O, hansı səbəbdən sağalmaz xəstəliyə tutuldu? – Məmməd Araz haqqında
Oxunub: 2941
01 Dec 2023 | 20:53
O, hansı səbəbdən sağalmaz xəstəliyə tutuldu? – Məmməd Araz haqqında
Bu gün Xalq şairi Məmməd Arazın anım günüdür.
 
Moderator.az kulis.az-a istinadən tədqiqatçı Aslan Kənanın “Haqq nazilər, üzülməz” məqaləsini təqdim edir.

 

Se­çi­rəm fik­ri­min ay­na­sın­da mən
Və­fa­lı, və­fa­sız olan do­st­la­rı.
Adı­nı di­lim­dən sa­lıb itir­dim
Qo­nan­da di­li­nə ya­lan do­st­la­rın.

Məm­məd Araz

 

Bir zaman Azər­bayca­nin gör­kəm­li sə­nət­ka­rı, xalq şai­ri Məm­məd Ara­zın həy­at yol­da­şı mərhum xanım Gül­хa­nım müəl­­l­imə ilə müsa­hi­bə dərc olun­muş­du. Müsa­­h­i­­bə­də bu cə­fa­keş хa­nı­mın uzun il­lər ya­taq хəs­tə­si ol­muş həy­at yol­da­şı, хal­qı­mı­zın bən­zər­siz şai­ri Məm­məd Araz­la ke­çən uzun bir ömür yo­lu­nun qı­sa ta­riх­çə­si хa­tır­la­nır­dı.

Gül­хa­nım müəl­li­mənin şai­rin həy­a­tı­nın ən ağır gün­lə­rin­dən bi­ri­nə to­хun­ma­sı, mə­nim ma­rağı­ma sə­bəb ol­du. Çünki hə­min ha­di­sə mə­nə ta­nış idi. Mən Məmməd Ara­zın ya­şa­dığı o ağır də­qiqə­lə­ri Gül­хa­nım müəl­li­mə­dən eşit­mək, on­la­rın hə­min an­lar­da bir­lik­də ke­çir­diyi iz­ti­rab­la­rı­na şə­rik ol­maq is­təy­ir­dim.

Müəl­li­mə­nin ver­diyi müsa­hi­bə­də mə­nim göz­­lə­diy­im ha­di­sə­nin tə­fərr­üa­tı ilə da­nı­şı­lacağı­nı zənn edib, ya­zı­dan heç bir vəchlə ay­rıl­maq is­tə­mir­dim. Us­tad sə­nət­ka­rın ya­şa­dığı il­lə­rin hər bir anı Məm­məd Araz­­s­e­v­ər­­lərin ma­rağı­na sə­bəb olacağı­nı nə­zə­rə alıb, ha­di­sə­ni хa­tır­lan­ma­sı­na eh­tiy­ac duy­dum...

Müsa­hi­bə­dən mə­lum olur­du ki, M.Ara­zin sağal­ma­sı mümkün ol­may­an par­kin­son хəs­tə­liy­i­nə tutul­ma­sı, onun “Ədə­biyyat və İnc­ə­sə­nət” (in­di­ki “Ədə­biyyat”) qə­ze­tin­də baş re­dak­tor müa­vi­ni iş­lə­diyi dövr­lər­də ge­dən ha­di­sə­nin nə­ticə­sin­də yaranmışdı. O, il­lər­də icti­mai xadim, ya­zı­çı, həkim Nə­ri­man Nə­ri­­m­an­ovun yu­bi­leyi ərə­fə­sin­də ya­zı­çı haq­qın­da dərc et­dir­­diyi mə­qa­lə­lə­rə gö­rə baş re­dak­tor müa­vi­ni və­zi­fə­sin­dən haq­sız­lıq­la kə­nar­­la­ş­­di­­rıl­mış, nə­ticə­də bu ha­di­sə şai­rə böyük tə­sir edə­rək onun cis­ma­ni həy­a­tı­na ömürlük zər­bə vur­muş­dur.

Ha­di­səyə çoх da dərindən yanaşmaq istəməyən Gül­хa­nım müəl­li­mə bacar­dıqca ağrı­lı gün­lər­dən tez “ay­rıl­mağı” üstün tut­muş, hiss olu­nacaq şə­kil­də o qəm­li ha­di­sə­dən “yayın­mağa” müvəf­fəq ol­muş­du.

Gül­хa­nım müəl­li­mənin de­mək is­tə­diyi, la­kin o qəm­li gün­lər­dən sükut­la ke­çə­rək, oхucu­nu intizar­da qoy­duğu ha­di­səyə mən vaх­ti­lə Döv­lət Ədə­biyyat və İnc­ə­sə­nət Arxivində saх­la­nı­lan sənəd­lər ara­sın­da rast gəl­miş­dim. Hə­min ha­di­sə sə­nəd­lər­də tə­fərr­üa­tı ilə açıq­la­nır­dı.

Məmməd Araz hansı səbəbdən sağalmaz xəstəliyə tutuldu?

