Heydər Əliyevin Azərbaycanın dövlətçilik tarixi ilə bağlı açıqladığı yeni faktlar
Oxunub: 3610
30 Nov 2023 | 11:24
Heydər Əliyevin Azərbaycanın dövlətçilik tarixi ilə bağlı açıqladığı yeni faktlar

Xalqımızın Ümummilli lideri Heydər Əliyev özünün bütün ictimai-siyasi fəaliyyəti dönəmində Azərbaycanın dövlətçilik tarixinin təbliğinə xüsusi diqqət yetirmiş, bu istiqamətdə misilsiz işlər görmüş, böyük əməllərə imza atmışdır. Dövlətçilik tarixini milli yaddaş və özünütəsdiqin əsas vasitəsi hesab edən Ulu öndər, sadəcə bu tarixi təbliğ etmir, həm də bununla bağlı ciddi araşdırmalar aparır, heç kimə məlum olmayan həqiqətləri üzə çıxırdırdı. Heydər Əliyevin üzə çıxardığı, ictimai müzakirəyə təqdim etdiyi bu cür faktlardan biri Azərbaycan Demokratik Respublikasının müstəqillik aktı ilə bağlıdır.

 

Azərbaycan xalqının konstitusiya tarixinin də onun özü kimi böyük olduğunu bildirən Heydər Əliyev hesab edirdi ki, xalqımız ilk konstitusiyanı 1919-cu ildə - Azərbaycan Demokratik Respublikasının mövcudluğu dönəmində qəbul edib. Ulu öndərin qənaətincə, 1919-cu ildə qəbul edilən qanun layihəsi dövlət müstəqilliyi haqqındakı akt kimi elan edilsə də, əslində bu akt həm də konstitusiya mahiyyəti daşımışdır. Bu baxımdan da Heydər Əliyev Azərbaycanda ilk konstitusiyanın məhz 1919-cu ildə qəbul olunduğunu iddia edir, bu iddianı konkret fakt və arqumentlərlə əsaslandırırdı.

 

Ulu öndərin fikrincə, konstitusiya xarakteri daşıyan müstəqillik haqqındakı akt sonrakı dönəmlərdə konstitusiyanın hazırlanması üçün əsas meyar olmuş, bu prosesə böyük dəstək vermişdir. 1921-ci ildə qəbul edilən Azərbaycanın ilk konstitusiyasının 1919-cu ilin müstəqillik haqqındakı aktından kifayət qədər qaynaqlandığını bildirən Ulu öndər, sonrakı dönəmlərdə bu konstitusiyaya xeyli sayda əlavə və dəyişikliklər edildiyinə diqqət çəkirdi:

 

“Birinci, onu xatırlatmaq istəyirəm ki, Azərbaycan Respublikasının konstitusiya tarixi böyükdür. Azərbaycan Respublikasının ilk konstitusiyası, demək olar ki, 1919-cu ildə qəbul edilibdir. Ancaq bu, konstitusiya olmayıbdır. Müstəqillik haqqında akt qəbul olunubdur. 1919-cu ildə ilk Azərbaycan Demokratik Respublikası dövlət müstəqilliyi haqqında akt qəbul edibdir.

 

Bu akt konstitusiya xarakteri daşıdığına görə biz onu Azərbaycan dövlətçiliyində konstitusiyanın başlanğıcı kimi, konstitusiya yaratmaq işinin başlanğıcı kimi qəbul edə bilərik.

 

Sonra bildiyiniz kimi, 1920-ci ildə Azərbaycanda Sovet Sosialist Respublikası yaranıbdır. Bu respublika 1921-ci ildə Azərbaycanın ilk konstitusiyasını qəbul edibdir. O vaxt hələ Sovetlər İttifaqı yox idi. Yaranmış və şübhəsiz ki, Kommunist hakimiyyəti altında olan respublikalar müstəqil idilər. Bu konstitusiya müəyyən dəyişikliklərlə 1937-ci ilə qədər davam edibdir. Baxmayaraq ki, Sovetlər İttifaqı yaranandan sonra, 1924-cü ildə, onun Konstitusiyası da yaranmışdı, amma Azərbaycanda 1921-ci ildə qəbul edilmiş konstitusiya davam edirdi. Ancaq şübhəsiz ki, ona dəyişikliklər, əlavələr olunmuşdur.

