrində seçki qaydaları
 
Sonrakı dövrlərdə İslam məzhəblərində (hüquq məktəbləri) seçkilər, siyasi hakimiyyətin formalaşmasına münasibətdə mütləq hakimiyyətin Allaha məxsus olmasında olan ittifaqla yanaşı, "yerdəki" hakimlərin necə müəyyən olunması, hakimiyyətə layiqlik kimi məsələlərdə sünni və şiə məzhəbləri arasında fərqli baxışlar da hökm sürməkdədir. Belə fərqliliklərə rəğmən, bu gün müsəlman dünyasında hakimiyyətlərin ümumi seçkilərlə formalaşması qəbul olunur. Hətta müvafiq təriqətlərə mənsub ən sərt şəriət qaydaları əsasında idarə olunan Səudiyyə Ərəbistanında da dövlətin birinci şəxsi olmasa da, Məclisə və digər yerli qurumlara seçkilər keçirilir. Fars körfəzinin monarxiya üsullu ölkələrində birinci şəxslər olmasa da, Məclis müəyyən qədər dünyanın qəbul elədiyi seçki qaydaları ilə formalaşdırılır. İslam Respublikası adını daşıyan İranda isə ölkənin faktiki əsas şəxsi olan ali dini lider üləmalar tərəfindən seçilir. Dövlətə rəhbərlik edən prezident isə 4 ildən bir ümumxalq seçkiləri ilə müəyyən olunur. Digər İslam respublikaları - Pakistan, Əfqanıstan kimi ölkələrdə də dövlət başçısı ümumxalq seçkiləri vasitəsilə (Pakistanda parlament tərəfindən) seçilir. Bu isə onu göstərir ki, dövlət başçısının xalqların səsverməsi ilə müəyyən olunması İslam prinsipləri ilə ziddiyyət təşkil etmir. Təbii ki, müəyyən şərtlər daxilində; məsələn, İranda hazırkı siyasi quruluşa əsasən, 12-ci İmam Mehdi Sahibəzzamanın (ə) qeybdə olduğu dövrdə hakimiyyəti onun mənəvi varisləri hesab olunan İslam üləması - müctəhidlər - tərəfindən seçilmiş liderə - vəliyyi-fəqihə - məxsusdur. Buna rəğmən vəliyyi-fəqih də məhz üləmalar arasında keçirilən seçkilərlə müəyyən olunur...
 
Azərbaycan və Türkiyədəki seçki mexanizmində İslam dəyərlərinə zidd prinsipial məqam yoxdur. Amma...
 
Azərbaycan, vətəndaşlarının böyük əksəriyyətinin müsəlman olması baxımından, İslam ölkəsi hesab edilsə də, dövlət olaraq dünyəvi-hüquqi prinsiplər əsasında idarə olunur. Odur ki, istər dövlət başçısı, istərsə də parlament seçki sistemi, İslam seçki sistemlərindən xeyli fərqlənir. Müraciət etdiyimiz ilahiyyatçılar və İslam hüququ üzrə mütəxəssislər  hesab edirlər ki, konstitusiya və digər qanunlarında demokratik idarəçilik prinsipləri əsas götürülən Qərb ölkələri, eləcə də  Azərbaycan və Türkiyədəki dünyəvi prinsiplərə əsaslanan müasir seçki sisteminə İslam hüququ baxımından yanaşmaq məqsədəuyğun olmasa da, demək mümkündür ki, hazırkı seçki sistemi ümumi istiqamət və mexanizmlər baxımından İslam prinsipləri ilə heç bir ziddiyyət təşkil etmir. Ümumiyyətlə, İslam hüququnda vətəndaşın seçmək və seçilmək hüququ ilə dünyəvi sistemdəki eyni hüquq arasında prinsipial bir fərq yoxdur. Sadəcə, İslamda dövlət başçısı olaraq, xəlifənin Quranı, şəriəti bilməsi vacib hesab olunur. Bunun da təbii ki, dünyəvi dövlətə aidiyyəti ola bilməz. Lakin  bütövlükdə mütəxəssislərin dediklərindən onu da anlayırıq ki, Azərbaycan, eləcə də Türkiyə vətəndaşlarının prezident, yaxud parlament seçkilərində azad seçim edərək, səs verməsi mexanizmində İslam dəyərlərinə qarşı ola biləcək bir məqam yoxdur. Amma seçkilərin keçirilməsi prosesi və özlərinin seçilmək və seçmək hüquqlarını dəyərləndirmək məhz seçilən və seçənlərin öz iradə və nəfslərindən asılıdır...