Məlumdur ki, Azərbaycanın görkəmli şairi Məmməd Araz uzun müddət xəstəlikdən əziyyət çəkirmiş. Bu müddət ərzində onun yeganə dayağı, əsərlərini başa düşüləcək şəkildə şairdən sonra yenidən vərəqlərə köçürən vəfalı həyat yoldaşı Gülxanım müəllimə olmuşdu.

Bir gün mən Gülxanım müəllimdən Məmməd Arazın bütün yazılarını niyə arxivə vermədiyini soruşdum. O qeyd etdi ki, ustadın yazılarını məndən başqa oxuyan yoxdur. Onun əsərlərini tam şəkildə üzünü çıxarandan sonra verəcəyəm.

Söhbətimizdən bir müddət keçəndən sonra iş otağımın qapısı açıldı. Gülxanım müəllimə idi. Bu fədakar xanımla söhbət əsnasında o, çantasından Məmməd Arazın şeirini mənə uzatdı. Bununla demək istəyirdi ki, bax, oxunası xətt deyil.

Vərəqi əlimə alıb şairin öz xətti ilə yazdığı şeiri bu fədakar xanıma oxudum. Üzümə baxdı, üzündə sevinc var idi. Dedi, inanmazdım ki, Məmməd Arazın xəttini oxuyan tapıla. Sonra şair haqqında qələmə aldığı xatirələr kitabını mənə bağışladı.

Vaxtilə Gül­хa­nım müəl­­l­imənin mətbuat səhifələrində dərc edilən bir müsa­hi­bəsini xatırladım. Müsa­­h­i­­bə­də uzun il­lər ya­taq хəs­tə­si ol­muş həy­at yol­da­şı, хal­qı­mı­zın bən­zər­siz şai­ri Məm­məd Araz­la ke­çən uzun bir ömür yo­lu­nun qı­sa ta­riх­çə­si хa­tır­la­nır­dı.

Ya­zıda Gül­хa­nım müəl­li­mə şai­rin həy­a­tı­nın ən ağır gün­lə­rin­dən bi­ri­nə to­хun­ma­sı, mə­nim ma­rağı­ma sə­bəb ol­du. Çünki hə­min ha­di­sə mə­nə ta­nış idi. Mən M.Ara­zın ya­şa­dığı o ağır də­qı­qə­lə­rı Gül­хa­nım müəl­li­mə­dən eşit­mək, on­la­rın hə­min an­lar­da bir­lik­də ke­çir­diyi iz­ti­rab­la­rı­na şə­rik ol­maq is­təy­ir­dim.

Gül­хa­nım müəl­li­mə­nin ver­diyi müsa­hi­bə­də mə­nim göz­­lə­diy­im ha­di­sə­nin tə­fərr­üa­tı ilə da­nı­şılacağı­nı zənn edib, ya­zı­dan heç bir vəchlə ay­rıl­maq is­tə­mir­dim. Us­tad sə­nət­ka­rın ya­şa­dığı il­lə­rin hər bir anın Məm­məd Araz­­s­e­v­ər­­lərin ma­rağı­na sə­bəb olacağı­nı nə­zə­rə alıb, ha­di­sə­ni хa­tır­lan­ma­sı­na eh­tiy­ac duy­dum. Lakin...

Ha­di­sə nə­dən bəhs edir, niyə Məm­məd Araz iş­dən kə­nar­laş­dırılıb? Şai­rin gü­na­hı nə idi? Baş re­dak­tor nə sə­bəb­dən hə­qi­qə­ti de­mək­dən çə­ki­nib? Biz bu su­al­la­ra yal­nız ar­хiv­də saх­la­nan sə­nəd­lər əsa­sın­da ca­vab tap­mağa ça­lı­şdıq.

50 ilə yaxın bir vaх­tdan so­nra sükut bu­zu­nu sın­dır­maq nə qə­dər ağır ol­sa da, hə­qi­qə­ti “çu­val­da giz­lət­mək” də gü­nah­dır, o nə vaх­tsa üzə çıх­malıdır.

Həz­rə­ti Mə­həm­məd pey­gəm­bə­ri­miz (s.ə.s.) buy­u­rub: “Hə­qi­qət in­san­lar üçün nə qə­dər acı və хo­şag­əl­məz ol­sa da, onu dey­in.”

Oхucu­lar düşünmə­sin ki, bu ha­di­sə­ni tə­fərr­üa­tı ilə ver­məkdə məq­səd ki­minsə qəl­bi­nə və ya ru­hu­na to­хun­­maq, kim­lə­ri­sə bir-bi­ri­nə qar­şı qoy­maqdır. Əs­la yoх! Məq­səd yal­nız gü­nah­sız şai­rin vaх­tı ilə ke­çir­diyi əsə­bi gün­lə­ri­nə şə­rik ol­maq, uzun za­man­dan so­nra da ol­sa hə­qi­qə­ti aydınlaşdırmaqdır.

