Bu millət müstəqil və hürr olmalı...
Cəmiyyət
Oxunub: 4123
28 May 2024 | 14:54
Bu millət müstəqil və hürr olmalı...
1918-ci il mayın 28-də Azərbaycan istiqlaliyyətinin elan edilməsində, Xalq Cumhuriyyətinin təşəkkül tapmasında və fəaliyyət göstərməsində cumhuriyyətə rəhbərlik etmiş şəxslərin - Əlimərdan bəy Topçubaşovun, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin, Fətəli xan Xoyskinin, Nəsib bəy Yusifbəylinin, Səməd bəy Mehmandarovun, Əliağa Şıxlinskinin və başqalarının böyük xidmətləri olmuşdur. Bu görkəmli dövlət xadimlərinin, vətənpərvər ziyalıların, peşəkar hərbçilərin adları xalqımızın yaddaşına əbədi həkk olunmuşdur" .
 
Heydər Əliyev
 
Çoxəsrlik dovlətçilik ənənələrinə malik olan ölkəmizdə 28 may 1918-ci ildə bütün türk dünyasının ilk müstəqil Respublikası doğuldu. Bütövlükdə müsəlman Şərqində ilk demokratik respublika olan Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti ölkəmizin çoxəsrlik sosial-iqtisadi, ictimai-siyasi və mədəni inkişafının, xalqımızın milli oyanışı və dirçəlişi proseslərinin məntiqi nəticəsi kimi meydana çıxdı. Millətimizin demokratik respublika quruculuğundakı ilk tarixi təşəbbüsü və uğuru bütün sonraki dövrlərdə Azərbaycanın dünya siyasi sistemində suverenlik hüququnu şərtləndirən taleyüklü tarixi bir amil idi.
 
Azərbaycan xalqının müstəqillik əzmini nümayiş etdirən Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti XX əsr dünya siyasi mədəniyyətinin ən qabaqcıl demokratik formalarını öz dövlət təsisatlarında milli zəmində tətbiq etməyin ilk təcrübəsi idi. Bu təcrübə zamanın sınağından uğurla keçərək Yeni Dövrdə Azərbaycanın dövlətçilik ənənəsinin əsasını yaratdı. Birinci Dünya Müharibəsinin sonlarına doğru qalib və məğlub imperialist dövlətlərin Qafqaz regionunda maraqlarının kəskin şəkildə toqquşduğu dramatik tarixi bir zamanda Azərbaycan öz müstəqilliyini elan etdi və çətinliklə də olsa buna nail oldu. Bu bizim xalqımız üçün taleyüklü bir nailiyyət idi. Əgər o zaman cümhuriyyət yaranmasaydı, sonradan ölkəmizin Sovet İttifaqı tərkibinə müttəfiq respublika kimi daxil olması və bu İttifaq dağılarkən, bir suveren dövlət kimi öz müstəqilliyini bərpa etməsi də mümkün olmayacaqdı. Buna görə də 28 may Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaradılması gunu ölkəmizdə Respublika Günü kimi qeyd olunur və hər birimiz haqlı olaraq bu şanlı tarixlə fəxr edirik.
 
Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti yeni dünya tarixinin yetərincə mürəkkəb çağında - imperiya, müstəmləkə və istibdad rejimlərinin çökməsinə və milli müstəqillik hərəkatlarının zəfər çalmasına zərurət və şərait yarandığı bir dönəmdə ərsəyə gəlmişdi. 1918-ci ilin əvvəllərində - Birinci Dünya müharibəsinin başa çatmasına bir neçə ay qalmış Zaqafqaziya Seyminin azərbaycanlı, gürcü və erməni deputatları paytaxtı Tiflis olmaqla Zaqafqaziya Federativ Demokratik Respublikasının yarandığını elan etmişdilər. Seymdə azərbaycanlı deputatların 44 nəfərlik fraksiyasına Azərbaycanın görkəmli siyasi xadimi Məmməd Əmin Rəsulzadə rəhbərlik edirdi.
 
Lakin bu federativ qurumun perspektivsizliyini görən Azərbaycan Milli Şurasının sədri M.Ə.Rəsulzadə öz fəaliyyətini Azərbaycanin müstəqil dövlət quruculuguna istiqamətləndirdi. M.Ə.Rəsulzadənin başçılığı ilə F.Köçərli, F.Xoyski, N.Yusifbəli, S.M.Qənizadə, Ş.Rüstəmbəyov, X.Xasməmmədov, M.Hacınski və 44 deputatdan ibarət Milli Sura mayın 28-də Tiflisdə, Qafqaz canişininin sarayında kecirdiyi tarixi iclasında Azərbaycanın istiqlaliyyətini elan etdi. Beləliklə, tarixdə ilk turk cümhuriyyəti doğuldu və XX əsrin əvvəllərindən başlayaraq Azərbaycan məfkurəsinin ideoloqlarından biri olan Məhəmməd Əmin Rəsulzadə həm də Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin banilərindən biri oldu.