 

1936-cı ildə Sovetlər İttifaqının yeni konstitusiyası qəbul edildikdən sonra - 1937-ci ildə Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının yeni konstitusiyası qəbul olunub. Bu konstitusiya 1978-ci ilə qədər yaşayıbdır. 1977-ci ildə Sovetlər İttiraqının yeni konstitusiyası qəbul olunub və ondan bir il sonra, 1978-ci ilin aprelində Azərbaycan Respublikasının yeni konstitusiyası yaranıbdır”. (//anl.az/el/alf7/he_me4.pdf Səh-317).

 

Yuxarıdakı faktdan göründüyü kimi, Heydər Əliyev dövlətçilik tariximizlə bağlı bugünə qədər səslənməyən, üzə çıxarılmayan ciddi tarixi faktları üzə çıxardır, xalqımızın hüquq-konstitusiya tarixinin qədimliyini konkret faktlar və özünəməxsus təhlili yanaşma ilə sübut edirdi. Heydər Əliyev bununla iki mühüm missiyanı uğurla həyata keçirirdi. Ulu öndər ilk öncə milli tariximizin, müstəqillik tariximizin bugünə kimi bilinməyən, aşkara çıxarılmayan gerçəkliklərini gün işığına çıxarır, bu tarixin görünməyən həqiqətlərini aydınladırdı. Heydər Əliyev istəyirdi ki, xalqımız, xüsusilə də gənc nəsil milli tariximizin hər bir anından, hər bir gerçəkliyindən xəbərdar olsun.

 

Ümummilli liderin bu araşdırmalarda ikinci məqsədi Azərbaycanın dövlətçilik tarixinin qədimliyi ilə yanaşı, onun hərtərəfli zənginliyini həm daxili, həm də beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinə çatdırmaq idi. Heydər Əliyev istəyirdi ki, özlərinin konstitusiya və demokratiya tarixləri ilə fəxr edən dövlətlər – xüsuslə də Qərb ölkələri Azərbaycanın onlardan heç nə ilə geri qalmadığını, əksinə, bir çox nüanslarda onları üstələdiyini görsün. Özünü dünyanın “demokratiya beşiyi” hesab edən dövlətləri görsün ki, Azərbaycan da dünya demokratiyasının ilk yaradıcılarından biridir və bu ənənəni günümüzdə də müvəffəqiyyətlə davam etdirir.  

 

Müstəqil Azərbaycanın ilk konstitusiyası...

 

Heydər Əliyev 1919-cu ildə Azərbaycan Demokratik Respublikası dönəmində qəbul edilən müstəqilik haqqında aktı konstitusiya səviyyəli sənəd hesab edir, bu sənədin əhəmiyyətini çox yüksək qiymətləndirirdi. Ancaq bununla yanaşı Ulu öndər hesab edirdi ki, 1995-ci ildə hazırlanan konstitusiya bütün dönəmlərin, eləcə də müasir dövrün demokratik dəyərlərini özündə əks etdirməklə yanaşı, həm də müstəqil Azərbaycanın dövlətçilik tarixində konstitusiya adı ilə qəbul edilən ilk sənəddir və bu mənada çox böyük önəm kəsb edir.

