Seçəni də, seçiləni də kamera və müşahidəçilərdən öncə Allah görür...
Oxunub: 3723
14 May 2023 | 08:41
Seçəni də, seçiləni də kamera və müşahidəçilərdən öncə Allah görür...
"(İnsan üçün) onu öndən və arxadan təqib edənlər (mələklər) vardır. Onu (insanı) Allahın əmri ilə qoruyurlar. Hər hansı bir tayfa öz tövrünü (nəfsində olanları) dəyişmədikcə (pozmadıqca), Allah da onun tövrünü (onda olanları, onun əhvalını) dəyişməz. Əgər Allah hər hansı bir qövmə bir pislik yetirmək istəsə, onun qarşısı heç cür alına bilməz və Ondan başqa onların heç bir hamisi də olmaz" (Qurani-Kərim,Rad surəsi, 11-ci ayə)...
 
Azərbaycan və Türkiyədəki seçki mexanizmində İslam dəyərlərinə zidd prinsipial məqam yoxdur. Amma...
İstəkli oxucular sual edə bilər ki, seçimin, seçkinin ibadətə bir aidiyyəti varmı? Amma bir az dərindən düşünsək, görərik ki, biz ibadət yoluna da öz seçimimizlə gəlirik və əslində, elə bu cür gəlməliyik. Heç kəs bizi məcbur etməməlidir və etmək hüququ da yoxdur... 
 
Bu mənada, İslamda azad seçim anlayışı çox böyük önəmə malikdir.... Şəhidlər ağası İmam Hüseyn əleyhissəlam da Allah, İslam uğrunda şəhadət yoluna öz seçimi ilə getdi. Və Yezid ordusunun mühasirəsində yaşadığı günlərdə ətrafındakı tərəfdarlarına seçmək hüququ verdi: kim ölümdən qorxursa, yaxud yalnız ona möhtac olan kimsəsiz, xəstə ata-anası yolunu gözləyirsə, gedə bilərdi. Və bu minvalla Aşura gecəsi İmamın ətrafında şəhidlik yolunu seçmiş 72 nəfər olduğu deyilən həmin fədakar, igid SEÇİLMİŞLƏR qaldı... Elə bugünkü xaotik burulğanlar girdabında olan həyatımızda da seçənlər və seçilənlər üzərinə böyük məsuliyyət düşür. Əgər bunu dərk etsələr...
 
Qurani-Kərimdən, Peyğəmbər (s.ə.s) sünnətindən, İslam xilafətinin tarixindən xəbəri olmayanlar dinimizi tam totalitarizm, diktatura, zorakılıq təbliğ edən bir ideologiya kimi təsəvvür edirlər. Bu yanlış anlayışdan istifadə edən İslam düşmənləri də bilərəkdən müsəlmanlığa qarşı çirkin təbliğatlarını işə salır, müsəlman dünyasını gerilikçi, tənəzzülə doğru aparan bir sistem kimi təqdim etməyə çalışırlar. Halbuki, Qurani-Kərimi oxuyub-anlamağa çalışan hər bir kəs əmin ola bilir ki, bu gün "demokratik" adlanan prinsiplərin bir çoxu ali dəyərlər kimi, ilk dəfə məhz Allahın KİTABında təsbit edilmişdir...
 
Peyğəmbərə (s.ə.s) biyət seçkinin bir forması idi...
Peyğəmbərimiz Məhəmməd əleyhissəlamın Allahdan vəhy aldığı İslamın ilk illərində hazırkı qaydalara uyğun seçkilər olmasa da, seçki sisteminin tamamən olmadığını da söyləmək doğru deyil. Peyğəmbərə (s.ə.s) "beyət" etmək həm də seçkinin bir forması idi. Yəni, heç kəs zor, qılınc gücünə Rəsulullahı (s) cəmiyyətin yol göstərəni kim tanıyıb ona sadiqliyini ifadə etməmişdir. "Biət" ərəbcədən tərcümədə "təsdiq", həm də "sədaqət andı" mənasını verir. Müsəlmanların ilk beyəti də Allaha və Onun elçisi Həzrət Məhəmmədə (s.ə.s) oldu. Hz. Məhəmmədin (s.ə.s) sağlığında müsəlman icmasının qərarları ümumi müzakirə, yəni məşvərət vasitəsilə əldə etməsi barədə kifayət qədər tarixi məlumatlar var. Bu o deməkdir ki, Peyğəmbərimiz (s.ə.s) idarəçi məmurlara da seçim ixtiyarı, öz fikirlərini söyləmək hüququ verir, onların təklifləri ilə hesablaşırdı. Sirə (Peyğəmbərin həyatı ilə bağlı məlumatlar) müəlliflərinin yazdığına görə, belə toplantı iştirakçıları dəyirmi halqa şəklində əyləşər və beləliklə, kimin başda, kimin ayaqda - son yerdə olduğu bilinməzmiş...
 