 
Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin Milli Şurası olduqca çətin bir vaxtda hakimiyyətə gəlirdi. Kommunarların əlində olan Bakı Soveti hakimiyyətdən çəkilmək istəmir, daşnak ordusu ilə birlikdə kütləvi soyqırımı xarakterli qırğınlar törədirdi. Millətin ölüm-dirim savaşı qarşısında qaldığını görən Milli Şura Gəncə şəhərində təcili toplantısını keçirdi. Fətəli xan Xoyskinin başçılığı ilə müvəqqəti hökumət yaradıldı. Qəbul olunmuş bəyannaməyə əsasən, Milli Şura ali qanunverici, müvəqqəti hökumət isə ali idarəedici orqan kimi tanındı. Dövləti möhkəmlətmək, onu xarici təcavüzdən və daxili parçalanmadan qorumaq məqsədilə Türkiyə hökumətindən yardım istəmək qərara alındı. Azərbaycan və Türkiyənin hələ o zamandan vahid geosiyasi maraqlardan çıxış etməsi onu göstərir ki, qardaş xalqlar bu tandemin onların hər ikisi üçün həyati əhəmiyyətə malik olduğuna əmin idilər. Həmin ilin 23 sentyabrında Azərbaycanın milli ordusu türkiyəli komandan Nuru paşanın əsgərləri ilə birlikdə qondarma "Mərkəzi Xəzər diktaturası" və eser-daşnak qüvvələrini darmadağın edərək Bakıya girdi və həmin gün də Bakı Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin paytaxtına çevrildi. Amma sürətlə dəyişən sonrakı hərbi-siyasi proseslər nəticəsində Türkiyə qoşunu ölkəni tərk etməli oldu. Antanta dövlətlərinin məqsədi Türkiyəni Azərbaycandan uzaqlaşdırıb, Bakını birdəfəlik Britaniya imperiyasının nəzarəti altına salmaq idi. İngilislərin Bakıya daxil olmasını anti-Azərbaycan və anti-Türkiyə meylli bütün qüvvələr, xüsusilə ermənilər sevinclə qarşıladılar. Ermənilərin və rusların təhriki ilə qızışdırılan milli-siyasi qarşıdurmaların ən qaynar çağında - dekabrın 7-də Bakıda Azərbaycan Parlamenti öz işinə başladı. Yenə də həmin qüvvələrin milli parlamentin ilk toplantısını pozmaq cəhdləri baş tutmadı. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin möhkəmlənməsi yolunda tarixi işlər görmüş dövlətimizin ilk Parlamenti koalisiya hökumətini təsis etdi. Fətəli xan Xoyski yenidən Nazirlər Şurasının sədri seçildi. Britaniya hərbi qüvvələrinin komandanı general Tomson da rəsmi olaraq bu hökuməti tanıdı, rus milli şurasına da onu tanımağı tövsiyə etdi. Azərbaycanı yenidən Rusiya imperiyasının əsarəti altına verməyə çalışan qondarma "Qafqaz-Xəzər hökuməti" Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin siyasi mövcudluğu ilə barışmadığına görə, qanundankənar elan edildi və onun rəhbərləri 48 saata Azərbaycandan çıxarıldı. Milli hökumət tədricən ölkəyə nəzarəti tam olaraq öz əlinə alırdı. Avqusta qədər Britaniya hərbi qüvvələri də Bakıdan çıxarıldı. Bütün bunlar Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin gözlənilməz dəyişikliklərlə müşayiət olunan qısa zaman kəsiyində yürütdüyü düzgün siyasətin və çevik diplomatiyanın bəhrəsi idi. Azərbaycan hökuməti Birinci Dünya müharibəsində qalib gəlmiş ölkələrin 1919-cu ildə Fransada keçirilən Versal Beynəlxalq Sülh Konfransına öz nümayəndəsini göndərdi. Təbii ki, konfrans Antanta üzvü olan Rusiyadan qopmuş yeni milli dövlətlərin təzədən ona birləşdirilməsinə çalışırdı. Bütün bunlara baxmayaraq, müstəqilliyini qorumaq uğrunda qətiyyətlə mübarizə aparan Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti özünün bir sıra Avropa dövlətləri tərəfindən tanınmasına, ölkə daxilində quruculuq işlərinin davam etdirilməsinə nail olurdu.
Azərbaycan nümayəndə heyətinin 1920-ci ildə Parisə yeni səfəri də öz bəhrəsini verdi. Konfransın Ali Şurası Azərbaycanın suverenliyini tanıdı. Lakin Qafqazda müstəqil dövlətlərin yaranması faktı ilə heç cür barışmaq istəməyən sovet Rusiyası buradakı vəziyyəti öz xeyrinə dəyişə bildi. 18 martda erməni daşnak ordusunun Qarabağa qoşun yeritməsi və 28 apreldə Qızıl Ordunun Azərbaycana daxil olması demək olar ki, eyni tarixi zamanda baş verdi. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti erməni qüvvələrini darmadağın etsə də, artıq ölkədə də özünə siyasi-ideoloji dayaqlar yaratmış güclü sovet dövlətinin qarşısında tab gətirməyərək, idarəçiliyi bolşeviklərə təhvil verməil oldu. Cuhuriyyətçilər hakimiyyətə inqilab etmədən, qan tökmədən gəldikləri kimi, qansız-qadasız da hakimiyyətdən getdilər. Bu dövrdə Nəriman Nərimanovun şəxsində Azərbaycanın varlığını Rusiya ilə bir yerdə görən alternativ siyasi cərəyan da vardı. Təsadüfi deyil ki, Cümhuriyyət qurulanda Nəriman Nərimanov Həştərxana getmişdi. Gələcəkdə Azərbaycanın rəhbəri, bir qədər sonra isə Sovet dövlətinin rəhbərlərindən biri olacaq N.Nərimanov hələ 1919-cu ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Nazirlər Şurasının sədri Nəsib bəy Yusifbəyliyə göndərdiyi məktubda cümhuriyyətçiləri hakimiyyəti bolşeviklərə təhvil verməyə çağırırdı. Beləliklə, iyirminci əsrin təlatümlü ilk iki onilliyində Azərbaycanın milli müqəddəratına yanaşmada iki xətt var idi: Məhəmməd Əmin Rəsulzadənın başçılıq etdiyi cərəyanda dövlətin tam müstəqilliyi, Nəriman Nərimanovun başçılıq etdiyi cərəyanda onun Sovet dövlətindən ayrılmazlığı xətti götürülmüşdü.
