Dövlətçilik tariximizə dahiyanə baxış: Keçmiş Heydər Əliyevin gözü ilə...
Oxunub: 3605
23 Nov 2023 | 11:19
Dövlətçilik tariximizə dahiyanə baxış: Keçmiş Heydər Əliyevin gözü ilə...

Ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycanın dövlətçilik tarixinin ən böyük tədqiqatçısı qismində çıxış etmiş, milli dövlətçiliyimiz, onun keçdiyi yol, tarixin çətin məqamlarında verdiyi sınaqlar haqqında maraqlı və ibrətamiz fikirlər səsləndirmişdir.

 

Heydər Əliyev Azərbaycanın dövlətçilik tarixinin bir hissəsi kimi Azərbaycan Demokratik Respublikasını da o dövrün şərtləri daxilində obyektiv təhlil edir, müxtəlif hadisə və proseslər arasında müqayisələr aparır, ciddi faktlara söykənən təhlillər ortaya qoyurdu. Heydər Əliyevin Azərbaycan Demokratik Respublikası ilə bağlı diqqət yetirdiyi məqamlardan biri də onun süqutu və bu süqutu şərtləndirən amillər idi.

 

Ümummilli lider hesab edirdi ki, Azərbaycan Demokratik Respublikası müstəqillik əldə etsə də, bu müstəqilliyi möhkəmləndirə, onun təməllərini gücləndirə bilməmişdir. Məhz bu səbəbdən də Azərbaycan Demokratik Respublikasının ömrünü 23 aydan artıq uzatmaq mümkün olmamış, Şərqin ilk demokratik dövləti qısa mövcudluqdan sonra müstəqillikdən məhrum edilmişdir. Elə bu səbəbdən də Ulu öndər 1991-ci ildə yenidən öz azadlığına qovuşan Azərbaycanın müstəqilliyini möhkəmləndirməyi vacib sayır, bu istiqamətdə mühüm addımlar atırdı. Məhz bu addımalrın nəticəsi idi ki, Heydər Əliyev artıq 1995-ci ildə Azərbaycanın müstəqillik təməllərini kifayət qədər möhkəm hesab edir, bunu xarici diplomatlarla görüşlərində iftixar hissi ilə dilə gətirirdi.

 

24 avqust 1995-ci ildə Ulu öndərin Böyük Britanyanın Bakıdakı səfirliyinin yeni binasının açılışındakı nitqində bu reallığa toxunur, Tomas Yanqa xitabən Azərbaycan Demokratik Respublikası ilə müstəqil Azərbaycan arasında paralellik apararaq deyirdi:

 

“Cənab Tomas Yanq qeyd etdi ki, 1919-20-ci illərdə Böyük Britaniyanın Azərbaycanda səfirliyi olub, ancaq onun ömrü az olubdur. Bildirdi ki, bu da ona görə belə olub ki, onun bünövrəsi o qədər də möhkəm olmayıbdır. Bu, həqiqətdir, təkcə səfirliyin bünövrəsi yox, bizim o vaxt yaranmış ilk demokratik respublikamızın, müstəqil hökumətimizin bünövrəsi möhkəm olmayıb və buna görə də onun fəaliyyəti uzun sürə bilməyibdir.

 

Ancaq indi Azərbaycan Respublikasının müstəqil bir dövlət kimi yaxşı bünövrəsi var. Onun bünövrəsi də Azərbaycan dövlətinin və dövləti idarə edənlərin dövlət müstəqilliyinə, milli azadlığa olan sədaqətidir. Ona görə mən tam əminəm ki, indi müstəqil Azərbaycan Respublikasının çox möhkəm bünövrəsi var və gələcəyi də əbədi olacaqdır. Bununla əlaqədar olaraq Böyük Britaniya Krallığının Azərbaycandakı səfirliyinin bu binada, gələcəkdə bəlkə bundan da geniş binada həm bünövrəsi yaxşı olacaqdır, həm də fəaliyyəti səmərəli olacaqdır”. (//anl.az/el/alf7/he_me4.pdf Səh-202).