Dörd xəlifə seçki ilə hakimiyyətə gəlib...
 
Peyğəmbərin (s.ə.s) özündən sonra əmisi oğlu və kürəkəni Həzrət Əlini (ə) öz xələfi elan edib-etməməsi barədə sünni və şiə məzhəbləri arasında ixtilaf bu günədək davam edir. Ancaq son nəticədə Allah elçisinin vəfatından sonra xəlifənin Həzrət Əli (s) yox, Əbu Bəkr olması danılmazdır. Bununla yanaşı, Əbu Bəkrdən başlayaraq, Rəşidi xəlifələrin (Həzrət Məhəmməddən (s.ə.s) sonra xilafətə rəhbərlik etmiş Əbu Bəkr, Ömər ibn Xəttab, Osman və Əli ibn Əbu Talib (ə)) dönəmində xəlifə seçimlərinin seçkilər (Şura) vasitəsilə keçirilməsi ilə bağlı faktlar var. Ancaq eyni zamanda, dörd xəlifə zamanı da seçkilər üslubunda müəyyən fərqlər olub. Birinci xəlifə Əbu Bəkr Mədinədə bir qrup səhabənin iştirakı ilə keçirilən seçkilər nəticəsində seçilib. Tarixi mənbələrə görə, həmin seçkiyə etiraz edənlər, ədalətsizliyini bildirənlər olsa da, sonradan, 33 min səhabə (Peyğəmbərlə (s.ə.s) bir dövrdə yaşamış tərəfdarları) Əbu Bəkrə beyət edib. Ondan, təxminən, iki il sonra dünyadan köçən Əbu Bəkr xəlifə Öməri özünə ardıcıl təyin edir və bundan sonra müsəlmanların xəlifə Ömərə beyət etməsi mərasimi keçirilir. İslamşünas Hüseyn Quliyevin araşdırmalarına görə, Ömər dünyadan köçərkən xəlifə seçimlərinin yeni bir üsulunu tətbiq edir: 6 nəfər nüfuzlu xəlifəliyə layiq namizəddən ibarət Şura təyin edən xəlifə Ömər yeni dövlət başçısının 6 nəfərdən ibarət Şuranın öz aralarından seçilməsini vəsiyyət edir. "Məşvərət Heyəti" adlanan bu Şura bir neçə gün davam edən müzakirələrdən sonra, Osman ibn Əffanı 3-cü xəlifə olaraq seçirlər. Xəlifə Osman misirli üsyançılar tərəfindən qətlə yetirildikdən sonra, xəlifə bilavasitə xalq, daha dəqiq, Mədinə əhalisi tərəfindən seçilir. Əsasən, səhabə və tabeindən ibarət olan Mədinə sakinləri Həzrət Əlinin (ə) evinə gedərək, onu xəlifə olmağa dəvət edirlər. Və elə oradaca əksəriyyət ona beyət edir. Ancaq sonrakı xilafət sülalələri varislik yolu ilə davam edib...
 