1920-ci ilin aprelində Məhəmməd Əmin Rəsulzadə milli parlamentdə Azərbaycan bolşeviklərinə müraciətlə tarixi sözlər demişdi: "Əgər siz məni təmin etsəniz ki, ümumi-idarə əlinizə keçdiyi təqdirdə Azərbaycan türk hökuməti təşkil edəcəksiniz, əgər mən bilsəm ki, Azərbaycan hökuməti adı ilə Rusiya sovetinin bir şöbəsini burada açmayacaqsınız, o vaxt sizinlə danışa bilərdik. Fəqət siz həqiqi bir istiqlaliyyətçi deyil, digər bir üsyan hazırlayan sui-qəsdçisiniz". 1900-1920-ci illərdə imperiya müstəmnləkəçiliyinə qarşı Qafqaz ölkələrində müstəqillik ideologiyası kifayət qədər qüvvətli olsa da, onu axıradək davam etdirmək real tarixi şəraitə görə mümkün olmadı. Çünki bu inqilabi müxalifətin öz arasında çox çətin həll edilə bilən barışmazlıq var idi. Bu barışmazlıqdan imperiyanın parçalanmasına qətiyyən yol verməyən qırmızı bolşeviklər də dərhal istifadə etdilər. Lakin Azərbaycan kommunistlərinin Ümumbakı konfransında irəli sürdükləri və sonra da Leninin təntənə ilə alqışladığı ən mühüm ideya - "Müstəqil sovet Azərbaycanı" isə ancaq şüar olaraq qaldı. Əslində Azərbaycan Sovet Rusiyası tərəfindən işğal olundu.
Lakin tarixin və milli iradənin də öz məntiqi var. Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası SSRİ-nin tərkibində olduğu müddətdə öz milli varlığını və mədəniyyətini imkan daxilində qorumağa və yaşatmağa çalışırdı. Ümummilli lider Heydər Əliyevin respublikamıza rəhbərlik etməyə başladığı vaxtdan etibarən Azərbaycanın gələcək müstəqilliyinə əsaslı zəmin yaradılmağa başlandı. 
 
Bu gün özünü Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisi elan etmis suveren və demokratik respublikamız ilk respublikamizi quran böyük siyasi xadimlərə, Cümhuriyyətin siyasi-ideoloji irsinə dərin ehtiram bəsləyir. Cümhuriyyət yaradıcılarının irsi öyrənilir, fəaliyyətlərinə gerçək tarixi qiymət verilir. Heç şübhəsiz istiqlal carçılarının ən böyük xidməti - müstəqil dünya dövlətləri sırasında Azərbaycanın da öz haqqı və yeri olduğuna həm xalqımızı, həm də beynəlxalq aləmi inandırmaqdan və ən başlıcası isə milli dövlətimizin mövcudluğu faktının beynəlxalq miqyasda təsdiqindən ibarətdir. "Azərbaycan" sözü də ilk dəfə olaraq təkcə coğrafi ərazi kimi deyil, həm də dövlət adı statusunda məhz Cümhuriyyət dövründə rəsmiləşdi. Respublika quruluşlu bu demokratik dövlət öz zamanını xeyli qabaqlamışdı. O vaxtlar nəinki Şərq, hətta inkişaf etmiş Avropa ölkələrinin çoxunda demokratik parlament və digər dövlət təsisatları tam təşəkkül tapmamışdı. Azərbaycan parlamenti hele o zaman çoxpartiyalı sistem üzrə formalaşmağa başlamışdı. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini ərsəyə gətirən fədakar insanlar mükəmməl təhsil almış, öz dövrünün sivil dəyərlərinə yiyələnmiş, ictimai fikrin yüksəlişinə ciddi şəkildə təsir göstərməyi bacaran, həm də dövlət quruculuğunun ilk çətin mərhələsində atdıqları addımların məsuliyyətini dərk edən, bununla belə taleyüklü məsələlərdə qətiyyətli qərarlar qəbul etməkdən çəkinməyən sağlam və mübariz fikir sahibləri idi. Onların bir çoxu nəinki Azərbaycanda, ümumən türk dünyasında və İslam Şərqində milli düşüncə və dövlətçilik hərəkatının inkişafına təkan vermiş ideoloqlar idilər. Milli dövlətimizin üçrəngli bayrağını ilk dəfə qaldıran bu istiqlal mücahidləri üç aparıcı istiqamətdə - siyasət, mədəniyyət və cəmiyyət quruculuğu sahəsində sonrakı bütün inkişafımıza əhəmiyyətli təsir göstərən və nəhayət, Sovet İttifaqının dağıldığı ərəfədə milli müstəqillik hərəkatına ruh və ideya daşıyan fəaliyyətlərin təməlini qoymuşdular. Onların fədakar təşəbbüsləri nəticəsində suveren dövlətçilik atributlarımızın yaradılması, Azərbaycan türkcəsinin dövlət dili statusunda qəbul edilməsi, milli-mənəvi dəyərlərimizin, ədəbiyyat və mədəniyyətimizin, maarif və məktəb işinin, milli ideologiyamızın inkişafı istiqamətində böyük uğurlar qazanılmışdı. Cümhuriyyət hərəkatı sözün əsl mənasında milli fikir intibahına yol açdı. Çarizmin devrilməsindən sonra Azərbaycanda yaranmağa başlayan müxtəlif siyasi partiya və təşkilatların azad fəaliyyətinə meydan verildi. Milli demokratiyanın müstəqil mətbuatı təşəkkül tapdı. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə iki dəfə hökumət başçısı seçilmiş Nəsib bəy Yusifbəylinin rəhbərliyi və təşəbbüsü ilə 1919-cu il 15 oktyabrda mətbuat haqqında qanun qəbul edilmişdi. Həmin illərdə Azərbaycanda səksəndən çox qəzet və jurnal dərc edilirdi. Azərbaycan kapitalı milli iqtisadiyyatın inkişafında necə böyük rol oynayırdısa, eyni dərəcədə maddi və mənəvi sərvətlərimizin yaradılmasında diqqətəlayiq işlərə, böyük xeyriyyəçilik məqsədlərinə sərf olunurdu. Bakıda estetik mədəniyyətin ən yüksək tələblərinə cavab verən memarlıq layihələri həyata keçirilir, nadir memarliq nümunəsi olan tikinti işləri aparılırdı. Hacı Zeynalabdin Tağıyev, Musa Nağıyev, Murtuza Muxtarov, Şəmsi Əsədullayev və başqa sərvət sahibləri öz varından millətin tərəqqisi naminə maarifçilik, quruculuq məqsədlərinə əhəmiyyətli yardımlarayırırdılar. Azərbaycan ziyalılarının yaradıcılıq potensialı artıq özünün nəyə qadir olduğunu göstərirdi. Millətin bütün enerjisi yeni Azərbaycan dövlətinin, onun siyasi təsisatlarının, təhsil sisteminin, hərbi qüvvələrinin, inzibati ərazi vahidlərinin yaradılmasına yönəldilmişdi. Cümhuriyyət dövründə Dövlət Bankı, 40 minlik nizami ordu, Azərbaycan Teleqraf Agentliyi yaradıldı, pul-poçt markaları buraxıldı, Yelizavetpol yenə də Gəncə, Qaryagin isə Cəbrayıl adlandırıldı. Orden, medal, gerb, himn, üçrəngli, səkkizguşəli bayraq qəbul olundu. Məlumdur ki, Azərbaycanın Rusiya imperiyasına birləşdirildiyi təqribən bir əsrlik dövrdə çarizm burada davamlı ruslaşdırma siyasəti aparmış, ölkəni akkulturasiyaya məruz qoymuşdu. Yerli mədəniyyət gəlmə mədəniyyətin təsiri altına salınmışdı. Bu prosesi dayandırmaq və milli mədəniyyət-dil quruculuğu sahəsində köklü islahatlar aparmaq, dövlət idarəçiliyini azərbaycanlaşdırmaq kimi mühüm tarixi vəzifə də istiqlalçıların çiyninə düşürdü. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti rəhbərlərinin apardığı məqsədəyönlü siyasət nəticəsində dövlət idarələri tədricən milli dil praktikasına yiyələnməyə başlamışdı. Məhz həmin dövrdə milli kadrların məsul vəzifələrə gətirilməsi ənənəsi yarandı. Milli kadrların formalaşmasına, ümumən xalqın savadlanmasına böyük ehtiyacın olduğunu dərk edən Azərbaycan hökumətinin başlıca vəzifələrindən biri də xalq maarifinin inkişafı, xüsusilə ali təhsil müəssisələrinin yaradılması idi. 1919-cu ildə Bakıda Dövlət Universiteti, müəllim kadrları hazırlayan Darülmüəllim açıldı. Firudin bəy Köçərlinin rəhbərliyi ilə Zaqafqaziya müəllimlər seminariyasının Azərbaycan bölməsi Gürcüstanın Qori şəhərindən Qazaxa köçürüldü. Yüz nəfər tələbə ali təhsil almaq məqsədilə xarici ölkələrə göndərildi. Məktəblərin milliləşdirilməsinə, latın əlifbasına keçmək üçün hazırlıq işlərinə başlanıldı. 1919-cu ildə artıq Azərbaycanda 700-ə qədər məktəb vardı. Uğurlu təhsil siyasəti nəticəsində hələ köhnə düşüncənin hökm sürdüyü bir şəraitdə, qızların məktəbə cəlb olunmasına nail olundu. 50 minə yaxın şagird kontingentinin 2 mini qızlardan ibarət idi. Azərbaycan yenə də elm, maarif və mədəniyyətin, siyasi, ictimai və ədəbi fikrin aparıcı istiqamətlərində Yaxın Şərq məkanında irəlidə gedirdi. Təsadüfi deyil ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə bu öncüllükdən iftixar duyğusu ilə söz açırdı: "Şərq ölkələri arasında ilk türk dramaturqu azərbaycanlı, ilk türk bəstəkarı azərbaycanlı, məzhəb uzlaşmazlığını ilk ortadan qaldıran yenə azərbaycanlı, əlifba islahatını ilk düşünən azərbaycanlı, nəhayət, islam aləmində ilk dəfə cümhuriyyət elan edən də azərbaycanlıdır" (Məhəmməd Əmin Rəsulzadə. Əsrimizin Səyavuşu. Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatı. Çağdaş Azərbaycan tarixi. Bakı, 1991, s. 40). Cümhuriyyət düşüncəsi milli olduğu qədər də, özünütəsdiq iradəsinə sahib olduğu qədər də ümumbəşəri səciyyə daşıyırdı. Azərbaycan ideologiyası hələ əsrin əvvəllərindən bu istiqamətə tuşlanmışdı. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Milli Şurasının sədri Məhəmməd Əmin Rəsulzadə 7 dekabr 1918-ci ildə dövlətimizin ilk parlamentinin toplantısında bildirmişdi: "Bir millət müstəqil və hürr olmalı, hürr olduqdan sonra digər millətlərlə ürəyi istədiyi kimi əqd-ittifaq etməlidir. Bütün dünya millətlərinin bir "cəmiyyəti-əqvam" vücudə gətirməsi bizim ən əziz fikirlərimizdəndir. Bu "federasyon" cəbrlərlə deyil, təbii bir meyl və arzu ilə hasil olmalıdır". Bu sözlərlə M.Ə.Rəsulzadə əslində, Azərbaycan - dünya münasibətlərinin mahiyyətini və istiqamətini açıqlamış, beynəlxalq siyasətdə bu gün də aktual olan suveren dövlətlərin hüquq bərabərliyi ideyasını ortaya qoymuşdu. Cümhuriyyət qurucularının bir çoxu, həqiqətən, universal şəxsiyyətlər idi. Onlar ölkənin ictimai, siyasi, mədəni həyatında fəal iştirak edir, dövri mətbuatda fəal çıxış edir, cəmiyyətdə fikir mübadiləsinə geniş meydan açırdılar. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə siyasətdən klassik ədəbiyyat problemlərinədək geniş bir mövzuda əsərlər yazırdı. Əlimərdan bəy Topçubaşov görkəmli jurnalist, publisist və siyasi xadim kimi tanınırdı. Üzeyir bəy Hacıbəyov milli mədəniyyət və musiqi tariximizdə bir çox yeni sahələrin əsasını qoymuş dahi sənətçi olmaqla yanaşı, sərrast məntiqə sahib mübariz bir publisist idi. Həmin dövrdə bir müddət dövlətin rəsmi orqanı olan "Azərbaycan" qəzetinin baş redaktoru kimi şərəfli bir vəzifəni aparırdı. Əli bəy Hüseynzadə, Əhməd bəy Ağaoğlu kimi böyük türk dünyasının məfkurəsini yaradan mütəfəkkirlər milli ideologiya, humanitar elmlər və ədəbiyyat sahəsində də yorulmadan çalışır, ictimai şüurun inkişafına təkan verirdilər. Təsadüfi deyil ki, o dövrdə dünya mədəniyyətinin bir sıra dahi sənətkarlarının - Firdovsi, Sədi, Rumi, Xəyyam, Şekspir, Molyer, Bayron, Hüqo, Puşkin, Krılov, Tolstoy və başqalarının əsərləri (əksəriyyəti orijinaldan olmaqla) Azərbaycan dilinə tərcümə edilir, oxunur və yayılırdı. Milli mədəniyyət quruculuğu sahəsində görülən işlər incəsənət dünyasını da hərəkətə gətirmişdi. Yaradıcılığın qaynar mühitində Dövlət teatrı, "İstiqlal" muzeyi, sənətkarlıq emalatxanaları fəaliyyətə başladı. 1919-cu ilin dekabrında açılmış "İstiqlal" muzeyində milli dekorativ sənət nümunələri, xalça və tikmələr, silahlar, əlyazmalar, kitablar, "Qurani-Kərim"in nadir nüsxələri toplanmışdı. "Molla Nəsrəddin", "Zənbur" jurnalları ictimai satiranın klassik nümunələrini yaradırdılar. Satirik qrafikanın banisi Əzim Əzimzadənin bir karikaturasında ciblərində Denikini, Kolçak, və Andraniki gəzdirən ingilis qəsbkarı təsvir olunmuşdu. Bu, Azərbaycan sənətkarının öz dövründə cərəyan edən hadisələrə çox kəskin reaksiyasını sərgiləyirdi. Milli rəssamlıq, teatr və musiqi sənətinin inkişafı onları yaradan ilk azərbaycanlı peşəkarların coşqun fəaliyyəti ilə bağlı idi. "Leyli və Məcnun" kimi zərif klassik operanın yaradıcısı Üzeyir bəy Hacıbəyov həm də Dövlət himninin, inqilabi marşların müəllifi idi. Dahi bəstəkar Üzeyir bəy Hacıbəyov və həmin Himnin sözlərinin müəllifi Əhməd Cavad, artistlərdən Hüseyn Ərəblinski, Hüseynqulu Sarabski teatr və musiqimizin inkişafı sahəsində qızğın fəaliyyət göstərirdilər. Əzim Əzimzadə "Otello", "Aşıq Qərib", "Dəmirçi Gavə" tamaşalarının bədii tərtibatını hazırlamışdı. Bəhruz Kəngərli Naxçıvan teatrında "Hacı Qara" tamaşasına tərtibat vermişdi. Beləliklə, milli mədəniyyətin bütün sahələrini inkişaf etdirməyin yaradıcı pafosu, təbii ki, istiqlal ideallarını geniş xalq kütlələrinə çatdırmaqda məqsədəyönlü fəaliyyətlərin birləşmiş enerjisindən doğurdu.
 
Cəmi 23 ay içərisində bu qədər geniş və hərtərəfli fəaliyyətin təmin olunması xalqın ziyalı və ləyaqətli övladlarının Azadlıq və İstiqlal ideallarına sədaqətinin, öz həyat yollarını bütöv bir millətin mübarizə yoluna çevirə bilməyin və bu müqəddəs yolda hər cür fədakarlığa hazır olmağın ən parlaq təcəssümü idi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti təkcə suveren respublika qurmaq, milli siyasət və mədəniyyət təsisatlarını ərsəyə gətirmək təcrübəsini yaratmadı, həm də ən çətin tarixi zamanda yenilməz mənəviyyatın gücünü göstərmək, dövlətçilik əxlaqının müqəddəs dəyərlərini qorumaq ənənəsini yaratdı. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev məhz bu keyfiyyətlərinə görə Cümhuriyyət tariximizə istiqlaliyyətimizin sübhü kimi yüksək dəyər vermişdir. Cümhuriyyətlə təməli qoyulan suveren və demokratik respublika quruculuğu ənənəsi Heydər Əliyevin həm sovet dövründəki rəhbərliyi illərində, həm müstəqil dövlətimizin başçısı olduğu ən yaxın tariximizdə, həm də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2003-cü ildən bəri yeritdiyi böyük inkişaf siyasətinin uğur qazanan hər mərhələsində davam etdirilmişdir. 2007-ci ilin mayında Bakı şəhərinin İstiqlaliyyət küçəsində "İstiqlal Bəyannaməsi"nin həkk olunduğu Cümhuriyyət abidəsinin açılışı oldu. 2008-ci il may ayının 28-də dövlət başçısının sərəncamı ilə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasının 90 illiyi ölkəmizdə təntənəli şəkildə qeyd olunmuşdur. "Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tarixinin hər bir səhifəsi bütün azərbaycanlılar üçün olduqca əzizdir" - söyləyən, "İstiqlal mücahidlərinin qurduğu dövlətin cəmi 23 ay yaşamasına baxmayaraq, milli özünüdərkin gerçəkləşməsinə böyük təsir göstərdiyini" vurğulayan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev hər il Respublika Günü münasibətilə Cümhuriyyət abidəsini ziyarət edir. Bir dəfə yüksələn və heç zaman enməyəcək bayrağımız indi paytaxtımızın "Bayraq meydanı"nda dünyanın ən möhtəşəm bayrağı kimi dalğalanır, Azərbaycanın hər bölgəsindəki, sərhəd və səngərlərindəki vətən bayraqlarının sanki bir ordu səfində irəliyə doğru yol göstərir. Qürurla yüksələn İstiqlal bayrağımız dalğalandıqca ulu öndərin "Müstəqilliyimiz əbədidir, dönməzdir, sarsılmazdır!" həqiqətini Vətən torpağına və bütün dünyaya bəyan edir. Bu bayraq bizi daha işıqlı, aydın gələcəyə səsləyir. 