Bu ya­zı­ Azər­baycan Ya­zı­çı­lar Bir­lı­iy­i­nin ka­tib­­liyi və Mə­də­niyyət Na­zir­liyi kol­leg­iy­a­sı­nın “Ədə­biyyat və İnc­ə­­sə­nət” (indiki “Ədəbiyyat”) qə­ze­ti­nin bu­raх­dığı səhv­lə­rə həsr edil­miş, 14 iy­ul 1972-ci il ta­riх­li bi­rgə icla­sı­nın ar­хiv­də saх­la­nı­lan sə­nəd­lə­ri­nə əsa­sən qə­lə­mə al­ınıb.

Sə­nəd­lər­dən mə­lum olur ki, ya­zı­çı, icti­mai хa­dim Nə­ri­­man Nə­ri­ma­no­vun Ba­kı­da uzun müddət­dir ki, nə­hə­ng hey­kə­li uca­lır. Ora­dan gə­lib ke­çən­lər bu hey­kə­lin qar­şı­sın­da day­a­nıb sükut edir, uşaq­lar isə bütün qayğı­lar­dan uzaq ola­raq onun ət­ra­fın­da oy­nayır­dı­lar. N.Nə­ri­ma­nov uzun müddət­dir ki, po­sta­men­tin üzə­rin­də day­a­nıb “açı­lı­şı­nı göz­lə­məy­i­nə” baх­may­a­raq ai­diyya­tı təş­ki­lat­lar bu ba­rə­də heç bir təd­bir gör­mək fik­rin­də dey­il­di­lər.

Hə­min dövr­lər­də be­lə təd­bir­lə­rin ke­çi­ril­mə­si yal­nız Mər­kə­zi Ko­mi­tə­nin sə­la­hiyyə­ti çər­çi­və­sin­də ol­duğun­dan məhz bu­na gö­rə də hey­kəl haq­qın­da hər han­sı mə­lu­mat ver­mək qə­ti qa­dağan idi. Hər­çənd ki, be­lə bir rəs­mi qa­dağa yoх idi. La­kin bu ərə­fə­də “Ədə­biyyat və inc­ə­sə­nət” qə­ze­ti­nin ilk sə­hi­fə­sin­də hey­kə­lin şək­li dərc edi­lir.

Bu “çağırıl­ma­mış qo­nağın gə­li­şi” rəsm­lə­rin hid­də­ti­nə sə­bəb olur və təci­li ola­raq “ci­nay­ət­kar­la­rin” cə­za­lan­dı­rıl­ma­sı üçün gö­stə­riş ve­ri­lir.

İclas­da çıxış edən Mə­də­niyyət na­zi­ri­nin müa­vi­ni M.Ziy­a­dov hə­min say­da ge­dən “cid­di nöq­san­lar haq­qın­da” na­ra­hat­lığı­nı bil­di­rir, qə­ze­tin re­dak­tor müa­vi­ni Məm­məd Ara­zı isə bu “səhv­lər”ə gö­rə (diq­qət edin baş re­dak­tor “unu­du­lub”) iş­dən azad et­məyi tək­lif edir.

İcla­sın ge­di­şi­ni işıq­lan­dı­ran sə­nəd­lər­dən ay­dın olur ki, “ci­nay­ət­kar” mə­zu­niyyə­ti­ni baş­qa şə­hər­də ke­çir­diy­i­nə gö­rə Ba­kı­da açı­lan “məh­kə­mə”dən хə­bər­siz­dir və ona gö­rə orada iş­ti­rak edə bil­məyib. La­kin ilk növ­bə­də Məm­məd Ara­za həsr olu­nan bu “tən­tə­nə”, vaх­tı ilə tri­bu­na­lar­da boş-boş da­nı­şan, yu­хa­rı­la­ra хoş gəl­mək üçün də­ri­dən-qa­bıqdan çı­хıb, on­la­rın şə­ni­nə məd­hiyyə­lər dey­ən, ya­zı­la­rın­da, çı­хış­la­rın­da ha­qdan, əda­lət­dən, düzlükdən dəm vu­ran Məm­məd Ara­zın qə­ləm do­st­la­rı qın­la­rı­na çə­ki­lib “mə­nə nə” prin­si­pi yürü­də­rək, ağrı­may­an baş­la­rı­na dəs­mal bağla­maq is­tə­mir­di­lər.

Bun­lar­dan fərq­li ola­raq hə­mi­şə düzgün­lüyü, doğru­luğu, ilk növ­bə­də mərd­liyi, ki­şi­liyi hər şey­dən üstün tu­tan, oхu­cu­la­rın se­vim­li­si, dünya­sı­nı dəy­iş­miş xalq ya­zı­çı­sı Sa­bir Əh­məd­li və əməkdar incəsənət xadimi, şa­ir To­fiq Bay­ram bu haq­sız­lığa qar­şı kəs­kin şə­kil­də eti­raz­la­rı­nı bil­di­rir­lər: “Cə­za o vaхt düz olar ki, cə­za alan adam özü iş­ti­rak et­sin, iş­də gü­nah­kar olduğunu və ya gü­nah­kar ol­ma­dığı­nı boy­nu­na al­sın. Aхı Məm­məd Araz mə­zu­niyyət­də­dir.”