Müxtəlif müsəlman ölkələrində seçki qaydaları
 
Sonrakı dövrlərdə İslam məzhəblərində (hüquq məktəbləri) seçkilər, siyasi hakimiyyətin formalaşmasına münasibətdə mütləq hakimiyyətin Allaha məxsus olmasında olan ittifaqla yanaşı, "yerdəki" hakimlərin necə müəyyən olunması, hakimiyyətə layiqlik kimi məsələlərdə sünni və şiə məzhəbləri arasında fərqli baxışlar da hökm sürməkdədir. Belə fərqliliklərə rəğmən, bu gün müsəlman dünyasında hakimiyyətlərin ümumi seçkilərlə formalaşması qəbul olunur. Hətta müvafiq təriqətlərə mənsub ən sərt şəriət qaydaları əsasında idarə olunan Səudiyyə Ərəbistanında da dövlətin birinci şəxsi olmasa da, Məclisə və digər yerli qurumlara seçkilər keçirilir. Fars körfəzinin monarxiya üsullu ölkələrində birinci şəxslər olmasa da, Məclis müəyyən qədər dünyanın qəbul elədiyi seçki qaydaları ilə formalaşdırılır. İslam Respublikası adını daşıyan İranda isə ölkənin faktiki əsas şəxsi olan ali dini lider üləmalar tərəfindən seçilir. Dövlətə rəhbərlik edən prezident isə 4 ildən bir ümumxalq seçkiləri ilə müəyyən olunur. Digər İslam respublikaları - Pakistan, Əfqanıstan kimi ölkələrdə də dövlət başçısı ümumxalq seçkiləri vasitəsilə (Pakistanda parlament tərəfindən) seçilir. Bu isə onu göstərir ki, dövlət başçısının xalqların səsverməsi ilə müəyyən olunması İslam prinsipləri ilə ziddiyyət təşkil etmir. Təbii ki, müəyyən şərtlər daxilində; məsələn, İranda hazırkı siyasi quruluşa əsasən, 12-ci İmam Mehdi Sahibəzzamanın (ə) qeybdə olduğu dövrdə hakimiyyəti onun mənəvi varisləri hesab olunan İslam üləması - müctəhidlər - tərəfindən seçilmiş liderə - vəliyyi-fəqihə - məxsusdur. Buna rəğmən vəliyyi-fəqih də məhz üləmalar arasında keçirilən seçkilərlə müəyyən olunur...
 
Azərbaycan və Türkiyədəki seçki mexanizmində İslam dəyərlərinə zidd prinsipial məqam yoxdur. Amma...
 
Azərbaycan, vətəndaşlarının böyük əksəriyyətinin müsəlman olması baxımından, İslam ölkəsi hesab edilsə də, dövlət olaraq dünyəvi-hüquqi prinsiplər əsasında idarə olunur. Odur ki, istər dövlət başçısı, istərsə də parlament seçki sistemi, İslam seçki sistemlərindən xeyli fərqlənir. Müraciət etdiyimiz ilahiyyatçılar və İslam hüququ üzrə mütəxəssislər  hesab edirlər ki, konstitusiya və digər qanunlarında demokratik idarəçilik prinsipləri əsas götürülən Qərb ölkələri, eləcə də  Azərbaycan və Türkiyədəki dünyəvi prinsiplərə əsaslanan müasir seçki sisteminə İslam hüququ baxımından yanaşmaq məqsədəuyğun olmasa da, demək mümkündür ki, hazırkı seçki sistemi ümumi istiqamət və mexanizmlər baxımından İslam prinsipləri ilə heç bir ziddiyyət təşkil etmir. Ümumiyyətlə, İslam hüququnda vətəndaşın seçmək və seçilmək hüququ ilə dünyəvi sistemdəki eyni hüquq arasında prinsipial bir fərq yoxdur. Sadəcə, İslamda dövlət başçısı olaraq, xəlifənin Quranı, şəriəti bilməsi vacib hesab olunur. Bunun da təbii ki, dünyəvi dövlətə aidiyyəti ola bilməz. Lakin  bütövlükdə mütəxəssislərin dediklərindən onu da anlayırıq ki, Azərbaycan, eləcə də Türkiyə vətəndaşlarının prezident, yaxud parlament seçkilərində azad seçim edərək, səs verməsi mexanizmində İslam dəyərlərinə qarşı ola biləcək bir məqam yoxdur. Amma seçkilərin keçirilməsi prosesi və özlərinin seçilmək və seçmək hüquqlarını dəyərləndirmək məhz seçilən və seçənlərin öz iradə və nəfslərindən asılıdır...
 