 
Seçəni də, seçiləni də kamera və müşahidəçilərdən öncə Allah görür...
 
Dünyaya Allahın "Zəbur", "Tövrat", "İncil", "Quran" kitablarında təsbit etdiyi hökmran dəyərlərlə yanaşsaq, bütün hallarda yaşadığı cəmiyyətin inkişaf və tərəqqisini, xalqın rifah halının daha da yaxşılaşmasını istəyən hər bir insan, müsəlman, vətəndaş, ilk növbədə özünü, təfəkkürünü, həyata baxış tərzini müsbətə doğru dəyişməli, haqqı-nahaqdan seçməyi bacarmalı, hər bir işdə Haqqa səs verməli, Haqq tərəfdarına dəstək olmalıdır. İstər seçən, istər seçilən, istərsə də onlara nəzarət edənlər bilməlidirlər ki, onlara küçə və parklarda, ofislərdə, seçki məntəqələrində qurulmuş kamera obyektivlərindən, eləcə də yerli və beynəlxalq müşahidəçilərdən öncə Allah baxır və O, hər şeyi hamıdan aydın və dəqiq görür. Qurani-Kərimin aşağıdakı ayəsi də söylədiklərimizi təsdiqləyir:
 
"(İnsan üçün) onu öndən və arxadan təqib edənlər (mələklər) vardır. Onu (insanı) Allahın əmri ilə qoruyurlar. Hər hansı bir tayfa öz tövrünü (nəfsində olanları) dəyişmədikcə (pozmadıqca), Allah da onun tövrünü (onda olanları, onun əhvalını) dəyişməz. Əgər Allah hər hansı bir qövmə bir pislik yetirmək istəsə, onun qarşısı heç cür alına bilməz və Ondan başqa onların heç bir hamisi də olmaz" (Rad, 11)...
Bu gün qardaş Türkiyədə prezident və parlament seçkiləridir... İnşəAllah, dünya həyatında insana hər sahədə seçim azadlığı verən Rəbbimiz bu seçkilərin nəticələrini Özünün bildiyi İlahi Ədalət və Nizam çərçivəsində, həm də bəndələrinin nəfsani istək, iradə və seçimlərinə uyğun olaraq türk-İslam dünyasının, o cümlədən Türkiyə və Azərbaycanın gələcəyinə faydalı olaraq meydana çıxaracaq... Biz insanlar üçün ən xeyirlisini bilən Odur...
 
Sultan Laçın
 
Oxşar xəbərlər
N.Tusi adına Klinika
22:05, Bu gün
Lənkəranda avtomobil 76 yaşlı kişini vuraraq öldürüb
21:51, Bu gün
Kürdəmirdə həmkəndlilər arasında dava düşüb, xəsarət alanlar var
21:43, Bu gün
BMT nümayəndələrinin Qarabağa səfərinin vaxtı məlum olub
21:34, Bu gün
Azərbaycan azad edilmiş ərazilərdə uğurlu infrastruktur layihələri icra edir
21:30, Bu gün
Şuşa-Xankəndi yolunda tərk edilmiş döyüş mövqelərinin kadrları yayılıb
21:25, Bu gün
Azərbaycan BMT nümayəndələrini Qarabağa dəvət edib
21:05, Bu gün
ABŞ-nin ən yaşlı senatoru vəfat etdi
21:03, Bu gün
Nümayəndələr Palatası Baydenin oğlunun hesablarına dair məlumat tələb edib
21:00, Bu gün
Nyu-Yorkda fövqəladə vəziyyət elan edildi - FOTO/VİDEO
20:50, Bu gün
General Braun ABŞ-nin Baş Qərargah rəisi təyin olunub
20:43, Bu gün
“Barselona” iflas və tamamilə yox olmaq təhlükəsi ilə üz-üzədir
20:35, Bu gün
Azərbaycan əsgərinin şəhid olduğu formada ərgən kimi “like” ardınca qaçan məmur
20:34, Bu gün
Son addım da son döyüş kimi çətindir - VİDEO
20:31, Bu gün
Əfqanıstan səfirliyi Hindistan paytaxtındakı fəaliyyətini dayandırdığını açıqlayıb
20:26, Bu gün
"Tramp hərəkatı ABŞ demokratiyası üçün təhlükədir" - Bayden
20:20, Bu gün
Qərbi Azərbaycan Xronikası: “Ermənilərdən qorumaq üçün qızımla oğlumu kartofun arasında gizlətdim”
20:17, Bu gün
“O, sevgi, xeyirxahlıq və mübarizlik nümunəsi idi”