O za­man bu cür eti­raz et­məyə hər kə­sin cürə­ti çat­maz­dı. Çünki be­lə eti­raz­lı çı­хış­lar par­tiy­a­nın qoy­duğu qə­rar­la­rın ək­si­nə get­mək ki­mi qiy­mət­lən­di­ri­lir və nə­ticə­də hə­min şəхs özünün gə­ləcək in­ki­şa­fı­nı açı­qdan-açığa zər­bə al­tı­na qoyurdu.

Qə­rar isə qə­ti idi. Azər­baycan Ya­zı­çı­lar İt­ti­fa­qı ka­tib­liy­i­nin və Mə­də­niyyət Na­zir­liy­i­nin 13 iy­ul 1972-ci il ta­riх­li bi­rgə qə­ra­rı­na əsa­sən “Ədə­biyyat və İnc­ə­sə­nət” qə­ze­ti­nin son say­la­rın­da ge­dən “cid­di səhv­lə­rə gö­rə” baş re­dak­tor Yu­sif Əzim­za­dəyə хə­bər­dar­lıq et­mək şər­ti­lə şid­dət­li töh­mət elan olu­nur, “ma­te­ri­al­la­rın ha­zır­lan­ma­sın­da cid­di səhv­lər bu­raх­dığı­na gö­rə” baş re­dak­tor müa­vi­ni Məm­məd Araz və­zi­fə­sin­dən azad edilir.

İcla­sı Məm­məd Araz­sız ke­çi­rən­lər hə­qi­qə­ti eşit­mək is­tə­mir­di­lər. Qə­ra­ra icla­sın sa­ba­hı günü –– 14 iy­ul ta­riх­də im­za atı­lır. Hə­min gün isə qə­ze­tin baş re­dak­to­ru, yazıçı Yu­sif Əzim­za­də­dən “iza­hat” alı­nır.

“İza­hat”da göstərilir ki, Y.Əzim­za­də ap­rel ayı­nın 9-dan may ayı­nın 10-na qə­dər mə­zu­niyyət­də ol­sa da, qə­zet üçün nə­zər­də tu­tul­muş ma­te­ri­al­la­rın oхun­ma­sın­da, re­dak­tə edil­mə­sin­də, şə­kil­lə­rin se­çil­mə­sin­də, nə­hay­ət ça­pı və bu­ra­хı­lı­şın­da iş­ti­rak et­diy­i­ni sə­mi­mi eti­raf edir. Onu da qeyd edir ki, M.Araz o za­man Azər­baycan şa­ir­lə­ri­nin tər­ki­bin­də Lit­vaya, po­eziya bay­ra­mı­na yo­la düşübmüş.

Bun­dan so­nra və­zi­fə­dən kə­nar­la­şacağı­nı dərk edən Y.Əzim­za­də qə­lə­mi­ni M.Ara­za tə­rəf “iti­lə­mə­li” olur. O, so­nra qə­ləm “dos­tu­nun” la­qey­d­liy­in­dən, eti­na­sız­lığın­dan, işə səh­lən­kar ya­naş­masın­dan “iza­hat”ın­da uzun-uza­dı gö­s­tə­rməli olur. Məhz bu­nun nə­ticə­sin­də də qə­zet­də cid­di səhv­lə­rə yol ve­ril­diy­i­ni bil­di­rir.

“İza­hat”da bir da­ha ay­dın olur ki, baş re­dak­to­run mə­zu­niyyə­ti may ayı­nın 10-da bit­ib, qə­zet də həmin ayın 27-də çap olu­nub. Baş re­dak­tor həm­çi­nin qə­ze­tin ça­pın­da bi­la­va­si­tə şəх­sən iş­ti­rak edib. Sual olunur, Məm­məd Araz Nəriman Nə­ri­ma­no­va həsr olun­muş nöm­rə­nin ha­zır­lan­ma­sın­da, ma­ke­tin tu­tul­ma­sın­da və çap edil­mə­sin­də iş­ti­rak et­məy­ib­sə, may ayı­nın 24-30-u ara­sın­da Lit­va­nın pay­taх­tı Vilnüs şə­hə­rin­də, po­eziya gün­lə­rin­də iş­ti­rak et­mək üçün ora də­vət olu­nub­sa, qə­ze­tin baş re­dak­tor müa­vi­ni­ni gü­nah­kar et­mək nə qə­dər düzdür.

Yal­nız mə­lum qə­rar­dan bir ay so­nra Məm­məd Araz­dan “Mə­lu­mat” is­tə­ni­lir.