Seçəni də, seçiləni də kamera və müşahidəçilərdən öncə Allah görür...
 
Dünyaya Allahın "Zəbur", "Tövrat", "İncil", "Quran" kitablarında təsbit etdiyi hökmran dəyərlərlə yanaşsaq, bütün hallarda yaşadığı cəmiyyətin inkişaf və tərəqqisini, xalqın rifah halının daha da yaxşılaşmasını istəyən hər bir insan, müsəlman, vətəndaş, ilk növbədə özünü, təfəkkürünü, həyata baxış tərzini müsbətə doğru dəyişməli, haqqı-nahaqdan seçməyi bacarmalı, hər bir işdə Haqqa səs verməli, Haqq tərəfdarına dəstək olmalıdır. İstər seçən, istər seçilən, istərsə də onlara nəzarət edənlər bilməlidirlər ki, onlara küçə və parklarda, ofislərdə, seçki məntəqələrində qurulmuş kamera obyektivlərindən, eləcə də yerli və beynəlxalq müşahidəçilərdən öncə Allah baxır və O, hər şeyi hamıdan aydın və dəqiq görür. Qurani-Kərimin aşağıdakı ayəsi də söylədiklərimizi təsdiqləyir:
 
"(İnsan üçün) onu öndən və arxadan təqib edənlər (mələklər) vardır. Onu (insanı) Allahın əmri ilə qoruyurlar. Hər hansı bir tayfa öz tövrünü (nəfsində olanları) dəyişmədikcə (pozmadıqca), Allah da onun tövrünü (onda olanları, onun əhvalını) dəyişməz. Əgər Allah hər hansı bir qövmə bir pislik yetirmək istəsə, onun qarşısı heç cür alına bilməz və Ondan başqa onların heç bir hamisi də olmaz" (Rad, 11)...
Bu gün qardaş Türkiyədə prezident və parlament seçkiləridir... İnşəAllah, dünya həyatında insana hər sahədə seçim azadlığı verən Rəbbimiz bu seçkilərin nəticələrini Özünün bildiyi İlahi Ədalət və Nizam çərçivəsində, həm də bəndələrinin nəfsani istək, iradə və seçimlərinə uyğun olaraq türk-İslam dünyasının, o cümlədən Türkiyə və Azərbaycanın gələcəyinə faydalı olaraq meydana çıxaracaq... Biz insanlar üçün ən xeyirlisini bilən Odur...
 