 

Ulu öndər sovet dönəmində də Azərbaycanda bir neçə dəfə konstitusiyanın qəbul edildiyini bildirsə də, bu konstitusiyalarda kommunist ideologiyasının, sovet prinsiplərinin yer aldığını xatırladır, bu baxımdan da həmin konstitusiyaların Azərbaycan xalqının milli maraqlarına o qədər də cavab vermədiyini vurğlayırdı. Məhz 1995-ci ilin 12 noyabr tarixində Heydər Əliyevin bilavasitə rəhbərliyi ilə hazırlanan və ümumxalq səsverməsi ilə qəbul edilən konstitusiya müstəqil Azərbaycanın dövlətçilik tarixində ilk hadisə olmuş, bütün azadlıqları və demokaratik dəyərləri özündə əxz etmişdir:

 

“Beləliklə, mən Azərbaycanın konstitusiya yaradıcılığı tarixi haqqında muəyyən qədər, kiçik məlumat verərək, indi qarşıda duran işlərimiz haqqında danışmaq istəyirəm. Biz müstəqil Azərbaycan Respublikasının demək olar, ilk konstitusiyasını yaradırıq. Çünki 1919-cu ildə qəbul olunmuş müstəqillik haqqında Akt, - əgər biz onu konstitusiya xarakterli bir sənəd kimi qəbul ediriksə, - o, konstitusiya olmayıbdır. Ondan sonra - 1921-ci ildə, 1937-ci ildə və 1978-ci ildə qəbul olunan konstitusiyalar da şübhəsiz ki, sovet hakimiyyəti dövründə qəbul edilən konstitusiyalardır. O vaxtlar Azərbaycan Respublikası müstəqil dövlət olmamışdır və şübhəsiz, bu konstitusiyalarda kommunist ideologiyası, sovet hakimiyyətinin prinsipləri öz əksini tapmışdı.

 

İndi biz müstəqil Azərbaycan Respublikasının, Azərbaycan dövlətinin ilk konstitusiyasını qəbul edirik. Bu, çox məsuliyyətli və eyni zamanda çox şərəfli vəzifədir. Bu, bizə nəsib olubdur və güman edirəm ki, biz, yəni indiki nəsil həmin şərəfli vəzifəni ləyaqətlə yerinə yetirməyə qadirik və yerinə yetirə biləcəyik”. (//anl.az/el/alf7/he_me4.pdf Səh-319).

 

Heydər Əliyev 1995-ci ildə müstəqil Azərbaycanın ilk konstitusiyasının referendum yolu ilə qəbul edilməsinə nail olmaqla dövlətçilik tariximizi hüquqi aspektdən də zənginləşdirmiş, onun demokratik ənənələrini uğurla inkişaf etdirmişdir. Ulu öndərin bilavasitə iştirakı ilə hazırlanan bu konstitusiya ilə müstəqil Azərbaycan dövləti bütün bəşəriyyətə sübut etmişdir ki, o, tarixi ənənəsinə uyğun olaraq demokratik prinsiplərə sadiqdir və bu prinsiplərin inkişaf etdirilməsi istiqamətindəki səylərini ardıcıl olaraq davam etdirir.

 

Konstitusiya insan haqları və dövlətçiliyin hüquqi təminatçısı kimi...

 

Heydər Əliyevin müdriklik və uzaqgörənliyinin digər bir nümunəsi ondan ibarət idi ki, Ulu öndər insan haqları və dövlətçiliyə bir-birindən ayrı meyarlar kimi yanaşmır, əksinə, onları bir bütöv halında təhlil edir, onlara bir-birini tamamlayan komponentlər kimi baxırdı. Ümummilli lider hesab edirdi ki, insan haqları və dövlətçiliyə bir-biribni təkzib edən, bi-biri ilə ziddiyyət təşkil edən anlayışlar kimi deyil, bir-birini tamamlayan amillər kimi baxmaq lazımdır.

 

Dövlətçiliyə xalqın müstəqilliyini qoruyub saxlayan, habelə insan hüquqlarının əsas təminatçısı kimi yanaşan Heydər Əliyev, demokratiyanın inkişafı üçün dövlətçiliyi, dövlətçiliyin inkişafı üçün demokratiyanı zəruri hesab edirdi. Heydər Əliyev deyirdi:

 

“Bir sözlə, biz elan etmişik və mən bir daha bəyan edirəm ki, Azərbaycanda demokratik, huquqi, sivilizasiyalı, dünyəvi dövlət qururuq. Demokratik, hüquqi, sivilizasiyalı dövlət quruculuğu proseslərini və bunu təmin etmək üçün bütün şərtləri, müddəaları konstitusiya özündə əks etdirməlidir.