 

Yuxarıdakı sitatdan da göründüyü kimi, Heydər Əliyev Azərbaycanın müstəqilliyini əbədi hesab edir, bunu cəsarətlə dilə gətirirdi. Baxmayaraq ki, 1995-ci ildə də Azərbaycan Respublikası çoxsaylı xarici təzyiqlərə məruz qalır, eyni zamanda daxildəki bir srıa təxribatçı qüvvələrin dağıdıcı əməlləri ilə mübarizə aparırdı. Bununla belə, Heydər Əliyev Azərbaycanın müstəqilliyini nəinki qoruyub saxlayır, bu müstəqilliyi inkişaf etdirir, möhkəmləndirir, dünyada təbliğ edirdi.

 

Öz azadlığına yenicə qovuşan gənc Azərbaycanın üzləşdiyi və üzləşəcəyi bütün problemləri müvəqqəti hesab edən Heydər Əliyev düşünürdü ki, əsas diqqəti müstəqillik amilində cəmləşdirmək, bu amilin güclənməsi üçün bütün imkanlardan istifadə etmək lazımdır. Müstəqilliyin Azərbaycan üçün ölüm-dirim məsələsi olduğunu vurğualayn Heydər Əliyev, xalqımızın sonuna qədər öz müstəqilliyini müdafiə edəcəyinə, onun keşiyində dayanacağına inanır, azadlığı xalqımızın ən böyük sərvəti kimi xarakterizə edirdi.

 

Heydər Əliyev şanlı keçmişiməz görə kimlərə minnətdar olduğumuzu daim xatırladırdı

 

Ümummilli lider Azərbaycanın dövlətçilik tarixinə, elm və mədəniyyətinə nəzər salmaqla yanaşı, bu tarixin mühüm simalarına, onların xidmətlərinə də diqqət çəkir, həmin şəxsiyyətlərin əməyini yüksək qiymətləndirirdi. Heydər Əliyev bu qənaətdə idi ki, gənclər, eləcə də gələcək nəsillər tarixi şəxsiyyətlərimizin fəaliyyəti ilə bağlı dolğun məlumata malik olmalı, onları tanımalı, malik olduqları zəngin tarixi-mədəni keçmişə görə kimlərə mnnətdar olduqlarını bilməlidir.

 

Ulu öndər bu baxımdan Azərbaycan Demokratik Respublikası dönəmində fəaliyyət göstərən, gənc respublikanın fəaliyyətinə dəstək verən tarixi şəxsiyyətlər haqqında zaman-zaman qiymətli fikirlər səsləndirmiş, onların tarixi xidmətini müxtəlif aspektlərdən şərh etmişdir. Heydər Əliyevin fəaliyyətini daim yüksək dəyərləndirdiyi bu cür tarixi şəxsiyyətlərdən biri də Azərbaycan xalqının böyük oğlu, dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəyov olmuşdur.

 

Üzeyir Hacıbəyovun musiqiçi kimi böyük istedada malik olduğunu bildirən Heydər Əliyev, onun ictimai-siyasi fəaliyyətini də təqdir edir, bu fəaliyyətin Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaşamında, onun müstəqilliyinin tanınmasında önəmli rol oynadığını qeyd edirdi. Ümumiyyətlə, Heydər Əliyev hesab edirdi ki, əsl ziyalı ölkənin ictimai-siyasi həyatında aktiv iştirak etməli, milli maraqların keşiyində dayanmalı, bu mübarizədən öz yaxasını kənara çəkməməlidir. Həqiqi ziyalı xalqın apardığı mübarizənin önündə olmalı, öz ağlı, zəkası, nüfuzu, uzaqgörənliyi ilə bu mübarizəyə yön verməli, milli mənafeyin keşiyində dayanmalıdır. Ulu öndər Üzeyir Hacıbəyovu məhz bu cür ziyalılardan biri hesab edir, onun ictimai-siyasi proseslərdən yaxından iştirakını təqdir edirdi.

 

Heydər Əliyev Üzeyir Hacıbəyovun görkəmli publisist kimi də milli dövlətçiliyin maraqlarını uğurla müdafiə etdiyini bildirir, onun qələmə aldığı məqalələrin ictimai rəyə böyük təsir göstərdiyini söyləyirdi. Ulu öndər Üzeyir Hacıbəyovun Azərbaycan Demokratik Respublikasının fəaliyyətində oynadığı tarixi rol haqqında deyirdi:

 

“1918-ci ildə Azərbaycanda ilk demokratik respublika yaranan zaman və yaranandan sonra Üzeyir Hacıbəyov o vaxt gedən ictimai-siyasi proseslərin fəal iştirakçısı olmuşdur. O, görkəmli bir şəxsiyyət kimi həmin proseslərin düzgün istiqamətdə getməsinə təsir etmiş və o ağır dövrdə, çətin dövrdə xalqımızın milli mənliyinin yüksəlməsi üçün çox səylər göstərmişdir.