Sultan Laçın
 
Oxşar xəbərlər
N.Tusi adına Klinika
20:43, Bu gün
Qərbi Azərbaycan Xronikası: "Ermənistanda "demokratiya”nın yalançı görüntüsü"
20:35, Bu gün
ADY sədri Dəmir Yolları Əməkdaşlıq Təşkilatının rəhbəri ilə görüşüb
20:31, Bu gün
Bakıda modeli döyən sevgilisi həbs edilib
20:25, Bu gün
Türkiyə parlamenti yeni tərkibdə fəaliyyətə başlayır
20:20, Bu gün
SOCAR və TPAO memorandum imzalayıb
20:13, Bu gün
Qeyri-sabit hava şəraiti nə vaxta qədər davam edəcək?
20:06, Bu gün
Mişel: “Bugünkü danışıqlar Brüsseldə keçiriləcək görüş üçün yaxşı hazırlıq idi”
20:00, Bu gün
Azərbaycan Ordusu Naxçıvanda komanda-qərargah təlimi keçirib
19:58, Bu gün
Silahların təkamülü: Türkiyə üçün HAVA SOJ, Ukrayna üçün TAURUS - VİDEO
19:57, Bu gün
İran-Pakistan sərhədində atışma: Ölənlər var - FOTO
19:56, Bu gün
Naxçıvan Baş Gömrük İdarəsində Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Gününə həsr olunmuş tədbir keçirilib - FOTO
19:55, Bu gün
Kişineuda Azərbaycan, Ermənistan, Avropa İttifaqı Şurası, Almaniya və Fransa liderlərinin qeyri-rəsmi görüşü keçirilib - YENİLƏNİB
19:48, Bu gün
Mərkəzi Gömrük Hospitalı Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günündə bir sıra aksiyalar keçirib - FOTO
19:47, Bu gün
Bakıdakı dünya çempionatında daha 2 dəst medal öz sahibini tapıb
19:36, Bu gün
Masallıda 3 tona yaxın saxta yağ və süd məhsulları aşkarlanıb
19:31, Bu gün
"Ərdoğanın qələbəsi Türkiyənin xarici siyasətində yeni dövrün başlanğıcıdır" - "Yeni Şafak"
19:25, Bu gün
BMT Baş Assambleyasının 78-ci sessiyasının prezidenti seçilib
19:23, Bu gün
Qətər Əmiri Prezident İlham Əliyevi təbrik edib
19:20, Bu gün
Salome Zurabişvili: "Gürcüstan Azərbaycanla strateji tərəfdaşlığı daha da dərinləşdirməyə xüsusi önəm verir"
19:15, Bu gün
Sabah Bakının iki rayonunda su kəsiləcək
19:08, Bu gün
Bəzi rayonlara leysan xarakterli yağış yağıb, dolu düşüb - FAKTİKİ HAVA
19:05, Bu gün
ABŞ Azərbaycanın “yaşıl enerji”nin inkişafı sahəsində fəaliyyətini müsbət qiymətləndirir
19:00, Bu gün
BDU-da elmi seminar keçirilib - FOTO
18:57, Bu gün
Oğuza güclü dolu düşüb
18:54, Bu gün
Azərbaycandan qat-qat zəngin ölkələr var, amma bu, onlara uğur gətirmədi...
18:48, Bu gün
Prezidentin səlahiyyətli nümayəndəsi: "Naxçıvanın problemlərini dəqiq bilirik, təkliflərimizi rəhbərliyə çatdırmışıq"
18:45, Bu gün
ABŞ dövlət katibinin köməkçisi: “Azərbaycana Avropanın enerji təhlükəsizliyinə töhfəsinə görə minnətdarıq”
18:39, Bu gün
Çexiya şirkətləri Qarabağda günəş və külək enerjisi qurğuları istehsal edə bilər
18:32, Bu gün
İranda “Bəsic” üzvü hicab bəhanəsi ilə tələbə qızı bıçaqladı - VİDEO
18:20, Bu gün
Renat Dadaşovun İsveçrə klubundakı qolu mövsümün ən yaxşısı ola bilər
18:19, Bu gün
Kişineuda Azərbaycan, Ermənistan, Aİ, Almaniya və Fransa liderlərinin qeyri-rəsmi görüşü başlayıb
18:18, Bu gün
Moldovada Azərbaycan, Avropa İttifaqı Şurası və Ermənistan liderlərinin qeyri-rəsmi görüşü başlayıb
18:17, Bu gün
Əlilliyi müəyyən edilmiş uşaqlar üçün konsert proqramı təşkil olunub