 
Cavanşir Feyziyev
Milli Məclisin deputatı, 
Fəlsəfə doktoru
Oxşar xəbərlər
09:35, Bu gün
Uşaq geyimləri niyə bahadır? (VİDEO)
09:29, Bu gün
Bakıda qeyri-adi hadisə: Binanın balkonu yeni tikilən digər binanın içərisində qaldı - VİDEO
09:28, Bu gün
Azərbaycan neftinin qiyməti 88 dollara çatdı
09:25, Bu gün
Ürək xəstələri üçün ən faydalı bitki
09:21, Bu gün
Dövlət və ictimai xadimlərin adından saxta müraciətlər hazırlayan kibercinayətkar şəbəkə ifşa olundu
09:20, Bu gün
Bu müəllimlər sabah imtahan verəcək
09:15, Bu gün
Əməkdar artist İlkin Əhmədov dərmandan ŞOKA DÜŞÜB
09:13, Bu gün
Müəllimə danışdığı oğlana açıq fotosunu göndərdi, atası ilə görüşüb... - Bakıda ŞOK HADİSƏ
09:12, Bu gün
Ukrayna ordusu Xarkov vilayətində irəliləyib və işğalçıları ərazidən sıxışdırıb çıxarır... - "ISW"
09:04, Bu gün
Rusiya XİN: Qərbin Cənubi Qafqazdakı gündəliyi region ölkələrinin maraqlarna uyğun deyil
08:55, Bu gün
Laçından bənzərsiz təbiət mənzərəsi - Video
08:44, Bu gün
İldırım düşdü: çoban və 50 qoyun öldü
08:36, Bu gün
SON DƏQİQƏ:Bakıda çimərlikdə kişilər qadınlara hücum çəkdilər: Qətlə yetirilən var - Video
08:22, Bu gün
“TikTok” yeni sosial şəbəkəsini istifadəyə verdi
08:10, Bu gün
Koronavirusun yeni variantı yayılır
08:00, Bu gün
Ebru Gündeşin keçmiş əri Rza Zerrab bu xanımla EVLƏNDİ - FOTO
07:50, Bu gün
O, ölüm mələyi qiyafəsində çimərliklərdə gəzir- FOTOLAR
07:35, Bu gün
“Türkiyə ilə münasibətlərin qurulması Ermənistanda siyasi böhrana səbəb olmayacaq...”
07:30, Bu gün
"Həmişə öpüşürdük, onun makiyajı üzümdə ləkə qoyurdu" - Məşhur aktrisa etiraf etdi
06:22, Bu gün
Paşinyan bu tarixədək Ermənistanın yeni Konstitusiya layihəsini hazırlamağı tapşırdı...
00:50, Bu gün
Ailəsi göz yaşları içində Elnur Əşrəfoğludan danışdı: "Ona görə çox peşmanam" - VİDEO
00:35, Bu gün
Bakıda çimərlikdə kişilər qadınlara hücum çəkdilər: Qətlə yetirilən var - VİDEO
00:29, Bu gün
Bu bürcləri inanılmaz hadisələr gözləyir: 20 iyundan sonra..
00:28, Bu gün
Xırdalanda partlayış səsləri eşidildi
00:27, Bu gün
Kanada “Sepah”ı terror təşkilatları siyahısına daxil edib
19 Jun 2024 | 23:48
Macarıstan millisinin baş məşqçisi: Almaniya bu turnirin ən böyük favoritidir
19 Jun 2024 | 23:48
Putin Vyetnama səfər etdi
19 Jun 2024 | 23:43
"Qalatasaray" "Tottenhem"in futbolçusunu transfer edir
19 Jun 2024 | 23:20
"Səməd Vurğun boyda şairi qoyub başqalarının yolu ilə getdi" - Vaqif Səmədoğlunu niyə müdafiə etdim?
19 Jun 2024 | 23:10
Qəbiristanlıqda çılpaq fotosessiya: 5 ilə qədər həbs gözləyir
19 Jun 2024 | 23:04
Rusiya NATO ilə şimal sərhədini boş buraxaraq texnikanı Ukraynaya göndərib
19 Jun 2024 | 23:03
Məşhur xəstəxanada BİABIRÇILIQ: Bir xəstənin yataq dəstində digəri də yatızdırılır
19 Jun 2024 | 23:02
AVRO-2024: Günün son matçı start götürüb
19 Jun 2024 | 22:51
Almaniya - Macarıstan matçının ən yaxşı futbolçusu müəyyənləşib
19 Jun 2024 | 22:27
Azərbaycanın daha iki güləşçisi Tatarıstanda medal qazanıb
19 Jun 2024 | 22:06
Füzuli-Ağdam yolunda ağır qəza: Ölənlər var
19 Jun 2024 | 21:55
Sürücülərin diqqətinə: Sabah Bakıda bu yollar BAĞLANACAQ
19 Jun 2024 | 21:43
Gədəbəydə avtomobillər toqquşub, xəsarət alanlar var
19 Jun 2024 | 21:13
Türkiyədə 50 dərəcə isti qeydə alındı
19 Jun 2024 | 20:55
“Kurtlar vadisi”nin Elifi ilə bağlı XƏBƏR VAR
19 Jun 2024 | 20:37
Streslə necə MÜBARİZƏ aparaq? – MÜHÜM TÖVSİYƏLƏR
19 Jun 2024 | 20:24
Ermənistan KTMT-nin iclasına qatılmayacaq
19 Jun 2024 | 20:11
Ağıllı insanların özlərinə saxladıqları 9 şey
19 Jun 2024 | 19:59
Qurban Qurbanov: “Hamı fikirləşir ki, çox yaxşı, uğurlu püşk olub, amma...”