 

Azərbaycanın ilk demokratik respublikasının yaşaması, inkişaf etməsi üçün çalışmış, fəaliyyət göstərmişdir. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin olunması üçün cəhdlər göstərmişdir. Parisə - Versal konfransına gedən Azərbaycan nümayəndəsinə onun verdiyi tövsiyələr, məsləhətlər və göstərişlər -Üzeyir Hacıbəyovun kiçik qardaşı Ceyhun Hacıbəyov da nümayəndə heyətinin tərkibində idi - bunlara canlı sübutdur. Üzeyir Hacıbəyov ilk müstəqil Azərbaycan dövlətinin "Azərbaycan" qəzetinin redaktoru olmuş və bu qəzetin fəaliyyətində həm öz məqalələri ilə, həm də rəhbərliyi ilə çox böyük xidmətlər göstərmişdir”. (//anl.az/el/alf7/he_me4.pdf Səh-276-277)

 

“Üzeyir Hacıbəyovun 1920-ci ilə qədərki fəaliyyətinə də yüksək qiymət vermək lazımdır”

 

 

Üzeyir Hacıbəyovun üç hakimiyyət dönəmində fəaliyyət göstərdiyini bildirən Ulu öndər, onun hər zaman xalqımızın mədəni səviyyəsinin yüksəldilməsi, onun maraqlarının müdafiə edilməsi istiqamətində ardıcıl iş apardığını, əsl fədakarlıq sərgilədiyini vurğulayırdı. Ulu öndərə görə, Üzeyir Hacıbəyovun vətəndaş kimi böyüklüyü də məhz bundan qaynaqlanır, bundan irəli gəlirdi:

 

“Üzeyir Hacıbəyov böyük vətəndaş olmuşdur. Bir də qeyd edirəm, 1918- 1920-ci illərdə ağır bir dövrdə - Azərbaycanın ilk müstəqil respublikasının fəaliyyət göstərdiyi dövrdə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıclığı əvəzsizdir. Üzeyir Hacıbəyovun fəaliyyəti ondan sonrakı dövrdə də fövqəladə əhəmiyyətli və əvəzsizdir.

 

Əgər tarixə nəzər salsaq, Üzeyir Hacıbəyov üç hakimiyyət dövründə yaşamışdır. Onun doğulduğu dövr, mədəniyyət xadimi kimi dünyaya gəldiyi dövr Azərbaycanda çar Rusiyasının hakimiyyəti dövrü idi. Ondan sonra Azərbaycanda 1918-ci ildə ilk demokratik respublika yarandı. İki ilə yaxın müddət müstəqil Azərbaycan Respublikası dövrü idi. Ondan sonra Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti quruldu və bu hakimiyyət 1991-1992-ci illərə qədər davam etdi. Üzeyir Hacıbəyov bütün bu üç mərhələdə hakimiyyətin xarakterindən, formasından aslı olmayaraq xalqına xidmət etmişdir. Bu gün bunu deməyə əsas var ki, o belə düşünmüşdür: hansı hakimiyyət olursa-olsun, xalqa sədaqətlə xidmət edən, xalqın irəli getməsinə çalışan adam heç bir şeylə hesablaşmamalıdır. Üzeyir Hacıbəyov belə olmuşdur”. (//anl.az/el/alf7/he_me4.pdf Səh-280-281).

 

Heydər Əliyev sovet dönəmində Üzeyir Hacıbəyovun 1920-ci iləqədərki fəaliyyəti haqqında heç nə deyilmədiyini, bu dövr haqqında daha çox susqunluq sərgiləndiyini söyləyirdi. Halbuki, Ulu öndər hesab edirdi ki, Üzeyir Haclbəyovun 1918-1920-ci illər arasındakı fəaliyyəti hər mənada son dərəcə qiymətli və səmərəli olmuşdur. Ümummilli liderin fikrincə, dahi bəstəkarın bu dövrdəki fəaliyyəti haqqında daha çox danışılmalı, onun milli dövlətçilik tariximizdə oynadığı mühüm rol daha çox və daha dərindən təhlil edilməlidir.