18:15, Bu gün
Mariya Stadnikin reytinq turnirinə aparılmamasının səbəbi müəyyənləşib
18:08, Bu gün
NATO-Ukrayna Şurası yaradılacaq
18:00, Bu gün
Mirzə Cəlilin Əbdürrəhimbəy Haqverdiyevlə Şuşadakı birgə istirahət anlarından... 
18:00, Bu gün
İraqda həbsdə saxlanılan Azərbaycanın 3 qadın vətəndaşı ölkəmizə gətirilib
17:55, Bu gün
Azərbaycan Ordusunun hərbçiləri ilə NATO-nun nümayəndə heyəti arasında ikitərəfli görüş keçirilib
17:51, Bu gün
Antoni Blinken: "NATO Kiyevə dəstəyi maksimum həddə çatdıracaq"
17:47, Bu gün
Fuad Nəcəfli: “Naxçıvanda günəş elektrik stansiyası tikiləcək”
17:45, Bu gün
Ədliyyə Nazirliyi Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü ilə bağlı tədbirlər keçirdi - FOTOLAR
17:42, Bu gün
“Azerçay”dan 1 iyunda qayğıya ehtiyacı olan uşaqlara DƏSTƏK - FOTOLAR
17:40, Bu gün
Azərbaycanın iki taekvondoçusunun dünya çempionatındakı ilk rəqibi müəyyənləşib
17:33, Bu gün
Prezidentin nümayəndəsi şəhid, qazi övladları, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlarla görüşüb
17:33, Bu gün
"Priqojin rusiyalıları Putinin əvəzlənməsinə çağırış etməyə sövq edib" - Britaniya kəşfiyyatı
17:25, Bu gün
Volodimir Zelenski: “Avropa Ukraynaya köməkdə tərəddüd edir, Rusiya isə səngər qazır”
17:20, Bu gün
Azərbaycan və ABŞ "yaşıl enerji"yə keçid layihələrini müzakirə edib
17:18, Bu gün
Polad Bülbüloğlunun “YouTube”a qanunsuz yerləşdirilən mahnıları silinib
17:10, Bu gün
Prezident İlham Əliyev Kişineuda enerji təhlükəsizliyinə həsr olunmuş dəyirmi masada iştirak edib
17:08, Bu gün
"Azərbaycan qlobal enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında söz sahibi olan dövlətdir" - Vüqar Rəhimzadə
17:05, Bu gün
Azərbaycan Prezidenti “Avropa siyasi birliyi”nin Zirvə toplantısı çərçivəsində işçi lançda iştirak edib
17:00, Bu gün
Ölkədə COVID-19 əleyhinə peyvənd olunanların sayı AÇIQLANDI
16:55, Bu gün
Azərbaycanda daha 15 nəfər COVID-19-a yoluxub
16:53, Bu gün
Tanınmış müğənni Çelik Bakıda KONSERT VERƏCƏK
16:50, Bu gün
Ötən ay xaricdə təhsil almış 102 nəfərin diplomu tanınmayıb
16:45, Bu gün
"Səyyar qəbul otağı"nın bu dəfəki iştirakçıları Siyəzən sakinləri oldu - FOTOLAR
16:43, Bu gün
Böyük Britaniya şirkətləri Qarabağda "yaşıl enerji" layihələrinə maraq göstərirlər
16:37, Bu gün
Şarl Mişel və Volodimir Zelenski arasında görüş olub
16:35, Bu gün
UNEC ilə Ege Universiteti ikili diplom proqramına başladı - FOTOLAR
16:30, Bu gün
Azərbaycanın Ukraynada şərab zavodu var
16:25, Bu gün
Gürcüstanın Baş naziri: “Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh dialoqunu dəstəkləyirik”
16:17, Bu gün
Mikayıl Cabbarov ikinci “Yüksəliş” müsabiqəsinin qalibləri ilə görüşüb
16:16, Bu gün
Şuşada ilk beynəlxalq uşaq rəqs festivalı keçirilib
16:15, Bu gün
Fransada kafedə atışma olub, 1 nəfər ölüb, 3 nəfər yaralanıb
16:06, Bu gün
Mehriban Əliyeva Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü ilə bağlı paylaşım edib
16:00, Bu gün
"Rusiya demoqrafik uçuruma yuvarlanır: hakimiyyət bunun nədən baş verdiyini anlamır..."