19 Jun 2024 | 19:55
Almanlar macarlara qarşı - Yenilənir
19 Jun 2024 | 19:54
Gürcüstanın səhiyyə nazirinə yeni müavin təyin edilib
19 Jun 2024 | 19:46
Sabah BMT-də BTQ-nin kolonializmlə mübarizəyə həsr olunmuş konfransı keçiriləcək
19 Jun 2024 | 19:28
Tələbəni kollecdən qaçırıb münasibətdə oldu - DETALLAR
19 Jun 2024 | 19:24
Bakıda elektrobusların şarj edilməsi üçün yeni xətlər çəkilir
19 Jun 2024 | 19:19
Cəlilabadda iki yeniyetmə faciəli şəkildə öldü
19 Jun 2024 | 19:15
Sabah gündüz saatlarında isti temperatur diskomfortu gözlənilir - XƏBƏRDARLIQ
19 Jun 2024 | 19:07
Yumurtaları belə bişirsəniz, uzun müddət qalacaq...
19 Jun 2024 | 19:01
Ukrayna tezliklə Avropa İttifaqı ilə təhlükəsizlik sazişi imzalayacaq
19 Jun 2024 | 18:57
Ermənistan Fransadan 36 “Caesar” özüyeriyən silah alıb
19 Jun 2024 | 18:50
Konsertdə geyindiyi libas başına bəla oldu - FOTO
19 Jun 2024 | 18:47
Qazaxda 15 mindən çox çətənə bitkisi məhv edildi
19 Jun 2024 | 18:37
AVRO-2024: Xorvatiya - Albaniya matçında hesab bərabərləşib - YENİLƏNİB
19 Jun 2024 | 18:31
Bakıda bayram tətilinin son günü yollarda sıxlıq müşahidə olunur
19 Jun 2024 | 18:27
88 yaşlı kişi 15 yaşlı qızı öldürdü
19 Jun 2024 | 18:22
Yunanıstanda güclü meşə yanğını: əhali təxliyə edilir
19 Jun 2024 | 18:19
İtaliya səfirindən vizaların verilməsində gecikmələrlə bağlı AÇIQLAMA
19 Jun 2024 | 18:00
Məkkədə 550 zəvvar ÖLDÜ
19 Jun 2024 | 17:58
Azərbaycanlı ana-oğul dənizdə BOĞULDU
19 Jun 2024 | 17:54
Polis zabiti arvadını şöbədə öldürdü - FOTOLAR
19 Jun 2024 | 17:50
"Pfizer" vaksinin təhlükələrini dünyadan gizlədib?
19 Jun 2024 | 17:46
Azərbaycan Pekin Beynəlxalq Kitab Sərgisində ilk dəfə milli stendlə təmsil olunur - FOTO
19 Jun 2024 | 17:41
Baba nəvəsinin ad gününə gəlib qızılları oğurladı - inanılmaz OLAY
19 Jun 2024 | 17:36
Ceyhun Bayramov pakistanlı həmkarı ilə telefonla danışdı
19 Jun 2024 | 17:32
“Azərbaycan hökumət başçısı bərk hirslənib və erməni katolikosunu ağır sözlərlə kabinetindən qovub...”
19 Jun 2024 | 17:30
Yeni dələduzluq növü - Yaşlı insanlara zəng edirlər
19 Jun 2024 | 17:24
Üzünüzdəki mimikanız: Həyatınızdakı uğur bu ifadələrdən asılıdır
19 Jun 2024 | 17:17
Niyə smartfon şarj edərkən çox isti olur? - 5 mümkün səbəb
19 Jun 2024 | 17:09
AVRO - 2024: Xorvatiya - Albaniya oyunu başladı - CANLI
19 Jun 2024 | 17:05
Bakıda ana qızı ilə birgə itkin düşdü
19 Jun 2024 | 17:00
17 illik xəyanətin üstü açıldı - 3 uşaqdan ikisinin atası deyilmiş...
19 Jun 2024 | 16:55
Türkiyə ilə Ermənistan arasında münasibətlər nizama salınacaq
19 Jun 2024 | 16:50
Yayda bu bürclər istədikləri hər şeyi əldə edəcəklər
19 Jun 2024 | 16:45
Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı və narıncı XƏBƏRDARLIQ
19 Jun 2024 | 16:40
"Sabah" və "Sumqayıt"ın UEFA Konfrans Liqasındakı rəqibləri bəlli oldu - YENİLƏNİB
19 Jun 2024 | 16:35
Rusiya XİN: "Paris Cənubi Qafqazda növbəti silahlı qarşıdurmanı təhrik edir" - VİDEO
19 Jun 2024 | 16:34
“Belə bir ölkənin Ukraynaya dair Sülh sammitinə qatılmamasına haqq qazandırmaq olmaz...”
19 Jun 2024 | 16:30
Azərbaycanlı zəvvarların səhhəti necədir? - AÇIQLAMA
19 Jun 2024 | 16:25
Dünya nüvə təhlükəsinin bir addımlığında – geri yol varmı?