 

Bundan başqa, Ümummilli liderin qənaətincə, xalqı öz tarixindən, habelə onun həyatında mühüm rol oynayan tarixi şəxsiyyətlərin fəaliyyətindən xəbərsiz qoymaq mənəvi cinayətdir və buna əsla yol vermək olmaz. Xalq öz tarixini bilməli, həmçinin, öz tarixi qəhrəmanlarını tanımalıdır. Bu, xalqın mənəvi haqqıdır və kimsənin bu haqqa qəsd etmək haqqı yoxdur.

 

Heydər Əliyev Üzeyir Hacıbəyovun 1920-ci ildən sornakı fəaliyyətini də yüksək qiymətləndirmiş, bu fəaliyyətin Azərbaycanda mədəniyyətin çiçəklənməsinə böyük töhfə verdiyini qeyd etmişdir:

 

“Üzeyir Hacıbəyovun 1920-ci ilə qədərki fəaliyyəti haqqında danışarkən, eyni zamanda onun bundan sonrakı fəaliyyətinə də yüksək qiymət vermək lazımdır. Azərbaycan mədəniyyətinin çiçəklənməsində - biz bu gün böyük iftixar hissi ilə deyə bilərik ki, bəli, XX əsrdə və əsrimizin 20-ci ilindən sonra respublikamızda mədəniyyət inkişaf edib, çiçəklənib, böyük mədəniyyət ordusu yaranıb, xalqımız savadlanıb, onun mədəni səviyyəsi qalxıb - bunların hamısında Üzeyir Hacıbəyovun əvəzsiz rolu var”. (//anl.az/el/alf7/he_me4.pdf Səh-281).

 

Xatırladaq ki, Heydər Əliyev yalnız Üzeyir Haclbəyov deyil, Azərbaycan Demokratik Respublikasının həyatında mühüm rol oynayan digər tarixi şəxsiyyətlər haqqında da yüksək fikirlər söyləmiş, onların xalqa tanıdılmasının vacib olduğunu qeyd etmişdir. Bütün bu faktlar Heydər Əliyevin Azərbaycanın dövlətçilik tarixinə necə böyük önəm verdiyinə, bu tarixin təbliğini nə dərəcədə vacib hesab etdiyinə dəlalət edir.

 

Seymur ƏLİYEV

Moderator.az

Məqalə Azərbaycan Respublikasının Medianın İnkişafı Agentliyinin maliyyə dəstəyi ilə və müsabiqə şərtlərinə uyğun olaraq 6.3.8. istiqaməti üzrə (Azərbaycanın dövlətçilik tarixinin, milli adət-ənənələrinin, elm və mədəniyyətinin təbliği ) hazırlanmışdır. 

 