15:47, Bu gün
Türkiyə Azərbaycandan ildə 1 milyon turist qəbul etmək istəyir
15:40, Bu gün
Azərbaycan “China International Energy Sources Group”la əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib
15:35, Bu gün
Ötən ay dövlət sərhədini pоzduqlarına görə 48 nəfər saxlanılıb
15:30, Bu gün
BMT baş katibi və Türkiyə Prezidenti regional məsələləri müzakirə ediblər
15:27, Bu gün
Ötən ay axta­rışda оlan 286 nəfər sərhəddə aşkarlanıb
15:25, Bu gün
Aİ enerji təhlükəsizliyi üçün daxili infrastruktur xətlərinin yaradılmasını maliyyələşdirir
15:20, Bu gün
Alen Simonyan: "Sülh prosesi artıq başlayıb"
15:15, Bu gün
MEDİA çap və onlayn mətbuat üçün müsabiqə elan etdi
15:11, Bu gün
Zaman göstərdi ki, bu, olduqca dəqiq seçimdir...
15:10, Bu gün
Mübariz Qurbanlı Səudiyyə Ərəbistanına səfər edib
15:05, Bu gün
Qırğız Prezidenti Ərdoğana zəng edib
15:00, Bu gün
"Qalatasaray" baş məşqçisi ilə 4 illik müqavilə imzalayacaq
14:55, Bu gün
Prezident İlham Əliyev “Avropa siyasi birliyi” 2-ci Zirvə toplantısında iştirak edib - YENİLƏNİB
14:41, Bu gün
Sandu: “Biz ərazi bütövlüyü prinsiplərinin əhəmiyyətini itirməsi ilə razılaşa bilmərik”
14:32, Bu gün
Türkiyədə müxalifətin seçki bloku dağılıb
14:23, Bu gün
Ermənistan Azərbaycanla sülh müqaviləsinin imzalanması üçün təminatçı axtarır
14:15, Bu gün
Dövlət Gömrük Komitəsi  “Uşaqlar bizim gələcəyimizdir” adlı festival keçirdi - FOTO/VİDEO
14:05, Bu gün
"Qərbdən təcrid edilən Rusiya nicatı Afrikada axtarır..."
14:00, Bu gün
Prezident Administrasiyasının rəhbəri Britaniya Baş nazirinin Azərbaycan üzrə ticarət elçisi ilə görüşüb
13:56, Bu gün
DİN: "Bolt" və "Uber" taksi şirkətləri ilə bağlı daxil olan müraciətlərin sayı çoxalıb"
13:42, Bu gün
Şarl Mişel: “Azərbaycan və Ermənistan liderləri arasında bu gün keçiriləcək görüş çox vacibdir”
13:42, Bu gün
Bu nəyin bayrağıdır? - Təhsil eksperti nazirliyin biabırçı paylaşımını topa tutdu...
13:31, Bu gün
Sabahın hava proqnozu açıqlanıb
13:24, Bu gün
Bakıda çoxmərtəbəli yaşayış binasında yanğın olub, bir nəfər xilas edilib
13:20, Bu gün
"Total": "Yaxın həftələrdə “Abşeron” yatağından ilk qaz çıxarılacaq"
13:13, Bu gün
Bolqarıstan Prezidenti: “Azərbaycan özünü Avropanın etibarlı tərəfdaşı kimi sübut etdi”
13:08, Bu gün
Prezident İlham Əliyev “Avropa siyasi birliyi” 2-ci Zirvə toplantısında iştirak edir
13:04, Bu gün
Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günündə raşistlər ölüm saçır, Ukrayna uşaqlarını qətlə yetirir...
12:57, Bu gün
FIFA prezidenti "Qarabağ"ı təbrik edib
12:50, Bu gün
Türkiyədə prezident seçkilərinin yekun nəticələri açıqlanıb
12:43, Bu gün
Qari Cons: "Azərbaycanda həyata keçiriləcək neft və qaz layihələrinə investisiyalarımızı davam etdirəcəyik"
12:41, Bu gün
Belçikanın Baş naziri: “Azərbaycanı sammitdə görməyə şadıq”
12:40, Bu gün
BDU-da proqramlaşdırma müsabiqəsi keçirilib
12:34, Bu gün
DYP yol qəzalarının başvermə səbəblərini açıqlayıb
GÜNLÜK
31 May 2023 | 20:57