20:02, Bu gün
Rusiya və İran noyabrda XİZ-lər arasında əməkdaşlıq memorandumu imzalaya bilər
19:55, Bu gün
İlham Əliyev Zəngilanda 2-ci Azərbaycan Milli Şəhərsalma Forumunun açılış mərasimində iştirak edib - YENİLƏNİB
19:42, Bu gün
Qarabağın erməni sakinləri Xankəndidəki yanğın zamanı həyata keçirilən tədbirlərə görə təşəkkür ediblər
19:37, Bu gün
Qarabağda yaradılmış İşçi qrupun üzvləri oktyabrın 2-də Xankəndiyə səfər edəcək
19:35, Bu gün
Azərbaycan XİN Pakistana başsağlığı verib
19:35, Bu gün
“Ardıcıl həbslər dövlətimizin separatizmə qarşı mübarizədəki prinsipiallığından xəbər verir”
19:27, Bu gün
QAİ Ermənistan parlamentinin sədrinin Dublində yalan və böhtan dolu çıxışını qınayıb
19:20, Bu gün
Qarabağın erməni sakinlərinin nümayəndələri ilə Yevlaxdakı növbəti görüş başa çatıb
19:15, Bu gün
David Babayan haradadır?..-“İravunk”
19:15, Bu gün
Bakı üzrə 200-dən artıq qurumuş və qəzalı ağacın götürülməsinə dair ictimai dinləmə keçirilib
19:00, Bu gün
Azərbaycanın müdafiə naziri MDB Müdafiə Nazirləri Şurasının növbəti iclasında iştirak edib
18:57, Bu gün
İsveçrə Aİ-nin PUA-larla bağlı İrana qarşı sanksiyalarına qoşulub
18:52, Bu gün
Hakan Fidan Qənirə Paşayevanın vəfatı ilə əlaqədar Azərbaycan xalqına başsağlığı verib
18:50, Bu gün
Türkiyə-Ermənistan sərhədində yerləşən İpək Yolu körpüsü təmir olunacaq
18:45, Bu gün
“AzerGold” peşə təhsili üzrə növbəti “Təqaüd proqramı” müsabiqəsini elan edir
18:41, Bu gün
Hacıqabulda qəzada 1 nəfər ölüb, digəri ağır xəsarət alıb - FOTO
18:30, Bu gün
Ali Məclis Qənirə Paşayevanın vəfatı ilə əlaqədar ailəsinə başsağlığı verib
18:28, Bu gün
Əməkdar jurnalist vəfat edib
18:25, Bu gün
Qarabağ bölgəsində müsadirə edilmiş döyüş texnikası, silah və sursatın son siyahısı açıqlanıb
18:15, Bu gün
Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Ukrayna Ali Radasının sədri ilə görüşüb
18:10, Bu gün
Ceyhun Bayramov Putinin müşavirini ermənilərin reinteqrasiyası üzrə aparılan danışıqlar barədə məlumatlandırıb
18:07, Bu gün
Əfqanıstanın Hindistandakı səfirliyi fəaliyyətini dayandırıb
18:05, Bu gün
DSX: Qondarma rejimin sabiq "müdafiə naziri" Lyova Mnatsakanyan Laçında saxlanılaraq Bakıya gətirilib
18:00, Bu gün
Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda iqtisadiyyatın prioritet sahələri açıqlanıb
17:55, Bu gün
Təbrizdə yanacaq tankerinin iştirakı ilə qorxunc qəza: Ölən və yaralananlar var - FOTO
17:50, Bu gün
Meksikalı iştirakçı: “Azərbaycan Milli Şəhərsalma Forumu qarşılıqlı təcrübə üçün çox əhəmiyyətlidir”
17:49, Bu gün
Səfir: "Bizim tarixi torpaqlarımızda, o cümlədən Zəngəzurda yaşamaq hüququmuz var"
17:47, Bu gün
Qazaxıstan yığmasının Azərbaycan millisi ilə oyunlar üçün heyəti bəlli olub
17:46, Bu gün
Azərbaycan və "Baltech Enerji" elektrik stansiyalarının inşasını müzakirə edib
17:45, Bu gün
Azərbaycan Gürcüstanla iqtisadi tərəfdaşlığın gücləndirilməsini müzakirə edib
17:43, Bu gün
"Türkiyə oktyabr ayında İsveçin NATO-ya daxil olmasını təsdiq edəcək" - "Reuters"
17:40, Bu gün
FHN: "Xankəndi yaxınlığında partlayışla bağlı xilasetmə işləri bitib, xilasedicilərimiz 48 nəfərin cəsədini çıxarıb"