Oxşar xəbərlər
21:07, Bu gün
Avropa Parlamenti Navalnının qətli ilə bağlı qətnamə qəbul edib
20:54, Bu gün
İranda seçki: Rejimin legitimlik böhranı dərinləşir - VİDEO
20:43, Bu gün
"Veto hüququ BMT Təhlükəsizlik Şurasının səylərinin iflic edilməsi alətinə çevrilib" - Quterriş
20:41, Bu gün
Türkiyədə xəstəxana binasına silahlı hücum: Ağır yaralılar var - FOTO/VİDEO
20:15, Bu gün
Albaniya Türkiyədən “Bayraktar” PUA-ları alıb
20:13, Bu gün
Ağsuda sərxoş və narkotik vasitənin təsiri altında olan sürücülər saxlanıldılar
19:37, Bu gün
“Media nümayəndələrimiz, xüsusilə də xaricidilli jurnalistlərimiz ayıq-sayıq olmalıdır”
18:40, Bu gün
Azərbaycan və Rumıniya arasında ikitərəfli əməkdaşlıq gündəliyi müzakirə edilib - FOTO
18:35, Bu gün
36 min hektardan çox ərazi minalardan təmizlənib - FOTO/VİDEO
18:30, Bu gün
Nadir xəstəlikdən əziyyət çəkən Cavanşir Quliyev: “Şikəst qalmaq ehtimalım var idi” - VİDEO
18:25, Bu gün
“Qarabağ” Almaniya klubu ilə matç üçün sifariş ərizəsini təqdim etdi
18:20, Bu gün
“Danışaq?” layihəsinin budəfəki qonağı Rafiq Mahmudov olub - VİDEO
18:15, Bu gün
Yunanıstanın baş naziri İlham Əliyevi təbrik etdi
18:10, Bu gün
Qod Nisanova “Dostluq” ordeni təqdim edilib - FOTO
18:05, Bu gün
Nigar Camal: “Avropada xanımlara yaxınlaşıb nömrə almırlar”
18:00, Bu gün
BDU-da “Yaşıl kitabxanalar” mövzusunda elmi seminar keçirilib - FOTO
17:55, Bu gün
Azərbaycanın turizm sənayesi Novruz bayramına necə hazırlaşır? - FOTO
17:52, Bu gün
Salyanda daha bir dəhşətli QƏTL - Ana və oğlu ÖLDÜRÜLDÜ
17:50, Bu gün
“Bayer 04” klubu “Qarabağ”la matç üçün iştirak ərizəsini UEFA-ya təqdim edib
17:45, Bu gün
"Ukraynalıları nasist adlandırmaq axmaqlıq və uşaq davranışıdır" - Taker Karlson
17:44, Bu gün
Komitə sədri almaniyalı deputatlarla görüş keçirdi - FOTOLAR
17:40, Bu gün
Yerli Fəaliyyət Koordinasiya Təşkilatı korsikalılara dəstək kommünikesi yayıb - FOTO
17:36, Bu gün
"Bu regionda marağı olan dövlətlər Azərbaycanla işləməlidir” - Tamam Cəfərova
17:31, Bu gün
Ərdoğandan ŞOK XƏBƏRDARLIQ: "Narahat olsanız da, davam edəcəyik"
17:29, Bu gün
Salyanda dəhşətli qətlin təfərrüatı: Ərlə arvadın başını kəsib bağa atdılar - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
17:27, Bu gün
İranda daha bir əsgər intihar edib - FOTO
17:23, Bu gün
Türkiyənin Bakıdakı səfirliyinə media üzrə müşavir təyin olundu
17:19, Bu gün
Babək prospektində yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib: Sıxlıq yaranıb - FOTO
17:17, Bu gün
Şamaxıda İran vətəndaşına narkokuryerlik edən şəxs saxlanılıb
17:15, Bu gün
Məhkəmə-Hüquq Şurasının iclası keçirildi, hakimlərin iş yükü müzakirə olundu  - FOTO
17:13, Bu gün
Lavrov Bayramovla nələri müzakirə etdi...
17:11, Bu gün
Zamiq Hüseynov ilə Zülfiyyə Xanbabayevadan romantik klip
17:10, Bu gün
İrəvan teatrında oğurlanmış Azərbaycan əsgəri ilə bağlı fransız SSENARİSİ
17:06, Bu gün
Bakı məktəbində DAVA: bloger şagirdi döydü
17:02, Bu gün