 

Demokratiya prinsipləri geniş məfhumdur. Əgər bu, bir tərəfdən insanların, vətəndaşların hüquqlarının təmin edilməsi prinsipləridirsə, ikinci tərəfdən dövlətçiliyin qurulmasını, dövlət quruculuğu prosesinin aparılmasını, inkişaf etdirilməsini və Azərbaycanda həm dövlətin, həm xalqın, həm də hər bir vətəndaşın hüquqlarının qorunmasına təminat verə bilən dövlətin qurulub yaranmasını təmin edən prinsiplər olmalıdır.

 

Demokratiyanın bir tərəfi insan hüquqları, vətəndaşların hüquqları, ikinci tərəfi isə dövlət quruculuğu və həm müstəqil dövləti yaşadıb, qoruyub saxlamaq üçün, həm də insanların hüquqlarını qoruyub saxlamaq üçün dövlət hakimiyyətinin təmin olunmasıdır”. (//anl.az/el/alf7/he_me4.pdf Səh-319-320).

 

Yuxarıdakı sitatdan da məlum olduğu kimi, Ulu öndər milli dövlətçiliyi insan hüquqlarının keşiyində dayanan əsas təsisat hesab edirdi. Heydər Əiyevin qənaətincə, bu təsisat nə qədər güclü və sağlamdırsa, insan haqları, demokratiya və digər bəşəri dəyərlər də bir o qədər güclü inkişaf edəcək, insan hüquqları bir o qədər etibarlı şəkildə qorunacaq. Buna görə də Ümummilli lider bütün vətəndaşları müstəqil dövlətçiliyin inkişafına töhfə verməyə çağırır, bunun nəticə etibarı ilə onların öz yaşamını yaxşılaşdıracağını, gözəlləşdirəcəyini bildirirdi. Və həm dünya təcrübəsi, həm də tarix sübut etdi ki, Heydər Əliyev bütün digər məsələlərdə olduğu kimi, bu yanaşmasında da haqlıdır.

 

Seymur ƏLİYEV

Moderator.az

Məqalə Azərbaycan Respublikasının Medianın İnkişafı Agentliyinin maliyyə dəstəyi ilə və müsabiqə şərtlərinə uyğun olaraq 6.3.8. istiqaməti üzrə (Azərbaycanın dövlətçilik tarixinin, milli adət-ənənələrinin, elm və mədəniyyətinin təbliği ) hazırlanmışdır. 

 