17:35, Bu gün
“Kommersant”: “Qondarma qurumun ləğvi Bakı və İrəvanın sülh istiqamətində irəliləməsinə yol açıb”
17:31, Bu gün
İki kəndi əhatə edən qaz təchizatı ilə bağlı müraciətlər “Açıq mikrofon”da
17:30, Bu gün
Naxçıvan Ali Məclisinin payız sessiyası öz işinə başlayır
17:29, Bu gün
Xaricdə doktorantura təhsilinə dair sənəd qəbulunun müddəti uzadılıb
17:28, Bu gün
Ağalı kəndində ağacəkmə aksiyası keçirilib
17:28, Bu gün
BDU-da  “Kosmos hüququ” mövzusunda işçi seminar keçiriləcək
17:27, Bu gün
Rusiya təmsilçilərinin Yay Paralimpiya Oyunlarında iştirakına icazə verilib
17:26, Bu gün
Şərqi Zəngəzur məktəblilərinin peşə məktəbinə ekskursiyası təşkil edilib
17:23, Bu gün
BDU-nun Tələbə Gənclər Təşkilatının "Price" Xarici Dillər Klubu təlimlərə başlayıb
17:23, Bu gün
Fransalı ekspert: "Qafqazda sabitliyin qorunması Avropa ölkələrinin prioriteti olmalıdır"
17:20, Bu gün
BDU-nun Jurnalistika fakültəsində “ARB 24”ün direktoru Radik İsmayılovla görüş
17:18, Bu gün
Yeni “Apple Watch”lar nəyi bacarır? - FOTO
17:17, Bu gün
Zahidanda “Qanlı cümə”nin ildönümü yad edilir - FOTO/VİDEO
17:16, Bu gün
İranda edam sayı artır: Daha iki məhkum asıldı - FOTO
17:15, Bu gün
Ağalar Vəliyev Goranboy rayonunda Anım Gününə həsr olunan tədbirlərdə iştirak edib - FOTO
17:10, Bu gün
Rusiya yüksəkdəqiqlikli raketlərin sınağını keçirib
17:07, Bu gün
DTX: Ermənistan vətəndaşı Davit Manukyan Qarabağda törətdiyi terrorlara görə həbs edilib - VİDEO
17:05, Bu gün
Aqrar Sahə İşçiləri Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsi təsis edilib
17:02, Bu gün
Spiker: "Artıq Qarabağ bölgəsinin erməni sakinlərinin cəmiyyətimizə reinteqrasiyası başlayıb"
17:00, Bu gün
XİN: "BMT-nin müvafiq qurumlarının missiyası yaxın günlərdə Qarabağa səfər edəcək"
16:57, Bu gün
"Vaqner qrupu" özəl hərbi şirkətinin yaraqlıları Ukraynada döyüşmək üçün geriyə dönür" - Britaniya kəşfiyyatı
16:55, Bu gün
Bakı-Quba-Rusiya ilə dövlət sərhədi yolunun bir hissəsində hərəkət məhdudlaşdırılacaq
16:47, Bu gün
ABŞ dövlət katibi "Qlobal musiqi diplomatiyası"nı işə salıb
16:45, Bu gün
"Şərq Qərbin ardınca Rusiyaya iqtisadi müharibə elan edib" - Moskva meri
16:26, Bu gün
Prezident İlham Əliyev: “Biz Qafqazda sülh və sabitlik istəyirik”
16:23, Bu gün
BDU əməkdaşı Türkiyədə beynəlxalq konfransda məruzə ilə çıxış edib
16:22, Bu gün
BDU-nun professorunun monoqrafiyası nəşr olunub
16:19, Bu gün
Salyanda məktəbdə şagirdi beşbarmaqla döydülər - FOTO
16:19, Bu gün
Prezident: “Torpaqlarımızda separatçılığa son qoyulub, bu, bizim güclü siyasi iradəmizin göstəricisidir”
16:15, Bu gün
Qüdrət Həsənquliyev: "Allah bu insanı xeyirxahlıq üçün yaratmışdı"
15:16, Bu gün
Türkiyəli məşhurlar Qənirə Paşayeva haqda Moderator.az-a danışdı:“48 yaşında dünyasını dəyişməsi...”-ÖZƏL
15:00, Bu gün
İşini işbazlardan uzaq tutmaq istəyən vətəndaşlara “Açıq qapı”da açıqlamalar (Fotolar)
14:55, Bu gün
Ermənistanın müdafiə naziri Rusiyada MDB-yə üzv ölkələrin nümayəndələrinin iclasına getmədi
14:53, Bu gün
“Bu halda Moskvanın Qarabağda o ssenarini tədricən yenidən işə salması mümkündür...”