19 Jun 2024 | 16:20
Azərbaycan Türkiyənin iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşunu iki dəfə artırıb
19 Jun 2024 | 16:15
Sabah Rəşt-Astara dəmiryol xəttinin bir hissəsinin açılışı olacaq
19 Jun 2024 | 16:10
“Humanistliyinizi anlaya bilmirəm...” – Brejnevdən daxili işlər nazirinə irad  
19 Jun 2024 | 16:05
Bakıda doğum evinin yaxınlığında baş verən yanğın söndürüldü - YENİLƏNİB + VİDEO
19 Jun 2024 | 16:00
Azərbaycan XİN Ermənistanla sülhün əsas şərtini AÇIQLADI
19 Jun 2024 | 15:55
Mərkəzi yollarda aparılan təmir işləri nə vaxt yekunlaşacaq? - AÇIQLAMA + VİDEO
19 Jun 2024 | 15:50
Rəsmi Bakıdan Ermənistan XİN-ə CAVAB
19 Jun 2024 | 15:45
Baş Qərargah rəisinin Serbiya səfəri başladı - FOTOLAR
19 Jun 2024 | 15:40
Cəlilabadda boğulan şəxslərin kimliyi məlum oldu - YENİLƏNİB + FOTO
19 Jun 2024 | 15:36
"Çin Ukraynaya qarşı savaşında Rusiyaya hansı yardımı göstərir?" - Blinken
19 Jun 2024 | 15:25
Musiqi, incəsənət məktəb və mərkəzlərinə qəbul üzrə imtahanlar başlayır
19 Jun 2024 | 15:20
"Zirə"nin ikinci təsnifat mərhələsindəki potensial rəqibi müəyyənləşdi - YENİLƏNİB
19 Jun 2024 | 15:15
“Bir, iki, bizimki” tamaşası Lənkəran Dövlət Dram Teatrında - FOTO
19 Jun 2024 | 15:05
“Son qolu vur” - “Vilayəti Xorasan”dan Avro-2024-də ŞOK TƏHDİD
19 Jun 2024 | 15:00
Putin Kim Çen Ina avtomobil hədiyyə etdi
19 Jun 2024 | 14:55
Bakıda 27 yaşlı kişi çimərlikdə QƏTLƏ YETİRİLDİ - YENİLƏNİB
19 Jun 2024 | 14:50
Azərbaycanın iki avarçəkəni Avropa çempionatında iştirak edəcək
GÜNLÜK
19 Jun 2024 | 12:08
“Bilsəm ki, Oqtay rəhmətə gedib, dəli olaram, dünyamı uçurub getdi”-FOTOLAR+ÖZƏL
19 Jun 2024 | 10:20
Məkkədə həcc ziyarəti zamanı 570-dən çox zəvvar istidən öldü
19 Jun 2024 | 14:45
"Qarabağ"ın UEFA Çempionlar Liqasındakı rəqibi bəlli oldu - YENİLƏNİB
19 Jun 2024 | 09:48
Demarkasiya ediləcək növbəti ərazi hansı olacaq? - “Son tarix iyulun 1-dir”
19 Jun 2024 | 10:34
Konor Makqreqor Kriştianu Ronaldu ilə bağlı 60 minlik mərc edib
19 Jun 2024 | 14:33
“Elnur bəzi insanları bağışlamadı, ondan sonra başa düşdüm ki, həyat etibarsızdır” - Elnur Əşrəfoğlunun xanımı- FOTOLAR+ÖZƏL
19 Jun 2024 | 11:33
“İlham Əliyevin Ukrayna ilə bağlı Sülh sammitinə qatılmamasının səbəblərindən biri də budur...”
19 Jun 2024 | 09:45
“Kurtlar vadisi”nin Elifi bu filmdə çəkiləcək
19 Jun 2024 | 10:12
Dəhşətli qəzada ölən məktəblinin FOTOSU
19 Jun 2024 | 11:23
Azərbaycanlı idmançı atasının illərlə arzuladığını gerçəkləşdirdi - VİDEO
HƏFTƏLİK
14 Jun 2024 | 12:32
“Müəllimlərin sertifikasiya imtahanındakı uğursuz nəticələrini kaş deməzdilər...” - 53 ilin müəllimi - FOTOLAR + ÖZƏL
15 Jun 2024 | 17:36
"Bu dövlətin uzun əsrlərdən bəri Azərbaycan türkləri tərəfindən idarəçiliyinə son qoyuldu...”
18 Jun 2024 | 10:30
"Azercell"dən Yardımlıya gedən deputata "sürpriz": “İrana xoş gəlmisiniz…”
13 Jun 2024 | 22:04
“Bakı ən az 15 faiz bizim ömrümüzü qısaldır” — Paytaxtın köçürülməsi təklif edilir
17 Jun 2024 | 21:23
Mahsun Kırmızıgülün yeni serialı gəlir - Kimlər rol alacaq?
13 Jun 2024 | 12:01
Pensiya ilə bağlı mühüm xəbər: Məbləğ artır... - Yeni sistem belə olacaq
17 Jun 2024 | 16:04
Rusların Xocalıda gizli obyekti aşkarlandı - VİDEO
13 Jun 2024 | 16:45
"Rusiya Mariupolda qəsdən "aclıq taktikası"ndan istifadə edib" - Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi
13 Jun 2024 | 18:00
Fransa dərs çıxarmağa tələsmir: Ermənistanı hərbiləşdirməkdən əl çəkmir - ŞƏRH + FOTO
16 Jun 2024 | 21:07
"Mən antisemit deyiləm, amma korrupsiya siyahısının yarısı yəhudilərdir" - Lukaşenko
AYLIQ
19 Jun 2024 | 12:08
“Bilsəm ki, Oqtay rəhmətə gedib, dəli olaram, dünyamı uçurub getdi”-FOTOLAR+ÖZƏL
19 Jun 2024 | 10:20
Məkkədə həcc ziyarəti zamanı 570-dən çox zəvvar istidən öldü
19 Jun 2024 | 14:45
"Qarabağ"ın UEFA Çempionlar Liqasındakı rəqibi bəlli oldu - YENİLƏNİB
19 Jun 2024 | 09:48
Demarkasiya ediləcək növbəti ərazi hansı olacaq? - “Son tarix iyulun 1-dir”
19 Jun 2024 | 10:34
Konor Makqreqor Kriştianu Ronaldu ilə bağlı 60 minlik mərc edib
19 Jun 2024 | 14:33
“Elnur bəzi insanları bağışlamadı, ondan sonra başa düşdüm ki, həyat etibarsızdır” - Elnur Əşrəfoğlunun xanımı- FOTOLAR+ÖZƏL
19 Jun 2024 | 11:33
“İlham Əliyevin Ukrayna ilə bağlı Sülh sammitinə qatılmamasının səbəblərindən biri də budur...”
19 Jun 2024 | 09:45
“Kurtlar vadisi”nin Elifi bu filmdə çəkiləcək
19 Jun 2024 | 10:12
Dəhşətli qəzada ölən məktəblinin FOTOSU
19 Jun 2024 | 11:23
Azərbaycanlı idmançı atasının illərlə arzuladığını gerçəkləşdirdi - VİDEO