Oxşar xəbərlər
11:37, Bu gün
Tural Gəncəliyev: Avroparlament öz qətnaməsi ilə parazitliklə məşğul olan qurumları xatırladır
11:36, Bu gün
Nazir: "Hər evə hərarət, sevinc və firavanlıq arzulayırıq" - VİDEO
11:30, Bu gün
Sürətli şəkildə necə arıqlamaq olar? - ASAN ÜSUL
11:22, Bu gün
Yaz bu 3 BÜRCƏ xoşbəxtlik gətirəcək - FOTO
11:19, Bu gün
Yazda yayılmış dəri xəstəlikləri- KOSMETOLOQ XƏBƏRDARLIQ ETDİ 
11:15, Bu gün
“Arzularım çoxdur...”-doğum gününü qeyd edən xalq artistimiz-FOTO+ÖZƏL
11:14, Bu gün
Bakı, Sumqayıt və Abşeronda pensiyaların veriləcəyi tarix açıqlanıb
11:14, Bu gün
DYP-dən müraciət: “Ötmə və manevrlər üçün sol zolaqları boş saxlayın”
11:10, Bu gün
Fevral ayında KTM-yə zəhərlənmə səbəbilə 106 nəfər müraciət edib, 3 nəfər ölüb
10:50, Bu gün
Dövlət Komitəsinin sədr müavini: Kişi müəllimlərin sayı azalıb
10:30, Bu gün
Od çərşənbəsində ölkə ərazisində yüksək temperatur qeydə alınır
10:25, Bu gün
Türkiyənin 16 şəhərinə XƏBƏRDARLIQ
10:20, Bu gün
“Rusiya təcavüzkardır; onu dəstəkləyən hər kəs mənim üçün düşməndir...”-Əfsanəvi futbolçu
10:09, Bu gün
Bakıda yeni metro bu ərazidə olacaq - Tarix bəlli oldu
10:00, Bu gün
“Cek-pot” onların olacaq: Yazda böyük qazanc  əldə edəcək BÜRCLƏR
09:59, Bu gün
“Özünüzə vaxt ayırın və dəyər verin” – Psixoloq tövsiyəsi...
09:53, Bu gün
DİN-dən əhaliyə XƏBƏRDARLIQ - Diqqətli olun! - FOTO
09:44, Bu gün
Çempionlar Liqası: "Bayern" "Latsio"nu, "Real Sosyedad" PSJ-ni qəbul edəcək
09:37, Bu gün
Rüşvətdə təqsirləndirilən vəzifəli şəxslərin cinayət işi yenidən araşdırılacaq
09:24, Bu gün
Elnarə Serdarı kövrəltdi - VİDEO
09:15, Bu gün
Ölümcül xəstəlikdən əziyyət çəkən Zeynəbin səhhəti ilə bağlı - AÇIQLAMA
09:08, Bu gün
Gəncədə əməliyyat: İrandan gətirilən 15 kq-a yaxın narkotik vasitə aşkarlandı - FOTO
09:07, Bu gün
Arıqlamağın ən ideal üsullardan biri
09:05, Bu gün
Ruslan Pənahovun atası DANIŞDI: "Bizimlə əlaqə saxlayan olmayıb"
09:04, Bu gün
Bakının bir sıra yollarında nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti çətinləşib
09:03, Bu gün
Müsəlmanlar, yəhudilər və xristianlar dinc yanaşı yaşaya bilər... - Qədim tapıntı da bunu sübut edir...-FOTOLAR
08:34, Bu gün
Ermənistanda yeni “Qarabağ” komitəsi – “üçüncü qüvvə" meydana çıxır?..
07:48, Bu gün
“Həbsxanada daha bir insan “damar tıxanmasından” həlak ola bilər...”
07:28, Bu gün
"Rembo"nun qızlarından qəribə və gülməli açıqlama: “Atamızın adını eşidən sevgilimiz...” - FOTO
07:06, Bu gün
Balıq yeyə bilməyənlər üçün bitki tərkibli  OMEGA -3 mənbələri
06:55, Bu gün
Yatarkən tərləmək xərçəng əlaməti sayılır
06:48, Bu gün
Peyğəmbərimizin(s) səhabəsi yəhudilərin təklif etdiyi rüşvəti necə rədd etdi?..
04 Mar 2024 | 23:58