14:07, Bu gün
Prezident: "2000-dən çox keçmiş məcburi köçkün evlərinə qayıdıb, ilin sonuna qədər bu say 5 500-ə çatdırılacaq"
14:03, Bu gün
Səfir: "Qarabağın erməni gənclərinin azərbaycanlılarla bağlı düşüncəsini dəyişmək üçün işlər görüləcək"
14:01, Bu gün
Dövlət başçısı: "8 şəhər və 92 kəndin Baş planı artıq təsdiq edilib"
14:00, Bu gün
Qarabağda Böyük Vətən Müharibəsi iştirakçılarının xatirəsinə ucaldılmış kompleks silah anbarı kimi istifadə edilib
13:55, Bu gün
COVID-19-un yeni və daha çox yoluxucu olan ştamı meydana çıxıb
13:53, Bu gün
Azərbaycan lideri: "Böyük Qayıdış Proqramının icrası bizim üçün bir nömrəli vəzifədir"
13:45, Bu gün
Gələn il azad edilən ərazilərin bərpasına minimum 2,4 milyard ABŞ dollarının ayrılması planlaşdırılır
13:43, Bu gün
Sinan Oğan: "Qənirə Paşayevanın ölümü Türkiyə üçün də böyük itkidir"
13:42, Bu gün
Prezident: "İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra bərpa işlərinə Azərbaycan büdcəsindən 7 milyard ABŞ dolları həcmində vəsait sərf edilib"
13:41, Bu gün
İlham Əliyev: "Zəngilan məscidinin inşası yekunlaşır"
13:32, Bu gün
Türkiyənin müdafiə naziri: “Paşinyan görməlidir ki, onu qızışdırıb ortaya atanlar indi döyüş meydanında tək qoyublar”
13:31, Bu gün
Azərbaycan Prezidenti: "Zəngilanı mühüm nəqliyyat qovşağı hesab edirik"
13:28, Bu gün
Paşinyan bizim üçün kimdir:düşmən, yoxsa tərəfdaş? Yaxud sülh və gələcək üçün müttəfiq?
13:24, Bu gün
Azərbaycan Prezidenti və Birinci vitse-prezident Qənirə Paşayevanın vəfatı ilə bağlı nekroloq imzalayıblar
13:20, Bu gün
Prezident İlham Əliyev Zəngilan şəhərinə ilk qayıdışın vaxtını açıqlayıb
13:14, Bu gün
Pakistanda terror: Onlarla insan həlak olub - VİDEO
13:13, Bu gün
Rusiyanın valyuta və törəmə alətlər bazarını liberallaşdırması Azərbaycana nə vəd edir?