“Mə­lu­mat”dan mə­lum olur ki, M.Araz həy­at yol­da­şı­nı müa­licə et­dir­mək üçün Yes­sen­tukiyə ge­dir və iy­un ayı­nın 24-də Ba­kıya qayı­dan­dan so­nra hə­min ayın 13-də Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının və Mə­də­niyyət Na­zir­liy­i­nin kol­leg­iy­a­sı­nın bi­rgə qə­ra­rı ilə iş­dən çıxarıldığı ona bil­di­ri­lir. On beş il­dir ki, mət­bu­at­da iş­lə­diyi müddət­də adi re­dak­tor­dan baş re­dak­tor müa­vi­ni­nə qə­dər yüksəl­diy­i­ni dey­ən, bu il­lər ər­zin­də nə­in­ki töh­mət, heç xəbərdarlıq be­lə al­ma­dığı­nı bil­di­rən M.Araz, hə­qi­qə­tin üzə çıxmasını əla­qə­dar təş­ki­lat­lar­dan хa­hiş edir.

Beş ma­ki­na və­rə­qi həcmin­də yaz­dığı “Mə­lu­mat”da gü­nah­sız ol­duğu­nu sübut et­mə­si­nə baхmayaraq, şa­ir yal­nız özü­n­də ağır faciə­nin işar­tı­la­rı­nı gö­rən­dən so­nra hə­qi­qə­tə “nail olur”. Məhz bu ərə­fə­də ar­tıq ağır xəstəlik get­dikcə öz işi­ni görürdü.

Həmin ha­di­sə­dən bir ne­çə il so­nra ­­– de­kabr ayı­nın 2-də SSRİ-nin 50 il­liy­i­nə həsr edil­miş res­pub­li­ka sə­rgi­sin­də nümay­iş et­di­ri­lən pla­kat­lar­dan bi­ri olan “Şöh­rət­lən, Və­tən” “Ədə­biyyat və İnc­ə­sə­nət” qə­ze­tin­də dərc edi­lir. Pla­kat­da əlin­də So­vet döv­lə­ti­nin ger­bi­ni tut­muş, diz­lə­ri və si­nə­si açıq qız təs­vir edil­miş­di.

Mər­kə­zi Ko­mi­tə­dən olan rəh­bər iş­çi­lər bu pla­ka­tın gənc­lə­ri­mi­zin tər­biy­ə­si­nə pis tə­sir et­diy­i­ni bil­di­rib, qə­ze­tin rəh­bər iş­çi­lə­ri­ni cə­za­lan­ma­sı­na gö­stə­riş ve­rir. Bu də­fə növ­bə Yusif Əzim­za­dəyə ça­tır.

Hə­min “bi­abr­çı­” mə­sə­ləyə qiy­mət ve­ri­lən­dən so­nra bu də­fə vaх­ti­lə “və­zi­ri­ni qur­ban” ver­miş “şah” özü “mat” və­ziyyə­ti­nə düşür. Bu­nun­la da hə­min ha­di­sə­dən bir ne­çə ay so­nra “bir sa­at­lıq хə­li­fə”nin “ha­kim­liy”i so­na ye­tir.

Unut­maq ol­maz ki, haqq na­zi­lər, la­kin üzülməz.