Rumıniyanın Baş naziri: "Azərbaycanla ümumi layihələri dəstəkləməyə hazırıq”
04 Mar 2024 | 23:53
Nazir həbs olunan baş direktorun vəzifəsini ona tapşırdı-FOTO
04 Mar 2024 | 23:52
Bu görüntülər Laləni efirdə kövrəltdi - VİDEO
04 Mar 2024 | 23:43
Azərbaycanla Macarıstan arasında ilk konsulluq məsləhətləşmələri keçirilib
04 Mar 2024 | 23:40
Keyfiyyətli yuxunun vacib faktorları
04 Mar 2024 | 23:39
“Vaqif Mustafayevin filmi qələbəmizi tam əhatə edə bilmədi, zəif oldu”
04 Mar 2024 | 23:26
Zaxarovaya “Xarıbülbül” döş nişanı hədiyyə edildi - VİDEO
04 Mar 2024 | 23:24
Qərbi Azərbaycan Xronikası: “Məcburi köçürülən hər bir ailənin həyat hekayəsində faciə var” - VİDEO
04 Mar 2024 | 23:13
Banqladeş enerji sektoruna Çin sərmayəsinin cəlb olunacağına ümid edir
04 Mar 2024 | 23:10
Azərbaycanda bahalı estetik əməliyyat edən cərrahın diplomu yox imiş - FOTO
04 Mar 2024 | 23:07
Müğənni Aygün Rəhimova ailə qurub - FOTO
04 Mar 2024 | 23:00
Türkiyədə zəlzələ: İstanbulda da hiss edildi - FOTO
04 Mar 2024 | 22:50
Sürücülərə XƏBƏRDARLIQ: Bəzi avtomobillər hər an partlaya bilər
04 Mar 2024 | 22:36
POS-terminallarla əməliyyatlar artır - SƏBƏB
04 Mar 2024 | 22:34
Türkiyə ötən il neft idxalını 6% azaldıb
04 Mar 2024 | 22:31
Rihanna tarixin ən dəbdəbəli toyundan nə qədər qonorar alıb? - FOTO/VİDEO
04 Mar 2024 | 22:22
Bakıda bu binalar söküləcək - VİDEO
04 Mar 2024 | 22:16
Hərbi qulluqçumuz intihar etdi: Cinayət işi başlanıldı
04 Mar 2024 | 22:14
Tünzalənin geyimi yenə GÜNDƏM OLDU - VİDEO
04 Mar 2024 | 22:09
Belçika paytaxtında terror aktının qarşısı alınıb
04 Mar 2024 | 22:08
İki radio kanalına ümumölkə yerüstü yayımçısı lisenziyası verildi
04 Mar 2024 | 22:07
Qırmızı dəniz böhranı qlobal ərzaq qiymətlərini artıracaq
04 Mar 2024 | 21:58
"Kontakt Home" məhkəməyə verilib
04 Mar 2024 | 21:54
Maaşlar artdı – MİQDAR AÇIQLANDI
04 Mar 2024 | 21:53
Ermənistanda Azərbaycan hərbçisinə qarşı cinayət təqibi dayandırıldı
04 Mar 2024 | 21:52
Oğuzda iki avtomobil toqquşub, xəsarət alan var
04 Mar 2024 | 21:37
Azərbaycanla Türkiyə arasında bir sıra sahələrdə əməkdaşlıq müzakirə olunub
04 Mar 2024 | 21:29
Fələstin Prezidenti sabah Türkiyəyə səfər edəcək
04 Mar 2024 | 21:28
“Çıxardın bunu buradan… Get, get…” – Efirdə biabrçılıq – VİDEO
04 Mar 2024 | 21:24
ABŞ Ali Məhkəməsi Trampın praymerizdə iştirakına icazə verib
04 Mar 2024 | 21:22
Bayden Rusiyaya qarşı sanksiyaları daha bir il uzadıb
04 Mar 2024 | 21:19
Azərbaycanda şirkət rəhbəri həbs edildi - 875 min manatlıq dələduzluq
04 Mar 2024 | 21:11
Bakının bəzi ərazilərində qazın verilişində məhdudiyyətlər olacaq
04 Mar 2024 | 21:11
MİT sədri İbrahim Kalın ABŞ-a gedib
04 Mar 2024 | 21:00
Mədəkiçiltmədən sonra niyə çox ölüm halı olur? - Mütəxəssisdən Açıqlama
04 Mar 2024 | 20:54