GÜNLÜK
08:38, Bu gün
“Qənirə xanımın evində qalırdım, məni qızı kimi çox istəyirdi, görən kimi deyirdi ki...”-FOTOLAR
28 Sep 2023 | 22:50
Qənirə Paşayeva vəfat edib - YENİLƏNİB
00:55, Bu gün
Ermənilərin daha bir “qələbə” simvolu Qənimətlər Parkına aparıldı - VİDEO
28 Sep 2023 | 22:25
Mehriban Əliyeva Qənirə Paşayevanın dəfni ilə bağlı məsələləri nəzarətə götürüb
12:29, Bu gün
“PKK” tərkibindəki “Nubar Ozanyan” qrupu Azərbaycana savaş elan etdi...-VİDEO
28 Sep 2023 | 23:01
Antiterror tədbirlərində şəhid olan 6 hərbçinin kimliyi müəyyənləşib
00:47, Bu gün
"Şoyqu Tehrana niyə gedib və iranlılar Rusiyaya öz raketlərini nə zaman tədarük edəcək?" - ISW
28 Sep 2023 | 23:35
Vladimir Putin Liviya Milli Ordusunun komandanını qəbul edib
28 Sep 2023 | 23:37
Sahibə Qafarova fransalı spikerə: “Qəbul etdiyiniz qətnamələr beynəlxalq hüquqa ziddir”
28 Sep 2023 | 23:32
Aydın Hüseynov: “Qənirə Paşayeva qısa ömründə öz imzasını xalqın tarixinə yazdı”
HƏFTƏLİK
25 Sep 2023 | 16:22
Samvel Babayan gecə saat 2-də “Laçın” sərhəd məntəqəsindən keçdi? -Bəs necə?..
28 Sep 2023 | 15:00
“Təslim olmayacağam” deyən “artsax” komandiri də Ermənistana keçdi...-FOTOLAR
27 Sep 2023 | 09:35
Vəzifədən getməmişdən öncə "FSB”-dən Araik Arutyunyana zəng edərək nə deyiblər?.. 
23 Sep 2023 | 10:54
“Onları görən kimi hönkürtü ilə ağladım, inanmırdım ki...”-Meral Konrat-FOTO
28 Sep 2023 | 15:20
Arayikin yeri bilindi - Keçmiş xunta başçısı bu şəhərdə gizlənir
27 Sep 2023 | 13:02
“Sevincimdən qəhər məni boğurdu, kövrəlmişdim, efirdə qulağıma dedilər ki, Jalə de ki, torpaqlar azad olunub”-FOTO
25 Sep 2023 | 13:41
Minaya düşərək şəhid olan Əkrəm Şadmanov kim idi? - FOTO/VİDEO
24 Sep 2023 | 22:28
Ağdərədən çıxan ermənilərin daha bir videosu - Gözlərində qəm, sifətlərində həyasızlıq - VİDEO
25 Sep 2023 | 15:05
Xocalıda erməni sakinlərlə növbəti görüş başa çatıb - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
25 Sep 2023 | 07:09
“Sevimli” “sülhməramlı”lar niyə Laçın şəhərini hələ də məsuliyyət zonalarına daxil edir?..
AYLIQ
08:38, Bu gün
“Qənirə xanımın evində qalırdım, məni qızı kimi çox istəyirdi, görən kimi deyirdi ki...”-FOTOLAR
28 Sep 2023 | 22:50
Qənirə Paşayeva vəfat edib - YENİLƏNİB
00:55, Bu gün
Ermənilərin daha bir “qələbə” simvolu Qənimətlər Parkına aparıldı - VİDEO
28 Sep 2023 | 22:25
Mehriban Əliyeva Qənirə Paşayevanın dəfni ilə bağlı məsələləri nəzarətə götürüb
12:29, Bu gün
“PKK” tərkibindəki “Nubar Ozanyan” qrupu Azərbaycana savaş elan etdi...-VİDEO
28 Sep 2023 | 23:01
Antiterror tədbirlərində şəhid olan 6 hərbçinin kimliyi müəyyənləşib
00:47, Bu gün
"Şoyqu Tehrana niyə gedib və iranlılar Rusiyaya öz raketlərini nə zaman tədarük edəcək?" - ISW
28 Sep 2023 | 23:35
Vladimir Putin Liviya Milli Ordusunun komandanını qəbul edib
28 Sep 2023 | 23:37
Sahibə Qafarova fransalı spikerə: “Qəbul etdiyiniz qətnamələr beynəlxalq hüquqa ziddir”
28 Sep 2023 | 23:32
Aydın Hüseynov: “Qənirə Paşayeva qısa ömründə öz imzasını xalqın tarixinə yazdı”