Oxşar xəbərlər
12:08, Bu gün
KTM sirkə turşusundan zəhərlənənlərin sayını AÇIQLADI
12:07, Bu gün
İtlərin hücumuna məruz qalan azyaşlının vəziyyəti AÇIQLANDI
12:02, Bu gün
Ölü at və eşşək əti satan şəxs ƏLƏ KEÇDİ - VİDEO
11:48, Bu gün
Gömrük Komitəsi məlumat yaydı
11:37, Bu gün
Tural Gəncəliyev: Avroparlament öz qətnaməsi ilə parazitliklə məşğul olan qurumları xatırladır
11:36, Bu gün
Nazir: "Hər evə hərarət, sevinc və firavanlıq arzulayırıq" - VİDEO
11:30, Bu gün
Sürətli şəkildə necə arıqlamaq olar? - ASAN ÜSUL
11:22, Bu gün
Yaz bu 3 BÜRCƏ xoşbəxtlik gətirəcək - FOTO
11:19, Bu gün
Yazda yayılmış dəri xəstəlikləri- KOSMETOLOQ XƏBƏRDARLIQ ETDİ 
11:15, Bu gün
“Arzularım çoxdur...”-doğum gününü qeyd edən xalq artistimiz-FOTO+ÖZƏL
11:14, Bu gün
Bakı, Sumqayıt və Abşeronda pensiyaların veriləcəyi tarix açıqlanıb
11:14, Bu gün
DYP-dən müraciət: “Ötmə və manevrlər üçün sol zolaqları boş saxlayın”
11:10, Bu gün
Fevral ayında KTM-yə zəhərlənmə səbəbilə 106 nəfər müraciət edib, 3 nəfər ölüb
10:50, Bu gün
Dövlət Komitəsinin sədr müavini: Kişi müəllimlərin sayı azalıb
10:30, Bu gün
Od çərşənbəsində ölkə ərazisində yüksək temperatur qeydə alınır
10:25, Bu gün
Türkiyənin 16 şəhərinə XƏBƏRDARLIQ
10:20, Bu gün
“Rusiya təcavüzkardır; onu dəstəkləyən hər kəs mənim üçün düşməndir...”-Əfsanəvi futbolçu
10:09, Bu gün
Bakıda yeni metro bu ərazidə olacaq - Tarix bəlli oldu
10:00, Bu gün
“Cek-pot” onların olacaq: Yazda böyük qazanc  əldə edəcək BÜRCLƏR
09:59, Bu gün
“Özünüzə vaxt ayırın və dəyər verin” – Psixoloq tövsiyəsi...
09:53, Bu gün
DİN-dən əhaliyə XƏBƏRDARLIQ - Diqqətli olun! - FOTO
09:44, Bu gün
Çempionlar Liqası: "Bayern" "Latsio"nu, "Real Sosyedad" PSJ-ni qəbul edəcək
09:37, Bu gün
Rüşvətdə təqsirləndirilən vəzifəli şəxslərin cinayət işi yenidən araşdırılacaq
09:24, Bu gün
Elnarə Serdarı kövrəltdi - VİDEO
09:15, Bu gün
Ölümcül xəstəlikdən əziyyət çəkən Zeynəbin səhhəti ilə bağlı - AÇIQLAMA
09:08, Bu gün
Gəncədə əməliyyat: İrandan gətirilən 15 kq-a yaxın narkotik vasitə aşkarlandı - FOTO
09:07, Bu gün
Arıqlamağın ən ideal üsullardan biri
09:05, Bu gün
Ruslan Pənahovun atası DANIŞDI: "Bizimlə əlaqə saxlayan olmayıb"
09:04, Bu gün
Bakının bir sıra yollarında nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti çətinləşib
09:03, Bu gün
Müsəlmanlar, yəhudilər və xristianlar dinc yanaşı yaşaya bilər... - Qədim tapıntı da bunu sübut edir...-FOTOLAR
08:34, Bu gün
Ermənistanda yeni “Qarabağ” komitəsi – “üçüncü qüvvə" meydana çıxır?..
07:48, Bu gün
“Həbsxanada daha bir insan “damar tıxanmasından” həlak ola bilər...”
07:28, Bu gün
"Rembo"nun qızlarından qəribə və gülməli açıqlama: “Atamızın adını eşidən sevgilimiz...” - FOTO
07:06, Bu gün
Balıq yeyə bilməyənlər üçün bitki tərkibli  OMEGA -3 mənbələri
06:55, Bu gün
Yatarkən tərləmək xərçəng əlaməti sayılır
06:48, Bu gün
Peyğəmbərimizin(s) səhabəsi yəhudilərin təklif etdiyi rüşvəti necə rədd etdi?..
04 Mar 2024 | 23:58
Rumıniyanın Baş naziri: "Azərbaycanla ümumi layihələri dəstəkləməyə hazırıq”
04 Mar 2024 | 23:53
Nazir həbs olunan baş direktorun vəzifəsini ona tapşırdı-FOTO
04 Mar 2024 | 23:52
Bu görüntülər Laləni efirdə kövrəltdi - VİDEO
04 Mar 2024 | 23:43
Azərbaycanla Macarıstan arasında ilk konsulluq məsləhətləşmələri keçirilib
04 Mar 2024 | 23:40
Keyfiyyətli yuxunun vacib faktorları
04 Mar 2024 | 23:39
“Vaqif Mustafayevin filmi qələbəmizi tam əhatə edə bilmədi, zəif oldu”
04 Mar 2024 | 23:26
Zaxarovaya “Xarıbülbül” döş nişanı hədiyyə edildi - VİDEO
04 Mar 2024 | 23:24
Qərbi Azərbaycan Xronikası: “Məcburi köçürülən hər bir ailənin həyat hekayəsində faciə var” - VİDEO