Birgə təlimlərin keçirilməsi: Azərbaycan və Pakistan hərbçiləri müzakirələr aparıblar - FOTO
04 Mar 2024 | 20:52
“Neftçi”nin bazasına hücum edən 2 azarkeş həbs olunub, 2-si cərimələnib
04 Mar 2024 | 20:50
Şeyx Əbdül: “Şəfiqə Məmmədova pulları geri qaytarmalıdır” - AÇIQLAMA + FOTO
04 Mar 2024 | 20:42
Avropada ən yüksək xal toplayan məşqçilərin ilk beşliyində iki türkiyəli mütəxəssis - FOTO
04 Mar 2024 | 20:39
Türkiyədə avtosistern partladı: Ölən və yaralananlar var - ANBAAN VİDEO
04 Mar 2024 | 20:14
“Anası inciməsin, amma...” – Nazilə Səfərli Rəqsanənin qızından DANIŞDI
04 Mar 2024 | 20:11
Rusiyada hərəkətdə olan avtomobil göldə batdı - ANBAAN VİDEO
04 Mar 2024 | 20:07
Uşaqların diş həkimindən qorxmasının SƏBƏBLƏRİ
04 Mar 2024 | 20:05
Kamboca Xalq Partiyasının sədri Azərbaycan Prezidentini təbrik edib
04 Mar 2024 | 19:45
İsmayıllı və Göyçay sakinlərindən qanunsuz silahlar götürülüb
04 Mar 2024 | 19:40
Eyyub Yaqubov uzun müddətdən sonra bunu etdi - VİDEO
04 Mar 2024 | 19:33
Azərbaycanlı modelin 23 235 AZN-lik geyimi müzakirələrə səbəb oldu - FOTO
04 Mar 2024 | 19:28
Kolbasanın içində görün nələr olur: Saç, parazitlər və...
04 Mar 2024 | 19:22
Paytaxtda bu yerlərdə qaz olmayacaq
04 Mar 2024 | 19:22
Mart ayında pul itirəcək 4 BÜRC – XƏBƏRDARLIQ
04 Mar 2024 | 19:16
Azərbaycan banklarının ƏSF-ə ödənilən sığorta haqlarının həcmi açıqlanıb
04 Mar 2024 | 19:14
DİM-in fevral ayında göstərdiyi xidmətlərin statistikası açıqlandı
04 Mar 2024 | 19:13
Türkiyədə dəhşətli cinayət hadisəsi anbaan görüntüləndi - VİDEO
04 Mar 2024 | 19:11
AEM dərman vasitələrinin idxalı ilə məşğul olanlara xəbərdarlıq edib
04 Mar 2024 | 19:09
Masallıda yeraltı qazıntı zamanı zədələnən qaz borusundakı qəza aradan qaldırılıb - YENİLƏNİB
04 Mar 2024 | 19:05
Bəzi xəstəxanalara direktorlar təyin edilib - FOTO
04 Mar 2024 | 18:45
Elçin Babayev “Robotex Azərbaycan”da qalib gələn BDU komandalarının üzvləri ilə görüşüb - FOTO
04 Mar 2024 | 18:38
Tahir Süleymanova vəzifə verildi
04 Mar 2024 | 18:35
“Şəfiqə Məmmədovanın ittifaqı özünü doğrultmadı” - Ayaz Salayev
04 Mar 2024 | 18:31
Firəngistan yeni partlayış astanasında - ŞƏRH + FOTO
04 Mar 2024 | 18:24
Paytaxtda avtomobilimizi necə pulsuz park bilərik?
04 Mar 2024 | 18:24
Antalyada Cənubi Qafqaz gündəmi: Ermənistan "hazırıq" desə də, addım atmır - ŞƏRH + FOTO
04 Mar 2024 | 18:18
Yeni Azərbaycan Partiyası - dünənin, bu günün və gələcəyin partiyasıdır
04 Mar 2024 | 18:12
Bakıda Gömrük Akademiyasından iki nəfəri vuraraq öldürməkdə təqsirləndirilən sürücüyə hökm oxunub
04 Mar 2024 | 18:10
Azərbaycanlı FIFA referisi Mahir Emrelinin komandasının oyununa təyinat aldı
04 Mar 2024 | 18:06
Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna Beynəlxalq Sosial Təminat Assosiasiyasından yüksək güvən və etimad - FOTO
04 Mar 2024 | 18:02
Türkiyə yeni kamikadze dron istehsal edib - FOTO
04 Mar 2024 | 18:00
“Qarabağ” klubu “Bayer 04” azarkeşləri üçün 400 bilet ayırıb
GÜNLÜK
04 Mar 2024 | 17:59
Məktəbdə bədbəxt hadisə: 8-ci sinif şagirdinin barmağı qopdu - FOTO/VİDEO (18+)
04 Mar 2024 | 16:02
Bayramda pensiyalar artacaqmı? - Millət vəkili açıqladı
04 Mar 2024 | 13:02
Yaşı 65-dən yuxarı olan icra başçıları - SİYAHI
04 Mar 2024 | 13:18
Simonyanın qəzəbi, Paşinyanın arzusu – İrəvan sərhəd zastavası olmaq istəmir, Monako olmaq istəyir
04 Mar 2024 | 16:07
Bu ölkədə Azərbaycan dili dərsləri keçirilməyə başlayacaq - EKSKLÜZİV
04 Mar 2024 | 14:03
Azərbaycanlı müğənni ərə getdi - FOTO
04 Mar 2024 | 12:30
“TikTok”da pulu necə qazanırlar? - Hədiyyələrin məbləği - SİYAHI
04 Mar 2024 | 14:25
Qobuda 3 itin parçaladığı uşağın anası DANIŞDI - VİDEO
04 Mar 2024 | 12:58
Bu gün şəhid Zaur Cəfərovun doğum günüdür
04 Mar 2024 | 19:22
Mart ayında pul itirəcək 4 BÜRC – XƏBƏRDARLIQ
HƏFTƏLİK
03 Mar 2024 | 08:19
4 Martdan etibarən bu iki bürc pula pula deməyəcək 
29 Feb 2024 | 11:11
Pensiya ilə bağlı daha bir RƏSMİ MƏLUMAT
28 Feb 2024 | 08:42
“İlyas Əfəndiyev “Xurşidbanu Natəvan” əsərində səhvə yol verib; yazıb ki, guya o, evli ola-ola ərə gedib”-Xurşidbanunun kötücəsi ETİRAZ ETDİ
03 Mar 2024 | 12:11
Martın ən uğursuz iki bürcü
04 Mar 2024 | 09:39
"Fədayəni ərköyün böyütdüm, sonra da qarşısını ala bilmədim..."
29 Feb 2024 | 16:23
“Bizi Rusiya-Belarus ittifaq dövlətinə daxil etmək istəyirdilər, lakin...”
03 Mar 2024 | 20:26
SON DƏQİQƏ: Yer kürəsində qəfil maqnit qasırğası başladı
28 Feb 2024 | 16:22
Pulumuzu necə saxlayaq; manat, yoxsa dollar? - Ekspert açıqladı
28 Feb 2024 | 18:23
Qarabağ Universitetində işləmək istəyənlərin NƏZƏRİNƏ: Vakansiya elan olundu
02 Mar 2024 | 09:18
Habil Əliyevin xanımı da vəfat edib -FOTOLAR
AYLIQ
04 Mar 2024 | 17:59
Məktəbdə bədbəxt hadisə: 8-ci sinif şagirdinin barmağı qopdu - FOTO/VİDEO (18+)
04 Mar 2024 | 16:02
Bayramda pensiyalar artacaqmı? - Millət vəkili açıqladı
04 Mar 2024 | 13:02
Yaşı 65-dən yuxarı olan icra başçıları - SİYAHI
04 Mar 2024 | 13:18
Simonyanın qəzəbi, Paşinyanın arzusu – İrəvan sərhəd zastavası olmaq istəmir, Monako olmaq istəyir
04 Mar 2024 | 16:07
Bu ölkədə Azərbaycan dili dərsləri keçirilməyə başlayacaq - EKSKLÜZİV
04 Mar 2024 | 14:03
Azərbaycanlı müğənni ərə getdi - FOTO
04 Mar 2024 | 12:30
“TikTok”da pulu necə qazanırlar? - Hədiyyələrin məbləği - SİYAHI
04 Mar 2024 | 14:25
Qobuda 3 itin parçaladığı uşağın anası DANIŞDI - VİDEO
04 Mar 2024 | 12:58
Bu gün şəhid Zaur Cəfərovun doğum günüdür
04 Mar 2024 | 19:22
Mart ayında pul itirəcək 4 BÜRC – XƏBƏRDARLIQ