“Zirə” klubu paraqvaylı yarımmüdafiəçini heyətinə qatıb
16:58, Bu gün
Azərbaycan dili bacarıqlarının ölçülməsi üzrə yeni imtahan modeli hazırlanıb
16:54, Bu gün
Hikmət Hacıyev gərgin panel müzakirələrindən YAZDI: artıq... - FOTO
16:49, Bu gün
"Qayınanam mənə əziyyət verirdi, bunu unutmaram" - Fatimə
16:45, Bu gün
Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətində YENİ TƏYİNATLAR
16:42, Bu gün
Bakı metrosunda PROBLEM - Bir stansiyaya giriş bağlandı
16:41, Bu gün
Azıxantropun, yoxsa Adəmin övladları?.. -Akif Nağıdan Azərbaycan tarixinə fərqli baxış...
16:40, Bu gün
Qaz sayğaclarında balans artırılan zaman kartın bloklanması nə ilə bağlıdır? - AÇIQLAMA
16:35, Bu gün
Kadırov Putinin Federal Məclisə müraciətini yenidən buraxmalı olub
16:32, Bu gün
Moskvada Aleksey Navalnının dəfn mərasimi keçirilir - VİDEO
16:30, Bu gün
Xankəndidə birgəyaşayış modeli - azərbaycanca da danışırlar, rusca da, ermənicə də... - VİDEO
16:26, Bu gün
AFFA-nın yeni prezidenti nə vaxt bəlli olacaq? - YENİLƏNİB + FOTO
16:22, Bu gün
Tanınmış həkim xəyanətə görə özünü asdı - Azərbaycanda ŞOK - FOTO
16:18, Bu gün
Təhsil şöbəsi məktəbdəki insidentlə bağlı hüquq-mühafizə orqanlarına müraciət etdi
16:14, Bu gün
“Kitabi-Dədə Qorqud” eposu Heydər Əliyevdən - İlham Əliyevə” kitabı nəşr edilib
16:10, Bu gün
BƏƏ ilə iqtisadi tərəfdaşlığın inkişafı istiqamətləri müzakirə olunub - YENİLƏNİB + FOTO
16:06, Bu gün
Milli Məclisin növbəti plenar iclasının gündəliyi açıqlandı
16:02, Bu gün
Bu çay həzm sistemini GÜCLƏNDİRİR - Mədə xəstəliklərindən xilas olmaq üçün 1 stəkan içmək kifayətdir
15:58, Bu gün
Rövnəq Abdullayev bu vəzifədən gedir - ÖZÜ AÇIQLADI
15:56, Bu gün
Naxçıvanda arvadın ərini öldürüb basdırmasının üstü 21 il sonra belə AÇILIB - Qızı boşandığı üçün... 
15:52, Bu gün
“Fransanın utanc ili” - 1946-cı ildə fransızlar tarixə bu adla düşüb
15:48, Bu gün
Xərçəngdən əziyyət çəkən Zeynəb Həsəninin vəziyyəti ağırlaşdı
15:44, Bu gün
Füzuliyə köçürüləcək ailələr arasında növbəti püşkatma keçirilib - FOTOLAR
15:39, Bu gün
BDU-da tədbir: “Ölkəmizin ictimai həyatında gənclərin rolu” - FOTO
15:35, Bu gün
Azərbaycan və Rusiya XİN başçıları regionda münaqişədən sonrakı vəziyyəti müzakirə ediblər - YENİLƏNİB
15:31, Bu gün
ANAMA ötən ay aşkarladığı minaların sayını açıqladı
15:28, Bu gün
Pərviz Şahbazov: “COP29 ərəfəsində 760 MVt-lıq 2 stansiyanın təməli qoyulacaq”
15:24, Bu gün
"Qərbin Rusiyanı zəiflətmək səyləri iflasa uğrayıb" - Putin
15:19, Bu gün
Bakıda “Makarov”la gəzən şəxs saxlanıldı - FOTO/VİDEO
15:17, Bu gün
İlham Əliyevin Albaniyanın baş naziri ilə təkbətək görüşü olub - YENİLƏNİB + FOTO
15:15, Bu gün
Nazir öz müəllimlərinə nəzarət edə bilmir: Təhsil sistemi təməldən yanlış qurulub – VİDEO
15:10, Bu gün
45 minə toya gedən Natiq Şirinov: "Əllərimdə çürümə gedir, 20 min dollar xərcləyirəm"
15:05, Bu gün
Prezidentin Cənub Qaz Dəhlizi və yaşıl enerji üzrə iclaslarda çıxışının tam mətni - YENİLƏNİB + FOTO
15:00, Bu gün