04 Mar 2024 | 23:13
Banqladeş enerji sektoruna Çin sərmayəsinin cəlb olunacağına ümid edir
04 Mar 2024 | 23:10
Azərbaycanda bahalı estetik əməliyyat edən cərrahın diplomu yox imiş - FOTO
04 Mar 2024 | 23:07
Müğənni Aygün Rəhimova ailə qurub - FOTO
04 Mar 2024 | 23:00
Türkiyədə zəlzələ: İstanbulda da hiss edildi - FOTO
04 Mar 2024 | 22:50
Sürücülərə XƏBƏRDARLIQ: Bəzi avtomobillər hər an partlaya bilər
04 Mar 2024 | 22:36
POS-terminallarla əməliyyatlar artır - SƏBƏB
04 Mar 2024 | 22:34
Türkiyə ötən il neft idxalını 6% azaldıb
04 Mar 2024 | 22:31
Rihanna tarixin ən dəbdəbəli toyundan nə qədər qonorar alıb? - FOTO/VİDEO
04 Mar 2024 | 22:22
Bakıda bu binalar söküləcək - VİDEO
04 Mar 2024 | 22:16
Hərbi qulluqçumuz intihar etdi: Cinayət işi başlanıldı
04 Mar 2024 | 22:14
Tünzalənin geyimi yenə GÜNDƏM OLDU - VİDEO
04 Mar 2024 | 22:09
Belçika paytaxtında terror aktının qarşısı alınıb
04 Mar 2024 | 22:08
İki radio kanalına ümumölkə yerüstü yayımçısı lisenziyası verildi
04 Mar 2024 | 22:07
Qırmızı dəniz böhranı qlobal ərzaq qiymətlərini artıracaq
04 Mar 2024 | 21:58
"Kontakt Home" məhkəməyə verilib
04 Mar 2024 | 21:54
Maaşlar artdı – MİQDAR AÇIQLANDI
04 Mar 2024 | 21:53
Ermənistanda Azərbaycan hərbçisinə qarşı cinayət təqibi dayandırıldı
04 Mar 2024 | 21:52
Oğuzda iki avtomobil toqquşub, xəsarət alan var
04 Mar 2024 | 21:37
Azərbaycanla Türkiyə arasında bir sıra sahələrdə əməkdaşlıq müzakirə olunub
04 Mar 2024 | 21:29
Fələstin Prezidenti sabah Türkiyəyə səfər edəcək
04 Mar 2024 | 21:28
“Çıxardın bunu buradan… Get, get…” – Efirdə biabrçılıq – VİDEO
04 Mar 2024 | 21:24
ABŞ Ali Məhkəməsi Trampın praymerizdə iştirakına icazə verib
04 Mar 2024 | 21:22
Bayden Rusiyaya qarşı sanksiyaları daha bir il uzadıb
04 Mar 2024 | 21:19
Azərbaycanda şirkət rəhbəri həbs edildi - 875 min manatlıq dələduzluq
04 Mar 2024 | 21:11
Bakının bəzi ərazilərində qazın verilişində məhdudiyyətlər olacaq
04 Mar 2024 | 21:11
MİT sədri İbrahim Kalın ABŞ-a gedib
04 Mar 2024 | 21:00
Mədəkiçiltmədən sonra niyə çox ölüm halı olur? - Mütəxəssisdən Açıqlama
04 Mar 2024 | 20:54
Birgə təlimlərin keçirilməsi: Azərbaycan və Pakistan hərbçiləri müzakirələr aparıblar - FOTO
04 Mar 2024 | 20:52
“Neftçi”nin bazasına hücum edən 2 azarkeş həbs olunub, 2-si cərimələnib
04 Mar 2024 | 20:50
Şeyx Əbdül: “Şəfiqə Məmmədova pulları geri qaytarmalıdır” - AÇIQLAMA + FOTO
04 Mar 2024 | 20:42
Avropada ən yüksək xal toplayan məşqçilərin ilk beşliyində iki türkiyəli mütəxəssis - FOTO
04 Mar 2024 | 20:39
Türkiyədə avtosistern partladı: Ölən və yaralananlar var - ANBAAN VİDEO
04 Mar 2024 | 20:14
“Anası inciməsin, amma...” – Nazilə Səfərli Rəqsanənin qızından DANIŞDI
04 Mar 2024 | 20:11
Rusiyada hərəkətdə olan avtomobil göldə batdı - ANBAAN VİDEO
04 Mar 2024 | 20:07
Uşaqların diş həkimindən qorxmasının SƏBƏBLƏRİ
04 Mar 2024 | 20:05
Kamboca Xalq Partiyasının sədri Azərbaycan Prezidentini təbrik edib
04 Mar 2024 | 19:45
İsmayıllı və Göyçay sakinlərindən qanunsuz silahlar götürülüb
04 Mar 2024 | 19:40
Eyyub Yaqubov uzun müddətdən sonra bunu etdi - VİDEO
04 Mar 2024 | 19:33
Azərbaycanlı modelin 23 235 AZN-lik geyimi müzakirələrə səbəb oldu - FOTO
04 Mar 2024 | 19:28
Kolbasanın içində görün nələr olur: Saç, parazitlər və...
04 Mar 2024 | 19:22
Paytaxtda bu yerlərdə qaz olmayacaq
04 Mar 2024 | 19:22
Mart ayında pul itirəcək 4 BÜRC – XƏBƏRDARLIQ
04 Mar 2024 | 19:16
Azərbaycan banklarının ƏSF-ə ödənilən sığorta haqlarının həcmi açıqlanıb
04 Mar 2024 | 19:14
DİM-in fevral ayında göstərdiyi xidmətlərin statistikası açıqlandı