Putin az qala Ukrayna dronlarının hücumuna məruz qalacaqmış, prezident həyəcan siqnalı ilə yataqdan qaldırılıb...
31 May 2023 | 22:47
“Bədənini nümayiş etdirməkdən seksual həzz alır, qızımı, oğlumu, məni təhqir edir...”
07:41, Bu gün
Rusiya MN Laçın şəhərini yenidən “nəzarətə” götürdü və...-XƏRİTƏLƏR
10:56, Bu gün
“Zənnimcə, Rusiya Xocalı, Xankəndi... məsələsində də çox israrlı ola bilməyəcək...”
31 May 2023 | 23:31
"Qoca kaftarın müdrikliyi çatmayıb, onun istedadı isə artıq tükənib..."
31 May 2023 | 23:27
“Sosial şəbəkələr müğənniləri əlçatan etdi, biz sənətkarların yanında mikrofon götürməzdik”
31 May 2023 | 21:34
İlham Əliyev Kişinevdə Moldova prezidenti Maya Sandu ilə görüşüb – FOTO/YENİLƏNİB     
31 May 2023 | 20:52
YAP nümayəndə heyəti Çində təqdimat mərasimində iştirak edib
31 May 2023 | 20:55
Azərbaycanda daha 10 nəfər COVID-19-a yoluxub, 1 nəfər vəfat edib
31 May 2023 | 23:25
Şagirdlərə əlavə oxu materiallarını necə sevdirək? – Müəllimlərin əsas nöqsanları...
HƏFTƏLİK
28 May 2023 | 10:16
"İnşallah tezliklə 50 milyonluq azərbaycanlının arzuları çin olacaq..."
30 May 2023 | 09:47
Arayik Xankəndində kütləvi tədbirləri “sülhməramlı”ların göstərişi ilə qadağan edib...
29 May 2023 | 10:08
“İyunun 1-də Kişinyovda sülh sazişi imzalanacağına ümidim yoxdur, çünki hələ..."
31 May 2023 | 07:50
Əliyevin sözləri Putinin milyarder “desantı”nı Paşinyana qarşı açıq çıxışa vadar etdi...
28 May 2023 | 15:12
"Alp-Arslan Qafanı tutdu və Zəngəzur 150 il Səlcuqluların hakimiyyəti altında qaldı..."
29 May 2023 | 23:43
“Əhməd”in ölümünə sarsılan “Ceyran”: “Elxan oğluna qovuşdu, mənə onsuz çox çətin olacaq”
29 May 2023 | 11:50
Xankəndinə nəzarətin “son addımı" atılacaq...
27 May 2023 | 08:35
Paşinyan sülh sazişi imzalanarsa, Qarabağdakı haykları gözləyən 3  variantdan danışdı...
29 May 2023 | 21:08
"Müğənni xanımı kimsə öz oğluna gəlin etməzdi, düşünürdülər ki, bir xanım əgər səhnədədirsə..."
26 May 2023 | 15:02
"Moskva görüşü diplomatiyamızın Münhen və Brüsseldəki uğurunun davamıdır”
AYLIQ
31 May 2023 | 20:57
Putin az qala Ukrayna dronlarının hücumuna məruz qalacaqmış, prezident həyəcan siqnalı ilə yataqdan qaldırılıb...
31 May 2023 | 22:47
“Bədənini nümayiş etdirməkdən seksual həzz alır, qızımı, oğlumu, məni təhqir edir...”
07:41, Bu gün
Rusiya MN Laçın şəhərini yenidən “nəzarətə” götürdü və...-XƏRİTƏLƏR
10:56, Bu gün
“Zənnimcə, Rusiya Xocalı, Xankəndi... məsələsində də çox israrlı ola bilməyəcək...”
31 May 2023 | 23:31
"Qoca kaftarın müdrikliyi çatmayıb, onun istedadı isə artıq tükənib..."
31 May 2023 | 23:27
“Sosial şəbəkələr müğənniləri əlçatan etdi, biz sənətkarların yanında mikrofon götürməzdik”
31 May 2023 | 21:34
İlham Əliyev Kişinevdə Moldova prezidenti Maya Sandu ilə görüşüb – FOTO/YENİLƏNİB     
31 May 2023 | 20:52
YAP nümayəndə heyəti Çində təqdimat mərasimində iştirak edib
31 May 2023 | 20:55
Azərbaycanda daha 10 nəfər COVID-19-a yoluxub, 1 nəfər vəfat edib
31 May 2023 | 23:25
Şagirdlərə əlavə oxu materiallarını necə sevdirək? – Müəllimlərin əsas nöqsanları...