Sənədsiz evlər bələdiyyələrdə necə qeydə alınacaq? – Komitə sədri aydınlıq gətirdi
14:55, Bu gün
Uşaqlar arasında daha bir virus yayılıb - Qızılcaya bənzəyir...
14:50, Bu gün
Pərviz Şahbazov: "Xəzər-Aİ Yaşıl Enerji Dəhlizi"nə birgə maraq kəsb edən layihələr statusu veriləcək"
14:45, Bu gün
İlham Əliyev Avropa İttifaqının energetika məsələləri üzrə komissarını qəbul edib - YENİLƏNİB + FOTO
14:40, Bu gün
“Qarabağ”ın qapıçısı Rusiya millisinə dəvət edilib
14:36, Bu gün
1 ay əzində 5000-ə yaxın cihazın qaz təminatının dayandırılma səbəbləri “Açıq qapı”da - FOTO
14:26, Bu gün
Azərbaycan və Albaniya arasında iqtisadi əməkdaşlıq haqqında saziş imzalandı - FOTO
14:22, Bu gün
Azərbaycan və Özbəkistan XİN başçıları regional əməkdaşlığı müzakirə ediblər - YENİLƏNİB + FOTO
14:19, Bu gün
Narkoloji Mərkəzin baş direktoru rüşvət alarkən "iş başında" TUTULDU - VİDEO
14:16, Bu gün
Fransanın XİN başçısı Emmanuel Makronun dediklərini təkzib etdi
14:12, Bu gün
“Üç ildə Azərbaycan Avropaya 33 milyard kubmetrdən çox qaz ixrac edib” Vüqar Bayramov
14:09, Bu gün
Ceyhun Bayramov Burkina Fasonun XİN başçısı ilə görüşüb - FOTO
14:06, Bu gün
İlham Əliyev İtaliyanın ətraf mühit və enerji təhlükəsizliyi nazirini qəbul edib - YENİLƏNİB + FOTO
13:59, Bu gün
Prezident: “COP29-a ev sahibliyi etmək və bu işə töhfə vermək istəyimiz yaşıl gündəliyimizi nümayiş etdirir”
13:56, Bu gün
Hikmət Hacıyev: “Sülhə nail olmaq üçün real niyyət lazımdır”
13:53, Bu gün
Davam edən Paris-Berlin qarşıdurması: Almaniya Cənubi Qafqaza yenidən gəlir - ŞƏRH + FOTO
13:49, Bu gün
AFFA-da islahat başlayır: Bu şəxslər federasiyadan uzaqlaşdırılacaq - FOTO
13:42, Bu gün
Azərbaycanla Albaniya arasında qarşılıqlı viza tələbi aradan qaldırıldı - FOTO
13:40, Bu gün
Xalq artisti gənc həmkarlarına SƏSLƏNDİ: "Musiqimizi bəsitləşdirməyin"
13:37, Bu gün
Elvira Mirsəlimova: “Paşinyanın açıqlamaları nikbinliyə əsas vermir” - MÜSAHİBƏ
13:32, Bu gün
Ötən gün ölkə ərazisində 43 kiloqrama yaxın narkotik aşkarlanıb
13:28, Bu gün
Hikmət Hacıyev: “Region xaricindəki geosiyasi intriqaları Cənubi Qafqaza daşımaq istəyən qüvvələr var”
13:25, Bu gün
Alimlərdən xəbərdarlıq: COVID-19 azı bir il müddətinə beyni “dumanlandırır”
13:22, Bu gün
Həqiqəti deməyə cürətləri çatmadı: Onların yataq həyatı olmadığı üçün... - MÜSAHİBƏ
13:20, Bu gün
“Məni intihara sürükləyirlər” – Naxçıvandan ŞOK MÜRACİƏT
13:16, Bu gün
Xankəndi Pedaqoji İnstitutunun müəllimi- "Xankəndidə fəaliyyətini dayandırmış bir universitetin indi..."
13:15, Bu gün
BDU-da suyun oksidləşmə proseslərində son nailiyyətlərə dair elmi seminar keçirilib - FOTO
13:12, Bu gün
Azərbaycanda Enerji effektivliyi fondu yaradıldı
13:10, Bu gün
Rusiya qəzəbli şəkildə Ermənistan hücum edəcək: Kremldən son qərar – Kritik gəlişmə
13:09, Bu gün
İlham Əliyev fərman imzaladı
13:05, Bu gün
Əhmədovlar ailəsinin FOTOsu yayıldı - hamı bir arada...
13:04, Bu gün
Baş direktor: “Kaan” hərbi təyyarəsinin bir parçası Azərbaycanda istehsal olunur”