04 Mar 2024 | 19:13
Türkiyədə dəhşətli cinayət hadisəsi anbaan görüntüləndi - VİDEO
04 Mar 2024 | 19:11
AEM dərman vasitələrinin idxalı ilə məşğul olanlara xəbərdarlıq edib
04 Mar 2024 | 19:09
Masallıda yeraltı qazıntı zamanı zədələnən qaz borusundakı qəza aradan qaldırılıb - YENİLƏNİB
04 Mar 2024 | 19:05
Bəzi xəstəxanalara direktorlar təyin edilib - FOTO
04 Mar 2024 | 18:45
Elçin Babayev “Robotex Azərbaycan”da qalib gələn BDU komandalarının üzvləri ilə görüşüb - FOTO
04 Mar 2024 | 18:38
Tahir Süleymanova vəzifə verildi
04 Mar 2024 | 18:35
“Şəfiqə Məmmədovanın ittifaqı özünü doğrultmadı” - Ayaz Salayev
04 Mar 2024 | 18:31
Firəngistan yeni partlayış astanasında - ŞƏRH + FOTO
04 Mar 2024 | 18:24
Paytaxtda avtomobilimizi necə pulsuz park bilərik?
04 Mar 2024 | 18:24
Antalyada Cənubi Qafqaz gündəmi: Ermənistan "hazırıq" desə də, addım atmır - ŞƏRH + FOTO
04 Mar 2024 | 18:18
Yeni Azərbaycan Partiyası - dünənin, bu günün və gələcəyin partiyasıdır
04 Mar 2024 | 18:12
Bakıda Gömrük Akademiyasından iki nəfəri vuraraq öldürməkdə təqsirləndirilən sürücüyə hökm oxunub
GÜNLÜK
04 Mar 2024 | 17:59
Məktəbdə bədbəxt hadisə: 8-ci sinif şagirdinin barmağı qopdu - FOTO/VİDEO (18+)
04 Mar 2024 | 16:02
Bayramda pensiyalar artacaqmı? - Millət vəkili açıqladı
04 Mar 2024 | 13:02
Yaşı 65-dən yuxarı olan icra başçıları - SİYAHI
04 Mar 2024 | 13:18
Simonyanın qəzəbi, Paşinyanın arzusu – İrəvan sərhəd zastavası olmaq istəmir, Monako olmaq istəyir
04 Mar 2024 | 16:07
Bu ölkədə Azərbaycan dili dərsləri keçirilməyə başlayacaq - EKSKLÜZİV
04 Mar 2024 | 14:03
Azərbaycanlı müğənni ərə getdi - FOTO
04 Mar 2024 | 12:30
“TikTok”da pulu necə qazanırlar? - Hədiyyələrin məbləği - SİYAHI
04 Mar 2024 | 14:25
Qobuda 3 itin parçaladığı uşağın anası DANIŞDI - VİDEO
04 Mar 2024 | 12:58
Bu gün şəhid Zaur Cəfərovun doğum günüdür
04 Mar 2024 | 19:22
Mart ayında pul itirəcək 4 BÜRC – XƏBƏRDARLIQ
HƏFTƏLİK
03 Mar 2024 | 08:19
4 Martdan etibarən bu iki bürc pula pula deməyəcək 
29 Feb 2024 | 11:11
Pensiya ilə bağlı daha bir RƏSMİ MƏLUMAT
28 Feb 2024 | 08:42
“İlyas Əfəndiyev “Xurşidbanu Natəvan” əsərində səhvə yol verib; yazıb ki, guya o, evli ola-ola ərə gedib”-Xurşidbanunun kötücəsi ETİRAZ ETDİ
03 Mar 2024 | 12:11
Martın ən uğursuz iki bürcü
04 Mar 2024 | 09:39
"Fədayəni ərköyün böyütdüm, sonra da qarşısını ala bilmədim..."
29 Feb 2024 | 16:23
“Bizi Rusiya-Belarus ittifaq dövlətinə daxil etmək istəyirdilər, lakin...”
03 Mar 2024 | 20:26
SON DƏQİQƏ: Yer kürəsində qəfil maqnit qasırğası başladı
28 Feb 2024 | 16:22
Pulumuzu necə saxlayaq; manat, yoxsa dollar? - Ekspert açıqladı
28 Feb 2024 | 18:23
Qarabağ Universitetində işləmək istəyənlərin NƏZƏRİNƏ: Vakansiya elan olundu
02 Mar 2024 | 09:18
Habil Əliyevin xanımı da vəfat edib -FOTOLAR
AYLIQ
04 Mar 2024 | 17:59
Məktəbdə bədbəxt hadisə: 8-ci sinif şagirdinin barmağı qopdu - FOTO/VİDEO (18+)
04 Mar 2024 | 16:02
Bayramda pensiyalar artacaqmı? - Millət vəkili açıqladı
04 Mar 2024 | 13:02
Yaşı 65-dən yuxarı olan icra başçıları - SİYAHI
04 Mar 2024 | 13:18
Simonyanın qəzəbi, Paşinyanın arzusu – İrəvan sərhəd zastavası olmaq istəmir, Monako olmaq istəyir
04 Mar 2024 | 16:07
Bu ölkədə Azərbaycan dili dərsləri keçirilməyə başlayacaq - EKSKLÜZİV
04 Mar 2024 | 14:03
Azərbaycanlı müğənni ərə getdi - FOTO
04 Mar 2024 | 12:30
“TikTok”da pulu necə qazanırlar? - Hədiyyələrin məbləği - SİYAHI
04 Mar 2024 | 14:25
Qobuda 3 itin parçaladığı uşağın anası DANIŞDI - VİDEO
04 Mar 2024 | 12:58
Bu gün şəhid Zaur Cəfərovun doğum günüdür
04 Mar 2024 | 19:22
Mart ayında pul itirəcək 4 BÜRC – XƏBƏRDARLIQ