13:00, Bu gün
Dövlət hesabına xaricdə oxumaq istəyənlərin nəzərinə: Qəbul BAŞLAYIR
GÜNLÜK
29 Feb 2024 | 23:29
Meyxanaçı Kərimin oğlu: “Qapımızın yerini tanımayan meyxanaçılar yalan danışırlar”
00:41, Bu gün
Qışın sonunda həyatınız çökə bilər: İki bürcə XƏBƏRDARLIQ
00:38, Bu gün
Ən ağıllı uşaqların hansı ayda doğulduğu AÇIQLANDI
29 Feb 2024 | 22:06
Arda Turan illər sonra etiraf etdi: “O günlər üçün çox darıxıram” - FOTO
29 Feb 2024 | 22:09
Kakaonun qiyməti rekord həddə çatdı, Qərb istehsalçıları alternativ tapdı
29 Feb 2024 | 23:25
Naməlum kişi qəsdən 2,5 milyon avro dəyərində şərabı yerə axıtdı
29 Feb 2024 | 23:50
Sabiq prezident vəfat etdi - FOTO
29 Feb 2024 | 21:45
Bakının daha bir ərazisində binaların söküntüsünə başlanılır: Sakinlərə kompensasiya veriləcək - VİDEO
29 Feb 2024 | 21:31
“Müharibəni yalnız dollar və döyüş sursatı ilə udmurlar”
29 Feb 2024 | 23:20
Sərvətlərinə inanmayacaqsınız -  Türkiyənin milyonçu aktyorları 
HƏFTƏLİK
24 Feb 2024 | 13:15
“Böyüyümdür, nə etməli idim?” - Nüşabə Ələsgərli xalq artisti ilə yayılan ARXİV görüntüsündən danışdı - VİDEO+ÖZƏL
26 Feb 2024 | 09:31
“Məni it kimi boğazımdan unitaza zəncirləmişdilər, Allahverdi Bağırov ona dedi ki, qızları...”-Xocalının 8 günlük əsiri-FOTO+ÖZƏL
26 Feb 2024 | 08:00
“Atama o qədər işgəncə vermişdilər ki, yanımızda olsa da onu günlərlə tanımamışıq”-ÖZƏL+FOTO
29 Feb 2024 | 11:11
Pensiya ilə bağlı daha bir RƏSMİ MƏLUMAT
27 Feb 2024 | 09:32
“Heç kimə demirdim ki, “Uzundraz Oqtay” mənəm”- məşhur filmin qəhrəmanı-EKSKLÜZİV
28 Feb 2024 | 08:42
“İlyas Əfəndiyev “Xurşidbanu Natəvan” əsərində səhvə yol verib; yazıb ki, guya o, evli ola-ola ərə gedib”-Xurşidbanunun kötücəsi ETİRAZ ETDİ
28 Feb 2024 | 18:23
Qarabağ Universitetində işləmək istəyənlərin NƏZƏRİNƏ: Vakansiya elan olundu
28 Feb 2024 | 16:22
Pulumuzu necə saxlayaq; manat, yoxsa dollar? - Ekspert açıqladı
24 Feb 2024 | 19:01
Azərbaycanda xanım həkimə yüksək VƏZİFƏ VERİLDİ
26 Feb 2024 | 16:05
İşsizlərin NƏZƏRİNƏ! Dövlət boş iş yerlərini açıqladı: 2000 manat maaş - FOTO
AYLIQ
29 Feb 2024 | 23:29
Meyxanaçı Kərimin oğlu: “Qapımızın yerini tanımayan meyxanaçılar yalan danışırlar”
00:41, Bu gün
Qışın sonunda həyatınız çökə bilər: İki bürcə XƏBƏRDARLIQ
00:38, Bu gün
Ən ağıllı uşaqların hansı ayda doğulduğu AÇIQLANDI
29 Feb 2024 | 22:06
Arda Turan illər sonra etiraf etdi: “O günlər üçün çox darıxıram” - FOTO
29 Feb 2024 | 22:09
Kakaonun qiyməti rekord həddə çatdı, Qərb istehsalçıları alternativ tapdı
29 Feb 2024 | 23:25
Naməlum kişi qəsdən 2,5 milyon avro dəyərində şərabı yerə axıtdı
29 Feb 2024 | 23:50
Sabiq prezident vəfat etdi - FOTO
29 Feb 2024 | 21:45
Bakının daha bir ərazisində binaların söküntüsünə başlanılır: Sakinlərə kompensasiya veriləcək - VİDEO
29 Feb 2024 | 21:31
“Müharibəni yalnız dollar və döyüş sursatı ilə udmurlar”
29 Feb 2024 | 23:20
Sərvətlərinə inanmayacaqsınız -  Türkiyənin milyonçu aktyorları